Katarzyna  Fila Dyrektor  ds. Administracyjnych

Tel. (063) 27-18-255 wew. 112

Pokój nr 3

Do zadań Dyrektora należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu;

2) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy;

3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;

4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie

postępowania administracyjnego;

5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu

podległych;

7) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

8) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami;

9) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.