I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

tj. w okresie od 20 stycznia do 15 lutego 2011 r.

W Y S O K A    R A D O  !  

S Z A N O W N I     P A Ń S T W O  !

 

 


 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 20 stycznia do 15 lutego br.

I tak uprzejmie informuję :

1. Działania moje i podległego mi urzędu w ostatnich dniach stycznia oraz w miesiącu lutym skoncentrowałam na sprawach finansowych, tzn. na przygotowaniu i opracowaniu optymalnych, oczywiście na miarę naszych możliwości finansowych, dokumentów mających być przyjętymi w trakcie obrad dzisiejszej sesji. Mam tutaj  na myśli Wieloletnią Prognozę Finansową naszej gminy oraz projekt budżetu Gminy na 2011 rok. Efektem tej pracy jest wypracowanie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej, w które zostaliście Państwo Radni zaopatrzeni oraz   propozycji zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Swoje propozycje w przedmiotowym zakresie przedstawiłam Państwu Radnym
w trakcie odbytego 31 stycznia br. posiedzenia wspólnego Komisji stałych Rady Gminy.
Ustalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwalenie budżetu gminy na bieżący rok stanowi zasadniczy cel odbywania dzisiejszej sesji, a więc szczegóły
i efekty pracy mojej oraz Państwa Radnych przedstawione zostaną i poznacie Państwo w kolejnych punktach obrad sesji. 

2. Szanowni Państwo. Jesteśmy w trakcie przeprowadzania kolejnych wyborów, tj. wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. Zebrania wyborcze w poszczególnych  sołectwach odbywamy zgodnie z harmonogramem,  jaki ustaliłam wspólnie
z Państwem sołtysami na spotkaniu odbytym 24 stycznia br.
Za nami dwa zebrania wiejskie. Dotychczas wybraliśmy sołtysów i członków Rad Sołeckich w Borysławicach Zamkowych i Bylicach Kolonii.
W związku z rezygnacją, po 32 latach pełnienia funkcji,  Pana Mirosława Grzybowskiego z funkcji sołtysa Borysławic Zamkowych, na czele tej miejscowości, z woli mieszkańców, stanął Pan Dariusz Grzybowski. Sołtysem Bylic-Kolonii na kolejną kadencję wybrany został Pan Grzegorz Antkiewicz. Nowo wybranym sołtysom serdecznie gratulujemy, zaś Panu Miłosławowi Grzybowskiemu już dziś serdecznie dziękujemy za pełne zaangażowania i oddania pełnienie funkcji sołtysa.
Po zakończeniu wszystkich zebrań wyborczych dokonamy oczywiście na sesji ich podsumowania i będzie to też okazja do złożenia oficjalnych gratulacji oraz podziękowań.
Najbliższe zebrania wyborcze - to zebranie w Grzegorzewie, które odbędzie się jutro 16 lutego. 18 lutego spotkają się mieszkańcy Bylic Wsi.
Pragnę dodać w tym miejscu, że w trakcie zebrań wiejskich do konsultacji z mieszkańcami przedkładamy projekty statutów sołectw. Wyniki konsultacji mają dla organu uchwalającego statuty, tj. Rady Gminy, charakter opiniodawczy.
Dodatkowo na zebraniach, po podjęciu dzisiaj stosownej uchwały przez Radę Gminy,  konsultacji społecznej poddana zostanie problematyka dotycząca zmian
i zniesienia urzędowych nazw miejscowości naszej gminy. Powyższe dotyczyło będzie Grzegorzewa, Bylic Wsi, Zabłocia, Tarnówki i Barłóg.

3. W trakcie odbywania są także zebrania sprawozdawczo- wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy.
Szczegółową informację na temat przebiegu i wyników tychże zebrań złożę Państwu po ich zakończeniu. Na dziś pragnę poinformować, że dotychczas nastąpiła jedna zmiana na stanowisku prezesa. W związku z rezygnacją Pana Stanisława Ratajczyka, nowym Prezesem jednostki OSP Kiełczewek-Boguszyniec, od
29 stycznia  jest Pan Paweł Materla. Serdecznie gratulujemy.
   
W zakresie utrzymania dróg gminnych pragnę poinformować Państwa, że :

1. W wyniku dużych obszarowo rozlewisk wody w Bylicach Wsi zlokalizowanych przy drodze gminnej – Byliczki odtworzyliśmy rów przydrożny na odcinku 200 mb., który ma odpływ do rowu melioracyjnego. Usługę świadczyła firma  z Wrzący Wielkiej. Koszt  usługi wyniósł 4.182,00 zł.
  
2. Zamontowaliśmy, realizując tym samym postulaty mieszkańców,  w pobliżu szkoły podstawowej w Borysławicach Kościelnych na drodze gminnej tablice ostrzegawcze „Kierowco Zwolnij ”. Koszt zakupu wyniósł 1.400 zł.

3. Poprawiliśmy stan techniczny siatki ochronnej na wiadukcie kolejowym w Zabłociu.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę wskazać, że :

- 12 lutego br. rozpoczęły się szkolenia z ramach projektu  „W kobietach siła !” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest realizowany przez Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich z Konina w partnerstwie z naszą gminą. Projekt obejmuje :
- kurs komputerowy II stopnia – 54 h
- kurs prawa jazdy kat. B – 30 h zajęć teoretycznych i 30 h praktycznej nauki jazdy
- warsztaty motywacyjne z psychologiem – 16 h
W projekcie bierze udział 10 naszych mieszkanek, które są osobami bezrobotnymi
i nie ukończyły jeszcze 25 roku życia. Projekt potrwa do końca kwietnia 2011 r.,
a jego całkowita wartość wynosi 45 260,00 zł. Nasza gmina nie ponosi kosztów finansowych związanych z realizacją projektu, musimy jedynie zapewnić pomieszczenie dla prowadzonych szkoleń. Szkolenia odbywają się w budynku Wioski Internetowej w Grzegorzewie.

-  26 stycznia 2011r., z udziałem Pana  Waldemara Banasiaka Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorzew i Pana Janusza Dorabiały Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony środowiska odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej  w Grzegorzewie.
Na posiedzeniu dokonałam  prezentacji zdjęciowej przedstawiającej stan poszczególnych miejsc na terenie gminy podczas powodzi z maja ubiegłego roku
w porównaniu do stanu, jaki wystąpił w dniach 15 – 16 stycznia 2011r. będący następstwem roztopów śniegu i intensywnych opadów deszczu.
Zalania i podtopienia w większości przypadków wystąpiły w tych samych miejscach, ale pojawiły się też w nowych miejscach. Według przeprowadzonej analizy przyczynami tego stanu są:
w niektórych przypadkach niesprawność urządzeń melioracyjnych(rurociągów, sączków)spowodowana wiekiem tych urządzeń czy też beztroską właścicieli zmeliorowanych gruntów (rosnące drzewa na tych urządzeniach lub w ich pobliżu, brak dbałości o istniejące rowy i naturalne odpływy),
utrzymujący się od jesieni 2010r. wysoki poziom wód gruntowych powoduje występowanie zastoisk wody na polach uprawnych, w miejscach naturalnych obniżeń terenowych( urządzenia melioracyjne nie mogą odebrać tak dużej ilości wody),
wieloletnie zaniedbania w konserwacji rowów przydrożnych,
braki przepustów,
zaniedbania właścicieli posesji w utrzymaniu drożności przepustów.
Kolejnym punktem spotkania było, z inicjatywy Pana Przewodniczącego Waldemara Banasiaka jako mieszkańca Bylic-Kolonii, omówienie warunków ewentualnego przystąpienia rolników z  tej miejscowości do Gminnej Spółki Wodnej.
W trakcie spotkania omówiono sprawy bieżące spółki oraz sprawy związane
z Walnym Zgromadzeniem Delegatów GSW, które odbędzie się w dniu 17 lutego br.

- 4 lutego br. odbyła się Gala Laureatów XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „ Przyjaźni Środowisku ”.
Gmina Grzegorzew za działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz edukację ekologiczną otrzymała znak  „ Mecenas Polskiej Ekologii ”.

-  W zakresie realizacji projektu pn.” Uporządkowanie gospodarki odpadami w subregionie konińskim ” w dalszym  ciągu trwają prace co do spięcia finansowego projektu oraz  powołania  przyszłego podmiotu gospodarczego Gmin, który będzie beneficjentem środków unijnych, inwestorem oraz eksploatatorem majątku.
W dalszym ciągu oczekujemy jednoznacznego stanowiska władz Konina w tej sprawie. Samorządowcy Powiatu Kolskiego omawiali te kwestie  na spotkaniu
z Wiceprezydentem Konina Panem Markiem Waszkowiakiem.

- Od 1 lutego br. nastąpiła zmiana podwykonawcy usługi konserwacji oświetleniowej . Dotychczas była to Energia Operator Rejonowy Zakład Dystrybucji  w Kole . Obecnie, od 1 lutego do 31 marca br., awarie sieci oświetleniowej zgłaszamy do Energetyki PKP – Oddział w Kole.


