I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 28 marca do 28 kwietnia 2011 r.


 

W Y S O K A   R A D O !

S Z A N O W N I   P A Ń S T W O !Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj.  w okresie od 28 marca do 28 kwietnia  br.

I tak uprzejmie informuję :

1. W dniu 26 kwietnia odbyła się sesja otwarcia ofert przetargowych na :
„ Remont dróg gminnych w miejscowościach: Grzegorzew, Zabłocie, Ponętów Dolny ”.
Przetarg dotyczy remontu dróg objętych promesą Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą likwidacji skutków powodzi.
W przetargu złożono dwie oferty:
1.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Koła Cena oferty: 125 969,71 zł – najniższa cena
2. MK Stella Konrad Marek z Koła. Cena oferty: 159 037,22 zł
Aktualnie trwa ocena ofert. Termin realizacji zamówienia : 30 dni od daty zawarcia umowy. Planowany termin zawarcia umowy to16 maja 2011 r.

2. 18 kwietnia br. Gmina Grzegorzew jako partner projektu wspólnie ze Stowarzyszeniem „ Wielkopolska Inicjatywa Regionalna ” złożyła kolejny wniosek
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tym razem w         Poddziałaniu 9.1.2  - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt dotyczy zorganizowania zajęć dodatkowych dla naszych uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum.
W ramach projektu planuje się m.in. :
- zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego, matematyki, informatyki, j. angielskiego,
- poradnictwo specjalistyczne w postaci indywidualnych spotkań z pedagogiem,
  psychologiem, logopedą oraz zajęcia sportowo – korekcyjne.
- pilotażowy program dzienniczka elektronicznego
- szkolne biuro karier, którego celem będą konsultacje w zakresie wyboru
  ścieżki   zawodowej uczniów klas III gimnazjum.
- realizację zadań z zakresu pierwszej pomocy – Mały ratownik
- indywidualny plan rozwoju terapeutycznego – mający na celu zwiększenie
  dostępności kształcenia osób niepełnosprawnych
- teoria inteligencji wielorakich – praktyczne zastosowanie nowatorskiej metody
  nauki j. angielskiego
Założony czas trwania projektu od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
Wartość projektu: 696 460,00 zł
Dofinansowanie  – 100%

3. Miło mi poinformować, że złożony przez Gminę Grzegorzew projekt „ Bajkowe przedszkola w Gminie Grzegorzew ”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.1. na utworzenie dwóch przedszkoli w Barłogach
i w Grzegorzewie przeszedł pozytywną ocenę formalną.
Oznacza to, że zakwalifikował się do dalszej oceny merytorycznej. 

4. Wczoraj, 27 kwietnia,  odbyło się w sali świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie uroczyste podsumowanie projektu „ W kobietach siła ”. W podsumowaniu obok uczestniczek projektu z naszej Gminy i przedstawicieli naszego samorządu, uczestniczyli Pan dr Marek Waszkowiak były Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie -  Lider projektu i Pan Bartłomiej Nowak Kwestor WSKM jednocześnie księgowy projektu. Podczas podsumowania wręczono zaświadczenia o ukończonych kursach tj. prawa jazdy kategorii B, kursu komputerowego II stopnia oraz odbytych warsztatach motywacyjnych z psychologiem.
Przypomnijmy, że nasza gmina była partnerem projektu. Wartość projektu wyniosła 45 260,00 zł i został on w 100% sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Dzisiaj składamy projekt do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Wniosek napisany został na remont ogrodzenia przy placu zabaw w Grzegorzewie.
Wartość projektu wynosi 20 000,00 zł i w przypadku uzyskania dofinansowania zostanie w 50 % sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

6. Szanowni Państwo. Trwają prace nad przygotowaniem arkuszy organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012. Dyrektorzy naszych szkół oraz dyrektor przedszkola zobowiązani są do opracowania arkuszy organizacyjnych
w terminie do 30 kwietnia.
Wytyczne dla Państwa dyrektorów w zakresie planowania nowego roku szkolnego określiłam w swoim zarządzeniu z dnia 12 kwietnia br. w sprawie planowania organizacji roku szkolnego 2011/2012.    
Ponadto  uprzejmie informuję, że po konsultacji z Państwem Radni oraz uzyskaniu zgody Kuratorium Oświaty, przedłużyłam na okres jednego roku szkolnego, tj. od dnia 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. powierzenie stanowisk wszystkim Państwu dyrektorom szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
Przed świętami Wielkanocnymi wydałam stosowne zarządzenia w tej sprawie.


