I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 28 września do 29 października 2010 r.

W Y S O K A    R A D O  !  

 

 


Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy tj.  w okresie od 28 września do 29 października 2010 r.

Uprzejmie informuję, że w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydałam jedno zarządzenie. Było to zarządzenie Nr 114/2010 z dnia 7 października dotyczące zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Grzegorzewie.
Trwające aktualnie prace remontowe w świetlicy wiejskiej ( były GOK ) uniemożliwiają urządzenie tutaj siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Uprzejmie informuję, że w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada br. siedzibą komisji wyborczej w Grzegorzewie będzie Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie, a konkretnie świetlica szkolna.
Zapewniam, że informacja o przeniesieniu siedziby komisji zostanie na terenie miejscowości, które obejmuje swoim zasięgiem obwód głosowania, bardzo szeroko rozpropagowana. Dotyczy to Grzegorzewa, Kiełczewka, Boguszyńca, Ladorudzka i Tarnówki. Podejmiemy wszelkie działania, aby głosowanie w tym obwodzie przebiegło sprawnie i bez zakłóceń.  

Pozwólcie Państwo, że kontynuując swoje wystąpienie podzielę się z Państwem informacjami na temat realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do planu na bieżący rok.

W tym względzie  uprzejmie informuję, że  :

1) 3 listopada na zaproszenie Pana Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wspólnie z Panią Skarbnik, udamy się do Poznania, aby podpisać umowę  na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach.
Projekt nasz otrzymał dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych netto tj.  kwotę 2 971 039,00 zł. Wartość całego naszego zadania wynosi 4.938.123 zł.

2)  20 października br. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole otwarto oferty na dokończenie przebudowy ul. Toruńskiej w Grzegorzewie.
Złożono następujące oferty:
-  F.H.Z. i U. Piotr Zawlik - Umień
 Cena: 87 955,47 zł – oferta najtańsza
-  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WOJTEX"  z Grodnej
Cena: 102 128,14 zł
-  MK Stella, Konrad Marek - Koło
Cena: 89 296,75 zł
Wykonawca zadania tj. F.H.Z. i U. Piotr Zawlik ma obowiązek wykonać roboty do końca listopada br. Zakres zadania to dokończenie budowy chodnika na ulicy Toruńskiej z włączeniem ulicy Polnej.

3) Trwają prace przy Modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie.
W ramach zadania aktualnie wykonywane jest docieplenie budynku, wymiana dachu,  prace remontowe wewnątrz obiektu, wymiana instalacji elektrycznej oraz C. O. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

4) W trakcie realizacji są także prace inwestycyjne na drodze gminnej w Bylicach Wsi.

Kontynuując tematykę drogową informuję w tym miejscu, że  :

- Trwają prace remontowe na ul. Słonecznej, Krótkiej, Leśnej w Grzegorzewie oraz drodze gminnej w Barłogach – Pieńki polegające na nawiezieniu gruzu betonowego. Usługę świadczy firma z Lichenia.
- Zakończyliśmy prace remontowe na ulicy Piaski w Grzegorzewie prace polegały na nawiezieniu gruzu betonowego. Prace wykonała  firma z Lichenia
- Zakupiliśmy dwie wiaty autobusowe, które zamontowaliśmy na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie. Koszt 7.236,29 zł
- Zakończyliśmy remont przepustu Piaski/Otaląż, który jak Państwo pamiętacie sfinansowany został w 80% ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
-  Trwają prace remontowe na drogach gminnych oraz montaż znaków drogowych zgodnie z potrzebami i wnioskami Państwa Radnych.

W dalszej części swojego wystąpienia informuję, co następuje :

1) 28 października br. otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, że wniosek naszej gminy o dofinansowanie projektu systemowego pt.
„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach
podstawowych ” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został przyjęty do
realizacji z kwotą dofinansowania wynoszącą 126.717 zł.  Dzięki realizacji projektu
dzieci z klas I-III ze wszystkich szkół będę miały dodatkowe zajęcia oraz szkoły
zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne.
To nie jedyna dobra informacja w zakresie oświaty, gdyż dzięki pozyskanym
pieniądzom pozabudżetowych i wygospodarowaniu własnych środków
przystępujemy do realizacji kolejnych zadań remontowych i tak. :