-  9 lutego br. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie odbyło się spotkanie informacyjne dla rolników dotyczące nowych wymogów w zakresie płatności bezpośrednich ONW i rolno-środowiskowych.
Spotkanie zorganizowaliśmy  wspólnie  z Kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kole Panem Grzegorzem Galińskim
i Dyrektorem Firmy GEO-INVEST z Konina Panem Zenonem Kałużnym.
W spotkaniu uczestniczyło 53 rolników z terenu naszej Gminy jak również gmin sąsiednich -  Olszówki i Dąbia.
Duże zainteresowanie rolników udziałem w spotkaniu informacyjnym oznacza potrzebę częstszej organizacji takich spotkań. Głęboka świadomość i wiedza rolników w zakresie wymogów, jakie muszą spełniać ich gospodarstwa spowodowało to, że spotkanie przybrało formę aktywnego dialogu pomiędzy prowadzącymi, a uczestnikami spotkania.

- Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grzegorzew  zobowiązani byli do dnia 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  w punkcie sprzedaży za rok 2010 r i dokonania opłaty I raty za korzystanie  z zezwoleń.
Obecnie na terenie Gminy Grzegorzew funkcjonują 23 punkty sprzedaży alkoholu tj. 20 punktów prowadzących sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży tj. sklepy oraz 3 punkty sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży tj. gastronomia.
Na dziś sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa prowadzą 23 punkty, sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18%  prowadzi 18 punktów sprzedaży, natomiast sprzedaż alkoholu powyżej 18%   16 punktów sprzedaży.
Wysokość wpłat I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 22.863,55 zł.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,
Kończąc swoje wystąpienie chciałabym podzielić się z Państwem informacjami na temat sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół.
Chciałabym w tym miejscu  pogratulować :
- Annie Kubiak i Klaudii Szurgot, które reprezentowały Gimnazjum w Grzegorzewie na etapie rejonowym konkursu przyrodniczego SALAMANDRA. Ania Kubiak zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego konkursu w Poznaniu. Uczennice do konkursu przygotowywała Pani Aleksandra Piórkowska.
Ania Kubiak reprezentowała będzie gimnazjum także na etapie wojewódzkim Konkursu Przyrodniczego pt. „ Rośliny i zwierzęta mokradeł ”. Do udziału w tym konkursie Anię przygotowywała Pani Aleksandra Piórkowska.
- Kolejne gratulacje składam uczniowi Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych Szymonowi Czerczakowi, który został laureatem konkursu literackiego pt. „ Jak na Zawiszy ….Rycerskie Klimaty ” ogłoszonego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Szymona do konkursu przygotowywała Pani Iwona Szafrańska Oźmina.
- 28 stycznia 2011 roku, w Kościele Podwyższenia Marii Magdaleny w Koninie odbyło się podsumowanie konkursu zorganizowanego przez Ojców Franciszkanów na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową. Nagrodzone zostały dwie uczennice Gimnazjum w Grzegorzewie : Monika Jaworska  i Kinga Szurgot z klasy II a.
To nie jedyne sukcesy naszych gimnazjalistów.
Karolina Nuszkiewicz, Marcin Mamoński oboje z klasy III i Paryk Malesza z klasy II zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego w warcabach klasycznych.
Sukcesami gimnazjum może pochwalić  się także w zakresie wiedzy historycznej. Sukcesem Ani Kubiak z klasy III c i Karoliny Szurgot z klasy II c  zakończył się udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i uczennice te zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się
11 marca. Uczennice do konkursu przygotowywał Pan Andrzej Sikorski.
Gimnazjum w Grzegorzowie wzięło ponadto udział w konkursie fotograficznym ogłoszonym przez Bank Ochrony Środowiska w ramach Roku Różnorodności Biologicznej, pt. Przyroda u twoich drzwi.  Szkolnym koordynatorem konkursu była Pani Renata Kulig. Zdjęcie Ewy Kulig z klasy II c pt „ Przepraszam czy tak wygląda las” zajęło II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Wernisaż wystawy konkursowej i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 11 stycznia w Warszawie.
Ewa wygrała wysokiej klasy aparat cyfrowy i kilka bogato ilustrowanych podręczników do fotografii, natomiast gimnazjum otrzymało bardzo nowoczesny mikroskop z możliwością do podłączenia do komputera i wyświetlania obrazu mikroskopowego na ekran oraz nowoczesny teleskop.
Wszystkim laureatom, szkołom i nauczycielom przygotowującym uczniów serdecznie gratulujemy, dziękujemy za tak wspaniałe promowanie naszej gminy, a tym którzy zakwalifikowali się do etapów wojewódzkim konkursów życzymy sukcesów i powodzenia.

 

            Dziękuję 
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak