Pokój nr 12

Tel. (063) 27-18-255 wew. 123

Dawid Lorenc

1. Planowanie i przygotowywanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych
2. Przeprowadzanie procedur o udzielanie zamówień
3. Sporządzanie umów o udzielanie zamówień
4. Sporządzanie innych umów związanych z realizowanymi inwestycjami gminnymi w których procedury zamówień publicznych nie są wymagane
5. Opisywanie faktur pod kątem zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
6. Bieżące monitorowanie dostępności środków zewnętrznych dla których gmina może być potencjalnym beneficjentem
7. Planowanie inwestycji gminnych pod kątem dostępnych środków zewnętrznych
8. Kompletowanie i monitorowanie dokumentacji programowych związanych z wdrażaniem środków zewnętrznych
9. Planowanie, koordynacja oraz przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych o środki zewnętrzne
10. Koordynowanie inwestycji gminnych przeprowadzonych w ramach realizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych
11. Monitorowanie oraz rozliczanie projektów oraz inwestycji realizowanych przez jednostkę
12. Współpraca z innymi instytucjami gminnymi w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych
13. Bieżący monitoring dokumentów programowych, pod kątem ich wdrażania
14. Sporządzanie propozycji zmian i aktualizacji dokumentów programowych
15. Koordynacja procesów aktualizacji dokumentów programowych
16. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planowego rozwoju gminy
17. Prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów w ramach funduszy strukturalnych, w tym sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów rozliczeń finansowych
18. Promocja Gminy a w szczególności:
   a)gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących    Gminę na zewnątrz
   b)utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu
   c)organizowanie współpracy z zagranicą
   d)prowadzenie dokumentacji i kontaktów z innymi instytucjami
   e)nadzór nad aktualizacją strony internetowej

Danuta Gębka - Inspektor do spraw ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Nadzoru Urbanistycznego

Do zadań Stanowiska do spraw Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Nadzoru Urbanistycznego należy w szczególności:

1. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
2. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego;
3. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego;
4.  wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;
5. dokonywanie okresowej oceny aktualności studium i planów miejscowych;
6. przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;
7. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz rejestru decyzji o warunkach zabudowy;
8. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości;
9. prowadzenie postępowań w sprawie usuwania drzew i krzewów oraz decyzji ustalających kary za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia;
10. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed odpadami;
11. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie;
12. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z jego wykonania;
13. prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska;
14. prowadzenie spraw związanych z gminnym funduszem ochrony środowiska;
15. przygotowywanie opinii dotyczących zezwoleń, decyzji z zakresu gospodarowania odpadami;
16. wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem dokumentacji na planowane zadania inwestycyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej, w tym przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych zadań z funduszy pomocowych;
17. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków;
18. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami wojennymi;
19. administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi, naliczanie wysokości czynszów i opłat, usuwanie skutków samowoli lokalowej;
20. prowadzenie remontów budynków stanowiących własność gminy;
21. nadzór nad eksploatacją wysypiska odpadów komunalnych;
22. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym;
23. prowadzenie spraw z zakresu telefonizacji.

Grzegorz Wawrzyniak - Podinspektor do spraw Dróg


Do zadań Stanowiska do spraw Dróg Publicznych należy w szczególności:

1. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii;
2. projektowanie przebiegu dróg;
3. prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i ochroną dróg, w tym przygotowywanie w tym zakresie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych;
4. zarządzanie drogami;
5. określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne;
6. koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
7. nadzór nad przystankami;
8. prowadzenie postępowań dotyczących udzielania zezwoleń uprawniających do podejmowania krajowego transportu drogowego osób;
9. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i orzekaniem o przywróceniu pasa do stanu poprzedniego.