I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 16 listopada 2011 do 19 grudnia 2011 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 16 listopada do 19 grudnia br.

I tak uprzejmie informuję :


1) W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji wydałam trzy zarządzenia.
Dwa z nich, tj. zarządzenia z dnia 21 i 30 listopada dotyczyły wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
W budżecie gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, uwzględniono zwiększony plan dotacji celowej w wysokości 5 655 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dokonano przeniesień środków w ramach działów i rozdziałów budżetu celem zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy, tj. urzędzie gminy, szkołach podstawowych, w Gimnazjum, Przedszkolu Gminnym oraz Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
w 2011 roku.   
W drodze zarządzenia z  8 grudnia br. zarządziłam przeprowadzenie pełnej rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy oraz powołałam Komisję Inwentaryzacyjną celem wykonania tych czynności.
Zarządzenie określa składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji oraz sposób przeprowadzenia inwentaryzacji.

2) Uprzejmie informuję, że w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „ Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich ” Gmina nasza za projekt „ Chcesz mieć ogród piękny
i zdrowy zrób kompostownik przydomowy ” została uhonorowana nagrodą przyznaną przez Kapitułę Konkursu w kwocie 30.000 zł.
W uroczystym  ogłoszeniu wyników konkursu i rozdaniu nagród wzięłam udział osobiście 13 grudnia br.

3)  9 grudnia br. zawarliśmy akt notarialny z Państwem Zofią i Markiem Nuszkiewicz na sprzedaż działki nr 1305/3  o pow. 0,0319 ha położonej w miejscowości Grzegorzew za cenę brutto 7 200,00 zł.
W ten sposób sfinalizowana została sprawa zbycia na rzecz Państwa Nuszkiewicz przedmiotowej nieruchomości oraz zrealizowana uchwała Państwa Radnych podjęta w tej sprawie.  

4) 29 listopada br. odebrano wykonanie siatki na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Bylicach. Wykonawcą zadania była firma Pana Mariusza Lipińskiego z Grzegorzewa. Łącznie wykonano 180 mb siatki o wysokości 4 m. Roboty objęte są 3 letnią gwarancją. Wartość robót wyniosła 31 988,41 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach programu LEADER z tzw. Małych projektów w wysokości 18 204,00 zł. 30 listopada 2011 r. złożyliśmy wniosek
o płatność w ramach projektu. Spodziewamy się, że zwrot przyznanego dofinansowana nastąpi w pierwszej połowie 2012 r.

5) 19 grudnia odebrane zostały roboty związane z remontem tarasu przy Ośrodku Zdrowa z Grzegorzewie. Wykonawcą zadania była firma Pana Huberta Olczyka
z Grzegorzewa. Wartość robót, zgodnie z umową, wyniosła 43 050 zł.
Roboty obejmowały głównie: wylanie nowego tarasu, wykonanie schodów metalowych, wykonanie barierek oraz ułożenie na całości płytek. Roboty objęte są 3 letnią gwarancją.

6) 15 grudnia br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na usługę cateringową w ramach projektu „ Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew ”. Przetarg obejmuje okres realizacji usługi do końca trwania projektu tj. do lipca 2013 roku. Otwarcie ofert nastąpi 23 grudnia 2011 r. o godz. 8.15.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych informuję, co następuje :

1. W okresie międzysesyjnym wyremontowaliśmy drogę gminną w miejscowości Boguszyniec ( Boguszyniec – Wandynów . Wzmocniliśmy nawierzchnię kruszywem drogowym ,  gruzem betonowym,  na odcinku 380 mb.
     Koszt robót wyniósł 23.940 zł.
2. W związku z wnioskami Państwa Radnych i prośbami mieszkańców zakupiliśmy  i zamontowaliśmy dwie wiaty przystankowe w miejscowościach Zabłocie i Borysławice Zamkowe.
     Koszt zakupu wiat wraz z  montażem to 11.156,10 zł.
3. Naprawiliśmy uszkodzony pamiątkowy obiekt - Kopiec Kościuszki w Borysławiach Kościelnych. Prace wykonali nasi pracownicy gospodarczy.
Z tego względu, że ustalony został sprawca uszkodzenia, prace sfinansowane zostały z odszkodowania wypłaconego nam przez firmę ubezpieczeniową
w kwocie 682 zł.
4. Rozstrzygnęliśmy postępowania dotyczące wyboru firm, które będą świadczyły usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych.
Są to następujące firmy :
     1)  Usługi Transportowe Wojciech Czerwiński z Grzegorzewa
          2)  Zakład Handlowo - Usługowy PAWLO -  Bucikiewicz Paweł z Chruścina
          3)  Usługi Transportowe Mariusz Szymański z Wrzącej Wielkiej
4) P.P.H.U. „Trans Pus” s.c. Lipiński Mariusz & Lipińska Dorota z Grzegorzewa.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę Państwa poinformować, że :


