I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 4 marca do 28 kwietnia 2010r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 

 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie
od 4 marca br..

1. I tak, uprzejmie informuję, że w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy wydałam zarządzenie z dnia 23 kwietnia br. dotyczące wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie.

2. Od 1 kwietnia rozpoczęliśmy realizację dwóch inwestycji zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Są to: Przebudowa ulicy Polnej w  Grzegorzewie ( termin wykonania 10 maja 2010 r.) oraz Budowa centrum rekreacyjnego we wsi Barłogi ( termin wykonania 15 czerwca br. ).

3. W kwietniu rozpoczęto także prace przy przebudowie ulic Toruńskiej i Kolejowej
w Grzegorzewie. Ta wspólna inwestycja naszej gminy i Powiatu Kolskiego ma się zakończyć do końca lipca br.
W związku z realizacją powyższej inwestycji zachodzi potrzeba przełożenia sieci wodociągowej na całej ulicy Toruńskiej. Ze względu na przeprowadzoną wycenę robót, ograniczone środki finansowe gminy, zdecydowaliśmy o przebudowie sieci od skrzyżowania ulicy Kolskiej i Toruńskiej do Placu Kościelnego wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Kościoła Parafialnego.
Podjęliśmy decyzję o wykonaniu  prac na najbardziej kolizyjnym odcinku. Ważnym elementem  przebudowy jest uzbrojenie tego terenu w układ zasuw. Na odcinku tym ułożona zostanie sieć wodociągowa z rur PCV  160 mm.

4. 14 kwietnia  złożyliśmy w Stowarzyszeniu Wielkopolska Wschodnia 5 projektów
z terenu naszej gminy w ramach tzw. „ Małych projektów ”. Projekty na remonty swoich strażnic złożyły jednostki OSP z Tarnówki, Borysławic, Zabłocia i Ponętowa Dolnego. Wniosek złożony przez gminę dotyczy ogrodzenia boiska w Bylicach. Łączna wartość wszystkich projektów wynosi : 88 907,24 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania stanowi : 57 900,45 zł. Na 29 i 30 kwietnia 2010 r. planowane jest posiedzenie Rady Stowarzyszenia, która oceni złożone projekty. W ramach tego naboru z terenu całej Lokalnej Grupy Działania złożono 33 projekty na łączną wartość 551 351,80 zł, gdzie dostępna kwota w tym naborze to 700 000,00 zł.  

W zakresie utrzymania dróg gminnych pragnę Państwa poinformować, że :

1. Wszystkie drogi gminne, jak każdej wiosny zostały wyprofilowane równiarką.
2.  Wymieniliśmy uszkodzone siatki z barier ochronnych na wiadukcie kolejowym w Zabłociu.
3. Zamontowaliśmy znaki drogowe wskazujące granice gminy oraz znaki informacyjne.
4. W Borysławicach Kościelnych trwają prace przy utwardzeniu drogi gminnej gruzem betonowym.  

Kontynuując swoje wystąpienie informuję, że :

1. Dyrektorzy szkół są w trakcie przygotowywania projektów arkuszy organizacji naszych placówek oświatowych  na nowy rok szkolny 2010/2011.
Termin zatwierdzenia przeze mnie arkuszy organizacji szkół upływa 31 maja.

2.  Jesteśmy w trakcie prowadzenia procedur dotyczących dokonania oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych funkcjonujących na naszym terenie.
O dokonanie takiej oceny wystąpili wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych oraz Pani Dyrektor Przedszkola Gminnego.
Do tej pory oceny tej dokonywał organ nadzoru pedagogicznego, a więc Kuratorium Oświaty.  Obecnie, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o systemie oświaty, zadanie to nałożone zostało na organy prowadzące, tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Posiadanie aktualnej oceny pracy jest elementem wymagalnym przy kandydowaniu na stanowisko dyrektora szkoły czy placówki oświatowej.  

3. 19 marca br. w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grzegorzewie, w którym  wzięłam udział wspólnie z Panem  Przewodniczącym Rady Gminy.
W trakcie obrad związku, Pani Anna Ciennik - Prezes Zarządu ZNP, po 22 latach pełnienia tej funkcji, postanowiła oddać pałeczkę przewodzenia związkowi w ręce młodszego pokolenia.
Członkowie związku, w wyborach tajnych, ta stanowisko nowego Prezesa Zarządu Oddziału  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grzegorzewie wybrali Pana Andrzeja Sikorskiego – nauczyciela historii Gimnazjum w Grzegorzewie.
Pani Annie Ciennik serdecznie dziękujemy za oddaną, sumienną i pełną zaangażowania pracę na stanowisku Prezesa. Nowo wybranemu Prezesowi ZNP gratulujemy natomiast zaufania, jakim obdarzyło go gminnego środowisko oświatowe i życzymy samych sukcesów oraz satysfakcji z piastowanej funkcji.

