RDS. 6220.2.2023

Na postawie art.33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2023 r.,poz.1094 ze zm.) Wójt Gminy Grzegorzew zawiadamia o ponownym wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie 3 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntu 114, obręb Bylice Wieś, gmina Grzegorzew, powiat kolski, województwo wielkopolskie”.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek inwestora: Gospodarstwo Rolne Gilbert Galemba, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Julitę Maciejewską.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust.1 pkt 51 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.).
Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2023 r.,poz.1094 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzeniu uwag i wniosków jest Wójt Gminy Grzegorzew.
Jednocześnie tutejszy organ zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia wraz z dodatkowymi materiałami i uzupełnieniami oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2023 r., poz.1094 ze zm.) uwagi lub wnioski po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożone w wyżej wymienionym terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Grzegorzew przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wójt Gminy Grzegorzew informuje, że w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie oprócz omawianego wcześniej raportu z uzupełnieniami o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się również z uzgodnieniami i opiniami warunków realizacji przedsięwzięcia wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu , Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego i innymi materiałami zgromadzonymi podczas toczącego się postępowania.
Kompleksowa dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej inwestycji znajduje się w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie w pokoju nr 12 ( na piętrze) i dostępna jest do wglądu dla wszystkich zainteresowanych w godzinach pracy Urzędu Gminy w Grzegorzewie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Otrzymują:

1.Strony postępowania znajdujące się w aktach sprawy
2. Sołtys sołectwa BYLICE
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Grzegorzewie
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grzegorzewie
5. a/a