Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz.672 ze zm.) w dniach 2024-06-01 –2024-07-31 w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie w pokoju nr 1, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy.

Jednocześnie informuję, że:
1. zgodnie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;
2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 29.12.2023 r.;
3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;
4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;
5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych ( ewidencyjnych Ls);
6. z uwagi na fakt, że UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków takich jak: powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;
7. dokumentacja urządzeniowa udostępniona jest również na stronie internetowej Gminy a wraz z nią instrukcje jej czytania.
        
Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak