I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 31 maja do 28 czerwca  2011 r.


W Y S O K A  R A D O !  S Z A N O W N I  P A Ń S T W O !


 

 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 31 maja do 28 czerwca br.

I tak uprzejmie informuję :

1. W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji wydałam dwa zarządzenia.
W drodze zarządzenia Nr 20/2011 z dnia 16 czerwca br. ustaliłam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników na rok szkolny 2011/2012.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z powyższym zarządzeniem wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników na nowy rok szkolny należy składać u dyrektorów szkół w terminie do 31 sierpnia br.  Następnie, do 6 września,  dyrektorzy szkół zobowiązani są do sporządzenia list uczniów uprawnionych do skorzystania z tej formy wsparcia.
Kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyło wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek na rok 2011. Dokonałam podziału planowanych środków na wypłaty stypendiów motywacyjnych na poszczególne szkoły.
Za rok szkolny 2010/2011 za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe wypłaciliśmy łącznie 144 stypendia po 100 zł każde.
Stypendiami motywacyjnymi, które zostały wręczone podczas uroczystych zakończeń roku szkolnego, wyróżnionych zostało :
- 68 uczniów  Gimnazjum,
- 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie,
- 24 uczniów Szkoły Podstawowej w Barłogach
- 14 uczniów Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii
i 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.

2. Czas wakacji,  to jak każdego roku w naszym samorządzie, czas remontów w szkołach. I tak :
a) 13 czerwca ogłosiliśmy dwa przetargi na remonty w naszych placówkach oświatowych. Pierwszy z nich to :
Remont pokrycia dachu na pomieszczeniach socjalno - magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach.
W ramach zadania przewiduje się :
- demontaż i montaż rynien 27,3 m
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o grub. 10 cm - 210,715 m2
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwową - 210,715 m2
- montaż instalacji odgromowej - 42,20 m
- obróbki blacharskie
- roboty wykończeniowe.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2011 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Grzegorzewie.
Przypomnę, że na  ten  remont  otrzymaliśmy  dofinansowanie od   Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego w  kwocie  11 tys.zł.
b) Drugie postępowanie dotyczy prac remontowych w Szkole Podstawowej
w Grzegorzewie.
W ramach zadania przewiduje się:
- remont sali lekcyjnej 107
- remont sali lekcyjnej 102
- okładziny schodów zewnętrznych od strony szczytowej oraz przylegającego
  korytarza płytkami gresowymi
- remont schodów zewnętrznych i murek oporowy przy schodach.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2011 r. o godz. 11.15 w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie.
Kolejnym  etapem  prac  remontowych w szkole w Grzegorzewie  zostanie objęta  kuchnia  szkolna. Prace  będą  polegały  na   rozbiórce   dotychczas  funkcjonującej  kuchni  węglowej, uzupełnieniu  brakującej  terrakoty i płytek  ściennych i  podłączeniu   urządzeń  elektrycznych, tj.   elektrycznego  kotła   warzelnego oraz  kuchni  gazowej z piekarnikiem  elektrycznym zakupionej na wyposażenie  kuchni w  ubiegłym roku budżetowym.
Jak  już  wcześniej  Państwa informowałam złożony  został  w  Ministerstwie Edukacji  Narodowej  wniosek  na  dofinansowanie  zadań  remontowych  z   rezerwy  oświatowej przeznaczonej na  zadania  remontowe.  Dotychczas  nie  nastąpił  podział  rezerwy i nie  znamy  wysokości dofinansowania przez  Ministerstwo zaplanowanych  przez  nas  remontów.  Przypomnę,   że  wnioskowana kwota  to  20.249,00

c) Podłoga zostanie wymieniona także w jednej z klas lekcyjnych w  Gimnazjum w Grzegorzewie.  Prace  zostaną  zlecone  do  wykonania   pracownikowi  Gimnazjum Panu  Mariuszowi  Kostańskiemu w  ramach    umowy  zlecenie.

d) W  związku z  korzystaniem przez  Gimnazjum z  dwóch sal  w  Domu  Parafialnym w  czasie  wakacji  należy  odnowić  pomieszczenia i w  jednej z sal zmienić  nawierzchnię  podłogi. 

e) Na  koniec maja  doszło  do  awarii  pieca  centralnego  ogrzewania w  budynku szkoły w  Grzegorzewie. Po oględzinach pieca okazuje  się, że  remont  pieca może okazać się  nieskuteczny / na  co  żaden  wykonawca  nie  udzieli  gwarancji/
i  może  dojść do kolejnego  przecieku w  czasie  sezonu  grzewczego.

f) Pracami remontowymi objęta zostanie również Szkoła Podstawowa w Bylicach -  Kolonii, w której przeprowadzone zostaną prace  związane  z  konserwacją  dachu  na  budynku  szkoły.  W lipcu  zostanie  położona  papa  termozgrzewalna.
Przystąpimy  także do  kolejnego  etapu prac  związanych  z remontem boiska  szkolnego. Na  ten  cel  otrzymaliśmy pomoc finansową  w ramach  małych projektów działanie 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego Programem Rozwoju  Obszarów  Wiejskich na  lata 2007-2013.
Przyznana  pomoc  stanowi  kwotę 19.702,84.

g) Oprócz  wymienionych  remontów,   we  wszystkich  szkołach w okresie  wakacji będą  prowadzone  prace związane  z  malowaniem   pomieszczeń, które zostaną  wykonane  przez  pracowników  obsługowych szkół.
O  stanie  realizacji  wymienionych   zadań będę  Państwa  Radnych  na  bieżąco  informować.
.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg  uprzejmie  informuję :

1. Kończymy prace remontowe dróg gminnych.
Obecnie trwają jeszcze prace remontowe drogi gminnej Borysławice Kościelne – Bylice Wieś – 650 m o szerokości 4 mb. Całkowity koszt robót to kwota 54.600 zł.
2. W ramach gwarancji poprawiono stan drogi w Borysławicach Kościelnych
w kierunku Dąbrówki.
3. W ramach gwarancji wynikającej z wcześniej podpisanych umów,  Zakład Robót Inżynieryjnych z Konina przystępuje do remontów cząstkowych masą na gorąco na ulic Kwiatowej i Północnej, a następnie do ułożenia nakładki na ulicy Kwiatowej
w Grzegorzewie.
4. Dbając o stan dróg i ulic gminnych o nawierzchni asfaltowej, 22 czerwca przystąpiliśmy do remontów cząstkowych dróg masą na gorąco. Prace wykonywane są na drogach gminnych w Borysławicach Kościelnych, Boguszyńcu, Bylicach -  Kolonii, Zabłociu i Ponętowie Dolnym oraz w Grzegorzewie : Plac 1000 – lecia PP, ulice 3 maja, Szkolna, Łąkowa i Ks.Sz.Starkiewicza.
Wykonawcą robót jest MK STELLA firma z Koła.
Wartość tych robót to kwota 48.193,86 zł.
5. Realizując promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą remontów dróg gminnych uszkodzonych wskutek zeszłorocznej powodzi przystąpiliśmy do prac na drogach w Ponętowie Dolnym, Grzegorzewie i Zabłociu.
Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu. Jest to Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Koła.
6. Trwają prace polegające na wykaszaniu trawy z poboczy i z rowów przydrożnych  przy drogach gminnych. Usługę świadczy firma z Chruścina, która wystąpiła
z najtańszą ofertę  - 17 groszy z 1 m2.
7. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole w chwili obecnej wykonuje remonty cząstkowe drogi powiatowej w Boguszyńcu. 


Kontynuując swoje wystąpienie pragnę poinformować Państwa, że :

1) Realizując uchwałę Rady Gminy w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew do 15 lipca br. przyjmujemy wnioski od właścicieli nieruchomości o zmianę studium.

2) Jesteśmy  w trakcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 czerwca, jednakże zainteresowanie naszych mieszkańców kandydowaniem jest bardzo skromne. Na dziś zgłoszona została tylko jedna osoba.
2) 25 maja br. wzięłam udział w Walnym Zgromadzeniu  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podczas którego podjęto kilka ważnych uchwał dotyczących m.in. :
- likwidacji,  z dniem 30 czerwca 2011 roku,  Jednostki Realizującej Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w Koninie w Subregionie konińskim. Mienie ruchome jednostki zostanie przekazane Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na podstawie inwentaryzacji i protokołu zdawczo – odbiorczego do 30 czerwca 2011r. Rozliczenie finansowe kosztów projektu nastąpi do dnia zakończenia likwidacji Jednostki Realizującej Projekt,
- zmiany zawartej w 1991 r. umowy dotyczącej poboru wody z hydrantów na cele ochrony przeciwpożarowej. Wielokrotne wnioski samorządów o zmianę tej umowy zakończyły się sukcesem. Obecnie płacić będziemy 0,8% ogólnej produkcji wody, dotychczas płaciliśmy 1,5%.
Ponadto w trakcie Zgromadzenia Zakład Usług Wodnych w Koninie złożył sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2010.
Zakład Usług Wodnych w Koninie Oddział Terenowy w Kole w 2010 roku wykonał na terenie naszej gminy następujące roboty i remonty na urządzeniach oraz sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych :
1. na Stacji Uzdatniania Wody w Bylicach wykonano:
- wymianę wodomierza MZ ? 100,
- wyposażono w nagrzewnicę 2 kW,
- w ujęciu wody nr 1 wymieniono rurę znośną ? 100 – 6 mb,
- opracowano operat wodno – prawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne,
- w związku z planowaną modernizacją stacji opracowano dokumentację hydrogeologiczną dla ujęcia z utworów czwartorzędowych,
       2. na oczyszczalni ścieków w Grzegorzewie wykonano:
 - remont punktu zlewnego ścieków,
 - udrożnienie napowietrzania w komorze kontaktowej,
 - utylizację 14,92 ton osadu sprasowanego i 430 m3 odwodnionego
            na łączną kwotę  31 956,15 zł,
 - naprawę pompy dozującej polimer,
 - wyposażenie w detektor gazów,
        3. wymieniono 338 szt. wodomierzy u odbiorców indywidualnych,
Ponadto Zakład Usług Wodnych współfinansował budowę sieci wodociągowej z rur PCV ? 110 o długości 138 mb.

3) 16 czerwca br. przeprowadzona została na terenie naszej gminy zbiórka odpadów wielkogabarytowych i opakowań po środkach ochrony roślin.
Zebranych zostało 1150 kg odpadów wielkogabarytowych typu wersalki, krzesła, fotele, dywany itp. i 2170 kg odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin. Wszystkim tym, którzy przywieźli odpady na miejsce zbiórki, dziękujemy  za ekologiczną postawę i dbałość o nasze miejscowe środowisko.  

4)   10 czerwca Gmina nasza Gmina była gospodarzem podsumowania konkursu
 „ Zbiórka zużytych baterii” . Gościliśmy nauczycieli i uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego Powiatu Kolskiego.
W akcję zbiórki baterii aktywnie włączyły się także szkoły z terenu naszej gminy, zbierając:
* Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie - 59,20 kg
* Szkoła Podstawowa w Barłogach - 22,80 kg
* Szkoła Podstawowa w Borysławiach Kościelnych - 27,80 kg
* Gimnazjum w Grzegorzewie -141,00 kg
W roku szkolnym 2011/2011 łącznie zostało zebranych 2 403,88 kg zużytych baterii, z tego z terenu Gminy Grzegorzew 250,80 kg.

5)  Uczniowie klasy II a Gimnazjum w Grzegorzewie pod kierunkiem Pani Renaty Kulig zrealizowali projekt edukacyjny pod tytułem „ Ja zachęcić małe dzieci i ich rodziców do wspólnego czytania ”. Projekt realizowany był od kwietnia do czerwca. Składał się z pięciu etapów. Przeprowadzony został w przedszkolach w Barłogach
i w Grzegorzewie.
Finał projektu odbył 17 czerwca w Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie.
Pani Renacie Kulig i młodzieży Gimnazjum gratulujemy pomysłu i realizacji projektu wskazującego na korzyści płynące ze wspólnego czytania.

6) W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Postaw na Rodzinę , w którą gmina nasza aktywnie się włączyła, 19 czerwca br. Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie, przy udziale Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowała festyn rodzinny „ Postaw na Rodzinę ”. Odbył się on z udziałem licznie zgromadzonych uczniów i ich rodziców.
Gratulujemy Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu, całej Społeczności Szkolnej oraz Radzie Rodziców z Panią Małgorzatą Piotrkowską na czele tej inicjatywy i zorganizowania bardzo udanej rodzinnej imprezy.
Dziękujemy za duże zaangażowanie rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie w organizację festynu.

7)  20 czerwca Radni Rady Gminy Grzegorzew spotkali się na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy.
Przedmiotem posiedzenia była analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz omówienie projektów uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

8) 22 czerwca we wszystkich naszych szkołach uroczyście zakończyliśmy kolejny rok szkolny dziękując naszym uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkół za całoroczne wysiłki oraz gratulując osiągniętych wyników wyróżniającym się uczniom. Pożegnaliśmy uroczyście absolwentów naszych szkół, tj. uczniów klas szóstych oraz absolwentów gimnazjum. Bardzo dziękuję Państwu Radnym za to, że wspólnie ze mną uczestniczyliście w odbywanych uroczystościach szkolnych.
Życzę naszym dzieciom, młodzieży, pedagogom i wszystkim pracownikom szkół udanego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku. Życzę wszystkim Państwu miłego i atrakcyjnego spędzenia tegorocznych wakacji, a my w tym czasie zadbamy o wygląd naszych szkół.

Szanowni Państwo, jak co roku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje wypoczynek letni dla dzieci z terenu naszej gminy.
Dla 17 dzieci wyjazd sfinansowany zostanie w 100% z środków samorządowych, tj. dla 4 uczniów Gimnazjum, 4 uczniów Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie i po 3 uczniów szkół podstawowych w Barłogach, Bylicach-Kolonii i Borysławicach Kościelnych. Dzieci w dniach od 18 do 27 lipca wypoczywać będą  w miejscowości Łeba-Nawęcin.

9) 24 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grzegorzewie w trakcie którego dokonano oceny odbytego X Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grzegorzewie oraz omówiono sprawy związane z organizacją gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Już dzisiaj serdecznie zapraszam Państwa na Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, które odbędą się 10 lipca br.
Ich gospodarzem będzie jednostka OSP w Ponętowie Dolnym.

Szanowni Państwo,

Kończąc swoje wystąpienie pragnę złożyć serdeczne gratulacje Zespołowi Ludowemu Grzegorzewianki, który zajął I miejsce na XIII Międzypowiatowym Przeglądzie Piosenki Strażackiej Witkowo 2011, który odbył się 18 czerwca.
Gratulujemy sukcesu i dziękujemy za wspaniałe proponowanie naszej gminy.

W minioną niedzielę odbył się, wpisany w stały kalendarz imprez gminnych, Festyn Witaj Lato !   Wszystkim, którzy świętowali z nami powitanie lata serdecznie dziękujemy za obecność. Mamy nadzieję, że miło spędziliście Państwo czas.
Dziękujemy bardzo także wszystkim tym, którzy wsparli nas przy organizacji festynu.
Szczególne podziękowania składam Kołu Gospodyń Wiejskich z Kiełczewka za przygotowanie wystawy potraw lokalnych i rękodzieła artystycznego oraz wspaniałą promocję tych produktów podczas festynu.
 


       Dziękuję