I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 10 sierpnia do 28 września 2010r.

W Y S O K A    R A D O  !  

 

 


 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy tj.  w okresie od 10 sierpnia br.

Pozwólcie Państwo, że w pierwszej kolejności podzielę się z Państwem informacjami na temat realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do planu na bieżący rok.
W tym zakresie  uprzejmie informuję, że  :

1. W trakcie realizacji są inwestycje drogowe związane z :  
- Przebudową drogi gminnej w miejscowości Ponętów Dolny – wykonawcą zadania jest Firma POL – DRÓG  Sp. z o.o z Piły za kwotę 167 024,40 zł
- oraz Przebudową drogi gminnej w miejscowości Bylice Wieś.
Wykonawcą robót na tej drodze jest Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. z Konina. Wartość robót budowlanych to kwota 209 653,78 zł

2. W trakcie realizacji jest także zadanie związane z Modernizacją Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie. Wykonawcą robót jest firma STOL-MAR Marek Żurawik z Grzegorzewa. Umowa z wykonawcą zawarta została 1 września br.
Wybór firmy wykonującej zadanie nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego
w którym złożone 2 oferty, tj. :
- STOL-MAR Marek Żurawik, Grzegorzew – oferta na kwotę 385 389,44 zł
- P.P.H.U. BOMARD Czesław Kędziora z Przedcza – wartość złożonej oferty 430 262,05 zł
Termin realizacji zadania upływa 30 listopada 2010 r.
 Zadanie to realizowane jest z Programu Odnowa i Rozwój Wsi.

3. Jesteśmy w trakcie realizacji prac związanych z Remontem Świetlicy Wiejskiej
w miejscowości Grodna. Wykonawcą robót jest firma MARBUD  Pana Mariusza Badyńskiego z Grzegorzewa, która weszła na roboty 15 września.
Prace obejmują wykonanie pokrycia dachowego z papy, wykonanie tynków zewnętrznych, obróbki blacharskie, orynnowanie, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz wykonanie posadzki z płytek wraz z malowaniem ścian.
Wartość zadania : 18.270 zł, z tego dofinansowanie 9.131 zł.

4. Zakończone i odebrane zostały prace remontowe w Szkole Podstawowej
w Barłogach. Prace polegały na remoncie podłogi na sali gimnastycznej (cyklinowanie wraz z malowaniem) oraz ułożenie paneli podłogowych w bibliotece. Koszt prac wyniósł 14 tys. zł brutto. Wykonawcą remontu była firma Pana Marańdy w Barłóg.


5. Uchwałą z dnia 22 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę operacji dla działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013”. Projekt naszej gminy na „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach ” znalazł się na 9 miejscu, na 96 projektów złożonych do dofinansowania.
Wartość naszego projektu opiewa na kwotę 4.938.123,13 zł, w tym dofinansowanie 3.035.731,00 zł.
Zadanie podzielone jest na dwa etapy realizacyjne, tj. :
- etap I – rok 2011 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Grzegorzewie o wartości 1.436.151,81 zł – dofinansowanie 818.188 zł.,
- etap II – rok 2012 -  przebudowa stacji uzdatniania wody w Bylicach – wartość : 3.501.971,32 zł, przy dofinansowaniu wynoszącym 2.152.851 zł.

6. 17 września br. odbyła się sesja Rady Powiatu podczas której Radni Powiatu Kolskiego podjęli uchwałę  o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego w wysokości 1.650,000 zł z przeznaczeniem  na sfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 3199P 3404P w Grzegorzewie”, czyli dokończenie remontu  ulic Kolskiej i Toruńskiej. Uchwała ta umożliwia złożenie przez Powiat wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.
Serdecznie dziękujemy Radzie i Zarządowi Powiatu Kolskiego, że zdecydował się składać wniosek do WRPO na inwestycje drogowe na terenie naszej gminy. 

7. 27 września spotkałam się z Dyrektorem  Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Panem Grzegorzem Kujawą  w celu ustalenia zakresu robót, które zostaną wykonane na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie w ramach zaoszczędzonych środków poprzetergowych, pozostałych po realizacji inwestycji zasadniczej.
Ustalono kolejność zakresu robót wg. hierarchii ważności do wartości wynikającej
z posiadanych środków finansowych, i tak prace,  jakie zostaną zrealizowane to :
1. Wykonanie włączenia z kostki brukowej do ulicy Polnej.
2. Wykonanie chodnika do ulicy Północnej wraz ze zjazdami i wyprowadzeniem łuków do ul. Północnej.
Jeżeli pozwolą na to możliwości finansowe zostanie wykonany chodnik przy posesji P. Lipińskich.

Kontynuując tematykę drogową pragnę w tym miejscu podzielić się z Państwem  informacjami z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i tak informuję, że  :

- Zakończyliśmy prace remontowe na drodze gminnej przy oczyszczalni  w Grzegorzewie - odcinek o długości 300 mb i szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej. Koszt remontu wraz z zamontowanymi przepustami wyniósł : 31.500 zł. Usługę świadczyła firma z Lichenia
-  Zakończyliśmy prace remontowe drogi gminnej w Ladorudzku  - droga do
P. Nykla.  Położono tłuczeń na 400 mb drogi o szerokości 3 m. Koszt remontu 35.910 zł. Usługę świadczyła firma z Liczenia.
-  Trwają prace remontowe na ulicy Brzozowej w Grzegorzewie, gdzie zostanie wyremontowane 350 mb odcinka drogowego o szerokości 5 m również o nawierzchni tłuczniowej. Koszt remontu wyniesie 31.500 zł
- Trwają prace związane z odbudową przepustu drogowego na ul. Piaski i ul. Otaląż w Grzegorzewie. Usługę świadczy firma „Trans – Pus” z Grzegorzewa
- Wykonano cząstkową naprawę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
w Ponętowie Dolnym.  Aktualnie tego rodzaju prace prowadzone są ulicy Łąkowej
w Grzegorzewie. Usługi świadczy firma z Konina.
-  W okresie jesiennym podjęliśmy działania polegające na wykaszaniu rowów
z traw i krzaków za pomocą kosiarki bijakowej na wysięgniku.
Usługę świadczy firma z Chruścina. Wykoszone zostaną wszystkie pobocza przy drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę poinformować, że :


1. Na przełomie sierpnia i września br. na terenie Gminy Grzegorzew została przeprowadzona zbiórka opon. W wyniku przeprowadzonej akcji zostało zebranych 4 114 sztuk opon o wadze 4 tony 300 kg.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszej gminy gumowy odpad  nie trafił do lasu bądź przydrożnego rowu, ale do Centrum Utylizacji Odpadów, Organizacji Odzysku S.A w Warszawie , która następnie zajęła  się jego  utylizacją.
Tym wszystkim, którzy przywieźli opony na miejsce zbiórki, dziękujemy  za ekologiczną postawę i dbałość o nasze lokalne środowisko naturalne.

2. Kolejną prowadzoną na terenie naszej gminy akcją jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka trwa dzisiaj.
Organizatorem tej bezpłatnej akcji jest Związek Międzygminny „ Kolski Region Komunalny ” , który realizuje ją w ramach przedsięwzięcia pn. „ Program  społecznej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin będących członkami Związku- rozwój selektywnej zbiórki odpadów”.

3. 24 września br. uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Związek Międzygminny „ Kolski Region Komunalny ” w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Programu społecznej edukacji ekologicznej. Konferencja została zorganizowana pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest - prawo, procedury, bezpieczne usuwanie, zagrożenia ”.
Moderatorem konferencji  był Pan Krzysztof Tyrała z Gliwic reprezentujący firmę  Recykling Odpady Technologie. Ponadto w konferencji wzięli udział: Pani Jolanta Gliszczyńska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Pani Ewa Krakowiak z Instytutu Medycyny Pracy Zdrowia Środowiskowego z Sosnowca  oraz Pani Ewa Hoffmann – V-ce Prezes WFOŚ i GW
w Poznaniu.

4. 17 września br. na terenie naszej Gminy, po raz kolejny,  została przeprowadzona akcja „ Sprzątanie świata ”, która w tym roku przebiegała pod hasłem : Chrońmy bioróżnorodność-segregujmy odpady.
W akcji wzięły wszystkie szkoły z terenu naszej Gminy. Serdecznie dziękujemy.

5. 7 września br. w naszym Urzędzie Gminy  miała miejsce wizytacja Zespołu Sędziów Sprawozdawców w skład którego wchodzili przedstawiciele Departamentu Środowiska i Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  w związku ze zgłoszonymi przez naszą Gminę projektami z zakresu  działań proekologicznych i prokulturowych  w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich.
Złożyliśmy dwa projekty pn. DBAM  O ŚRODOWISKO – ZBIERAM OPONY I MAKULATURĘ  oraz ZESPÓŁ LUDOWY GRZEGORZEWIANKI – PROMOTROREM TRADYCJI  I  KULTURY NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY

6. Na wniosek mieszkańców miejscowości Barłogi na działce pomiędzy posesjami Państwa Szymczak i Pietrzak został ustawiony  dodatkowy pojemnik do zbiórki opakowań  plastikowych.

