I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 27 września do 26 października 2011 r.

W Y S O K A      R A D O !     S Z A N O W N I        P A Ń S T W O !


Niniejszym przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym, tj. w okresie od od 27 września do 26 października 2011 r

I tak uprzejmie informuję :

W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy wydałam cztery zarządzenia, które dotyczyły :
1) Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 r. – zmiany te polegały na wprowadzeniu do budżetu gminy dotacji celowej przekazanej przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Koninie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu
i Senatu RP  oraz na dokonaniu przeniesień środków finansowych w ramach działów i rozdziałów budżetu  celem zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych zadań i dostosowania wydatków budżetowych do faktycznie występujących potrzeb.
2) Zarządzeniem z dnia 28 września br.  powołałam Zespół Interdyscyplinarny Gminy Grzegorzew.  Zespół realizował będzie zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W skład zespołu weszli przedstawiciele :
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Policji,
- oświaty – pedagog szkolny,
- ochrony zdrowia
- Sądu Rejonowego w Kole – kurator rodzinny.
Zespół liczy 9 osób.
3) Szanowni Państwo. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania Pan Mirosław Jaroszewski – sołtys Sołectwa Ponętów Dolny, 10 października br. złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. W związku z tym, 24 października br. , wydałam zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Ponętowie Dolnym celem przyjęcie przez mieszkańców złożonej rezygnacji oraz dokonania wyboru nowego sołtysa Ponętowa  Dolnego. Zebranie odbędzie się 7 listopada br., w poniedziałek, o godz. 17.00.

4)   Państwo Radni, Szanowni Państwo. Finalizujemy sprawę bezprzetargowej sprzedaży działki o pow. 319 m2, położonej w Grzegorzewie przy ulicy Piaski na rzecz Państwa Marka i Zofii Nuszkiewicz.
Działka została wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na 3.000 zł. Pozostałe wydatki związane z podziałem działki, sporządzeniem operatu, wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów, wypisem z księgi wieczystej, ogłoszeniem w prasie wyniosły 2.841,86 zł. Łączny koszt związany ze zbyciem działki, z podatkiem VAT zamyka się kwotą 7.200 zł. Zostanie on w całości pokryty przez kupujących.
Po stronie nabywców pozostaje także koszt zawarcia aktu notarialnego.
Cena zbycia przedmiotowej działki określona została przeze mnie w drodze zarządzenia z dnia 24 października br. 

 

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

1. 3 października w Grzegorzwie i Barłogach rozpoczęły działalność unijne przedszkola otwarte w ramach projektu „ Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew ”. Przed otwarciem nowych ośrodków ostatecznie zakończono proces rekrutacji dzieci oraz nabór nauczycieli do przedszkola.  Obecnie wg informacji jakie posiadamy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy nasza umowa o dofinansowanie jest już ostatecznie zredagowana i uzupełniona o niezbędne załączniki i co za tym idzie czekamy na podpis ze strony Instytucji Pośredniczącej. Podpisanie umowy stanowi podstawę do uruchomienia środków finansowych dla naszej gminy.
Wg informacji jakie otrzymaliśmy z WUP uruchomienie środków powinno nastąpić w pierwszej połowie listopada br. Pozwoli to nam na dokonanie wszystkich zaplanowanych na ten rok zakupów przewidzianych w projekcie.


2. 10 października br. zawarta została umowa na „Wykonanie ogrodzenia ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice Kolonia.” Jest to projekt realizowany w ramach programu LEADER Małe Projekty. Wykonawcą zadania jest firma Pan Mariusza Lipińskiego z Grzegorzewa. Wartość umowy to kwota: 31 988,42 zł (brutto) i obejmuje wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej na długości 163 mb o wysokości 4 m.
Termin realizacji zadania 10 listopada 2011 r.. Dofinansowanie z programu LEADER to 70% wartości zadania netto, czyli 18 200 zł.


3. Przy Ośrodku Zdrowia w Grzegorzewie, jak Państwo wiecie, z racji upływu czasu zniszczeniu uległy schody wejściowe. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat podczas naszych spotkań. Szukaliśmy możliwości sfinansowania remontu. Uwzględniając sugestie Państwa Radnych szukaliśmy rozwiązań optymalnych technicznie i finansowo. Dzisiaj wnioskuję do Państwa Radnych o uruchomienie rezerwy budżetowej na ten cel. 
Przedstawiam poniżej zestawienie kosztów remontu :
I. PLANOWANY ZAKRES ROBÓT :

1. Rozbiórka konstrukcji  betonowej schodów i podestu oraz balustrady .
2. Wykonanie zbrojenia schodów i podestu oraz  wylanie betonu.
3. Wykonanie konstrukcji stalowej schodów.
4. Wyłożenie schodów i podestu płytkami betonowymi z dodatkiem
antypoślizgowych  kamieni szlachetnych  / ok.45 m2 /.
5. Montaż nowej balustrady ze stali, która  będzie cynkowana i malowana proszkowo / 45 mb/ .

II. WARTOŚĆ ROBÓT 

    35 tys. zł netto , z podatkiem VAT 43 050 zł

Do prac przystąpimy w weekend 9.11.2011 r. , aby nie kolidowało to
z przyjmowaniem pacjentów.
Wykonawcą prac będzie firma Pana Huberta Olczyka z Grzegorzewa we współpracy z firmą Pana Rafała Góreckiego z Grzegorzewa.


4. W październiku wymieniliśmy piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie. Wymiany dokonała firma Technika Grzewcza Pana Huberta Olczyka z Grzegorzewa. Nowy piec pochodzi z Pleszewskiej wytwórni Pana Jerzego Tilgnera i charakteryzuje się następującymi parametrami: moc 250 KW, podajnik tłokowy, paliwo stałe (miał, ekogroszek i groszek ), sterowanie elektroniczne, gwarancja 5 lat. Przy okazji wymiany kotła dokonano wymiany zużytego bojlera. Nowy bojler firmy Galmet ma 300 litrów pojemności i izolowany jest pianką polistyrenową o gr 70 mm.
Wartość wykonanych robót wyniosła 52 000 zł (brutto).
Dodam, że funkcjonuje internetowe łącze zdalnego dostępu do pracy pieca, tzw.
e-sterownik. Daje on możliwość całodobowego monitoringu pracy kotła.


5. Trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. Wstępna koncepcja studium została przedstawiona przez Panią architekt na wspólnym spotkaniu stałych Komisji  Rady Gminy 17.10.2011r. Ustalono, że do 31 października br. będzie można wnosić poprawki do  dokumentu.
17 października moim zarządzeniem powołałam Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną będącą organem doradczym w sprawach zagospodarowania przestrzennego i architektury, której zadaniem będzie przygotowywanie opinii projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Komisja powołana została na okres do 30 czerwca 2012 r., a w jej składzie pracować będą : jako Przewodniczący Komisji architekt Pan Marian Lis oraz
w charakterze członków komisji : Pani architekt Agnieszka Wiśniewska, Pani Danuta Gębka i Pan Marek Szałek – pracownicy Urzędu Gminy 

6. Trwa procedura administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i częściowej rozbudowie drogi krajowej nr 92 na odcinku Chojny –Kłodawa. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w dniu 12.10.2011 r. wydał pozytywną opinię w tej sprawie. Obecnie oczekujemy na ostateczne uzgodnienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu przesłanego raportu oddziaływania inwestycji na  środowisko, który pismem z dnia 14.10.2011r. poinformował nas o nowym terminie załatwienia sprawy tj.31.10.2011 r.

7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie od września br. realizuje projekt „ Uwierz w siebie ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie uczestniczy 10 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy objętych pomocą społeczną, w tym 1 osoba niepełnosprawna.
W ramach projektu odbywają się :
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy na rynku pracy,
- trening umiejętności psychospołecznych prowadzonych przez psychologa
i szkolenie w zakresie bukieciarstwa i aranżacji ogrodów.

W zakresie  bieżącego utrzymania dróg gminnych uprzejmie informuję Państwa, że :

1. 2 października br. odbył się przegląd gwarancyjny drogi gminnej w Ladorudzku wybudowanej w 2008 roku. Komisja nie miała uwag.
2. 20 października br. odbył się przegląd gwarancyjny wybudowanej drogi gminnej Zabłocie – Bylice – Kolonia. W tym przypadku, podczas oględzin stwierdzono uszkodzenia w nawierzchni asfaltowej szczególnie przy krawędziach jezdni. Komisja zobowiązała wykonawcę robót firmę GOLMAR                 z Bierzmy do usunięcia wad w terminie  do końca maja 2012 r.       
3. Trwają czynności nad wyłonieniem wykonawców do prac związanych                 z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w okresie zimowym 2011/2012. Wpłynęło  7 ofert.
4. Wywiązując się z wcześniejszych zobowiązań wobec Radnych i mieszkańców ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie - wzmocniliśmy rów płytami chodnikowymi oraz ułożyliśmy brakujący chodnik. Zadanie wykonali pracownicy gospodarczy naszego urzędu.
5. Podpisaliśmy umowę z firmą DAR-KAR z Babiaka,  która nieodpłatnie, w zamian za pozyskany surowiec ( krzewy, konary drzew ),  usuwa  z rowów przydrożnych i melioracyjnych samosiejki oraz prześwietla korony drzew.

Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję :

1)  Otrzymaliśmy pozytywną opinię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedłożonych projektach : herbu, flagi, sztandaru i pozostałych insygniów Gminy Grzegorzew. Komisja Heraldyczna oceniła, że projekty insygniów naszej gminy są zgodne z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną.  Teraz przed nami sfinalizowanie prac czyli podjęcie uchwały przez Wysoką Radę  i ustanowienie herbu Gminy Grzegorzew. 

2) 4 października br. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie dbając o profesjonalne nauczanie dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego przekazał Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki ” w Grzegorzewie zestaw pomocy dydaktycznych. Uczniowie naszej szkoły osiągają dobre wyniki w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym stąd to wyróżnienie. Składamy gratulacje nauczycielowi przygotowującemu uczniów Panu Józefowi Sochackiemu.
Szkoła otrzymała zestaw pomocy dydaktycznych o łącznej wartości 4.400 zł w skład którego wchodzą :
- 3 rowery
- sygnalizator świetlny z akumulatorem,
- zestaw 32 znaków drogowych oraz plansze ze znakami drogowymi, pierwszą pomocą oraz sytuacjami drogowymi,
- tablica magnetyczna
oraz broszury na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Jak zapewne Państwo pamiętacie, gdyż informował o tym na poprzedniej sesji Przedszkole Gminne w Grzegorzewie 

3)  13 października br. wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem, wzięliśmy udział w gminnych uroczystościach Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu naszego samorządu podziękowaliśmy nauczycielom za całoroczny trud pracy dydaktycznej i wychowawczej,  złożyliśmy gratulacje
i życzenia.

4)  17 października br. Radni Rady Gminy Grzegorzew spotkali się na kolejnym posiedzeniu komisji stałych w trakcie którego, o czym informowałam wcześniej, miała miejsce wstępna prezentacja opracowanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew.
Państwo Radni zapoznani zostali także z analizami finansowymi z zakresu funkcjonowania oświaty i czekającej nas reorganizacji sieci szkół. Analiza została przygotowana na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy.
Dzisiaj, jako organowi stanowiącemu jst.,  przedstawię Państwu informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.

5)  18 października, na zaproszenie Przewodniczącej Rady Rodziców,  spotkałam się z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza  Zawadzkiego „ Zośki ”
w Grzegorzewie. W trakcie spotkania Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła plany pracy Rady na najbliższy rok szkolny. Omówione zostały programy, jakie realizowane będą przez szkolę oraz zagadnienia dotyczące patologii w rodzinach, przemocy i bezpieczeństwa dzieci. Rodzice z niepokojem wypowiadali się na temat bezpieczeństwa najmłodszych dzieci i  wskazywali na konieczność oddzielenia szkoły podstawowej od gimnazjum, chociażby przez oddzielne wejścia i odrębną szatnię.

6 ) W dniach 19-20 października br. reprezentowałam naszą gminę na Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie – największym spotkaniu samorządowym podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.  W kongresie udział wzięło ponad tysiąc uczestników z Polski i Unii Europejskiej. Z samorządowcami spotkali się m.in. Pan Wicepremier Waldemar Pawlak, ministrowie poszczególnych resortów, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Kongres przyjął m.in. stanowiska w sprawie prowadzenia zadań oświatowych, rozwoju obszarów wiejskich, których treść pozwoliłam sobie przekazać Państwu Radnym w formie załączników do niniejszej informacji.

7)  Szanowni Państwo. Zespół dzielnicowych w Grzegorzewie zmienił swoją siedzibę. Siedzibą naszym policjantów  od 24 października jest świetlica wiejska. Mam nadzieję, że Panowie Dzielnicowi mają teraz lepsze warunki do pracy.
Jak widzicie Państwo, jest wśród nas Pan Waldemar Lewandowski – Komendant Powiatowy Policji w Kole.
Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy przekażemy uroczyście Panu Komendantowi Policji klucze do nowej siedziby.  
Życzymy dzielnicowym oraz funkcjonariuszom policji, aby czuli się dobrze w nowej siedzibie.


               Dziękuję

        Bożena Dominiak
    Wójt Gminy Grzegorzew