W zakresie utrzymania  dróg gminnych uprzejmie informuję :

1. Zakończyliśmy prace polegające na profilowaniu nieutwardzonych dróg
gminnych za pomocą równiarki samojezdnej.
W sumie równiarka pracowała 108 godz. Koszt 12.354,12 zł.
Usługę świadczyła firma z Brzeźna.
2. Poprawiliśmy nawierzchnię dróg gminnych poprzez dowiezienie kruszywa drogowego oraz niwelację :
- droga przez las w Tarnówce 50 t. 
- droga w Ladorudzku 75 t. ( przy posesji państwa Kałużyńskich )
- droga w Ponętowie Dolnym 75 t. (przy posesji państwa Bednarowicz)
- droga w Tarnówce 75 t. (przy posesji państwa Dopierała)
- droga ul. Otaląż Grzegorzewie 75 t ( przed mostem)
- droga w Grzegorzewie 50 t. (ulica Góry)
- droga prowadząca do łąk w Grzegorzewie 150 t. 
W sumie za materiał, transport i niwelację zapłacimy 32.367,91 zł
Usługę świadczyła firma z Brzeźna i Wrzącej Wielkiej.
3. Trwają prace remontowe na drodze gminnej Barłogi – Borysławice Zamkowe
i w Borysławicach Kościelnych za szkołą. Usługę świadczy firma z Lichenia
4. W ramach gwarancji firma z Lichenia poprawiła nawierzchnię drogi gminnej
w Borysławiach Kościelnych - droga w kierunku Dąbrówki.
5. Trwają prace przy odbudowie rowu  przy linii kolejowej Chorzów Batory -  Tczew w Borysławiach Zamkowych. PKP wykonuje prace na nasz wniosek.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę Państwa poinformować, że :

1. Na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 19.04.2011 roku Gmina Grzegorzew nabyła nieodpłatnie z mocy prawa własność działek położonych
w miejscowości Grzegorzew o łącznej pow. 33,1342 ha.
Działki te stanowią lasy i grunty leśne.
Długoletnie zabiegi o te działki zakończyły się sukcesem. Jesteśmy prawnym właścicielem tych gruntów.

2. Trwa Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Grzegorzew.
Na dzień 27 kwietnia br. wylosowane  zostały do spisania metodą reprezentacyjną następujące ilość posesji w miejscowościach  :
Bylice - 21 posesji
Kiełczewek - 12 posesji
Boguszyniec - 10 posesji
Ladorudzek - 10 posesji
Barłogi - 23 posesje
Grzegorzew - 97 posesji

R a z e m  -    173 posesje

Na terenie naszej Gminy prace spisowe wykonuje  3 rachmistrzów spisowych.
Spis powszechny potrwa do 30 czerwca 2011 r.

3. W zakresie oświetlenia ulicznego uprzejmie informuję Państwa, że od
1 kwietnia br. nastąpiła zmiana podwykonawcy usługi konserwacji oświetleniowej na terenie Gminy Grzegorzew.
Dotychczas w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011r. awarie sieci oświetleniowej zgłaszaliśmy do Energetyki PKP – Oddział  w Kole.
Od 1 kwietnia br. do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu awarie oświetleniowe z terenu naszej Gminy są  realizowane  przez  firmę ELMIAR  Pana Franciszka Nowickiego z Półwioska Nowego , Gm. Ślesin.
 
4.  W terminie  od 2 maja do 31 maja 2011 r. wypłacać będziemy naszym rolnikom, na wskazane przez nich konta bankowe, pieniądze stanowiące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na wypłaty wydaliśmy w sumie 273 decyzje na łączną kwotę  116 746,19 zł.

Państwo Radni, Szanowni Państwo


- 20 kwietnia 2011 r. odbył się  jubileuszowy  X Gminny Turniej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Grzegorzew „Kocham Cię, Polsko”. Gospodarzem tegorocznego  turnieju była Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie. 
W zawodach rywalizowały wszystkie szkoły podstawowe  z terenu gminy.
Puchar Wójta Gminy  Grzegorzew, w jubileuszowym, X turnieju zdobyła Szkoła Podstawowa w Barłogach. Serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy Przewodniczącej i członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ufundowane nagrody.

- 9 kwietnia w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Kole odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Memoriał Henryka Szurgota chłopców szkól podstawowych i gimnazjalnych.
Nasze Gimnazjum reprezentowali chłopcy z klas II i III.
Cieszymy się z uczestnictwa w turnieju naszych gimnazjalistów.
Dziękujemy nauczycielowi wychowania fizycznego Panu Jackowi Czaplewskiemu za przygotowanie drużyny i udział w turnieju.

- Uczniowie klasy II a Gimnazjum w Grzegorzewie, pod kierunkiem wychowawcy klasy Pani Renaty Kulig, realizują na terenie gminy projekt edukacyjny pt. „ Jak zachęcić małe dzieci i ich rodziców do wspólnego czytania ”. Projekt, który prowadzony jest w przedszkolu w Grzegorzewie i w Barłogach składa się z pięciu etapów. W czerwcu odbędzie się finał projektu. To dobry pomysł, który uświadamia nam korzyści płynące ze wspólnego czytania.

Dzieląc się z Państwem informacjami na temat wydarzeń, jakie miały miejsce
w naszych szkołach, kolejnych sukcesach uczniów naszych szkół pragnę wyróżnić  i złożyć gratulacje uczniom Gimnazjum w Grzegorzewie, którzy  :
- 31 marca, w Kole, wzięli udział w turnieju pt. „ Znam, stosuję, testuję ”. Drużyny rywalizowały w takich dziedzinach jak technika, informatyka, sport, ekologia i język angielski. Drużyna gimnazjum w Grzegorzewie w składzie Anna Kubiak, Paulina Wargacka i Krzysztof Rosiak na 18 gimnazjów biorących udział w turnieju zajęła czwarte miejsce.
- 9 kwietnia w Żerkowie odbyły się Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego
w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Wśród reprezentujących nasze gimnazjum dziewcząt najwyższe, 5 miejsce na 150 startujących zawodniczek zajęła Paulina Wargacka, natomiast na 150 startujących chłopców 28 miejsce zajął Daniel Szurgot.
- 16 kwietnia w Wolsztynie odbył się etap wojewódzki konkursu „ Młodzież zapobiega pożarom”. Powiat Kolski na etapie wojewódzkim konkursu reprezentowała nasza gimnazjalistka  Dominika Pacholska – laureatka powiatowego etapu turnieju.
- 19 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Powierciu odbyły się zawodowy w indywidualnych biegach przełajowych z okazji Święta 3 Maja o puchar Starosty Kolskiego.

W zawodach brali udział zawodnicy z gimnazjów z Przedcza, Grzegorzewa, Babiaka
i Koła. Nasze gimnazjum reprezentowali oraz zajęli poszczególne miejsca następujący uczniowie :
- Wargacka Paulina – I miejsce
- Madalińska Ewa – II miejsce
- Koralewska Izabela – IV miejsce
- Szurgot Daniel  - II miejsce
- Bartosik Krzysztof – III miejsce
- Szurgot Kamil – X miejsce
- Drzewiecki Adrian – XIV miejsce.

Składamy naszym uczniom i nauczycielom ich przygotowującym, serdeczne gratulacje i bardzo dziękujemy za tak skuteczne promowanie naszej gminy, naszego samorządu.

Dziękuję
Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak