I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

W Y S O K A    R A D O  !  

S Z A N O W N I     P A Ń S T W O  !

 

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.
Jest to pierwsza informacja składana przeze mnie w kadencji samorządu 2010-2014, to jest po zaprzysiężeniu Rady Gminy, co jak wszyscy zapewne pamiętamy, miało miejsce 2 grudnia 2010 r. oraz złożeniu przeze mnie ślubowania i objęciu obowiązków Wójta, co z kolei nastąpiło 6 grudnia ubiegłego roku.
W pierwszym miesiącu pracy tuż po wyborach, a więc w miesiącu grudniu, działania naszego samorządu, sesje Rady Gminy, skoncentrowaliśmy na sprawach związanych z organizacją pracy Rady Gminy i jej organów oraz finansowym zamknięciu roku 2010.
Ponieważ działania te są już za nami, dzisiaj chciałabym podzielić się z Państwem szerszą informacją na temat pracy mojej i podległych mi jednostek organizacyjnych w miesiącach grudniu 2010 r. i styczniu 2011 r., co niniejszym czynię.


Pozwólcie Państwo, że swoje wystąpienie rozpocznę od złożenia  informacji na temat problemu, z którymi aktualnie boryka się nasze Województwo, Powiat, nasza Gmina i nasi mieszkańcy, a mam tutaj na myśli sytuację powodziową i lokalne podtopienia występujące na naszym terenie.
Stan alarmu przeciwpowodziowego na obszarze  naszej Gminy obowiązuje od dnia 20.12.2010 r.  od godz. 18:00. Od tego dnia  na bieżąco na terenie naszej gminy monitorowana jest sytuacja poziomu wody w rzece Rgilewce oraz sytuacja hydrometeorologiczna.
21 grudnia 2010 roku zwołałam pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Grzegorzewie,  na którym zapoznano członków zespołu z panującą  sytuacją powodziową  na terenie Gminy Grzegorzew oraz udzielono członkom zespołu instruktażu w zakresie problematyki funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia powodzią.
Od tego dnia Członkowie Zespołu spotykają się regularnie.  
Na terenie naszej gminy  w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych oraz roztopów woda wystąpiła z koryta rzeki Rgilewki. Woda zalała rozległe tereny użytków zielonych powodując podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarskich, a także spowodowała znaczne pogorszenie stanu nawierzchni dróg gminnych oraz zamulenie rowów melioracyjnych i uszkodzenia melioracji szczegółowej.
Prowadzimy działania ochronne, zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi
i mienia. Podjęliśmy współpracę ze służbami ratowniczymi. Na bieżąco, przy współpracy z jednostkami OSP z terenu naszej Gminy, zabezpieczamy najbardziej zagrożone podtopieniami posesje oraz prowadzimy monitoring.
Do tej pory podjęliśmy ponad 20 interwencji.
Najtrudniejsza sytuacja na naszym terenie wystąpiła w miniony weekend.
W niedzielę 16 stycznia odnotowaliśmy najwyższy poziom wody na rzece Rgilewce. Wyniósł on 260 cm, tj. ponad 50 cm powyżej stanu alarmowego.
W akcji prowadzonej w minioną sobotę, niedzielę i poniedziałek wzięło udział 5 jednostek OSP, które wypompowywały wodę,  zabezpieczały posesje workami
i piaskiem w miejscowościach Grzegorzew,  Ladorudzek,  Tarnówka, Bylice-Kolonia i Bylice Wieś.
Tak jak podkreśliłam wcześniej, cały czas monitorujemy sytuację na terenie gminy.
Aktualnie wprawdzie woda w rzece wskazuje tendencję spadkową, ale generalnie sytuacja na naszym terenie jest nada bardzo trudna. Podtapiane są budynki mieszkalne i gospodarcze. W dalszym ciągu wypompowywana jest woda z posesji.
Na bieżąco udzielamy naszym mieszkańcom wszelkiej możliwej pomocy.

Spływająca woda z pól oraz nieczynna melioracja była przyczyną przerwania drogi gminnej w miejscowości Boguszyniec – Budy. Nurt wody był na tyle duży, że wymył koryto na szerokości 5 mb i głębokości 20 cm. Podjęliśmy działania w celu naprawy tej drogi, zamontowaliśmy przepust. Obcenie droga jest przejezdna.
Za wieloletnie zaniedbania na urządzeniach melioracyjnych, rowach melioracyjnych, rowach przydrożnych przychodzi nam teraz płacić wysoką cenę.
 
Szanowni Państwo. Warunki atmosferyczne mamy tej zimy bardzo trudne. Występujące aktualnie podtopienia poprzedziła bardzo trudna aura zimowa – duże opady śniegu, bardzo niskie temperatury. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych świadczyły na terenie naszej gminy cztery firmy.
Na zimowe utrzymanie wydaliśmy do tej  pory  92.291,97 zł.


Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję Państwa, że :

1. Trwają  prace nad budżetem gminy na 2011 rok. Odbyły się dwa spotkania komisji stałych Rady Gminy w tej sprawie.
Podczas ostatniego spotkania, wykonując art.30a Karty Nauczyciela, przedłożyłam Państwu Radnym analizę z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez naszą Gminę. Z przedstawionych wyliczeń wynika, że wyrównania będziemy musieli wypłacić nauczycielom stażystom, natomiast na pozostałych stopniach awansu zawodowego, tj. nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych osiągnięto wynagrodzenia wyższe od obowiązujących średnich.  

2. Trwają prace przy remoncie świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie. Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych przy realizacji zadania i wczesną zimę nastąpiła konieczność podpisania aneksu do umowy do dnia 15 marca 2011 r.
Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

3. Trwa procedura oceny wniosków złożonych przez nasze jednostki OSP i Urząd Gminy w ramach „ Małych projektów ” do programu LEADER.

4. Trwają aktualnie procedury przetargowe w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w gminie Grzegorzew. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
18 stycznia 2011 r. podpisaliśmy umowę z firmą M.M. Kościelak z Kalisza. na dostawy materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych w Barłogach
i Borysławiach Kościelnych. Wartość umowy wynosi: 25 904,65 zł brutto.
W postępowaniu złożono dwie oferty.
18 stycznia br. nastąpiło ponadto otwarcie ofert na dostawy materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych w Grzegorzewie i Bylicach.
W postępowaniu tym złożono 7 ofert. Wybrano ofertę firmy M.M. Kościelak
z Kalisza. Wartość oferowanych dostaw wynosi : 28 076,00 zł.
Aktualnie trwa czas na wnoszenie odwołań.
17 stycznia 2011 r. ogłoszony został przetarg na „ Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania
 i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w gminie Grzegorzew ”. Otwarcie ofert odbędzie się 25 stycznia br. W przetargu możliwość składania ofert mają indywidualnie m.in. nauczyciele naszych szkół.

5. Rozstrzygnęliśmy postępowania na udzielenie zamówień publicznych na dostawy opału, oleju opałowego i oleju napędowego na potrzeby naszych placówek oświatowych.
1) W zakresie dostaw opału złożono 3 oferty, tj. :
- PHU Bocian -  Kazimierz Bocian, Konin
cena: 59 490,69 zł (brutto) – wybrana oferta

- P.P.H.U. TRANS – PUS S.C. , Grzegorzew
cena: 61 560,60 zł (brutto)

- ROL - MAT Boguszyniec
cena: 62 859,92 zł (brutto)

Zamówienie obejmuje dostawę :
14 ton węgla kamiennego, gruba kostka
9 ton węgla kamiennego, średnia kostka
50 ton miału opałowego
     -   30 ton Eko-Groszku

2) Na dostawę oleju napędowego ( autobus szkolny „ Żaczek” ) złożono 1 ofertę.
Złożyła ją firma TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o. z Koła.
Łączna oferowana wartość zamówienia to : 25 020,00 zł.
Zamówienie obejmuję dostawę 6 000 litrów oleju napędowego.
Cena za litr wynosi 4,27 zł,  jest to cena z dystrybutora pomniejszoną o wartość 0,10 zł

3) W zakresie dostawy oleju opałowego złożono oferty tj. :
- TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o. Koło
cena: 93 930,00 zł (brutto) – wybrana oferta – cena za litr 3,03 zł

- ZUH NAFTOHURT -  Sompolno
cena : 94 240,00 zł (brutto) – cena za litr 3,04 zł

Zamówienie obejmuje łącznie dostawę 31 000 litrów oleju.

Aktualnie we wszystkich trzech postępowaniach trwa okres na wnoszenie odwołań.


W dalszym toku swojego wystąpienia chciałabym przekazać Państwu informacje
 z zakresu Ochrony Środowiska. 

Pozwólcie Państwo, że rozpocznę swoje wystąpienie od miłej i pozytywnej dla naszego samorządu informacji. We wrześniu 2010 r. zgłosiliśmy udział naszej Gminy w XI edycji konkursu pn.  „ Działania proekologiczne i prokulturowe 
w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich 2010 r.” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
Do konkursu zgłosiliśmy dwa projekty :

1. DBAM  O ŚRODOWISKO – ZBIERAM OPONY I MAKULATURĘ

2. ZESPÓŁ LUDOWY GRZEGORZEWIANKI – PROMOTROREM TRADYCJI
 I  KULTURY NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY

Podsumowanie Konkursu odbyło się 25 listopada 2010 r. w Poznaniu.
Nasze obydwa projekty zostały nagrodzone , i tak :  za  projekt DBAM  O ŚRODOWISKO – ZBIERAM OPONY I MAKULATURĘ otrzymaliśmy nagrodę w wysokości  15 tys. zł, natomiast za projekt ZESPÓŁ LUDOWY GRZEGORZEWIANKI – PROMOTROREM TRADYCJI  I  KULTURY NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY
otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 20 tys.
                  