- montażu nowych rynien na Szkole Podstawowej w Borysławiach Kościelnych. Wykonawcą zadania będzie firma MISZBUD Pana Jarosława Miszczaka z Przybyłowa. Wartość robót określono na kwotę 24 057,39 zł ,
- zakupu papy na dach w Szkole Podstawowej w Bylicach. Wartość zakupu 156 rolek - 10.462 zł,
- zakupu nowej kuchni gazowej, kotła warzelnego i innych towarzyszących sprzętów AGD do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie,
- założenia kostki brukowej przed budynkiem szkoły w Grzegorzewie. Wartość robót 22.878 zł.
- zakupu płytek do remontu podłóg w kolejnych salach w Gimnazjum.
Jak Państwo widzicie nasze plany na których nam bardzo zależało i prace które w naszych szkołach chcieliśmy wykonać urzeczywistniają się .
 
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie realizując projekt Uwierz w Siebie przeprowadził w październiku szkolenia dla 12 mieszkanek naszej gminy korzystających z pomocy społecznej.
Projekt obejmował:
- szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach i zachorowaniach, opieki i pielęgnacji osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, długotrwale chorych  – 90 godzin
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – łącznie 35 godziny w tym 20 godziny teorii i 15 godzin indywidualnych konsultacji
- trening umiejętności psychospołecznych z psychologiem – 35  godzin w tym 20 godziny teorii i 15 godzin indywidualnych konsultacji
Wartość realizowanego projektu to 45 851,08 zł przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego równemu 41 036,72 zł

3) Kontynuując problematykę realizacji projektów miękkich realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu społecznego pragnę poinformować że Gmina Grzegorzew jako partner będzie realizował wspólnie z Wyższą Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie projekt pn. „W kobietach siła ”. Projekt obejmuje kurs komputerowy i kurs na prawo jazdy kategorii B dla 10 kobiet z terenu gminy Grzegorzew. Warunkiem uczestnictwa w projekcie kobiet jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej przed 25 rokiem życia oraz być w myśl przepisów o pomocy społecznej osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Wartość projektu to kwota 49 260,00 zł.  i będzie realizowany od stycznia 2011 do kwietnia 2011.
Gmina Grzegorzew nie partycypuje w kosztach projektu. 

4) 6 października br. w naszym urzędzie odbyło się spotkanie na temat planowanej modernizacji linii kolejowej C-E 65 na odcinku Tczew-Bydgoszcz-Inowrocław  –Zduńska Wola –Karsznice-Tarnowskie Góry –Pszczyna.
Spotkanie zostało zorganizowane w związku z wszczęciem postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w  przedsięwzięcia.
W spotkaniu udział wzięli :
*  Pan Waldemar Michalik   -  Dyrektor Projektu po stronie PKP
*   Pan Rafał Nawrot   - Dyrektor Projektu firmy  projektowej Poyry
*   Pani Joanna Kot   -  Kierownik kontraktu
Na spotkaniu została przedstawiona  wstępna koncepcja studium wykonalności  w powiązaniu z aspektami ekonomicznymi, gospodarczymi, społecznymi
i środowiskowymi.

5) Na wniosek naszej Gminy Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu umorzył nam zaległą karę pieniężną z maja 2005 roku w kwocie 28.744,60 zł. za naruszenie dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód powierzchniowych z gminnej oczyszczalni ścieków w Grzegorzewie.

6) 2 listopada w Kancelarii Notarialnej Pani Doroty Jędrychowskiej zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży z Panem Piotrem Sikorskim pełnomocnikiem Pana Ryszarda Sikorskiego i Pana Zbigniewa Sikorskiego na działkę nr 1220 o pow. 0,0740 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położoną w Grzegorzewie przy ul. Pl. 1000-lecia PP 6.
Przeniesienie własności i podpisanie umowy przyrzeczonej na wyżej wymienioną nieruchomość nastąpi najpóźniej 31.03.2011r.

7) 4 listopada również w Kancelarii Notarialnej Pani Doroty Wędrychowskiej zostanie zawarty akt notarialny z Panem Adamem Bączkiewiczem na działkę nr 281 o pow. 0,81 ha położoną w Zabłociu. Działka ta zostanie przeznaczona na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ćwiczenia i organizację zawodów strażackich oraz na parking.

8) Uruchomiliśmy procedurę związaną z preferencyjną linią kredytową na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez powódź. Zainteresowani rolnicy składają już w naszym urzędzie wnioski o kredyt. Zespól Komisji wydaje protokół strat wraz z opinią wojewody do wniosku kredytowego
a następnie przekazuje dokumenty do zweryfikowania przez Kierownika Zespołu Doradczego w powiecie kolskim. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego po zweryfikowaniu protokołu strat przekazuje dokumenty do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Procedura przyznania kredytu przez Wojewodę Wielkopolskiego trwa około jednego miesiąca.

9) W okresie od 15 do 30 września, realizując rozporządzenie Rady Ministrów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie przyjmował od rolników naszej gminy dotkniętych tegoroczną powodzią wnioski o przyznanie zasiłku celowego. Złożono 272 wnioski.
Do 15 października br. wszystkim osobom zainteresowanym wydano decyzje administracyjne, z tego 271 decyzji przyznających pomoc na łączną kwotę 669.000 zł oraz 1 decyzję odmowną. Wojewoda Wielkopolski ustalił dla naszej gminy plan dotacji celowej na ten cel w wysokości 673.000 zł.
Rolnicy z terenu naszej gminy otrzymają jednorazowe zasiłki celowe w wysokości 4.000 zł, 2.000 i 1.000 zł. Pomoc finansowa będzie przekazywana na podane konta od 3 listopada br.

10) 7 października br. odbyło się spotkanie w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Grzegorzew a Panem Kazimierzem Kołodziejczakiem. W spotkaniu udział wzięła Komisja Inwentaryzacyjna Rady Gminy, Pan Kazimierz Kołodziejczak i geodeta uprawniony Pan Piotr Jabłoński. Zamiana dotyczyć będzie części działki nr 136/5 (drogi dojazdowej), która stanowi własność Pana Kazimierza Kołodziejczaka na działkę nr 208/6 (łąkę)), które są własnością Gminy Grzegorzew. Działki podlegające zamianie będą miały jednakową powierzchnię. Obecnie zlecony został geodecie podział działek przeznaczonych do zamiany. Kolejnym krokiem ze strony Gminy będzie podjęcie przez Radę Gminy Grzegorzew uchwały o zamianie działek.
W tym samym dniu odbyła się z udziałem Komisji Inwentaryzacyjnej wizja w terenie na działce nr 1263/1 położonej w Grzegorzewie przy ul. Leśnej. Działka ta jest własnością Gminy Grzegorzew i stanowi drogę dojazdową do mieszkańców. Celem wizji było wypracowanie ostatecznego stanowiska w sprawie podań złożonych do Urzędu Gminy w Grzegorzewie przez Panią Elwirę Nita i Pana Andrzeja Grugiela dotyczących sprzedaży części działki nr 1263/1. Komisja Inwentaryzacyjna podjęła decyzję o pozostawieniu na mieniu Gminy wyżej wymienionej działki, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania drogi dojazdowej.

Kończąc swoje wystąpienie informuję, że :

- 20 października br. otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną o charakterze socjalnym w wysokości 47.484 zł . Środki te wraz z wkładem własnym gminy, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi wynieść 20% udzielonej dotacji, zostaną rozdzielone zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 165 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grzegorzew. 

