I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 7 czerwca do 7 lipca 2010r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 

 


 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym.

Uprzejmie informuję, że w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy wydałam cztery zarządzenia.

W drodze zarządzenia Nr 107/2010  ustaliłam na dzień 23 czerwca br. termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2010/2011.
Przedmiotowe zarządzenie zostało przez dyrektorów szkół podstawowych i Panią dyrektor gimnazjum zrealizowane, tzn. Państwo dyrektorzy sporządzili, w terminie wynikającym z zarządzenia, listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. 

Dwa kolejne zarządzenia, które wydałam, tj. zarządzenia Nr 108/2010 i Nr 109/2010 z dnia 17 oraz 30 czerwca dotyczyły wprowadzenia zmian do tegorocznego budżetu.
Zarządzeniem z dnia 17 czerwca br. wprowadzona została do budżetu gminy dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie  na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki na wypłatę diet członkom komisji w głosowaniu ponownym 4 lipca przekazane zostały decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 czerwca. Zostały one wprowadzone do budżetu zarządzeniem Nr 109/2010 z dnia 30 czerwca.
Ponadto w drodze przedmiotowego zarządzenia :
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono o kwotę 6.316 zł plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków w części gwarantowanej
z budżetu państwa oraz o kwotę 2.873 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- oraz dokonano przeniesień środków finansowych między paragrafami  w ramach działów i rozdziałów budżetu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków budżetowych i dostosowania wydatków do faktycznie występujących potrzeb.

Zarządzeniem Nr 110/2010 z dnia 30 czerwca br. powołałam Komisję Egzaminacyjną dla przeprowadzenia postępowania o awans zawodowy  na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej w Barłogach Pani Joanny Durkiewicz.
Postępowanie to zostanie przeprowadzone 12 lipca br.
  
Kontynuują swoje wystąpienie pragnę poinformować, że :

1. 24 maja 2010 r. podpisano umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość zaciąganego kredytu wyniosła 2 700 000,00 zł. Wybór wykonawcy odbył się w drodze przetargu.
W postępowaniu złożono 2 oferty:

1.   Oferta Wspólna
 Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie
ul. Kolejowa 2a, 62-420 Strzałkowo
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań
cena obsługi kredytu: 537 200,00 zł

2. Bank Gospodarstwa Krajowego Odział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 58/64, 61-807 Poznań
cena obsługi kredytu: 585 574,64 zł

2. 9 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na Dowóz dzieci do szkół podstawowych  i gimnazjum z terenu Gminy Grzegorzew. 18 czerwca 2010 r. nastąpiła sesja otwarcia ofert. W postępowaniu złożono 3 oferty.
1.  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
cena: 73 439,45 zł – 2,78 zł za km
2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe NAFTEX Sp. j.
88-232 Witowo
cena: 89 601,80 zł – 3,39 zł za km
3.   LEADER SCHOOL Szmajdzińska Joanna
ul. Sienkiewicza 33, 62-600 Koło
cena: 79 394,00 zł – 2,99 zł za km

W toku oceny ofert wybrano ofertę  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. Do dnia 10 lipca, trwa czas na wnoszenie odwołań.
Po tym dniu nastąpi podpisanie umowy.

3. 30 czerwca 2010 roku odbył się odbiór Budowy centrum rekreacyjnego wsi Barłogi. Roboty zakończone w terminie, odebrano w obecności Państwa Radnych, przedstawicieli OSP Barłogi oraz Księdza Proboszcza Andrzeja Działdowskiego. Komisja odbioru robót nie wniosła uwag do zakresu robót.
Wartość wykonanych robót to 500 tys.zł.
Uroczysty odbiór zadania mieszkańcy sołectwa Barłogi zaplanowali na 24 lipca 2010 r. Będzie to piknik integracyjny zorganizowany z inicjatywy mieszkańców, na który już dzisiaj zapraszamy.

