Marta Dominiak – Referent ds. Obsługi Kasowej

Tel. (063) 27-18-255, wew. 121

Pokój nr 10

Do zadań Stanowiska do spraw Obsługi Kasowej należy w szczególności:

1.       pobór opłaty skarbowej

2.       przyjmowanie do kasy wpłat należnych na rachunki gminy, w szczególności z tytułu: odpadów komunalnych, podatków i opłat lokalnych, czynszów, opłat za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, sprzedaż drewna;

3.       przyjmowanie, przechowywanie i ewidencja depozytów i innych wartości pieniężnych w tym wadiów i zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, weksli, czeków;

4.       dokonywanie rozliczeń zainkasowanych wpłat należności związanych z realizacją budżetu Gminy oraz zadań zleconych;

5.       dokonywanie wypłat gotówkowych z kasy na podstawie źródłowych dowodów kasowych;

6.       odprowadzanie na rachunek rozliczeniowy w banku zainkasowanych wpłat;

7.       prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat w postaci raportów kasowych;

8.       prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem opłaty targowej i rozliczanie inkasa z tego tytułu;

9.       wypłata wybranych świadczeń pracowniczych;

10.   obsługa terminali płatniczych;

11.   koordynowanie korzystania z samochodu służbowego, prowadzenie dokumentacji samochodu służbowego, rejestracja kart drogowych;

12.   wprowadzanie do systemu faktur dotyczących rozliczeń w zakresie podatku VAT;

13.   wykonywanie zadań zleconych przez Skarbnika Gminy.