Przekazując pozostałe informacje z zakresu ochrony środowiska wskazuję, że :


1) Jak Państwo pamiętacie gmina nasza uczestniczy w projekcie dot. rozwiązania problemów gospodarki odpadami w subregionie konińskim. Po wyborach samorządowych diametralnie zmieniła się sytuacja w kwestii współfinansowania projektu, a właściwie co do procentowego udziału Miasta Konina w tym zadaniu. Dodam, że Miasto Konin deklarowało poniesienie kosztów w wysokości 70%.
Na tę chwilę decyzji władz Konina nie ma. Czekamy na spięcie finansowe projektu, wówczas gminy podejmą decyzje.

2) 4 stycznia br. podpisaliśmy umowę  z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych  Sp. z .o.o. na wywóz i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych na terenie Gminy Grzegorzew.
Wynagrodzenie za opróżnienie jednego pojemnika wynosi 32,40 zł brutto, tj.
o 10,40 zł  mniej niż w ubiegłym roku.
Drugą firmą świadczącą usługi na rzecz gminy jest Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta  Eko-Serwis Sp. z o.o. w Kutnie, Filia w Kole. Z firmą tą podpisaliśmy umowę  na opróżnienie pojemników 1100 l przy Urzędzie Gminy, Ośrodku Zdrowia, na placu handlowym oraz stadionach sportowych w Grzegorzewie i Barłogach. Należność za opróżnienie jednego pojemnika nie uległa zmianie i wynosi 60,99 zł brutto .

3) Zgodnie z programem badań monitoringowych przygotowanych dla składowiska odpadów komunalnych w Grzegorzewie wykonaliśmy badania  wody i gruntu na składowisku odpadów.
Z wykonanych badań jednoznacznie wynika, że  wszystkie wskaźniki mieszczą się  w klasie I i II wykazując dobry stan chemiczny wód podziemnych.

4) W grudniu 2010 r. otrzymaliśmy ze Związku „ Kolski Region                               Komunalny  ”  7 koszy ulicznych. W ten sposób łącznie  w latach 2008-                               2010 otrzymaliśmy ze Związku 26 koszy ulicznych, które montowane                              będą według potrzeb na terenie Gminy.
  
Kontynuując swoje wystąpienie chciałaby przekazać Państwu informację o ważnych zadaniach stojących przed naszym samorządem, jakie zobowiązani jesteśmy wykonać w najbliższym okresie. Najważniejsze z nich to :

1) W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Celem spisu jest dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności w naszym kraju, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o i ich zasobach i warunkach mieszkaniowych.
Zgodnie z  instrukcją organizacyjną powołane zostało gminne biuro spisowe oraz kandydaci na rachmistrzów spisowych.
Obecnie trwają prace związane z aktualizacją zestawienia  budynków, mieszkań
i osób wraz z lokalizacją  budynków i mieszkań na mapie cyfrowej.

2) W bieżącym roku czekają nas także wybory do izb rolniczych. Zarządzone one zostały na niedzielę 3 kwietnia 2011 r. w godzinach od 8.00 – 18.00.
Wybierać będziemy dwóch delegatów do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają :
- podatnicy podatku rolnego,
- podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

3) Przed nami wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich. Zostaną one przeprowadzone w miesiącach luty - marzec br. Dokładne terminy wiejskich zebrań wyborczych ustalone zostaną w trakcie spotkania z Państwem sołtysami, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek -  24 stycznia br.

4)   Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grzegorzewie ustalił terminy walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Grzegorzew za 2010 r.  Odbędą się one w miesiącach styczeń – marzec br.
Cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP rozpoczniemy od zebrania w jednostce OSP Kiełczewek-Boguszyniec, które odbędzie się 29 stycznia,  a zakończymy 26 marca br. zebraniem w jednostce OSP w Barłogach.

W trakcie dzisiejszego wystąpienia chciałabym podzielić się z Państwem informacjami z zakresu funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie, gdyż  dużo się tutaj dzieje.
I tak uprzejmie informuję, że :

1. Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie,
w porozumieniu ze szkołami i Przedszkolem Gminnym, współorganizuje zimowiska dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.
W programach zimowisk przewidziano : zabawy taneczne, zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia informatyczne, językowe, sportowe, konkursy plastyczne, gry planszowe, wyjazdy na basen do Konina i Ozorkowa oraz pogadanki na temat przeciwdziałania nałogom oraz zdrowego odżywiania.
Dzieci z Przedszkola Gminnego wyjadą do Fabryki Wrażeń w Koninie.

2. Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspierając szkoły w zakresie działań profilaktycznych oraz wychowawczych, postanowiła dołączyć do Ogólnopolskiej Kampanii „ Postaw na rodzinę ”. Celem kampanii jest przekazywanie ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa. Inauguracja akcji odbędzie się w naszej gminie w dniu 21 stycznia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Bylicach z okazji Dnia Babci i Dziadka.
W ramach kampanii Pani psycholog weźmie udział w wywiadówkach szkolnych.

3. 30 grudnia 2010 r. powołany został powiatowy zespół ds. przeciwdziałania dopalaczom w skład którego powołani zostali przedstawiciele : Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole,  Starostwa Powiatowego w Kole oraz Komendy Powiatowej Policji w Kole.  Łącznie zespół liczy pięciu członków. Na jego czele stoi Pani Jolanta Porosa – koordynator powiatowy. Zespół został powołany do działań edukacyjnych i informacyjnych w środowisku lokalnym wśród  dyrektorów szkół, grona pedagogicznego, rodziców i młodzieży.
14 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Kole odbyła się narada dla przedstawicieli urzędów miast i gmin w celu wypracowania współpracy dotyczącej edukacji nauczycieli, uczniów i rodziców.
Na spotkaniu nasz samorząd reprezentowany był przez Panią Annę Jaworską – Przewodniczącą GKRPA, Panią Annę Ciennik – członka GKRPA, Panią Dyrektor Gimnazjum Danutę Abraś oraz Panią Arletę Marciniak reprezentującą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie.
W trakcie narady ustalono, że w każdej gminie wyznaczony zostanie koordynator ds. dopalaczy. Uprzejmie informuję, iż zdecydowałam, oczywiście za zgodą zainteresowanej, że w naszej gminy funkcję tę pełniła będzie Pani Anna Jaworska – Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
O dalszych działaniach podejmowanych przez powiatowy zespół ds. przeciwdziałania dopalaczom informowała będę Państwa na bieżąco.

4. Kontynuując swoje wystąpienie pragnę złożyć serdeczne podziękowania organizatorom oraz wolontariuszom Świątecznej Zbiórki Żywności Pogotowie św. Mikołaja oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grzegorzewie za przygotowanie 160 paczek dla dzieci. Paczki świąteczne dla dzieci z rodzin wielodzietnych przekazało również Koło Łowieckie RYŚ w Barłogach.
Zebrane artykuły żywnościowe i zabawki trafiły przed świętami do najbardziej potrzebujących wsparcia mieszkańców i dzieci z terenu naszej gminy.
Wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy potrzebującym, uczniom, opiekunom, darczyńcom i hojnym mieszkańcom naszej gminy składamy serdeczne podziękowania za okazane serce i udział w akcji.
Równie wielkie serca Mieszkańcy naszej gminy okazali 9 stycznia 2011 r. podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od rana młodzież z naszych szkół kwestowała na rzecz dzieci ze schorzeniami urologicznymi i nefrologicznymi.
Po południu odbył się festyn podczas którego licytowano przekazane na aukcję przedmioty. Na festynie nie zabrakło występów artystycznych, grochówki, kiełbasek i tradycyjnego światełka do nieba. Nowością dla nas był pokaz puszczania lampionów, który wzbudził duże zainteresowanie zebranych.
Kwota, jaką udało nam się uzyskać z całego Finału to 13 tys. zł ( dla porównania w ubiegłym roku było to 10 tys.zł.). Możliwe to było dzięki zaangażowaniu szeregu osób oraz wpłat sponsorów, którym z tego miejsca z całego serca dziękuję.
Serdecznie dziękuję nauczycielom, dyrekcjom szkół, wolontariuszom, uczniom, a przede wszystkim całemu Sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który tak wspaniale przygotował i poprowadził tę imprezę.
 
Szanowni Państwo
Przed nami czas zimowych ferii. Z tego miejsca życzę naszym dzieciom, młodzieży
i całemu gronu pedagogicznego udanego, spokojnego i bezpiecznego, w pełni zasłużonego  wypoczynku.

Drodzy Państwo,
Przed nami jeszcze jedna, jakże szczególna okazja do świętowania.
21 stycznia obchodzić będziemy Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka.
Z tego okazji składam Wszystkim Babciom i Dziadkom, którzy dają swoim ukochanym wnukom poczucie bezpieczeństwa i ciepła, potrafią wysłuchać i pomóc, pochwalić i przytulić – najserdeczniejsze życzenia.
Rola dziadków we współczesnym, zabieganym świecie, w którym na wszystko brakuje czasu, staje się coraz ważniejsza,  dlatego też składamy Wszystkim Babciom i Dziadkom serdeczne podziękowania oraz ogromne wyrazy szacunku.  
Raz jeszcze dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego.

 

            Dziękuję 
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak