Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Referat Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Dróg

Pokój nr 12

Tel. (063) 27-18-255 wew. 123

Artur Głowacz - Kierownik Referatu Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Dróg

1. Planowanie i przygotowywanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych
2. Przeprowadzanie procedur o udzielanie zamówień
3. Sporządzanie umów o udzielanie zamówień
4. Sporządzanie innych umów związanych z realizowanymi inwestycjami gminnymi w których procedury zamówień publicznych nie są wymagane
5. Opisywanie faktur pod kątem zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
6. Bieżące monitorowanie dostępności środków zewnętrznych dla których gmina może być potencjalnym beneficjentem
7. Planowanie inwestycji gminnych pod kątem dostępnych środków zewnętrznych
8. Kompletowanie i monitorowanie dokumentacji programowych związanych z wdrażaniem środków zewnętrznych
9. Planowanie, koordynacja oraz przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych o środki zewnętrzne
10. Koordynowanie inwestycji gminnych przeprowadzonych w ramach realizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych
11. Monitorowanie oraz rozliczanie projektów oraz inwestycji realizowanych przez jednostkę
12. Współpraca z innymi instytucjami gminnymi w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych
13. Bieżący monitoring dokumentów programowych, pod kątem ich wdrażania
14. Sporządzanie propozycji zmian i aktualizacji dokumentów programowych
15. Koordynacja procesów aktualizacji dokumentów programowych
16. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planowego rozwoju gminy
17. Prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów w ramach funduszy strukturalnych, w tym sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów rozliczeń finansowych
18. Promocja Gminy a w szczególności:
   a)gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących    Gminę na zewnątrz
   b)utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu
   c)organizowanie współpracy z zagranicą
   d)prowadzenie dokumentacji i kontaktów z innymi instytucjami
   e)nadzór nad aktualizacją strony internetowej

Danuta Gębka - Inspektor do spraw ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Nadzoru Urbanistycznego

Do zadań Stanowiska do spraw Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Nadzoru Urbanistycznego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego;

2) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego;

3) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego;

4) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;

5) dokonywanie okresowej oceny aktualności studium i planów miejscowych;

6) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;

7) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz rejestru decyzji o warunkach zabudowy;

8) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów

fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości;

9) prowadzenie postępowań w sprawie usuwania drzew i krzewów oraz decyzji ustalających kary za usuwanuie drzew i krzewów bez zezwolenia;

10) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed odpadami;

11) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie;

12) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z jego wykonania;

13) prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska;

14) prowadzenie spraw związanych z gminnym funduszem ochrony środowiska;

15) przygotowywanie opinii dotyczących zezwoleń, decyzji z zakresu gospodarowania odpadami;

16) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem dokumentacji na planowane zadania inwestycyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej, w tym przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych zadań z funduszy pomocowych;

17) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków;

18) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami wojennymi;

19) administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi, naliczanie wysokości czynszów i opłat, usuwanie skutów samowoli lokalowej;

20) prowadzenie remontów budynków stanowiących własność gminy;

21) nadzór nad ekspoalacją wysypiska odpadów komunalnych;

22) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym;

23) prowadzenie spraw z zakresu telefonizacji.

Grzegorz Wawrzyniak - Podinspektor do spraw Dróg


Do zadań Stanowiska do spraw Dróg Publicznych należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy,

dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii;

2) projektowanie przebiegu dróg;

3) prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i ochroną dróg, w tym

przygotowywanie w tym zakresie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych;

4) zarządzanie drogami;

5) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na

cele niekomunikacyjne;

6) koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;

7) nadzór nad przystankami;

8) prowadzenie postępowań dotyczących udzielania zezwoleń uprawniających do podejmowania krajowego transportu drogowego osób;

9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i orzekaniem o przywróceniu pasa do stanu poprzedniego.

 

Metadane

Źródło informacji:Sekretariat
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Barszcz
Data wprowadzenia:2007-07-25 11:09:03
Opublikował:Tomasz Barszcz
Data publikacji:2007-07-25 14:12:26
Ostatnia zmiana:2018-01-30 11:34:22
Ilość wyświetleń:7375

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij