Zarządzenie Nr 91/2009
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej.

               
         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z  art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/169/2009  Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej. 

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy w Grzegorzewie     oraz w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   WÓJT  GMINY
  /-/ Bożena Dominiak