7. Na Stadionie Gminnym w Grzegorzewie została pomalowana siatka  kortu tenisowego. Została odnowiona elewacja budynku socjalnego i magazynku na korcie tenisowym. Z budżetu gminy zostały zakupione materiały – natomiast prace renowacyjne wykonał mieszkaniec Grzegorzewa w ramach  nakazowego odpracowania  godzin.

8. Na obiekcie boiska w Barłogach  położona została papa termozgrzewalna na kontenerze socjalnym. Ponadto pomalowano ogrodzenie w części najbardziej skorodowanej o długości 100 mb.

9. Trwają prace na Kanale Bylice  mające na celu poprawę odpływu  wody tym ciekiem i poprawę spływu wody z przyległych łąk. Prace zostały rozpoczęte 15 września br. Zostały ręcznie wykoszone skarpy i dno kanału. Obecnie wykonywane jest ręcznie hakowanie dna. Pozostało do wykonania, w miejscach tego wymagających,  mechaniczne odmulanie dna koparką. Oczyszczanie skarp kanału i jego dna obejmuje cały odcinek położony na terenie naszej gminy o długości 1450 mb. Wykonawcą robót jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole.

W dalszej części niniejszego sprawozdania pragnę wskazać, że :

- 16 lipca br. odbyło się spotkanie w sprawie zakupu przez Gminę Grzegorzew działki nr 1220 o pow. 0,0740 ha położonej w Grzegorzewie przy ul. Pl. 1000-lecia PP 6. Spotkanie odbyło się z udziałem rzeczoznawcy majątkowego  i Radnych Rady Gminy z Grzegorzewa. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 126, 65 m2, budynkiem gospodarczym o pow. 24,81 m2 oraz podwórkiem.
Z tego względu, że Rada Gminy wyraziła wolę zakupu przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na potrzeby własne Gminy – dodatkowe pomieszczenia administracyjno-biurowe na dzisiejsze obrady sesji przygotowany został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przedmiotowej nieruchomości.

- Radni Rady Gminy  Grzegorzew na ostatnio odbytym posiedzeniu komisji stałych podjęli decyzję o zakupie działki nr 281 o pow. 0,81 ha położonej w Zabłociu na poszerzenie istniejącej działki nr 98/2 zabudowanej remizą OSP. Działka ta przeznaczona zostanie  na  potrzeby ochrony przeciwpożarowej i  na parking.
Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup tej działki stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

- Od 8 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do
31 października.  Rachmistrzowie obecnie spisali połowę gospodarstw rolnych.
Rachmistrzowie przeprowadzają wywiad z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
i wprowadzają informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego hand-held. Zabrane dane są automatycznie kodowane i przesyłane do Głównego Urzędu Statystycznego.
Podczas Powszechnego Spisu Rolnego zbierane są informacje dotyczące: prowadzenia działalności rolniczej, użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, ilości ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, struktury dochodów gospodarstwa domowego, aktywności ekonomicznej oraz zużycie nawozów mineralnych.


- Od 15 września do 30 września 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie przyjmuje wnioski o zasiłek celowy dla rolników w związku                   z powodzią, która miała miejsce w maju. Pomoc jest udzielana rodzinie, jeżeli:
co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem objętym ubezpieczeniem społecznym rolników oraz szkody spowodowane przez powódź wynoszą średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.
Pomoc wypłacana będzie w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości:
a) 1 000,00 zł dla rodzin prowadzących gospodarstwo rolne do 5 ha użytków rolnych i nie posiadających obowiązkowego ubezpieczenia upraw,
b) 2 000,00 zł dla rodzin prowadzących gospodarstwo rolne do 5 ha użytków rolnych i posiadających obowiązkowe ubezpieczenia co najmniej 50 % upraw,
c) 2 000,00 zł dla rodzin prowadzących gospodarstwo rolne powyżej 5 ha użytków rolnych i nie posiadających obowiązkowego ubezpieczenia upraw,
d) 4 000,00 zł dla rodzin prowadzących gospodarstwo rolne powyżej 5 ha użytków rolnych i posiadających obowiązkowe ubezpieczenia co najmniej 50 % upraw.
Wymienione kwoty zasiłku celowego są pomniejszane o ulgi, z jakich korzystał rolnik w związku ze stratami z powodu powodzi.

- W wyniku wniosku złożonego przez gminę do Wojewody Wielkopolskiego, decyzją Ministra Finansów otrzymaliśmy środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 46.665 zł. stanowiące zwrot wydatków poniesionych na akcję powodziową. Sposób rozdysponowania środków ma miejsce w uchwale wprowadzającej zmiany do tegorocznego budżetu przedstawianej pod obrady dzisiejszej sesji.

- Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o wyrażeniu zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez powódź. Dla rolników z terenu naszej gminy został ustalony limit kredytu obrotowego na kwotę 4 051 330,00 zł. Zainteresowani rolnicy mogą występować do Zespołu Komisji  o wydanie opinii wojewody do wniosku kredytowego.        


- do 30 września rolnicy składać mogą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Na dziś nasi rolnicy złożyli 177 wniosków na łączną kwotę 74.291,76 zł.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2 do 30 listopada br. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.  Zwrot za 1 l wynosi 0,85 zł oraz maksymalnie na 1 ha – 73,10 zł.


- 15 września upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzegorzew. Łącznie, na rok szkolny 2010/2011 przyjęliśmy 164 wnioski.

Szanowni Państwo
Jak zapewne wszystkim Państwu wiadomo, Prezes Rady Ministrów zarządził  na dzień 21 listopada 2010 r. wybory do organów samorządu terytorialnego. Szczegółowe terminy wykonywania kolejnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.
Uprzejmie informuję, iż najbliższy i to bardzo istotny termin wyborczy, który upływa 4 października,  dotyczy zawiadomienia odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszanie kandydatów na radnych.
Raz jeszcze podkreślam, że jest to bardzo istotny termin, gdyż bez tego zawiadomienia udział w wyborach samorządowych i zgłaszanie kandydatów na radnych nie będzie możliwy.
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie o miejscu i terminie składania zawiadomień oraz wymaganych dokumentach celem dokonania prawidłowego zgłoszenia, podana została na terenie naszej gminy do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń. Dostępna ona jest ona także na stronach BIP naszej gminy.
Na stronach BIP udostępnione zostały także wzory dokumentów zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Można je pobrać także bezpośrednio w urzędzie.

Szanowni Państwo

Kończąc swoje wystąpienie pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy w sposób tak wyjątkowy i uroczysty uhonorować pracę naszych rolników podczas Gminnego Święta Plonów 29  sierpnia w Zabłociu. Składam serdeczne podziękowania na ręce członków Komitetu Organizacyjnego, druhów strażaków i Mieszkańców Zabłocia.
Dziękuję Starostom dożynek, wszystkim delegacjom dożynkowym, Księżom Proboszczom naszych Parafii,  Państwu Radnym i wszystkim tym,  którzy świętowali z nami oraz  przyczynili się do uświetnienia uroczystości dożynkowych.
Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. 
Podziękowania składam delegacji z Zabłocia za reprezentowanie naszej Gminy na Dożynkach Powiatowych, które odbyły się 5 września w Kole.

Serdeczne podziękowania składam również wszystkim tym, którzy uczestniczyli w obchodach 71. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i  poprzez swoją obecność
1 września na Mszy Świętej i Apelu Poległych uczcili pamięć Tych, którzy walczyli i ginęli za  naszą Ojczyznę.
Bardzo serdecznie dziękuję za udział w uroczystości uczniom naszych szkół, Państwu dyrektorom szkół, nauczycielom, Państwu radnym, druhom strażakom i wszystkim mieszkańcom.
Uczniom Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie dziękuję za przygotowanie montażu słowno – muzycznego w rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej oraz Powstania Warszawskiego, który został zaprezentowany 1 września w Kościele Parafialnym w Grzegorzewie.   
Dziękuję delegacjom naszych szkół, które wspólnie ze mną, 2 września br. uczestniczyły w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa odprawionej w intencji ofiar obozu w Chełmnie.  Uroczystości,  tak jak co roku, odbyły się w lesie Rzuchowskim.

22 sierpnia br. Zespół Ratownictwa Medycznego z jednostki OSP z Grzegorzewa reprezentował naszą gminę w III Powiatowych Zawodach Ratownictwa Medycznego jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Dziękujemy naszym druhom strażakom za udział w zawodach i gratulujemy umiejętności prowadzenia akcji ratowniczych.
 

Kończąc swoje wystąpienie pragnę podzielić się smutną wiadomością.
Otóż w minioną niedzielę 26 września pożegnaliśmy na zawsze śp. Mariana Bąka - Radnego Rady Gminy I kadencji 1990-1994, członka Zarządu Gminy Grzegorzew w latach 1991-1994 oraz wieloletniego sołtysa wsi Bylice Wieś.
Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczyliśmy w nabożeństwie żałobnym i pożegnaliśmy w imieniu naszego samorządu tak zasłużonego mieszkańca naszej gminy.

 

         Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak