Albert Sosnowski - Inspektor do spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Sportu i Rekreacji

Tel. (063) 27-18-255, wew. 121

Pokój nr 10

Do zadań Stanowiska do spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej należy w szczególności:

1) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

2) współdziałania z organami wojskowymi,

3) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji;

4) prowadzenie postępowań dotyczących orzekania o uznaniu poborowych i żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opiekli nad członkiem rodziny;

5) prowadzenie spraw przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych;

6) tworzenie i organizacja formacji obrony cywilnej;

7) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności;

8) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń na rzecz obrony;

9) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym;

10) zakwaterowania sił zbrojnych;

11) prowadzenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej;

12) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego;

13) prowadzenie akcji kurierskiej;

14) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem uprawnień i przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;

15) prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Grzegorzew;

16) prowadzenie postępowań o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz współpraca z podmiotami realizującymi te zadania;

17) kierowanie kancelarią  tajną Urzędu.