Anna Leszcz - Inspektor do spraw Ewidencji Ludności

Tel. (063) 27-18-255, wew. 126

Pokój nr 13

 

Do zadań Stanowiska do spraw Ewidencji Ludności należy w szczególności:

1) prowadzenie całości spraw z zakresu ewidencji ludności, w tym:

a) prowadzenie ewidencji ludności i udzielanie informacji osobowo-adresowych,

b) przygotowywanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,

c) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,

d) prowadzenie rejestrów wyborców, sporządzanie spisów wyborców i wydawanie

zaświadczeń o prawie do głosowania;

2) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zgromadzeń, imprez masowych, i masowych imprez sportowych;

3) prowadzenie spraw zbiórek publicznych;

4) prowadzenie archiwum zakładowego;

5) prowadzenie spraw związanych z zakładową działalnością socjalną;

6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym spraw ochotniczych straży pożarowych na terenie Gminy.