4. 14 czerwca 2010 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu - Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Grodnej. Wniosek na poprawę jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich opiewa na kwotę 18 263,00 zł,  z czego wnioskowaną kwotą pomocy jest 9 131,50 zł, co stanowi 50 % wartości brutto projektu. Projekt obejmuje wykonanie pokrycia dachowego z papy, wykonanie tynków zewnętrznych, obróbki blacharskie, orynnowanie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie posadzki z płytek wraz z malowaniem ścian.
Aktualnie czekamy na decyzję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

5. Trwają prace budowlane przy wspólnej inwestycji realizowanej z Powiatem Kolskim na ulicy Toruńskiej. 30 czerwca uczestniczyłam osobiście w posiedzeniu Zarządu Powiatu Kolskiego. Celem mojej wizyty był wniosek naszej gminy  o rozszerzenie prac o budowę dodatkowego odcinka chodnika w ramach zaoszczędzonych po przetargu środków finansowych.

6. Dzisiaj ogłaszamy przetargi na przebudowę dróg gminnych  :
- w Ponętowie Dolnym ( Parcele ) o nawierzchni asfaltowej
- w Bylicach Wsi ( Byliczki ) o nawierzchni kamiennej

W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych pragnę wskazać, że :

1. Zakończyliśmy prace remontowe drogi gminnej z Bylic Wsi do Borysławic Kościelnych. Wyremontowaliśmy z gruzu betonowego 450 mb drogi o szerokości
4 mb. Usługę świadczyła firma z Lichenia.  Koszt 37.800 zł.
2. Zakończone zostały także prace remontowe drogi gminnej w Zabłociu ( od wiaduktu  do posesji P. Świątek ). Wyremontowaliśmy 770 mb o szerokości 3,80 mb z gruzu betonowego. Usługę świadczyła firma z Lichenia.  Koszt 62.370 zł.
3. Trwają prace remontowe :
- drogi gminnej w Zabłociu ( od wiaduktu do P. Kubiaka ). Remontowany odcinek  to 750 mb o  szerokości 3 mb z gruzu betonowego. Usługę świadczy firma z Lichenia. Koszt 52.584 zł.
- na ulicy Kolejowej w Grzegorzewie prowadzone są prace polegające na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni. Usługę świadczy firma z Lichenia.
4. W ramach gwarancji poprawiono nawierzchnię drogi w Bylicach Wsi ( od sklepu do Byliczek ). Nawieziono 100 t drobnej frakcji gruzu, po czym cały odcinek został wyprofilowany równiarką i uwałowany.
5. W ramach gwarancji dowieziono również 25 t drobnej frakcji gruzu na drogę                          w Borysławiach Kościelnych ( droga do P. Redziak )
6. W ramach gwarancji firma GOLMAR z Brudzewa przystąpiła do remontu drogi gminnej  Zabłocie – Bylice Kolonia. Prace polegają na usunięciu spękanej nawierzchni asfaltowej  i uzupełnieniu jej masą na gorąco. 
7. Firma PRDM z Koła przystąpiła do gwarancyjnego remontu drogi gminnej w Borysławiach Zamkowych. Prace polegają na wypełnieniu szczelin emulsją oraz przesypaniu grysem. 
8. Dokonaliśmy mechanicznego wykaszania traw z poboczy dróg gminnych o łącznej  długości 45 km. Usługę świadczył Rolniczy Zakład Spółdzielczy z Grzegorzewa za kwotę 4.091,40 zł

W dziedzinie ochrony środowiska oraz gospodarki nieruchomościami uprzejmie informuję, że :

