I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 26 października do 16 listopada 2011 r.

 

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


Niniejszym przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym, tj. w okresie od od 26 października do 16 listopada 2011 r

I tak uprzejmie informuję :

1) 14 listopada br., zgodnie z  ustawą o finansach publicznych, przedłożyłam
w Biurze Rady Gminy Grzegorzew projekt budżetu gminy na 2012 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2012-2022.
Te tak niezmiernie ważne dokumenty stanowią fundament działalności naszego samorządu.
Projekty te są podstawą do dyskusji na komisjach Rady Gminy i wspólnej pracy, którą niebawem rozpoczniemy.

2) 7 listopada br. w Ponętowie Dolnym odbyło się zebranie z  mieszkańcami.
Mieszkańcy Ponętowa Dolnego przyjęli rezygnację Pana Mirosława Jaroszewskiego
z funkcji sołtysa oraz dokonali wyboru nowego sołtysa. Na sołtysa zgłoszono czterech kandydatów. Największe poparcie mieszkańców Ponętowa uzyskał Pan Piotr Kukuła.
Pan Mirosław Jaroszewski funkcję sołtysa sprawował będzie do 30 listopada br., co oznacza, że Pan Piotr Kukuła funkcję obejmie z dniem 1 grudnia.
Dlatego też pozwolicie Państwo, że oficjalne podziękowania za pracę Panu Miłosławowi  oraz gratulacje nowo wybranemu sołtysowi Ponętowa złożymy na grudniowej sesji Rady Gminy.

3) Trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. Jak ustaliliśmy 17 października br. na wspólnym spotkaniu stałych Komisji  Rady Gminy,  do 31 października była  możliwość  wnoszenia uwag  do  wstępnej koncepcji  dokumentu.

W efekcie zgłoszono kilkanaście poprawek, które zostały uwzględnione przez Panią  architekt Aleksandrę Wojciechowską.
W najbliższym czasie, po naniesieniu  poprawek  projekt studium zostanie przedłożony gminnej  komisji urbanistyczno-architektonicznej celem zaopiniowania. Następnie, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  dokument zostanie przedłożony  instytucjom i właściwym organom w celu uzgodnienia i wydania opinii.

4) W dalszym ciągu trwa procedura dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i częściowej rozbudowie drogi krajowej nr 92 na odcinku Chojny – Kłodawa. Jak Państwa informowałam, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wydał pozytywną opinię w tej sprawie. Oczekujemy na ostateczne uzgodnienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu przesłanego raportu oddziaływania inwestycji na  środowisko.

5) 8 i 9 listopada br. na terenie Gminy Grzegorzew została przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Akcję porządkującą Gminę z elektrycznego odpadu zorganizował Związek Międzygminny  „Kolski Region Komunalny” we współpracy z Gminą Grzegorzew.
Zbiórką został objęty teren całej Gminy. We wszystkich miejscowościach wyznaczone były  punkty, do których mieszkańcy mogli bezpłatnie przywieźć elektryczny odpad, a następnie złożyć go bezpośrednio na oczekujący gratowóz
z konińskiego Hydrostalu. Każdy, kto oddał zużyty sprzęt otrzymał energooszczędną żarówkę Philips 50 W.
 W rezultacie na terenie gminy zebrano łącznie 2 tony  elektrośmieci.
Dziękujemy mieszkańcom,  którzy czynnie włączyli się w akcję zbiórki za troskę o nasze lokalne środowisko.

6) Szanowni Państwo. W trakcie obrad dzisiejszej sesji, mamy w porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadów Komunalnych w Koninie świadczenia na rzecz gminy usługi publicznej w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  Jak pamiętamy w maju br. podjęliśmy decyzję o przystąpieniu Gminy Grzegorzew do Spółki – MZGOK głównie w części  dotyczącej budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie. 28 października br.,  jako udziałowiec  spółki,  w imieniu naszej Gminy odebrałam Akt Notarialny w tej sprawie.
Nim Państwo Radni podejmą decyzję zaprosiliśmy na dzisiejszą sesję Pana Andrzeja Drewniaka Kierownika Jednostki Realizującej Projekt, który szerzej opowie nam na temat planowanej, dużej inwestycji. Częścią wiodącą tej inwestycji jest budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów, a w 13 gminach, w tym i w naszej, zostaną zrekultywowane zamknięte już składowiska odpadów.
Do Spółki przystąpiły 33 samorządy z subregionu konińskiego. Budowa spalarni pochłonie ponad 300 mln.zl. Zakład ma być wybudowany do końca 2014 r., a jego rozruch planowany jest w I kwartale 2015 r.
Bardzo ważną kwestią dla naszego samorządu jest to, że na inwestycję Spółka od udziałowców  nie potrzebuje ani złotówki

7) Trwa remont schodów wejściowych przy Ośrodku Zdrowia w Grzegorzewie. Pracę rozpoczęto 9 listopada 2011 r. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania robót upłynie 15 grudnia 2011 r. Wykonawcą zadania jest  firma Pana Huberta Olczyka
z Grzegorzewa we współpracy z firmą Pana Rafała Góreckiego z Grzegorzewa,
a wartość robót wynosi 43 050 zł brutto


8) 7 listopada w Grzegorzewie i 14 listopada w Barłogach, dzieci uczęszczające do naszych unijnych przedszkoli złożyły uroczyste ślubowania oraz zostały pasowane na przedszkolaków. Podczas uroczystości w obecności rodziców, radnych, zaproszonych gości Ksiądz Kanonik Michał Pietrzak Proboszcz Parafii Grzegorzew poświęcił uroczyście placówkę w Grzegorzewie, a w Barłogach poświęcił Ksiądz Andrzej Działdowski Proboszcz Parafii Barłogi.
Odbyły się części artystyczne przygotowane przez przedszkolaków i wręczone zostały prezenty dla najmłodszych.
Dzieci od zaproszonych gości otrzymały słodycze, maskotki i specjalne dyplomy dla nowopasowanych  przedszkolaków.
Państwu radnym uczestniczącym w uroczystościach serdecznie dziękują za udział.


Kontynuując, pragnę Państwa poinformować, że :

1. W celu poprawy stanu nawierzchni dróg gruntowych wyrównaliśmy za pomocą równiarki nawierzchnię dróg  w niżej wymienionych miejscowościach:
- Ladorudzek – Tarnówka
- Tarnówka pod lasem
- Tarnówka – Ponętów Dolny
- Grzegorzew ul. Piaski, Otaląż
- Barłogi – Borysławice Zamkowe
- Borysławice Zamkowe od drogi krajowej do zamku
- Borysławice Zamkowe w stronę łąk
- Boguszyniec ( Budy ),
- Grzegorzew ulica Kolejowa 

2. W dniu 25 października br.  odbył się odbiór prac konserwacyjnych wykonanych na cieku wodnym Kanału Bylice z udziałem wykonawcy, przedstawicieli  Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie oraz Inspektoratu w Kole ( nie zaproszono przedstawicieli   żadnej z gmin na terenie, których były prowadzone prace konserwacyjne Kanału Bylice ).
Wykonane zostało mechaniczne odmulanie Kanału Bylice od  miejsca ujścia do Rgilewki do mostu drogowego na trasie krajowej nr 92 ( w zadaniu zaplanowano jedynie wykaszanie mechaniczne skarp ).
W ramach zgłoszonych uwag wykonawca poprawi rozplantowanie urobku wyrzuconego po mechanicznym odmulaniu.

3. Nawiązując do poprzedniego sprawozdania, informuję Państwa, że zakończyliśmy prace związane z wymianą rurociągu burzowego na większy przekrój rur z przekroju 200mm na przekrój 400mm pomiędzy studniami rewizyjnymi  zlokalizowanymi na działce Państwa Danuty i Jana Sikorskich w Grzegorzewie przy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Wymianę rur przeprowadzono z  dużym wykorzystaniem ręcznej pracy z uwagi na specyfikę terenu oraz bliskie odległości od ogrodzeń poszczególnych posesji graniczących z wymienianym rurociągiem.
Wyrażam nadzieję, że efektem tych prac będzie rozwiązanie wieloletniego problemu z odprowadzeniem wód opadowych z działek przy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego.


4. Na początku listopada wydałam decyzje przyznające uczniom pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
Ze stypendium szkolnego skorzysta 139 uczniów.
Łączna kwota przyznanych stypendiów szkolnych za okres  od września do grudnia 2011 r. wyniosła 67 596,10 zł. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu i wynosi minimum 79 zł do maksymalnie 182 zł na dziecko.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

1) 26 października br. Radni Rady Gminy spotkali się na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych, które poświęcone było omówieniu oraz wypracowaniu propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok,

2) 3 listopada br. wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grzegorzewie.
Tematem posiedzenia Zarządu było m.in. opracowanie planu wydatków na cele ochrony przeciwpożarowej finansowych z budżetu gminy w roku 2012.
Wspólnie z druhami OSP ustaliliśmy, że w roku przyszłym gmina zabezpieczy przede wszystkim konieczne wydatki na sprawy bojowe, ubezpieczenia, szkolenia druhów, itp. Ustaliliśmy, że generalnie, tak jak w innych działach budżetu, wydatki na OSP w 2012 roku, będziemy starali się maksymalnie ograniczać.

