UCHWAŁA Nr XIII /76 / 2007
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 18 grudnia 2007 r.


       w sprawie budżetu gminy na rok 2008
                              
                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82,
art. 165, art. 165 a, art. 166, art. 173, art.175, art176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2,
art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art.403, art.406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2006 r. Nr 129 poz.902 ze zm.)
RADA GMINY W GRZEGORZEWIE   uchwala, co następuje: 


§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 11. 103.664 zł., z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 11.103.664 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie 0 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.863.300 zł., załącznik Nr 1.
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących w wysokości 199.748 zł., załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 12.042.074 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.339.197 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.367.616 zł.,
b) dotacje 184.738 zł.,
c) wydatki na obsługę długu 137.257 zł.,
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 28.355 zł.,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 1.702.877 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości. 1.863.300 zł., załącznik Nr 2.
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących w wysokości 199.748 zł., załącznik Nr 2.
4. Na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie
umów w wysokości 301.500 zł.
5. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 64.674 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60.674 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w wysokości 4.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 938.410 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów
i pożyczek.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 110.145 zł.;
2) celowe w wysokości 47.206 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 47.206 zł.

§ 6. Ustala się dotacje dla:
1. Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 12.000 zł.,
2. samorządowej instytucji kultury w wysokości 78.660 zł.,
3. podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 79.000 zł,
a) w zakresie pomocy społecznej na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej poprzez zbiórki żywności,
b) w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na realizację celów kultury
fizycznej poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową, uczestnictwo
we współzawodnictwie sportowym klubów sportowych:
- w zakresie piłki nożnej,
- w zakresie gry w szachy,
- w zakresie piłki siatkowej.


§ 7. Ustala się wpłaty dla:
1. Izb Rolniczych w wysokości 5.420 zł.
2. Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” w Kole w wysokości 5.621 zł.
3. Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w wysokości 1.537 zł.
3. Komendy Powiatowej Policji w Kole na fundusz celowy w wysokości 1.000 zł.

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych:
- dochody w wysokości 164.950 zł.,
- wydatki w wysokości 164.950 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 14.352 zł.
2) wydatki 14.352 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10 Do uchwały budżetowej dołącza się:
1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
odprowadzanych do budżetu państwa,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.167.710 zł,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 150.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 938.410 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów 1.079.300 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
określonych w załączniku Nr 4,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,


§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł.,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne między paragrafami i rozdziałami
w ramach działu,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku
budżetowym 2008 w wysokości. 28.355 zł., z tego:
1) gwarancji do kwoty 0 zł.,
2) poręczeń do kwoty 28.355 zł.

§ 15. Ustala się sumę 100.000 zł., do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
                                                                                                                   
                                                                                 PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY
                                                                                            /-/ Waldemar Banasiak