1. 11 czerwca br. , po raz trzeci,  Związek Międzygminny  Kolski Region Komunalny ,  podsumował konkurs ekologiczny „ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII” .
Tegoroczne podsumowanie to V edycja programu.
W  tej edycji programu „ Zagospodarowania zużytych baterii ” wzięło udział 36 placówek oświatowych z terenu Powiatu Kolskiego.
Z terenu naszej gminy w akcję czynnie włączyli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grzegorzewie. Nasze Gimnazjum zajęło 3 miejsce w kategorii  „Gimnazja” zbierając 177,5 kg zużytych baterii, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej - 84  kg  , co daje łącznie  261,50 kg  zużytych baterii.
Na uwagę zasługuje fakt , że w roku szkolnym 2009/2010 została zebrana łącznie rekordowa ilość zużytych baterii – prawie 3 tony , a dokładnie 2 987,37 kg.
Podsumowanie konkursu uświetnili częścią artystyczną uczniowie klas III a i IV  ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody  ufundowane przez Związek Międzygminny „ Kolski Region Komunalny ”
i Starostwo Powiatowe w Kole.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy dalszych sukcesów w działaniach proekologicznych.
Szczególne podziękowania składamy Dyrekcji oraz uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grzegorzewie za zorganizowanie zbiórki baterii i aktywne włączenie się w program.

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  zawiadomieniem nr RDOŚ-04.00.6613-24-4/10/DM z 21 czerwca br. powiadomiła nasz urząd o wszczęciu postępowania , na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej C-E 65  na odcinku (Gdynia ) –Tczew- Bydgoszcz -Inowrocław-Zduńska Wola –Karsznice-Tarnowskie Góry-Pszczyna.
Z uwagi na to, iż  z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie RDOŚ  w Bydgoszczy, pismem z dnia 30.06.2010 r. zwróciliśmy się z prośbą o konsultacje społeczne polegające na zorganizowaniu przez RDOŚ spotkania , na którym mieszkańcy gminy zostaną zapoznani z zamierzeniami inwestycyjnymi planowanymi do wykonania w ramach omawianej modernizacji. Tym bardziej , że temat modernizacji w/w odcinka linii kolejowej był już przedmiotem korespondencji w 2009 roku.

3. Zakończona została modernizacja sieci elektroenergetycznej  w Grzegorzewie. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Elektryfikacji  „ELTOR” Sp. z o.o. w Bydgoszczy na zlecenie Energetyki Kaliskiej. Roboty modernizacyjne obejmowały:
Wymianę słupów z drewnianych na żelbetowe
Wymianę przewodów na izolowane
Budowę nowej stacji transformatorowej przy ul. Piaski po przeciwnej stronie posesji P.Kameduła
Przełożenie linii energetycznej z napowietrznej na kablową i wykonanie złączy kablowych ( szafek ) przy ulicy Ks.Sz.Starkiewicza
Wykonanie kablowych przyłączy do posesji
Wymianę ulicznych  9 opraw oświetleniowych ulic  :
-  Północna   - 3 oprawy
- Słoneczna   - 2 oprawy
- Piaski    - 3 oprawy
- Leśna    - 1 oprawa

4. W Urzędzie Gminy w Grzegorzewie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :  ODBUDOWA KORYTA  RZEKI  RGILEWKI  od km 3 +100 do 9 +100 -  ETAP I ”.
Zadanie obejmuje :
Regulację koryta rzeki Rgilewki oraz umocnienie skarp brzegów rzeki umocnieniami faszynowymi i z darniny
Budowę nowej budowli piętrzącej ( jazu ) powyżej mostu na Otalężu wraz z umocnieniem brzegów rzeki poniżej i powyżej budowli
Remont budowli piętrzącej – jazu przy oczyszczalni ścieków w Grzegorzewie - w ramach której przewiduje się wymianę umocnień betonowych skarp i dna rzeki poniżej i powyżej budowli.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje teren gminy Koło i Grzegorzew .
 
5. Gminna komisja ds. szacowania szkód w rolnictwie powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego od 11 czerwca br. do 28 czerwca br. szacowała straty powstałe                                w gospodarstwach rolnych w wyniku powodzi. 
Oszacowanych zostało 429 gospodarstw rolnych na łączną powierzchnię 2 945 ha użytków rolnych.
Gminna Komisja ds. szacowania szkód w rolnictwie pracuje obecnie nad zestawieniem zbiorczym, które zostanie przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Pismem z 26 maja br. poinformowaliśmy Wielkopolskie Centrum Zarządzania Kryzysowego o wystąpieniu na terenie Gminy Grzegorzew klęski powodzi oraz strat jakie spowodowała powódź w infrastrukturze mienia gminnego. Następnie powołana została przez Wójta Gminy komisja ds. ustalania szkód i szacowania strat, która sporządziła protokół szkód, jakie wystąpiły na drogach gminnych. Wstępnie oszacowanych zostało 30 dróg gminnych.
28 czerwca br. odbyła się lustracja Komisji Wojewódzkiej do weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.
24 czerwca otrzymaliśmy promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 50.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę przepustu drogowego i drogi gminnej na długości 100 mb w miejscowości Grzegorzew ul. Piaski.

7. Gmina w drodze komunalizacji stała się właścicielem 5 działek o łącznej powierzchni 1,1994 ha położonych w następujących miejscowościach :
- Ladorudzek działka nr 288 o pow. 0,67 ha stanowiąca drogę gminną prowadzącą przez las,
- Grzegorzew działka nr 1928 o pow. 0,0416 ha  i działka nr 1263/1 o pow. 0,1040  ha stanowiące drogi wewnętrzne,
- Zabłocie działka nr 381/1 o pow. 0,2992 ha stanowiąca drogę gminną do Państwa Świątek,
-Tarnówka działka nr 143/3 o pow. 0,0846 ha -  jest to działka gruntu znajdująca się przy drodze powiatowej, na łuku koło posesji P. Bloch.

9. W 2010 roku przeprowadzony zostanie spis rolny, który będzie przebiegał w dwóch etapach:
I - obchód przedspisowy, który będzie trwał od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010r. Rachmistrzowie odwiedzą wszystkie gospodarstwa rolne i zweryfikują dane adresowe  gospodarstw rolnych, potwierdzą dane głównego użytkownika oraz zweryfikują położenie gospodarstwa na mapie.
Rachmistrzowie w czasie obchodu przedspisowego doręczą do każdego gospodarstwa rolnego list Prezesa GUS informujący o zasadach, znaczeniu i zakresie tematycznym spisu.
II - spis rolny, który będzie trwał od 8 września do 31 października 2010r.
Rachmistrzowie odwiedzą wszystkie gospodarstwa, w których przeprowadzą ankietę (podstawowy formularz spisowy) oraz dodatkowy formularz spisowy, który przeprowadzony będzie w 10% gospodarstw rolnych.
Na terenie naszej gminy pracować będzie 4 rachmistrzów, każdy z nich odwiedzi i spisze około 200 gospodarstw rolnych.
Rachmistrzowie pracować będą na terminalach hand – held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową i oprogramowanie. Dane zebrane od użytkownika (rolnika) gospodarstwa rolnego przesyłane są bezpośrednio do Wojewódzkiego Biura Spisowego.
Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego realizuje Gminne Biuro Spisowe powołane 1 czerwca br. pracujące w składzie :
1. Arleta Nowicka – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2. Katarzyna Fila – Lider gminny
3. Danuta Gębka - Członek
 
W dalszej części swojego wystąpienia pragnę podzielić się z Państwem informacjami z zakresu funkcjonowania oświaty gminnej, i tak uprzejmie informuję :

- 25 czerwca we wszystkich szkołach naszej gminy uroczyście zakończyliśmy kolejny rok nauki szkolnej.
Na zakończenie roku szkolnego uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz legitymującym się osiągnięciami sportowymi przyznane zostały stypendia motywacyjne  w  wysokości  100 zł  każde.
Łącznie wypłaciliśmy 135 stypendiów.
W Gimnazjum stypendia  otrzymało  56  uczniów.
Jeżeli chodzi o stypendia przyznane w szkołach podstawowych to :
- ze szkoły  Podstawowej w  Grzegorzewie stypendia  otrzymało  38 uczniów
- ze  Szkoły Podstawowej w Barłogach - 23  uczniów
- ze Szkoły Podstawowej w  Bylicach Kolonii -  14  uczniów
i Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych – 4  uczniów
Pozwólcie Państwo, że w tym momencie wyróżnię Annę Kubiak  uczennicę  klasy  IIc  Gimnazjum w   Grzegorzewie. Ania w minionym roku szkolnym  została Laureatką  Wojewódzkiego  Konkursu  Biologicznego. Jest to jedyna laureatka konkursu na szczeblu wojewódzkim w naszej gminie.
Gratulacje składam także Sylwii Pietrzak uczennicy klasy III c Gimnazjum, która uzyskała najwyższą  średnią ocenę  w   naszej  gminie  - 5,53.

- Planowane  prace  remontowe w okresie  wakacyjnym w Szkołach
Jak  corocznie  przystępujemy  do  przeprowadzania bieżących  prac  remontowych 
w szkołach.  W związku z  opóźnieniem  decyzji   Ministerstwa  Edukacji  Narodowej z  podziałem środków  finansowych z  rezerwy  oświatowej na  remonty (wnioskowana kwota 31.200 zł ) prace  remontowe w     Szkole  Podstawowej w  Grzegorzewie będą  realizowane w ramach zabezpieczonych   środków  własnych. Wyremontowana zostanie  sala lekcyjna  nr 3 na parterze budynku.
W Szkole  Podstawowej  w  Barłogach  przeprowadzony zostanie  remont  podłogi w  sali  gimnastycznej oraz wymiana  podłogi w  bibliotece szkolnej.   Na   roboty  związane z  remontem sali  gimnastycznej  otrzymaliśmy  dotację  celową z Urzędu  Marszałkowskiego w Poznaniu w  kwocie  7,000,-.

W  Gimnazjum  w  Grzegorzewie  również  trwają  obecnie prace  remontowe jednej  z  sal lekcyjnych polegające na  wymianie  nawierzchni podłogi. Prace są  wykonywane przez pracownika   gimnazjum.

W Szkole Podstawowej w Bylicach  wykonane zostaną prace związane z konserwacją budynku szkoły.
   
- Ruszył  program „ Wyprawka  szkolna ”
W  miesiącu  czerwcu uruchomiony  został program  wyprawka szkolna , którym  zostaną objęci  uczniowie klas I-III szkół  podstawowych oraz  uczniowie klasy I  gimnazjum spełniający  kryteria  socjalne  do  objęcia  pomocą  w refundacji  zakupu  podręczników szkolnych.

- Szkoły  przystępują  do  projektu  systemowego w ramach POKL Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania  różnic w jakości usług  edukacyjnych.
Wnioskodawcą  projektu może być wyłącznie organ prowadzący szkołę czyli gmina, przy czym realizatorami projektu są szkoły. Organ prowadzący szkoły przygotowuje  jeden projekt systemowy.  Liczba szkół objętych wnioskiem musi wynosić co najmniej 70% szkół podstawowych  prowadzonych przez  gminę. W  naszym  przypadku  projektem zostaną objęte wszystkie szkoły podstawowe. Uczestnikami  projektu są uczniowie klas I-III. Środki przewidziane dla szkół , w których liczba uczniów  w klasach I-III wynosi do 69 uczniów to  kwota 30.000 zł,  a  w szkole  liczącej  powyżej 69  uczniów stanowi  iloczyn kwoty 453,30 x  liczba  uczniów ( w  przypadku Szkoły Podstawowej w  Grzegorzewie jest  to  37.717 zł – 81 uczniów x 453,30 zł ).
Ogółem na realizację projektu możemy pozyskać kwotę rzędu 120 tys.zł. Realizowany byłby on od m-ca października br. do 30 czerwca 2011 roku
W  szkołach  do 69 uczniów,   w klasach I-III muszą  być  realizowane  co  najmniej dwa rodzaje  zajęć,  a w szkole  powyżej 69 uczniów  co najmniej  cztery  rodzaje zajęć.  Termin  składania  wniosków  do Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Poznaniu  upływa  30 lipca br.
Obecnie  trwają  prace nad przygotowaniem zakresu zajęć  dodatkowych w  poszczególnych    placówkach i  zaplanowaniem  doposażenia  bazy  dydaktycznej w  pomoce niezbędne do realizacji  projektu.