- 22 października odbyło się posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy w Grzegorzewie. Posiedzenie to poświęcone zostało na omówienie zagadnień dotyczących przygotowania propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok oraz na przygotowanie projektów uchwał stanowiących przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu złożę krótką informację na temat działań podjętych w kierunku załatwienia wniosków, z jakimi w trakcie tego posiedzenia Państwo Radni wystąpiliście i tak uprzejmie informuję :
W zakresie brzóz zasłaniających lampę – posesja p. Andrzeja Kantyki w Borysławicach Zamkowych ustalono, że zostaną przycięte wierzchołki (dotyczy to 2 szt. drzew) tak , aby odsłonić lampę
Jeżeli chodzi o topole rosnące obok linii energetycznej  stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa na posesji p. Andrzeja Gajdy w Barłogach - ustalono z Panem Pacholskim Kierownikiem  odpowiedzialnym za linie energetyczne w Rejonowym Zakładzie Dystrybucji w Kole, że na miejsce przybędzie ekipa Pogotowia Energetycznego i ustali stopień zagrożenia oraz podejmie stosowne działania.
W sprawie oczyszczenia rowu melioracyjnego biegnącego przez łąki p. Urbaniaka w Barłogach trwa konserwacja tego rowu przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Kole w ramach środków Gminnej Spółki Wodnej.
- 22 października był ostatnim dniem rejestrowania list kandydatów na radnych.
Gminna Komisja Wyborcza w Grzegorzewie pełniła w tym dniu dyżur celem przyjmowania zgłoszeń kandydatów do godziny 24.00.
Informuję Państwa, że na terenie naszej gminy łącznie zarejestrowano 61 kandydatów na radnych do Rady Gminy i 3 kandydatów na Wójta Gminy.


- 28 września br., jak na pewno przypominacie sobie Państwo, została przeprowadzona nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej Gminy. W wyniku przeprowadzonej akcji zebrano łącznie 4,0 t tego odpadu.
Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców naszej Gminy zbiórką elektrośmieci została wyznaczona kolejna akcja  zbiórki tych odpadów na
5 listopada br. ( piątek). W tej sprawie zostały wysłane okólniki do wszystkich sołectw informujące o miejscach i godzinach zbiórki.


- Podczas 8 edycji Programu Podziel się Posiłkiem, zorganizowanego przez firmę Danone i Fundację Polsat oraz Partnera Strategicznego – Bank Żywności, uczniowie Gimnazjum w Grzegorzewie zebrali 268 kg produktów żywnościowych, uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie 187 kg. Ogółem zebrano 455 kg żywności.
W dniach 27 i 29 września artykuły spożywcze trafiły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały przekazane rodzinom z dziećmi.
Serdecznie dziękujemy  Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Grzegorzewie za włączenie się w akcję, przede wszystkim zaś nauczycielom i uczniom bezpośrednio w zbiórkę żywności zaangażowanym.   

- W związku z Franciszkańskimi obchodami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska  27 października  br. w  remizie OSP w Grzegorzewie wystawiony został spektakl teatralny  dla dzieci i młodzieży szkolnej  pt.” Zielona afera  czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”. Spektakl obok walorów artystycznych wyrażał bogate treści wychowawcze , w tym ideę ocalenia przyrody i krajobrazu Polski.
Wystawienie spektaklu związane jest z  Grzegorzewskimi obchodami Dnia Patrona Ekologów – św. Franciszka .
Nasza Gmina szeroko popiera ideę podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa  stąd  też spektakl obejrzały  dzieci i młodzież wszystkich szkół z terenu naszej Gminy.
- 27 października dla mieszkanek naszej Gminy zorganizowano badania mammograficzne. Bezpłatnymi badaniami objęte były panie w wieku 50 do 69 lat.
Zbadanych zostało 31 kobiet. Wykonawcą badań był Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN z Poznania. Badania finansowane były z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- z dniem 1 października br. na terenie naszej gminy przy ulicy Toruńskiej 5a w Grzegorzewie zgodnie z decyzją Starosty Kolskiego rozpoczął działalność Klub Sportowy „ Entuzjaści Sportów Motocyklowych w Grzegorzewie ” Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje teren całego kraju.
- 9 października wspólnie z Panem Przewodniczącym i Radnymi Rady Gminy oraz społecznością szkolną Szkoły Podstawowej w Bylicach uroczyście przecięliśmy wstęgę na nowo pobudowanym boisku szkolnym.
O tym jak boisko było potrzebne świadczy duże zainteresowanie rodziców i miejscowej społeczności.
- Na zaproszenie Pana Prezesa i Zarządu ZNP w Grzegorzewie wspólnie z Panem Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy reprezentowaliśmy nasz samorządach na uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Podziękowaliśmy całego środowisku oświatowemu za trud i pracę, wręczyliśmy nagrody i życzyliśmy, aby wszystkie dni w roku szkolnym były radosne, spokojne i pełne zadowolenia.

 

         Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak