I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 28 kwietnia do 31 maja 2011 r.


W Y S O K A  R A D O !

S Z A N O W N I  P A Ń S T W O !Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 28 kwietnia do 31 maja br.

I tak uprzejmie informuję :

1. W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji wydałam jedno zarządzenie. Dotyczyło ono wprowadzenia zmian do tegorocznego budżetu.
Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy były otrzymane zawiadomienia o zmianie wielkości dotacji na 2011 r.
Na podstawie stosownych decyzji Wojewody Wielkopolskiego plan dotacji dla naszej gminy zwiększono :
- w dziale 852 – pomoc społeczna : o kwotę 359 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, w dziale tym o kwotę 1.720 zł zwiększony został także plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu „ Pomoc państwa
w zakresie dożywiania ”,
- o kwotę 119.082 zł zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.

2. Wspólnie z Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich z Konina nasza gmina złożyła kolejny wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pod nazwą „ Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie – sposobem na skuteczną reintegrację społeczną ”, złożony w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, obejmuje utworzenie Klubu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w nowo zakupionym budynku położonym przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego. Projekt z założenia ma trwać 2 lata,  a nasz ośrodek pomocy społecznej ma być partnerem w projekcie.
W ramach projektu planuje się zorganizowanie wsparcia dla osób mających problem z powrotem na rynek pracy i czynnym korzystaniem z życia społecznego z terenu naszej gminy.
W ramach Klubu Integracji Społecznej założono zorganizowanie :
- kursów zawodowych
- szkoleń doszkalających
- treningu pracy
- poradnictwa specjalistycznego
- treningu interpersonalnego
Ponadto w ramach zaplanowanego budżetu projektu planuje się przeznaczyć 102 031,08 zł na adaptację pomieszczenia i zakup wyposażenia.
Całkowita wartość projektu wynosi 869 983,64 zł i w przypadku uzyskania dofinansowania zostanie w 100 % sfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Oczekujemy na ocenę naszego projektu.  

3. 18 maja zawarta została umowa na „ Remont dróg gminnych w miejscowościach : Grzegorzew, Zabłocie, Ponętów Dolny ”. Wykonawcą robót jest, wyłonione w drodze przetargowej,  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A z Koła.
Wartość umowy to kwota : 125 969,71 zł. Roboty zostaną wykonane w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Przypomnę, że remonty w/w dróg możliwe są dzięki udzielonej promesie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi.

4. 16 maja dokonaliśmy odbioru robót związanych z Wymianą rynien na budynku Szkoły Podstawowej  w Borysławicach Kościelnych. W odbiorze uczestniczyli  Panowie Radni Janusz Dorabiała i Jarosław Czerczak.
Po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru uznano robotę za wykonaną prawidłowo. Ostateczna wartość umowy zmniejszyła się ze względu na brak konieczności wykonania pasa nadrynnowego, gdyż istniejąca trapezowa blacha dachu zachodziła odpowiednio na rynny.  Dzięki temu zaoszczędzono 2 348,46 zł brutto.  

5. Podpisujemy z Panią architekt Aleksandrą Wojciechowską z Konina umowę na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew.
Umowa opiewa na kwotę 53 000,00 zł brutto i zostanie zrealizowana do końca marca 2012 r. Ponadto informuję, że dodatkowo planuje się również w przyszłym roku zlecić temu samemu wykonawcy wykonanie prognozy oddziaływania
na środowisko dotyczącej studium. Wartość prognozy wyniesie 7.000,00 zł brutto
i zostanie ukończona razem ze zmianą studium. 

6. 27 maja 2011 r. cztery jednostki OSP z naszego terenu złożyły wnioski w ramach Małych Projektów. Nabór organizowany, po raz drugi,  przez Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia wzbudził duże zainteresowanie naszych Druhów.
Oto podstawowe dane dotyczące złożonych projektów :
a) OSP Grzegorzew planuje w ramach złożonego projektu wykonać : osadzenie wentylatorów w kuchni i na sali, roboty malarskie oraz wymianę zlewozmywaków. Wartość projektu wynosi: 19.393,00 zł, dofinansowanie 70 %, tj. 13.575,10 zł
b) OSP Kiełczewek – Boguszyniec planuje w ramach złożonego projektu wykonać wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami, wymianę drzwi wejściowych i garażowych. Wartość projektu wynosi : 22.836,18 zł, dofinansowanie 70 %, a więc 15.985,32 zł
c) OSP Zabłocie planuje w ramach złożonego projektu wykonać: remont kuchni
( glazura, terakota, wentylacja, okap, bojler, oświetlenie ) oraz roboty malarskie
w bufecie. Wartość tego projektu wynosi: 17.292,57 zł, dofinansowanie 70 % , tj. 12.104,79  zł
d) OSP Bylice – projekt zakłada :  wymianę podłogi na posadzkę z wyprawą z płytek ceramicznych z izolacją, panele podłogowe na scenie. Wartość projektu wynosi :
21.985,02 zł, dofinansowanie 70 % , tj. 15.389,51 zł
7. 30 maja 2011 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wartość kredytu,  zgodnie z podjętą przez Państwa Radnych uchwałą,  to kwota 1 596 000,00 zł. Otwarcie ofert nastąpi 7 czerwca 2011 r. o godz. 10.30. Kredyt zaciągnięty zostanie w trzech transzach. Wysokość transz uzależniona będzie od potrzeb finansowych naszej gminy w zakresie spłat kredytów i wydatków budżetu. Pierwszą transzę planujemy zaciągnąć w wysokości 500 tys.zł.
8. Złożyliśmy wniosek na „ Remont pomieszczeń szatniowo-socjalnych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach ”. Decyzją Pana Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzymaliśmy na ten cel pomoc finansową w wysokości 11.000 zł. Ogólna wartość realizacji tego zadania to kwota 29.957 zł. W budżecie gminy na bieżący rok zabezpieczyliśmy na to zadanie 15.000 zł. Remont realizować będziemy w okresie wakacji.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg  uprzejmie  Państwa informuję :

1. W ostatnim  czasu poprawiliśmy nawierzchnię dróg gminnych w następujących miejscowościach:
- odcinek od drogi krajowej w stronę łąk w Grzegorzewie. Zgodnie z wnioskami dowieźliśmy na tę drogę dodatkowo 50 ton materiału, w związku z czym na ten odcinek drogi  dowieziono w sumie 200 ton gruzu betonowego.
Koszt za materiał i transport wyniósł 9.938,40 zł
- Barłogi  - ulice Rzeczna i Piaskowa. Dowieźliśmy 100 t. frezu asfaltowego.
Koszty materiału i transportu - 6.814,20 zł.
Kontynuowaliśmy profilowanie nawierzchni dróg gminnych.
W ostatnim czasie równiarka pracowała na drogach :
- w Bylicach -  droga do Byliczek
- w Bylicach – Kolonii
- w Grzegorzewie : ul. Źródlana – Skobielice
- Kiełczewek droga w stronę boiska
- droga w łąkach w Grzegorzewie
- ulice Piaskowa i Rzeczna w Barłogach
Łączny wydatek za pracę równiarki wyniósł : 5.033,16 zł 
2. 17 maja br. odbył się, bez uwag, odbiór robót poprawkowych chodnika na ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie
3. Trwają prace związane z odnowieniem przystanków autobusowych – malowanie
i uzupełnianie wybitych szyb w wiatach. Prace wykonują pracownicy gospodarczy urzędu.
4. Zgodnie z interpelacjami zamontowaliśmy 11 mb nowego krawężnika przy Placu 1000-lecia PP. Niemniej, podczas ostatniej ulewy okazało się, że zamontowany krawężnik nie zabezpiecza w oczekiwany sposób zagrożonej podtapianiem posesji.  Sprawę tę musimy rozwiązań docelowo.
5. Dla poprawy estetyki ułożyliśmy kostkę brukową na przystankach autobusowych przy ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie. Prace wykonała firma z Umienia.
6. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przyspawał pokrywę od studni kanalizacyjnej – rewizyjnej  przed mostem w Barłogach oraz, na nasz wniosek, uzupełnił barierkę przy wiadukcie kolejowym w Grodnej.
7. Powiatowy Zarząd Dróg przystąpił ponadto na terenie naszej gminy do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej masą na gorąco.
9. Zakład Robót Inżynieryjnych z Konina przystąpił do napraw gwarancyjnych ulic Północnej i Kwiatowej w Grzegorzewie.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę poinformować Państwa, że :

1. 30 maja zatwierdziłam arkusze organizacji : gimnazjum, szkół podstawowych oraz przedszkola gminnego na rok szkolny 2011/2012.
Szczegóły na temat organizacji pracy placówek oświatowych prowadzonych przez naszą gminę  na nowy rok szkolny przedstawiłam Państwu Radnym w trakcie obrad posiedzenia wspólnego Komisji stałych Rady Gminy odbytego 19 maja br.
Uprzejmie informuję w nadchodzącym roku szkolnym troje nauczycieli z naszych szkół będzie uzupełniać etaty poza szkołą macierzystą na terenie naszej gminy.
Nowością w stosunku do roku bieżącego jest zwiększenie o 14 godzin tygodniowo zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Barłogach. Konieczność zwiększenia liczy godzin wynika z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową, które realizować będzie obowiązkowe nauczanie przedszkolne jako pięciolatek ( 10 godzin )  oraz nauczania indywidualnego dla 6 latka, który posiada orzeczenie lekarskie ( 4 godziny ).
W Gimnazjum w Grzegorzewie zajęcia realizowane będą w 10 oddziałach, tj. o jeden oddział mniej niż obecnie.
Kontynuowane będą dodatkowe zajęcia rewalidacyjne dla uczniów gimnazjum posiadających opinie i orzeczenia w wymiarze 6 godzin tygodniowo.
W nowy roku szkolnym planujemy także kontynuację łączenia klas i zajęć.
Informuję, że w nowym roku szkolnym w naszych szkołach będzie uczyło się o 34  uczniów mniej.

2. Uprzejmie informuję Państwa w tym miejscu, że w trakcie ostatniego posiedzenia wspólnego komisji stałych, Radni Rady Gminy spotkali się również z Panem Wiceprezydentem Miasta Konina Markiem Waszkowiakiem i omówili sprawy z zakresu realizacji projektu pn. „ Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego ” głównie w części dotyczącej budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie.
Na bazie uzyskanych informacji i podjętej dyskusji Państwo Radni podjęli decyzję
o przystąpieniu naszej gminy do nowo utworzonej przez Miasto Konin i samorządy uczestniczące w projekcie, spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, która to spółka realizowała i  odpowiedzialna będzie za techniczne i finansowe wykonawstwo projektu w części  dotyczącej budowy spalarni odpadów.
Na tę okoliczność przygotowany został projekt stosownej uchwały Rady Gminy, który przedkładany jest dziś pod obrady sesji.
Odbyte posiedzenie Rady Gminy było ponadto okazją do omówienia pozostałych projektów uchwał stanowiących przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
Informacji i wyjaśnień na temat projektów uchwał w sprawach uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz powołania i zasad funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, który działał będzie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzieliła Państwu Radnym Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie Jolanta Wawrzyniak.

3. Skierowaliśmy pismo do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie naszej gminy za  obszar dotknięty klęską przymrozków wiosennych. Zespół Komisji działający na terenie naszej gminy powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego, od 27 maja br. rozpoczął szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez wiosenne przymrozki.
O terminach pracy komisji w poszczególnych sołectwach mieszkańcy są na bieżąco informowani.

4. Za zgodą Państwa Radnych przystąpiliśmy do działań celem sprzedaży części działki nr 1305/1 położonej w miejscowości Grzegorzew przy ulicy Piaski. Pierwszym krokiem ze strony Gminy będzie wydzielenie tej części działki przez uprawnionego geodetę, co ma poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Następnie sporządzona zostanie wycena wydzielonej działki. Ostatni etap to podjęcie przez Radę Gminy uchwały o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Państwo Radni Rady Gminy podjęli także decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 205 o pow. 0,58 ha położonej w Ponętowie Dolnym. Działka ta stanowi łąkę nieużytkowaną rolniczo. Aktualnie celem określenia wartości tej działki zleciliśmy rzeczoznawcy majątkowemu jej wycenę. 

5. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przyjął do planu na bieżący rok realizację zadania związanego z Konserwacją Kanału Bylice.
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Rozpoczęcie prac planowane jest na miesiąc lipiec/sierpień br.
Zaplanowano wykonanie konserwacji kanału od ujścia do rzeki Rgilewki na odcinku o łącznej długości 13,4 km przebiegającym przez teren Gmin : Grzegorzew
( Kiełczewek, Bylice-Kolonia i Bylice ) oraz Koło i Kłodawa.
Zaplanowano prace polegające na wykoszeniu skarp i mechanicznym hakowaniu dna cieku. Całość prac szacowana jest na kwotę około 200 tys.zł.
Cieszymy się, że liczne prośby mieszkańców i interpelacje Państwa Radnych zostaną skutecznie zrealizowane.

