RDS. 6220.2.2023

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 114, obręb Bylice Wieś, gm. Grzegorzew
 
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 , poz.775 ze zm.) Wójt Gminy Grzegorzew zawiadamia, że sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 5 sierpnia 2024 r.

Aktualnie Wójt Gminy zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z raportem , jego uzupełnieniami i całym zgromadzonym materiałem oraz o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie .
 Zgodnie z art. 37 § 1 wyżej cytowanej ustawy stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia , jeżeli :
1.Nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność)
2.Postepowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie- jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Z poważaniem

Otrzymuje :
1. strony postępowania
2. sołtys sołectwa Bylice
3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Grzegorzewie
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grzegorzewie
5. a/a