- Letni wypoczynek dzieci

Jak każdego roku staramy się, aby czas wakacji nasze dzieci i młodzież spędziły ciekawie i atrakcyjne, dbając szczególnie o uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w  trudnej sytuacji materialnej.
Na nasz wniosek Kuratorium Oświaty w Poznaniu przyznało nam 16 miejsc w ramach organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzących z terenów wiejskich z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse.
W ramach tego programu szesnaścioro dzieci z naszej gminy wypoczywa nad jeziorem w Międzynarodowym Centrum Spotkań „ Zameczek ” w Łagowie w woj. lubuskim. Dwutygodniowy obóz potrwa do 9 lipca br.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym w Bylicach w dniach od 2 do 15 sierpnia organizuje w Białce Tatrzańskiej obóz rekreacyjno-sportowy z elementami profilaktyki.
Całkowity koszt obozu to 14 tys.zł., który finansowany jest, zgodnie z preliminarzem, przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na obóz wyjedzie 21 uczniów z terenu naszej gminy wytypowanych przez Kadry Pedagogiczne poszczególnych szkół. Ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie na obóz wyjedzie 5 dzieci, z gimnazjum 6 uczniów, ze szkoły w Bylicach – 4 oraz po 3 uczniów ze szkół w Barłogach i Borysławicach.


Pozwólcie Państwo, że na zakończenie niniejszego sprawozdania podzielę się
z Państwem informacjami na temat wydarzeń kulturalnych i sportowych, jakie w ostatnim czasie miały miejsce na terenie naszej gminy.
I tak :
- 6 czerwca na stadionie w Grzegorzewie odbyły się VI Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w Piłce Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych. Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe  w Kole i  Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew. Turniej rozgrywano systemem pucharowym. Finał rozegrały między sobą reprezentacje samorządowców Gminy Grzegorzew i Gminy Kościelec. Mecz w regulaminowym czasie zakończył się remisem 2 : 2. W rzutach karnych lepsza była drużyna Gminy Grzegorzew wygrywając  5 : 4. Reprezentacja Grzegorzewa zdobyła po raz  pierwszy  w historii  mistrzostw tytuł Mistrza  Powiatu Kolskiego w Piłkę Nożną Radnych i Pracowników Samorządowych.
Drużyny otrzymały puchary i pamiątkowe dyplomy.

- 13 czerwca  również na stadionie sportowym w Grzegorzewie odbył się XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, którego byliśmy współorganizatorami.
 W przeglądzie wzięło udział 7 orkiestr :
1. Orkiestra Dęta OSP z Grzegorzewa.
2. Gminna Orkiestra Dęta z Kościelca
3. Miejsko-Strażacka Orkiestra Dęta z Dąbia
4.Gminna Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury z Babiaka
5. Orkiestra Dęta OSP z Koła
6. Stowarzyszenie Górnicza Orkiestra Dęta „SOLANIE” z Kłodawy
7. Orkiestra Dęta OSP z Osieka Wielkiego.
Gminną Orkiestrę Dętą Gminnego Ośrodka Kultury z Babiaka spotkał zaszczyt reprezentowania Powiatu podczas Święta Powiatu w 2011r. Występy orkiestr trwały do wieczora, a po ich zakończeniu rozpoczęła się zabawa taneczna. Przegląd Orkiestr został zorganizowany wspólnie z Zarządem Powiatowym OSP w Kole oraz Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole.