- 25 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Grzegorzew. Zespół ukonstytuował się. Przewodniczącą Zespołu została Pani Arleta Marciniak pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grzegorzewie.
Tego samego dnia, w związku z wpłynięciem Niebieskiej Karty z Policji, odbyło się drugie posiedzenie Zespołu. Ponownie Zespół Interdyscyplinarny Gminy Grzegorzew spotkał się 5 grudnia celem rozwiązania problemu dotyczącego występowania przemocy w rodzinie.

- 29 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej oraz Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie.
W czasie posiedzeń omówiono sprawy dotyczące bieżącej konserwacji rowów
i urządzeń melioracji  szczegółowych.
Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej dokonało wyborów uzupełniających członka Komisji Rewizyjnej. W miejsce śp. Jana Łęgoszewskiego do składu Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Jana Marciniaka z Zabłocia.

- W dniach 7 i 8 grudnia wzięłam udział w zjeździe Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów z terenu Wielkopolski.
Gośćmi zjazdu byli Pan Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Pan Wicemarszałek Tomasz Bugajski, Pan Wojewoda Piotr Florek, Pani Grażyna Wróblewska – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
W trakcie zjazdu omówiono m.in. zagadnienia dotyczące zarządzania oświatą gminną w kontekście budżetu gminy oraz publicznego transportu zbiorowego.
 
- 12 grudnia odbyła się w świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie bardzo piękna
i doniosła uroczystość złotego jubileuszu pożycia małżeńskiego. Medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wspólnie przeżytych 50 lat uhonorowanych zostało 6 par małżeńskich z terenu naszej gminy.
Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy pogratulowaliśmy dostojnym jubilatom tak wyjątkowego jubileuszu i życzyliśmy wszystkiego najlepszego na następne wspólne lata.

-  14 grudnia, wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy,  wzięłam udział
w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grzegorzewie. W trakcie posiedzenia Zarząd ustalił m.in. terminarz zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP za 2011 oraz omówił bieżące sprawy organizacyjne.

- Szanowni Państwo. Radni Rady Gminy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji spotkali się dwukrotnie na wspólnych posiedzeniach komisji stałych. Posiedzenie odbyte 28 listopada przeznaczone zostało w głównej mierze na analizę projektu budżetu gminy na 2012 rok.
15 grudnia Państwo Radni omówili i przygotowali projekty uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
Tego dnia  Radni Rady Gminy  spotkali się także z Prezesem Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu Panem Grzegorzem Nawrockim  z udziałem którego omówiona została problematyka związana z działalnością Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy.
Szanowni Państwo, z niepokojem obserwujemy drastycznie rosnące koszty, jakie ponosimy na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na przestrzeni ostatnich trzech lat koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej na naszym terenie wzrosły o 60%.
Radni Rady Gminy wielokrotnie wnioskowali o spotkanie z przedstawicielem Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, aby szczegółowo przedyskutować te zagadnienia. Zaprosiliśmy do nas Prezesa Spółki. Pan Prezes skorzystał z zaproszenia. Spotkanie trwało długo, ale były owocne. Pan Prezes przedstawił nam mechanizmy funkcjonowania spółki i udzielił wyjaśnień na zgłaszane przez Państwa Radnych liczne zapytania i wątpliwości, co do kosztów i sposobu świadczenia usługi oświetleniowej oraz usług remontowych i konserwatorskich.  
Z uwagi na bardzo poważne wydatki, jakie ponosimy na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego, które przekraczają możliwości finansowe gminy i które w 2012 r. po raz kolejny wzrosną Radni Rady Gminy zdecydowali, że we współpracy z Panem Prezesem Spółki wypracowane zostaną propozycje wygospodarowania oszczędności w tym zakresie.
Zostaną one Państwu przedstawione po ich ostatecznym wypracowaniu.  

- 30 listopada br. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie zorganizowała koncert dla mieszkańców. Odbył się on w świetlicy wiejskiej
w Grzegorzewie. Było to spotkanie zorganizowane po raz pierwszy. Pan Dariusz Bagiński oraz Pan Jarosław Kołodziejek zaprezentowali piosenki z repertuaru Marka Grechuty. Poezja śpiewana przeplatana była muzyką instrumentalną. Zebrani goście bardzo ciepło przyjęli artystów, często nagradzając ich oklaskami.
Koncert ten pokazał, że w naszym środowisku zdecydowanie występuje potrzeba organizowania tego typu spotkań. Mieszkańcy oczekują od nas stworzenia im możliwości udziału w różnego typu wydarzeniach kulturalnych, a więc do rozbierania w dziedzinie kultury mamy wiele.

- Od października br. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie rozpoczęła akcję "Koszyk pełen książek".  Akcja polega  na odwiedzaniu dzieci w przedszkolach i wypożyczaniu  im książek. Akcja ma na celu zachęcanie do czytania już od najmłodszych lat, a tym samym upowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy. W ramach akcji Pani Dyrektor Biblioteki ze współpracownikami odwiedziła już przedszkolaków z Grzegorzewa i dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach. 

- Gminna Biblioteka Publiczna była ponadto organizatorem :
a) konkursu plastycznego pt. „ Kartka Bożonarodzeniowa ”. W konkursie udział wzięło 99 uczniów z terenu naszej gminy. Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe kl. I – III oraz kl. IV – VI.
W kategorii klas I – III  - I miejsce w konkursie zajęła Sandra Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w Barłogach, natomiast w kategorii klas IV – VI najładniejszą kartkę bożonarodzeniową  przygotowała Nina Jóźwiak ze Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii,

b) kolejnym konkursem zorganizowanym przez naszą bibliotekę był konkurs na pacynkę „ Ulubiony Bohater Bajek ”. W tym konkursie wzięło udział 12 uczniów. Laureatami konkursu zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii.
I miejsce w konkursie zajął Emil Banasiak, II – Kamil Antkiewicz i III – Anna Kwiatkowska.
Laureatom obydwu konkursów serdecznie gratulujemy.

c) 17 grudnia, tak jak w minionych latach, biblioteka zorganizowała wycieczkę do Fabryki Bombek i Ozdób Choinkowych do Gniezna. W wycieczce uczestniczyło 46 dzieci z Gminy Grzegorzew i Powiatu Kolskiego.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili fabrykę bombek oraz odbyli zajęcia rekreacyjne na basenie.
Wyjazd był możliwy dzięki pozyskaniu przez Panią Dyrektor Biblioteki środków finansowych od sponsorów z naszej gminy oraz Miasta Koła.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za zorganizowanie wyżej wymienionych akcji, konkursów i wydarzeń kulturalnych.  

Kontynuując, serdeczne gratulacje pragnę złożyć Pani Dyrektor Iwonie Ziętek, a przede wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii, który mogą poszczycić się znaczącym sukcesem odniesionym w konkursie plastycznym organizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kole, który to konkurs zatytułowany był „ Pinokio ”   i polegał na wykonaniu dowolną techniką figurki Pinokia. W kategorii klas I – III szkół podstawowych Powiatu Kolskiego wszystkie nagrody trafiły do uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Bylicach.
I tak : I miejsce zajął Kamil Antkiewicz, II – Aleksandra Ziółkowska i III Kacper Ciennik.
Uroczyste wręczenie nagród książkowych dla laureatów odbyło się 8 grudnia
w siedzibie Biblioteki w Kole.  15 grudnia do biblioteki miejskiej udali się kolejni uczniowie szkoły w Bylicach, którzy odnieśli sukces w konkursie plastycznym zatytułowanym „ Adwentowy Kalendarz ” . Tu w kategorii klas I – III szkół podstawowych Powiatu Kolskiego I miejsce zajęła Anna Kwiatkowska z klasy II,
a w kategorii klas IV-VI – laureatem III miejsca został Piotr Szafrański z klasy V.
Szkolnym koordynatorem obu konkursów była Pani Małgorzata Ferenc.
Serdecznie gratulujemy zdolności plastycznych i  sukcesu.

Gratulacje kieruję także do uczniów Gimnazjum w Grzegorzewie.
Mówiąc o kolejnych sukcesach naszych gimnazjalistów pragnę poinformować Państwa, że :
- 12 grudnia w Sompolnie odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Do tego etapu przystąpiło czworo uczniów gimnazjum. Dwie uczennice Ewa Kulig i Katarzyna Janczak uzyskały bardzo wysokie wyniki
i przystąpią do etapu wojewódzkiego konkursu. Uczennice do konkursu przygotowywała Pani Aleksandra Piórkowska,
- 23 listopada odbył się w Kole konkurs recytatorski „ Campo di Fiori ” organizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczna w Kole.
Gimnazjum w Grzegorzewie było reprezentowane przez trzy uczennice, które zajęły w tym konkursie najwyższe miejsca. Magdalena Durkiewicz z klasy III zajęła
w konkursie I miejsce, a Natalia Czupryńska z klasy II zakończyła udział
w konkursie na  II miejscu.
Uczennice do konkursu przygotowywały Pani Iwona Gajda i Pani Maria Marko.
Pani Dyrektor, nauczycielom przygotowującym młodzież, a przede wszystkim uczniom gratulujemy.
Informuję także, że w Gimnazjum przeprowadzone zostały etapy szkolne Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Wyłonieni zostali uczniowie, którzy reprezentowali będą naszą gminę na etatach rejonowych konkursów. Życzę powodzenia naszym reprezentantom i wierzę w ich sukces.

Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu odniosę się do interpelacji i wniosków zgłoszonych przez Państwa Radnych.
W tym zakresie uprzejmie informuję, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie przywróciło kurs autobusu relacji Koło – Boguszyniec wyjeżdżającego z Koła o godzinie 14.25.  Działania celem przywrócenia przedmiotowego kursu autobusowego podjęliśmy na wniosek Radnego Pana Józefa Sochackiego oraz licznej grupy uczniów dojeżdżających do szkół do Grzegorzewa, Koła i Kościelca.
W związku ze  sprawą zgłoszoną  przez Radnego Pana Stanisława Pykę dotyczącą wynajmu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie na potrzeby Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew uprzejmie wyjaśniam, że uzyskaliśmy od Pani Dyrektor Szkoły w Grzegorzewie informację, że sala gimnastyczna wynajmowana jest w dniach wnioskowanych przez zainteresowanych. W piśmie udzielającym zgody na wynajem, Pani Dyrektor zastrzegła, że wnioskodawca nie będzie mógł korzystać z sali w dniach, kiedy przygotowywane będą uroczystości szkolne. Będzie o tym oczywiście informowany z kilkudniowym wyprzedzeniem. Taka sytuacja ma miejsce obecnie, w tygodniu przedświątecznym z uwagi na przygotowywane Jasełka.  Obecnie z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie korzysta Klub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew oraz grupa młodzieży ponadgimnazjalnej, której opiekunem jest Pan Adam Cieślak.
 
Szanowni Państwo !

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To czas szczególny, bardzo rodzinny i ciepły, kiedy nikt z nas nie powinien czuć się opuszczony i samotny.
Sięgamy do kieszeni dusz – Ona nigdy nie jest pusta.
Tak też było w naszej gminie.
W trosce o najbardziej potrzebujących w dniach od 2 do 4 grudnia przeprowadzona została na terenie naszej gminy świąteczna zbiórka żywności „ Pogotowie św. Mikołaja ”. 
Zbiórka żywności prowadzona była w szkołach oraz w sklepach na terenie gminy. W akcji wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Grzegorzewa, Barłóg i Bylic oraz Gimnazjum w Grzegorzewie. Łącznie 154 wolontariuszy. Zebrano 466 kg żywności oraz przybory szkolne, które przed świętami trafią do najbardziej potrzebujących za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jak każdego roku paczki dla dzieci z potrzebujących rodzin przygotowuje Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie.
 Dla 150 dzieci paczki zostaną wręczone 21 grudnia.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki w Grzegorzewie zorganizowała akcję „ Szlachetna Paczka ”, której celem było przygotowanie paczki dla potrzebujących dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych lub niepełnych, borykających się z trudną sytuacją finansową.
Akcja polegała na zabraniu z choinki ustawionej w Kościele Parafialnym w Grzegorzewie, gwiazdki z informacją o dziecku i przygotowaniu prezentu na święta. Nasi mieszkańcy – parafianie okazali naprawdę wielkie serca, gdyż już po pierwszej mszy świętej, w czasie której informacja o akcji została podana, wszystkie gwiazdki zostały z choinki zabrane. Zgromadzone paczki będą przekazywane rodzicom obdarowanych dzieci w dniu 21 grudnia br. 
Dziękujemy Pani Dyrektor i Nauczycielkom ze  Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, Księdzu Proboszczowi Michałowi Pietrzakowi, Księdzu Wikariuszowi Jackowi Bucie za włączenie się do tej pięknej akcji.
Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc dla najbardziej potrzebujących, a przede wszystkim Darczyńcom za Wielkie Serca.
Pamiętajmy, że dobro wraca do nas ze zdwojoną siłą, dlatego warto się dzielić, obdarowywać nim innych.
 


Dziękuję

Bożena Dominiak
Wójt Gminy Grzegorzew