3)  Odpowiadając na interpelacje zgłoszone przez Państwa Radnych na ostatniej sesji uprzejmie informuję, że :
- realizując interpelację Radnego Pana Józefa Sochackiego dotyczącą uszkodzonej infrastruktury Kanału Bylice informuję,  że usunięto element, który blokował drożność cieku wodnego,
- w związku z uwagą Pana Radnego Stanisława Pyki odnośnie zaginionych strojów piłkarskich informuję, że wszystkie stroje są kompletne,
- na poprzedniej sesji zobowiązałam się, że wyjaśnień w kwestii poruszonej przez Radnego Pana Stanisława Pykę dotyczącej  pomocy żywnościowej udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokona na kolejnych obradach Rady Gminy Pani Kierownik GOPS, dlatego też dzisiaj Pani Kierownik GOPS takowych informacji i wyjaśnień udzieli.

4) W zakresie osiągnięć naszych uczniów informuję Państwa, że znaczącymi sukcesami sportowymi nowy rok szkolny rozpoczęli uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, którzy w październiku wzięli udział w Finale Województwa Wielkopolskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Poznaniu. Sztafeta Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, na 41 startujących w zawodach sztafet, zajęła 21 miejsce. Nasi gimnazjaliści w finale zajęli : 8 miejsce – drużyna chłopców i 14 miejsce sztafeta dziewcząt, na ogólnie 44 sztafety biorące udział w zawodach.
Z sukcesami zakończył się udział Gimnazjum w Międzynarodowym Biegu Warciańskim, który odbył się  23 października w Kole. Każda z grup wiekowych uczestników biegu liczyła ponad 100 zawodników z całej Polski, dlatego też na pewno możemy być dumni z wyniku osiągniętego przez reprezentację gimnazjum, której zawodnicy zajęli bardzo wysokie miejsca.
I tak :
- Robert Bednarczyk –  zakończył udział w biegu na IV miejscu,
- Izabela Koralewska –  na VII miejscu
- Patryk Nadolski – XXII miejsce.
Gratulacje składam także Drużynie Chłopców Gimnazjum w Grzegorzewie, która
8 listopada br. w Kole wzięła udział w zawodach o Mistrzostwo Powiatu Kolskiego w halowej piłce nożnej zajmując II miejsce.
Serdecznie gratuluję uczniom oraz nauczycielom wychowania fizycznego, którzy przygotowywali uczniów do zawodów osiągniętych wyników.
Szanowni Państwo. Tak jak każdego roku uczniowie Gimnazjum w Grzegorzewie przygotowywani przez Panią Aleksandrę Piórkowską,  przystąpili do Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego oraz Konkursu Przyrodniczego SALAMANDRA. Uczniom, którzy zakwalifikowali się do etapów rejonowych konkursów, które niebawem  odbędą się,  gratulujemy i życzymy powodzenia.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom gminnych obchodów 93. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbyły się 11 listopada w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Danucie Abraś oraz całej społeczności szkolnej Gimnazjum w Grzegorzewie za przygotowanie przepięknego montażu słowno-muzycznego „ Sztandarom cześć ”.
Gimnazjaliści swoim występem uczcili pamięć bojowników o wolność Polski Niepodległej.
Składam podziękowania Księdzu Kanonikowi Michałowi Pietrzakowi Proboszczowi Parafii Grzegorzew za odprawienie uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Dziękuję Państwu Radnym, dyrektorom, nauczycielom, delegacjom ze wszystkich naszych szkół, druhom strażakom, orkiestrze i wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Przepiękne, bardzo symboliczne i patriotyczne akademie z okazji Święta Niepodległości przygotowały Szkoły Podstawowe w Bylicach – Kolonii
i Borysławicach Kościelnych.
Uroczystą akademię połączoną z Marszem Wolności ulicami Barłóg  przygotowała  Szkoła Podstawowa w Barłogach.
Bardzo dziękuję Wszystkim Państwu Dyrektorom, Nauczycielom, Uczniom, którzy pokazują,  czym jest patriotyzm, jak ważne są symbole narodowe i ludzie, dzięki którym możemy dziś żyć w Niepodległej Polsce.

Szanowni Państwo,
Jutro, tj. 17 listopada w godzinach od 9.00 do 12.00 przy Kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Kole przy ulicy Kościelnej 10  przeprowadzona zostanie Akcja – KREW DLA WIOLETY!  Zachęcam Państwa i apeluję o włączenie się w akcję, dzięki której możemy pomóc Mieszkance naszej gminy.
Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości. Okażmy naszą solidarność i wielkie serca !

Dziękuję

Bożena Dominiak
Wójt Gminy Grzegorzew