UCHWAŁA Nr XXXIII/175/2009
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 9 grudnia 2009


    w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166,  184 ust. 1 pkt.10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 403, art. 406  i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz.150 ze zm.)
 Rada Gminy Grzegorzew, uchwala co następuje:

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości  12 053 858 zł, z tego: 
            a) dochody bieżące w kwocie 12 053 858 zł,
            b) dochody majątkowe w kwocie 0 zł,
        zgodnie z załączoną  do niniejszej uchwały tabelą  Nr 1.

         2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
            1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań              
             zleconych ustawami w wysokości 1 791 120 zł,
         zgodnie z załączoną  do niniejszej uchwały tabelą  Nr 1 i 2b.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu  w wysokości  13 517 606 zł, z tego:
        a)  wydatki bieżące w wysokości      11 895 914 zł,
         b)  wydatki majątkowe w wysokości  1 621 692 zł,
         zgodnie z załączoną  do niniejszej uchwały tabelą  Nr 2 i 2a.

        2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
           1)  wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań 
                zleconych  ustawami w wysokości  1 791 120 zł,
         zgodnie z załączoną  do niniejszej uchwały tabelą  Nr 2 i 2b.
 
        3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne,
            na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
           oraz zadania  wynikające z kontraktów wojewódzkich
           zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości  1 463 748 zł zostanie sfinansowany przychodami
       z  następujących tytułów:
a)zaciągniętych kredytów w kwocie  1 463 748 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 977 660 zł
       z  następujących tytułów:
a)zaciągniętych kredytów w kwocie 2 977 660 zł,


§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów   1 513 912 zł,
        z następujących tytułów:
a)spłaty rat kredytów w kwocie  1 513 912 zł


§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
       w kwocie  3 127 660 zł, w tym na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 150 000 zł
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 463 748 zł
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 513 912 zł


§ 7. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości  150 000 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu
       udzielonych poręczeń w kwocie 28 355 zł oraz gwarancji w kwocie 0 zł.
 
§ 9. Tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 120 500 zł,
2)celowe w wysokości    25 000 zł, z tego:
a)na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
      w kwocie 25 000 zł,

§10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy :
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  148 375 zł
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 124 496 zł
           zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11 . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
          w kwocie 62 825 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów     
          alkoholowych w kwocie 58 825 zł oraz na realizację zadań określonych w programie     
          przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000 zł.

§ 12. Określa się plan  dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:
1)przychody  145 010 zł
2)wydatki      147 310 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 13. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
         i Gospodarki Wodnej:
1)przychody w wysokości  9 000 zł
2)wydatki w wysokości      9 600 zł,
        zgodnie z załączoną  do niniejszej uchwały tabelą  Nr 3 


§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określanych w załączniku Nr 1;
2)na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
     a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających         
     zwrotowi.
3)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4)Ustala się sumę 100 000 zł, do której Wójt  Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§  15. Upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 150 000 zł
2)zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2 977 660 zł.
3)dokonywania  przeniesień  planowanych kwot między rozdziałami i paragrafami w  ramach działu w klasyfikacji budżetowej wydatków na  uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
4)przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych,
          5)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania              
               zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach
     następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
     wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
           6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Ustala się  inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy  w zakresie:
1)uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym
     samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają
     wykonanie  wydatków w roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki 
     budżetowe zwroty wydatków w roku 2009 i latach poprzednich przyjmowane są na 
     dochody budżetowe;
        2) zaliczki na  wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom gminnych
           jednostek budżetowych na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków
           jednorazowo do wysokości 2 000 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić  w terminie
           7 dni, nie później jednak niż do dnia 24 grudnia 2010 r.;
        3) pracownikom gminnych jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami
            służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się  wydatki mogą
            być  udzielane zaliczki  stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy
            do wysokości 2 000 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 24 grudnia 2010 r.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych oraz podaniu  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy. 

  
                                                                                                                   
                                                                                 PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY
                                                                                            /-/ Waldemar Banasiak