4. Szanowni Państwo. Rok bieżący jest kolejnym rokiem w którym pojęłam działania związane z aktywizacją bezrobotnych mieszkańców naszej Gminy. Uprzejmie Państwa informuję, że dzięki dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole do naszego urzędu zostało skierowanych 7 osób w ramach robót publicznych oraz 9 osób w ramach prac społecznie użytecznych.
5 osób odbywa staż. Łącznie, z różnych form zatrudnienia, korzysta 21 osób.  Zatrudnione osoby wykonują prace porządkowe we wszystkich naszych placówkach oświatowych, w Urzędzie Gminy oraz na stadionie sportowym. 
Zatrudnienie osób w ramach robót publicznych będzie w całości refundowane przez Urząd Pracy.

5. Gminna Bibliotek Publiczna w Grzegorzewie  skorzystała z Programu Rozwoju Bibliotek pozyskując sprzęt o wartości 4.186,48 zł. W skład pozyskanego sprzętu wchodzą zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, cyfrowy aparat fotograficzny oraz zestaw tonerów i tuszy. Dodatkowo w ramach programu biblioteka uzyskała darmowy dostęp do Internetu przez okres trzech lat. Wymieniony sprzęt został przekazany i zainstalowany 22 kwietnia br. w Filii  Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach.

6.  W tym roku uroczyście obchodzimy  DZIEŃ ZIEMI pod hasłem – RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS. Rok 2010, to również rok jubileuszowy – świętujemy 40.lecie obchodów dnia ziemi na świecie i 20.lecie w Polsce.
23 kwietnia  br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kole odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Ziemi 2010. Uroczystość została zorganizowana we współpracy z Komendą Hufca ZHP Koło i Starostą Powiatu Kolskiego.
Naszą gminę reprezentowało 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum            w Grzegorzewie z opiekunami.
Dla  uczestników zorganizowano wykłady, pokaz filmów i sprzętu pożarniczego,         a także liczne konkursy z nagrodami.
W czasie uroczystości do strażackiej grochówki  przyśpiewywały kolskie Wartaki.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie również uczcili Dzień Ziemi             poprzez  zorganizowanie  w dniu 26 kwietnia br . uroczystego apelu.
Przedstawiona część artystyczna w wyrazisty sposób pokazała jak należy postępować, aby nie dewastować otaczającego nas środowiska  naturalnego.
Bardzo serdecznie dziękuję Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i uczniom Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie oraz Gimnazjum za tak aktywne włącznie się
w obchody Dnia Ziemi.

Pozwólcie Państwo, że tradycyjnie w tym miejscu podzielę się z Państwem dalszymi informacjami na temat aktywności, zaangażowania i sukcesów uczniów naszych szkół.
I tak, z wielką przyjemnością informuję, że :
1. 20 kwietnia w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie przez Kuratora Oświaty w Poznaniu Zaświadczeń laureatom konkursów przedmiotowych oraz Podziękowań nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursów. Z Gimnazjum w Grzegorzewie zaświadczenie takie otrzymała Anna Kubiak – Laureatka konkursu biologicznego, a podziękowanie Pani Aleksandra Piórkowska. Zaświadczenie laureata konkursu biologicznego zwalnia z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.
Ani oraz Pani Aleksandrze Piórkowskiej gratulujemy tak znaczącego sukcesu.

2. Równie znaczącym sukcesem  może poszczycić się Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie. 11 marca br. 30 uczniów z klas V-VI szkoły w Grzegorzewie wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym FRASZKA. Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie w konkursie zakończył się wielkim sukcesem, gdyż uczennica klasy Va Justyna Ligocka, przygotowana do konkursu przez nauczyciela języka polskiego Panią Monikę Borowską, zajęła III miejsce w kraju.
Składamy Pani Dyrektor, Pani Monice Borowskiej, a przede wszystkim Justynce ogromne wyrazy uznania.

3. Zakończył się etap powiatowy  XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „ Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda ”.
Do eliminacji wojewódzkich konkursu z naszej gminy wybrano prace :
- Jakuba Stegenty ze Szkoły Podstawowej w Bylicach w I kategorii wiekowej 6-8 lat
- Szymona Czerczaka ze Szkoły Podstawowej w Borysławicach w II kategorii wiekowej 9-12 lat.
15 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kole w obecności Pana Starosty Kolskiego, Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego odbyło się uroczyste rozdanie nagród i dyplomów autorom prac, w którym Jakub i Szymon z opiekunami wzięli udział.
Serdecznie gratulujemy i życzy sukcesów na etapie wojewódzkim.

4. 21 kwietnia w Przedczu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kolskiego
w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Gimnazjum w Grzegorzewie reprezentowali :
- Paulina Wargacka  z kl. II a
- Kamil Świątek – kl. I c
i Robert Bednarczyk również z kl. I c
Paulina zakończyła udział w zawodach na pierwszym miejscu, a Robert Bednarczyk na drugim.
Uczniowie ci, których opiekunem jest Pan Mariusz Sławiński – nauczyciel wychowania fizycznego reprezentowali będą Gimnazjum na finale wojewódzkim zawodów.

5.  Powiat Kolski na finale wojewódzkim w Poznaniu reprezentowała będzie również drużyna Gimnazjum w Grzegorzewie w składzie :
- Tomasz Malczyk – kl. III b
- Bartłomiej Stachowicz – kl. III b
i Rafał Anastaziak – kl. II c
która, kolejny rok z rzędu,  zajęła I miejsce na etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Uczniów do turnieju przygotował Pan Józef Sochacki – nauczyciel techniki.

6.  Wśród uczestników finałów wojewódzkich znalazła się ponadto uczennica klasy II d gimnazjum Dominika Pacholska, która zajęła I miejsce na etapie powiatowym konkursu pożarniczego. Do konkursu Dominika przygotowywała się pod okiem Pana Andrzeja Sikorskiego.

Wszystkim laureatom i opiekunom gratulujemy i życzy sukcesów na finałach wojewódzkich.

Gratulacje składamy także :
- drużynie siatkarek Gimnazjum w Grzegorzewie, która zajęła II miejsce w Memoriale Henryka Szurgota w Kole - drużynę przygotował nauczyciel wychowania fizycznego – Jacek Czaplewski 
- oraz Paulinie Jagodzińskiej, która za pracę przygotowaną pod kierunkiem nauczyciela plastyki Pani Małgorzaty Butrymowicz otrzymała nagrodę w konkursie plastycznym „ Palma wielkanocna ”  organizowanym przez Miejski Dom Kultury
w Kole.

Kończąc informację, z wielką dumą i przyjemnością, dzielę się z Państwem informacją o poniedziałkowym sukcesie naszej nieco starszej młodzieży.
Otóż, 26 kwietnia na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole  odbyło się  6 meczy XIII kolejki II rundy sezonu 2009/2010 Kolskiej Amatorskiej  Ligi Piłki Siatkowej.  Bardzo ważnym pojedynkiem tej kolejki, wyłaniającym mistrza sezonu, był mecz  Andre Koło z dotychczasowym liderem  „ Orłem ” Grzegorzew.
Tylko wygrana zawodników Grzegorzewa  zapewniała im tytuł mistrza.
Mecz zakończył się wynikiem 0:2 w setach dla Grzegorzewa ( 21:25 i 15:25).
Nasza drużyna, zwłaszcza w pierwszym secie, wykazała się dużą determinacją i wolą walki, w drugim było już dużo łatwiej.
 „ Orzeł ” Grzegorzew został mistrzem sezonu 2009/2010 Kolskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.  Po zakończeniu meczy odbyła się uroczystość podsumowania sezonu. W rozgrywkach uczestniczyło 13 drużyn. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Najbardziej okazały puchar otrzymał nasz mistrz - „ Orzeł ” Grzegorzew.
Cieszymy się bardzo i z całego serca gratulujemy. Nasi siatkarze przeszli do historii.
Gratulacje kierujemy do pomysłodawców i Zarządu Kolskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, która w bieżącym roku obchodzi 15 lecie swego istnienia.

Szanowni Państwo.
2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga zajmuje szczególne miejsce w naszej tradycji i kulturze, dlatego też zachęcam Państwa serdecznie do wywieszenia flag w tym dniu. Pokażmy, że jesteśmy Polakami.

Szanowni Państwo
24 kwietnia odszedł od nas na zawsze Pan Stanisław Kruszyński. Śp. Stanisław Kruszyński pełnił funkcję sołtysa Ponętowa Dolnego przez 26 lat.
W imieniu naszego samorządu pożegnaliśmy Pana Stanisława.

         Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak