Bożena Dominiak - Wójt Gminy

Tel. (063) 27-18-255 wew. 114

Pokój nr 2

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy,

1) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników

Urzędu,

3) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz

jego pracowników,

4) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich

współpracy,

5) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w

szczególności dotyczącymi podziału zadań,

6) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi

inaczej,

7) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

8) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

9) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

10) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników gminnych jednostek

organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do

wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

11) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności

kancelaryjnych,

13) wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin

oraz uchwały Rady.