6. Trwa Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Grzegorzew.
Na dzień 30 maja  br. spisane   zostały  metodą reprezentacyjną następujące ilość posesji   w miejscowościach  :
Bylice          -  21    
Kiełczewek      -  12
Boguszyniec   -  10
Ladorudzek    -  10
Barłogi            -  31
Grzegorzew     -130
Grodna            -  10
Zabłocie      -  17     
Bylice Kolonia    -    9
Borysławice Kościelne  -  22
Borysławice Zamkowe  -  11
Ponętów Dolny   -  39
Tarnówka    -   5
R a z e m  spisanych zostało do tej pory 327  posesji
Na terenie naszej Gminy  pozostało jeszcze do spisania około 50 posesji.  Spis  potrwa do 30 czerwca 2011 r.
7. Wczoraj zakończyliśmy na terenie naszej Gminy zbiórkę folii po sianie, kiszonkach  i nawozach sztucznych. Zebraliśmy łącznie 6,25 ton folii, co świadczy o dużym zainteresowaniu rolników zbiórką. Szczególnie duże ilości zostały zebrane w Boguszyńcu, Kiełczewku i Ponętowie Dolnym. Dziękujemy wszystkim, którzy przywieźli folię na miejsce zbiórki,  a tym samym zadbali  o  nasze środowisko.
8. W dalszym ciągu trwa postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji środowiskowej na realizacje zadania polegającego na odbudowie koryta rzeki Rgilewki  od km 3+ 100 do 9+ 000. Przedłużająca się procedura jest związana  z uzgodnieniem warunków realizacji zadania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który od marca 2011 r.  wyznacza nowe terminy załatwienia sprawy. Ostatni termin wyznaczony został na 14 czerwca br.

9. W maju zostały wydane decyzje przyznające uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Grzegorzew pomoc materialną  o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.   Ze stypendium szkolnego skorzysta 162 uczniów.
Łączna kwota przyznanych stypendiów szkolnych za okres  od stycznia do czerwca 2011 r. zamknęła się kwotą 72.289,20 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu naszego samorządu zabezpieczyliśmy na wypłaty stypendiów 20 % środków własnych.

10. W oparciu o art.161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca – Prawo o ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Koninie Pani Jolanta Mroczek zgłosiła zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy Grzegorzew na kadencję 2012-2015.
Pani Prezes wystąpiła do Rady Gminy o dokonanie w terminie do dnia 30 października br. wyboru jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie oraz jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Kole. Do tej pory, z terenu naszej gminy pracowało w sądach 3 ławników.
Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w terminie do 30 czerwca br.
Dodam, że Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która zawiera istotne zmiany w części dotyczącej wyboru ławników. Dotyczą one głównie liczby osób popierających kandydata na ławnika. Obecnie wymaga jest liczba 25 popisów, uchwalona nowelizacja wprowadza wymóg 50 podpisów.

11. W maju br. zostały przeprowadzone w naszym urzędzie kontrole  zarządzone przez  Pana Wojewodę Wielkopolskiego dotyczące:
- rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2010r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź - kontrola dotyczyła remontu przepustu i drogi gminnej na Otalężu w Grzegorzewie i zakończyła się bez uwag.
- kolejna kontrola odbyła się w dniach 10-11 maja br i dotyczyła realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
- obecnie trwa kontrola dotycząca wykorzystania dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. zwrot podatku akcyzowego, stypendia socjalne, wyprawki szkolone, dożywianie oraz wszystkie zasiłki  z zadań zleconych realizowanych w ramach pomocy społecznej,
- od wczoraj, tj. od 30 maja w naszym urzędzie trwa kolejna kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenie społeczne 

W dalszym toku niniejszego sprawozdania uprzejmie informuję, że :

- 7 maja br. w Ruszkowie  odbyły się XI Powiatowe Zawody Strzeleckie                                  o Puchar Starosty Kolskiego. Organizatorem zawodów był Starosta Kolski i Zarząd Powiatowy LOK w Kole. W zawodach samorządowych udział wzięło 16 drużyn wystawionych przez : Starostwo Powiatowe w Kole, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Zmetis Koło, Gminę Kościelec, VIP-y, Berlinek, Samorząd Gminy Osiek Mały, Powiatowy Zarząd Dróg, Gimnazjum w Dąbiu, Samorządową Drużynę Gminy Grzegorzew , Drużyna Studentów, Kurier Kolski, Koło Wędkarskie nr 26, Koło Wędkarskie nr 7,  Koło Wędkarskie nr 6.
Naszą Gminę reprezentowały dwie drużyny w składzie:
- Pan Józef Sochacki,
- Pan Maciej Zając
- Pan Andrzej Badyński 
- Pan Kazimierz Durkiewicz
- Pan Henryk Janczak
- Patryk Malesza
Nasze drużyny zajęły VI  i XI miejsce. Serdecznie dziękujemy naszym drużynom za udział w zawodach i gratulujemy osiągniętego, dobrego wyniku.

- W dniach od 10 do 22 maja br. wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną
w Grzegorzewie zorganizowaliśmy na terenie naszej gminy wystawę poświęconą 71.rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Wystawa była eksponowana w Szkołach Podstawowych w Grzegorzewie i Bylicach – Kolonii oraz Kościołach Parafialnych w Borysławicach, Barłogach i Grzegorzewie.
Na wystawę składało się 18 fotografii prezentujących miejsca zbrodni dokonanej na rozkaz Stalina przez oprawców NKWD na polskich oficerach, nauczycielach, pracownikach administracji państwowej w Lesie Katyńskim w październiku 1940 r.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała także w dniu 13 maja br. wycieczkę do Obozu Zagłady w Chełmie nad Nerem. W wycieczce wzięli uczniowie ze szkół podstawowych : w Barłogach – 12 uczniów, Borysławic Kościelnych – 12 dzieci, Bylic – Kolonii – 9 i z Grzegorzewa – 10 uczniów.
Dzieci zwiedziły muzeum w Chełmie, ruiny pałacu i spichlerza oraz obóz znajdujący się w Lesie Rzuchowskim.

-  Kontynuując swoje wystąpienie chciałabym podzielić się z Państwem informacjami na temat kolejnych sukcesów uczniów Gimnazjum w Grzegorzewie
i poinformować, że 18 kwietnia br. odbył się w Szkole Podstawowej w Chełmnie etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gimnazjum reprezentowała drużyna w składzie :
- Rafał Anastaziak z klasy III c,
- Patryk Malesza – klasa II b
i Robert Bednarczyk z klasy II c
Na siedem startujących drużyn nasza drużyna zajęła I miejsce i reprezentowała Powiat Kolski na etapie wojewódzkim, który odbył się 13 maja 2011 r. w Koninie. Tu, na 30 startujących drużyn nasi chłopcy zajęli X miejsce.
Młodzież przygotował nasz Radny Pan Józef Sochacki. Gratulujemy.
6 maja w Babiaku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w Lekkiej Atletyce.
W zawodach wzięło siedem szkół. Spośród reprezentujących nasze gimnazjum uczniów pięcioro reprezentowało szkołę na Mistrzostwach Rejonowych Województwa Wielkopolskiego w dniu 12 maja w Kaczkach Średnich.
Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 31 maja 2011 r. w Poznaniu zakwalifikowało się dwoje uczniów Paulina Wargacka  i Mateusz Bałdyga.
Serdecznie naszym uczniom, Pani Dyrektor i nauczycielom przygotowującym młodzież gratulujemy osiągniętych wyników.

- Serdecznie dziękuję także Pani Dyrektor i całej Społeczności Gimnazjum w Grzegorzewie za zorganizowanie bardzo wzruszającej uroczystości z okazji Dnia Matki, która odbyła się 25 maja i w której wzięłam osobiście udział.

-  Podziękowania składam również Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu oraz Społeczności Uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie za przygotowanie
i wystawienie w dniu 22 maja br. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie montażu słowno-muzycznego „ Wspomnienia o Błogosławionym Janie Pawle II ”. Gratuluję wspaniałego  przygotowania i wykonania programu, które dostarczył nam niezapomnianych wzruszeń. 
Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie przygotowali patriotyczną akademię, która została zaprezentowana przed Krzyżem w lesie grzegorzewskim przy stadionie sportowym. Dziękujemy Pani Dyrektor, nauczycielom przygotowującym uczniów, dziękujemy Księdzu Kanonikowi Michałowi Pietrzakowi, Społeczności Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Grzegorzewie, Gronu Pedagogicznemu oraz mieszkańcom za udział
w uroczystości.

- Wczoraj, tj. 30 maja odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii „ Postaw na rodzinę ”. Organizatorem odbytego z tej okazji festynu, połączonego z obchodami
Dnia Dziecka i Dnia Matki była Szkoła Podstawowa w Barłogach oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach festynu odbyły się konkursy plastyczne, konkursy  sportowe,  karaoke  i grill.
Była to bardzo udana impreza, dzieci i mamy były bardzo zadowolone.
Bardzo miło wszyscy spędziliśmy ten dzień.
Podsumowania kampanii dokonała Pani Anna Jaworska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów i wręczyła dla współtwórców i osób zaangażowanych w kampanię na naszym terenie stosowne certyfikaty.
Składamy na ręce Pani Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pana Dyrektora i całej Społeczności Szkoły Podstawowej w Barłogach serdeczne podziękowania za zorganizowanie wspaniałego, bardzo udanego spotkania.    

- W dniach 28-29 maja odbyła się XIX Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu.
Oprócz wspólnej modlitwy, liderzy wiejscy, wśród których było 49 mieszkańców naszej gminy, mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach i dyskusjach podczas których poruszane były tematy ważne dla rolnictwa i wsi. Tegoroczne spotkania poświęcone były rozwojowi obszarów wiejskich  oraz  roli PROW 2007-2013. Patronat honorowy nad tym spotkaniem objął Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski, który przybył do Lichenia w drugim dniu Pielgrzymki,  nadając tym samym szczególną rangę temu spotkaniu.

- Szanowni Państwo pozwólcie, że tym momencie zaproszę Państwa już dzisiaj na Festiwal Orkiestr Dętych Wielkopolski Wschodniej, który odbędzie się 11 czerwca br. o godz. 14.00 na stadionie sportowym w Grzegorzewie. Organizatorem Festiwalu, który sfinansowany zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  jest Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.
Serdecznie zapraszam Państwa już teraz także na tradycyjny gminny festyn Witaj Lato,  który odbędzie się 26 czerwca na stadionie sportowym w Grzegorzewie.

- Składam podziękowania Zespołowi Ludowemu Grzegorzewianki, który 15 maja br. uczestniczył w VI Powiatowym Spotkaniu z Folklorem w Kłodawie, a 29 maja reprezentował naszą gminę na Festiwalu Kultury Ludowej w Koninie.
Gratulujemy udanych występów artystycznych i tak jak zawsze dziękujemy za promocję naszej gminy.
 
Szanowni Państwo
Kończąc swoje wystąpienie pragnę poinformować, że 21 maja br. w strażnicy OSP
w Tarnówce odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grzegorzewie.
Delegaci na zjazd wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu, Komendanta Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz dokonali wyboru władz związku na nową 5 – letnią kadencję. Druhowie dokonali wyboru Zarządu Gminnego, który składa się z 21 członków, komendanta gminnego oraz członków komisji rewizyjnej.
Uprzejmie informuję, iż funkcję Prezesa Zarządu Gminnego OSP w dalszym ciągu pełnił będzie Pan Kazimierz Sendziak. Wiceprezesami zostali wybrani Pan Radny Piotr Chęciński oraz Pan Tadeusz Cieślak, który po 19 latach przekazał kierowanie sprawami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie naszej gminy nowemu Komendantowi Gminnemu OSP.
Za 19 lat bardzo sumiennego, oddanego i odpowiedzialnego sprawowania tej funkcji, w imieniu samorządu Gminy Grzegorzew, wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem, serdecznie Panu Tadeuszowi Cielakowi podziękowaliśmy.
Uprzejmie informuję Państwa, że wolą druhów OSP z naszego terenu, od 21 maja br. funkcję Komendanta Gminnego OSP pełni Pan Mariusz  Sanigórski – Pan Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Panu Prezesowi Zarządu Gminnego OSP, Panom Wiceprezesom, Panu Komendantowi Gminnemu Związku OSP oraz wszystkim członkom Zarządu Gminnego Związku OSP składamy serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.

 
Dziękuję


Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak