Beata Antkiewicz - Inspektor do spraw Obsługi Rady Gminy

Tel. (063) 27-18-255, wew. 119

Pokój nr 8

Do zadań Stanowiska do spraw Obsługi Rady Gminy należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;

2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje;

3) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji

oraz poszczególnych radnych;

4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;

5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań,

posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta;

6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i jej Komisji;

7) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji;

8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;

9) organizowanie szkoleń radnych.