- 19 czerwca świętowaliśmy uroczyście 100 lecie istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie. Samorząd naszej gminy włączył się aktywnie w organizację tej uroczystości.

- 27 czerwca w Grzegorzewie podczas festynu „ Witaj Lato ” doszło do długo oczekiwanej przez mieszkańców Gminy Grzegorzew prezentacji grzegorzewskiego, jedynego na świecie egzemplarza działa samobieżnego StuG IV, wydobytego z rzeki Rgilewki. Wrak tego działa wydobywany był z rzeki Rgilewka „na raty” w latach 2006 – 2008 (łącznie 3 podejścia). Wydobycia dokonano m.in. dzięki wysiłkom Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania przy którym działa Muzeum Broni Pancernej i Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Trwająca rok renowacja działa w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu zaskoczyła nie tylko mieszkańców gminy Grzegorzew. W tak krótkim czasie udało się przywrócić działo do świetności z 1945 roku. Grzegorzewski StuG po 63 latach przebywania na dnie rzeki i zagrzebaniu w mule, nie tylko jeździ dzięki temu, że udało się uruchomić jego oryginalny 100 konny benzynowy silnik produkcji maybacha, ale i strzela jak przystało na prawdziwe działo. Prezentacji działa i jego możliwości dokonał Major Tomasz Ogrodniczuk Kustosz Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, który od początku historii wydobycia był ojcem tego niewątpliwego sukcesu. Major Ogrodniczuk przedstawił historię tego przedsięwzięcia opowiadając w ciekawostkach jak trwało wydobycie i renowacja działa.
Obok StuGa gwiazdą festynu był zespół Belfast wykonujący utwory legendarnego zespołu Boney M, ponadto do tańca przygrywała formacja MAG-IA. Dodatkowymi atrakcjami była parada motocyklistów, III turniej plażowej piłki siatkowej, którego zwycięzcami zostali Mateusz Chruściński w parze z Błażejem Malanowskim oraz specjalny program dla najmłodszych „Piosenki z plecaka cioci Asi i klaunika Mikusia - Pikusia”. Całą imprezę prowadziła grupa konferansjerska Zbyszka Pietrzaka
Prezentacja grzegorzewskiego StuG-a, odbyła się podczas festynu, który stanowi część projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Witaj Lato – pora na aktywnych” . Projekt realizowany przez naszą gminę obejmuje oprócz festynu cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców poświęcony zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
Pierwsze spotkania w ramach realizowanego projektu odbyły się 1 i 2 lipca. Termin kolejnych spotkań to 12 i 13 lipca br..
Na realizację projektu pozyskaliśmy środki finansowe w kwocie ponad 40 tys. zł.

- 4 lipca br. Zespół Ludowy Grzegorzewianki reprezentował naszą gminę na VI Prezentacjach Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „ Róża Kłodzka ”, który odbył się w Skansenie w Pstrążnej. W prezentacjach wzięło udział 15 zespołów . Udział naszego zespołu zakończył się wielkim sukcesem. Zespół Ludowy Grzegorzewianki znalazł się w gronie trzech zespołów nagrodzonych srebrną statuetką Róży Kłodzkiej .
Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom Zespołu Grzegorzewianki tak znaczącego sukcesu i dziękujemy za piękne promowanie naszej gminy.


Jak Państwo widzicie w naszej gminie dzieje się wiele. Mam nadzieję, że mile spędzimy również najbliższą niedzielę. W imieniu własnym, Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz bezpośrednich organizatorów tj. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bylicach serdecznie zapraszam Państwa na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które rozpoczną się o godz.15.00.

Już dzisiaj pragnę zaprosić Państwa także na Dożynki Gminne, które odbędą się
29 sierpnia br. w Zabłociu. Dziękuję w tym miejscu społeczności Zabłocia
i Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Zabłocia za podjęcie inicjatywy organizacji gminnego święta plonów.

 

         Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak