I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 28 czerwca do 23 września  2011 r.

 

W Y S O K A  R A D O !  S Z A N O W N I  P A Ń S T W O !


 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj.  w okresie od 28 czerwca do 23 września 2011 r.

I tak uprzejmie informuję :

1. W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy wydałam 9 zarządzeń. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
Były to dwa zarządzenia z dnia 20 lipca i 25 sierpnia br. Zmiany w budżecie dotyczyły  wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków otrzymanych przez gminę dotacji celowych oraz dokonania przeniesień wydatków w ramach działów
i rozdziałów budżetu celem zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych zadań.
Uprzejmie informuję, że plan dotacji został  zwiększony m.in. na :
a) nagrody i umowy zlecenia w zakresie realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego o kwotę 13.870 zł,
b) dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizacje programu „ Wyprawka szkolna ” na zakup podręczników szkolnych  - kwota 11.532 zł,
c) o kwotę 11.024 zł zwiększony został plan dotacji celowej na 2011 r. na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację programu
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”
d) o kwotę 7.939 zł zwiększony został plan dotacji celowej na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły :
- wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek na rok 2011, tzn. w związku z planowanymi w budżecie środkami na realizację programu „ Wyprawka szkolna ”

– na zakup podręczników szkolnych, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dostosowałam wydatki szkół do faktycznie występujących potrzeb, tj. o kwotę 484 zł zmniejszono planowane w tym zakresie wydatki w gimnazjum i zwiększono o wskazaną kwotę wydatki Szkoły Podstawowej w Barłogach,
- przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej naszej gminy za I półrocze br. – powyższe dokumenty zostały szczegółowo przeanalizowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy i stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
W drodze kolejnego z wydanych zarządzeń określiłam materiały planistyczne, jakie opracowane zostaną do projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok.
Zarządzeniem wydanym 1 września br. określiłam stawki najmu sali świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie. 
Stawkę za 1 godzinę  wynajmu sali określiłam na 100 zł netto.
Szanowni Państwo.
Jak wszystkim Państwu wiadomo przed nami wybory parlamentarne.
9 października udamy się do urn wyborczych i wybierać będziemy Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej.
Zadania ciążące na gminie w związku z wyborami  realizujemy na bieżąco i zgodnie z kalendarzem wyborczym. Właśnie spraw wyborczych dotyczyły kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń. W drodze przedmiotowych zarządzeń  określiłam siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz powołałam obwodowe komisje wyborcze. Jeżeli chodzi o siedziby komisji wyborczych pozostają one bez zmian.
W Grzegorzewie z wyborami powracamy do świetlicy wiejskiej.
Jeżeli chodzi o komisje wyborcze powołałam je w składach osobowych wynikających ze zgłoszeń dokonanych przez uprawnione komitety wyborcze. Członkiem każdej komisji, zgodnie z ustawą – Kodeks wyborczy, jest także wskazany przeze mnie pracownik urzędu. Obwodowe Komisje Wyborcze w Grzegorzewie, Barłogach i Borysławicach Kościelnych pracowały będą w 9-osobowych składach. Obwodowa Komisja Wyborcza w Bylicach – Kolonii przeprowadzi wybory w 8 osobowym składzie.
22 września br. komisje wyborcze odbyły pierwsze posiedzenie w trakcie którego dokonały wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji.  

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Z dniem 1 września br. ruszyła realizacja projektu „ Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew ”. Miesiąc wrzesień jest miesiącem zorganizowania dwóch ośrodków przedszkolnych w Grzegorzewie i w Barłogach. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania :
- zorganizowano w dniu 15 września 2011 r. spotkanie informacyjne dla rodziców podczas którego omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem przyszłych przedszkoli oraz proces rekrutacji dzieci
- zorganizowano i przeprowadzono nabór na nauczycieli w przyszłych przedszkolach (4 osoby)
- przeprowadzono rekrutację dzieci
- ze względu na nie podpisanie jeszcze umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu dokonujemy tylko niezbędnych zakupów dotyczących wyposażenia przyszłych ośrodków przedszkolnych ( meble, wykładzina )
- powołano zespół zarządzający projektem
- dokonywana jest adaptacja pomieszczeń, w których będą zlokalizowane przedszkola
- podjęto rozmowy w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę cateringu.  
Dzieci do przedszkoli przyjdą 3 października 2011 r., a więc w najbliższy poniedziałek. Przedszkole jest w pełni nieodpłatne.
Całość projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ogólna wartość projektu to kwota 897.592 zł. Udział Gminy w projekcie to jedynie wkład niepieniężny wyceniony na 21 tys. złotych w postaci udostępnienia pomieszczeń. 

2) W dniu 14 czerwca 2011 r. r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", na którym dokonano wyboru operacji do finansowania w ramach Małych projektów. Z terenu naszej gminy wnioski złożyły cztery jednostki OSP i wszystkie jednostki otrzymały wystarczającą liczbę punktów by zostać przyjętymi do dofinansowania.
Złożone wnioski dotyczą remontu remiz OSP i są to:

OSP Zabłocie
Wartość wniosku:    17 292,57 zł
Kwota dofinansowania (70%)  12 104,79 zł
Wkład własny:   5 187,78 zł
Wniosek dotyczy remontu pomieszczeń kuchni i bufetu

OSP Kiełczewek Boguszyniec
Wartość wniosku:    18 285,18 zł
Kwota dofinansowania (70%)  12 799,63 zł
Wkład własny:   5 485,55zł
Zakres robót:
Wniosek dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w remizie

OSP Grzegorzew
Wartość wniosku:    19 393,00 zł
Kwota dofinansowania (70%)  13 575,10 zł
Wkład własny:   5 817,90 zł
Zakres robót:
Wniosek dotyczy remontów w kuchni, wymianę wentylacji oraz malowania sceny

OSP Bylice
Wartość wniosku:    21 985,02 zł
Kwota dofinansowania (70%)  15 389,51 zł
Wkład własny:   6 595,51 zł
Wniosek dotyczy ułożenia płytek podłogowych w remizie oraz naprawy podłogi na scenie (panele)

3). W związku ze złożonym wnioskiem otrzymaliśmy pozytywną decyzję  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie o przyznaniu i przekazaniu do Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie zestawu -  Autochodzik – ułatwiającego naukę zasad ruchu drogowego wśród najmłodszych.
5 października w Szkole Podstawowej w Licheniu Starym odbędzie się uroczyste przekazanie Autochodzika.  Wierzę, że wspaniałe pomoce dydaktyczne uprzyjemnią naszym przedszkolakom naukę bezpiecznego poruszania się po drogach.

4).  Trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. Gotowa jest wstępna koncepcja studium. W październiku planowane jest spotkanie Państwa Radnych z Panią architekt celem zapoznania się z dokumentem i jego zaopiniowania.

Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję Państwa, że :

1. Zakończyliśmy remont drogi gminnej w Boguszyńcu - Budy. Prace polegały na wyznaczeniu korony drogi, wykorytowaniu, nawiezieniu kruszywa – gruzu betonowego, wyprofilowaniu i zagęszczeniu walcem z funkcją wibracji.
- długość drogi 500mb
- szerokość 4mb
- powierzchnia 2000 m2
- grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm
- koszt 1m2 21 zł
- ogólny koszt remontu 42,000 zł
- usługę świadczyła firma z Lichenia
2. W ostatnim okresie, a zwłaszcza po rozpoczęciu roku szkolnego do naszego urzędu wpłynęło wiele uwag od mieszkańców naszej Gminy korzystających z usług PKS Konin. Uwagi dotyczyły głównie zlikwidowanych niektórych kursów autobusów oraz zmian w rozkładach jazdy. Na bieżąco interweniujemy w tej sprawie do PKS Konin. Na skutek wspólnych starań uruchomiony został dodatkowy kurs autobusu o godz. 7.00 rano przez Grzegorzew do Koła. Od 1 października wraca też kurs autobusu przez Ladorudzek.

3. 15 września br. minął termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej  o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grzegorzew.
Łącznie przyjęto 131 wniosków. Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego będzie wypłacona po otrzymaniu  dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego.
Pomoc Wojewody to 80% potrzebnych pieniędzy na wypłatę stypendiów.

4. Od 10 września  2011r. Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD” D&S Pilarczyk s.j.  rozpoczęło  roboty konserwacyjne na Kanale Bylice na odcinku obejmującym  gminy Grzegorzew, Koło i Kłodawa.
 Roboty konserwacyjne będą polegały na  ręcznym wykaszaniu skarp, mechanicznym odmulaniu dna cieku, ręcznym rozplantowaniu urobku po mechanicznym odmuleniu i ręcznym wycięciu krzaków.
Termin zakończenia prac  konserwacyjnych  to  15.10.2011r.
Wartość robót : 166 766,75 zł

5.  Od  2 do 6 września 2011r.  zostało wykonane hakowanie koryta rzeki Rgilewki  w Grzegorzewie od mostu kolejowego do  mostu drogowego w łąkach w Grzegorzewie  na odcinku 1331 mb.  

Cieszę się bardzo, że nasze dotychczasowe starania podejmowane w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu zakończyły się powodzeniem
i długo oczekiwane przez naszych mieszkańców prace na Kanale Bylice i Rzece Rgilewce są realizowane.

6. Po lipcowej nawałnicy i problemach związanych z odprowadzeniem wód opadowych z ulic i zalewaniem posesji,  3 sierpnia dokonaliśmy przeglądu studzienek rewizyjnych na rurociągu instalacji burzowej na odcinku od Placu 1000-Lecia PP do ulicy Łąkowej i Ogrodowej w Grzegorzewie. Zanieczyszczenia  usunięto za pomocą sprzętu WUKO.

Szanowni Państwo

1)  1 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w naszych szkołach.
Po zasłużonym odpoczynku nasze dzieci rozpoczęły rok szkolny 2011/2012.
W okresie wakacji wykonaliśmy zaplanowane prace remontowe i naprawcze
w naszych placówkach oświatowych, aby stworzyć naszym uczniom i nauczycielom jak najlepsze warunki do nauki i pracy. W bieżącym roku naukę w naszych szkołach rozpoczęło ogółem 593 uczniów tj. o 42 uczniów mniej niż w roku ubiegłym. Ponadto w oddziałach przedszkolnych obowiązkowe przygotowanie przedszkolne realizuje 96 dzieci.
Szanowni Państwo – nowy rok szkolny w naszej gminie rozpoczęliśmy gościnnie.
2 września mieliśmy przyjemność gościć w Szkole Podstawowej w Barłogach młodzież ukraińską z Obwodu Winnickiego z Grupy Tanecznej GRACJA, która odnosi liczne sukcesy na festiwalach tańca towarzyskiego w całej Europie.
Celem wizyty naszych gości, których przyjazd został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Melioracyjne z Konina, były warsztaty ekologiczne i wspólne zajęcia
z ekologii, historii i geografii.
Spotkanie to było swoistą integracją młodzieży ukraińskiej z całą społecznością szkolną z naszej gminy. Miłym akcentem wspólnego spotkania był pokaz tańca
w wykonaniu naszych gości. Atrakcją dla gości z Ukrainy była prezentacja naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Barłóg i z Grzegorzewa – pokaz samochodów bojowych i sprzętu przeciwpożarowego.
Składam serdeczne podziękowania na ręce Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Barłogach Dariusza Tylaka, dla nauczycieli i całej społeczności szkoły za znakomitą organizację i przyjęcie gości z Ukrainy. Dziękuję Panom Prezesom Jednostek OSP z Barłóg i Grzegorzewa za interesującą prezentację oraz Państwu Dyrektorom z Grzegorzewa, Bylic, Borysławic Kościelnych oraz Gimnazjum w Grzegorzewie za udział uczniów i miłe spotkanie.

2 ) Przekazując inne informacje z zakresu oświaty gminnej informuję, że w wyniku awarii pieca CO w szkole w Grzegorzewie wystąpiła konieczność jego wymiany. Wymiany pieca dokonuje firma TECHNIKA GRZEWCZA Pana Huberta Olczyka
z Grzegorzewa. Nowy piec jest to piec pleszewski o mocy 250 kW z automatycznym podajnikiem, opalany miałem węglowym i ekogroszkiem.
Wymiana pieca będzie kosztować 49 tys.zł. brutto. Zainstalowany zostanie również nowy bojler. Ogółem wartość robót 52.000 zł.

3) W wyniku rozstrzygniętego przetargu na dowozy uczniów do szkół wyłoniono przewoźnika – PKS Konin. Cena za 1 km wynosi 2.76 zł brutto,  dla porównania w roku ubiegłym cena za 1 km wynosiła 2,77 zł brutto.

4) 19 lipca br. odbyły się postępowania egzaminacyjne, w wyniku których stopień nauczyciela mianowanego uzyskali Pani Monika Borowska i Pani Beata Drozd – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie oraz Pan Jacek Czaplewski – nauczyciel gimnazjum

5) 1 września,  jak każdego roku, odbyły się gminne obchody 72. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.  Składam serdeczne podziękowania wszystkim  osobom, które uczestniczyły w obchodach i  poprzez swoją obecność  na Mszy Świętej i Apelu Poległych uczciły pamięć Tych, którzy walczyli i ginęli za  naszą Ojczyznę. Dziękuję Ks. Kanonikowi Michałowi Pietrzakowi i Ks. Jackowi Buta za odprawienie Mszy Świętej w intencji poległych. Podziękowania składam Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie za przygotowanie i zaprezentowanie  pięknego i jakże wymownego montażu słowo-muzycznego np. „ Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, Z ojca krwią spada dziedzictwem syna ” 
6) 6 września w lesie Rzuchowskim – miejscu pochówku ofiar obozu w Chełmnie - odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa – Ordynariusza Diecezji Włocławskiej ku czci pomordowanych Polaków, Żydów, Cyganów, dzieci Czeskich.
Uroczystość ta w tym roku nabrała dla nas szczególnego znaczenia, a to z tego względu, że po zakończonych uroczystościach, bardzo znamienici i licznie zgromadzeni goście odwiedzili naszą gminę i wzięli udział w spotkaniu w świetlicy wiejskiej w Ladorudzku. Na ręce Pana Sołtysa Ladorudzka składam dla wszystkich mieszkańców podziękowania.
7) 10 września 2011 roku w Licheniu odbył się I Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. Naszą Gminę reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Bylic, Grodnej, Ladorudzka  i Ponętowa Dolnego. W programie zjazdu znajdowały się tematy dotyczące nie tylko sfery duchowej, ale zagadnienia mogące zainteresować kobiety mieszkające i pracujące na wsi.
8)  11 września br. w sołectwach Kiełczewek i Boguszyniec odbyły się dożynki gminno – parafialne. Starostami dożynek byli Pani Iwona Zając z Boguszyńca i Pan Marek Ziółkowski z Kiełczewka.
Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. Składam serdeczne podziękowania  Komitetowi Organizacyjnemu, Wszystkim Mieszkańcom sołectw Kiełczewek
i Boguszyniec za zaangażowanie i wyborne przygotowanie tegorocznej uroczystości Święta Plonów. Gratulujemy naszym mieszkańcom oryginalnych pomysłów
i niezwykle ciekawego wystroju sołectw.

9) W dniach 16, 17, i 18 września 2011r. odbyła się osiemnasta edycja akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2011” w ramach edukacji ekologicznej. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „Lasy to życie chrońmy je”. Do akcji sprzątania w naszej gminie przystąpiło 5 szkół, wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum.
W ramach powyższego przedsięwzięcia Związek Międzygminny „ Kolski Region Komunalny ” przekazał szkołom materiały niezbędne podczas akcji  sprzątania terenu, tj.  worki do selektywnej zbiórki odpadów, worki na odpady komunalne w ilości 190 szt., rękawice foliowe 300 szt.  i plakaty 13 szt. Uczniowie pod okiem wychowawców posprzątali swoje miejscowości, a zebrane odpady były posegregowane i wyrzucone do gminnych pojemników.
Państwu Dyrektorom naszych placówek oświatowych oraz społecznościom szkolnym bardzo dziękuje za włączenie się w akcję.

10) W porozumieniu i po wspólnych ustaleniach z Panem Komendantem Powiatowym Policji w Kole oraz po akceptacji Państwa Radnych, Zespół Dzielnicowych Policji w Grzegorzewie zostanie przeniesiony z dotychczasowej swojej siedziby przy ulicy Warszawskiej do pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

11) Miło jest mi Państwa poinformować, że nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kiełczewka 15 lipca br. prezentowały nasze lokalne potrawy w Pałacu Prezydenckim podczas Gali Laureatów Narodowego Konkursu „ Przyjaźni Środowisku” .  Ja również miałam zaszczyt gościć w Pałacu Prezydenckim tego dnia i byłam dumna z naszych Pań.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę podziękować i pogratulować drużynom OSP Grzegorzew i Borysławice Kościelne, które skutecznie i z sukcesem reprezentowały naszą Gminę na VII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się na stadionie Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.
Drużyna OSP Grzegorzew zakończyła udział w zawodach na III miejscu.
Serdecznie gratulujemy.

      Dziękuję