Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

INFORMACJA o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym 19.12.2011

I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 16 listopada 2011 do 19 grudnia 2011 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 16 listopada do 19 grudnia br.

I tak uprzejmie informuję :


1) W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji wydałam trzy zarządzenia.
Dwa z nich, tj. zarządzenia z dnia 21 i 30 listopada dotyczyły wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
W budżecie gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, uwzględniono zwiększony plan dotacji celowej w wysokości 5 655 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dokonano przeniesień środków w ramach działów i rozdziałów budżetu celem zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy, tj. urzędzie gminy, szkołach podstawowych, w Gimnazjum, Przedszkolu Gminnym oraz Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
w 2011 roku.   
W drodze zarządzenia z  8 grudnia br. zarządziłam przeprowadzenie pełnej rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy oraz powołałam Komisję Inwentaryzacyjną celem wykonania tych czynności.
Zarządzenie określa składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji oraz sposób przeprowadzenia inwentaryzacji.

2) Uprzejmie informuję, że w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „ Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich ” Gmina nasza za projekt „ Chcesz mieć ogród piękny
i zdrowy zrób kompostownik przydomowy ” została uhonorowana nagrodą przyznaną przez Kapitułę Konkursu w kwocie 30.000 zł.
W uroczystym  ogłoszeniu wyników konkursu i rozdaniu nagród wzięłam udział osobiście 13 grudnia br.

3)  9 grudnia br. zawarliśmy akt notarialny z Państwem Zofią i Markiem Nuszkiewicz na sprzedaż działki nr 1305/3  o pow. 0,0319 ha położonej w miejscowości Grzegorzew za cenę brutto 7 200,00 zł.
W ten sposób sfinalizowana została sprawa zbycia na rzecz Państwa Nuszkiewicz przedmiotowej nieruchomości oraz zrealizowana uchwała Państwa Radnych podjęta w tej sprawie.  

4) 29 listopada br. odebrano wykonanie siatki na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Bylicach. Wykonawcą zadania była firma Pana Mariusza Lipińskiego z Grzegorzewa. Łącznie wykonano 180 mb siatki o wysokości 4 m. Roboty objęte są 3 letnią gwarancją. Wartość robót wyniosła 31 988,41 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach programu LEADER z tzw. Małych projektów w wysokości 18 204,00 zł. 30 listopada 2011 r. złożyliśmy wniosek
o płatność w ramach projektu. Spodziewamy się, że zwrot przyznanego dofinansowana nastąpi w pierwszej połowie 2012 r.

5) 19 grudnia odebrane zostały roboty związane z remontem tarasu przy Ośrodku Zdrowa z Grzegorzewie. Wykonawcą zadania była firma Pana Huberta Olczyka
z Grzegorzewa. Wartość robót, zgodnie z umową, wyniosła 43 050 zł.
Roboty obejmowały głównie: wylanie nowego tarasu, wykonanie schodów metalowych, wykonanie barierek oraz ułożenie na całości płytek. Roboty objęte są 3 letnią gwarancją.

6) 15 grudnia br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na usługę cateringową w ramach projektu „ Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew ”. Przetarg obejmuje okres realizacji usługi do końca trwania projektu tj. do lipca 2013 roku. Otwarcie ofert nastąpi 23 grudnia 2011 r. o godz. 8.15.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych informuję, co następuje :

1. W okresie międzysesyjnym wyremontowaliśmy drogę gminną w miejscowości Boguszyniec ( Boguszyniec – Wandynów . Wzmocniliśmy nawierzchnię kruszywem drogowym ,  gruzem betonowym,  na odcinku 380 mb.
     Koszt robót wyniósł 23.940 zł.
2. W związku z wnioskami Państwa Radnych i prośbami mieszkańców zakupiliśmy  i zamontowaliśmy dwie wiaty przystankowe w miejscowościach Zabłocie i Borysławice Zamkowe.
     Koszt zakupu wiat wraz z  montażem to 11.156,10 zł.
3. Naprawiliśmy uszkodzony pamiątkowy obiekt - Kopiec Kościuszki w Borysławiach Kościelnych. Prace wykonali nasi pracownicy gospodarczy.
Z tego względu, że ustalony został sprawca uszkodzenia, prace sfinansowane zostały z odszkodowania wypłaconego nam przez firmę ubezpieczeniową
w kwocie 682 zł.
4. Rozstrzygnęliśmy postępowania dotyczące wyboru firm, które będą świadczyły usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych.
Są to następujące firmy :
     1)  Usługi Transportowe Wojciech Czerwiński z Grzegorzewa
          2)  Zakład Handlowo - Usługowy PAWLO -  Bucikiewicz Paweł z Chruścina
          3)  Usługi Transportowe Mariusz Szymański z Wrzącej Wielkiej
4) P.P.H.U. „Trans Pus” s.c. Lipiński Mariusz & Lipińska Dorota z Grzegorzewa.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę Państwa poinformować, że :


- 25 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Grzegorzew. Zespół ukonstytuował się. Przewodniczącą Zespołu została Pani Arleta Marciniak pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grzegorzewie.
Tego samego dnia, w związku z wpłynięciem Niebieskiej Karty z Policji, odbyło się drugie posiedzenie Zespołu. Ponownie Zespół Interdyscyplinarny Gminy Grzegorzew spotkał się 5 grudnia celem rozwiązania problemu dotyczącego występowania przemocy w rodzinie.

- 29 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej oraz Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie.
W czasie posiedzeń omówiono sprawy dotyczące bieżącej konserwacji rowów
i urządzeń melioracji  szczegółowych.
Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej dokonało wyborów uzupełniających członka Komisji Rewizyjnej. W miejsce śp. Jana Łęgoszewskiego do składu Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Jana Marciniaka z Zabłocia.

- W dniach 7 i 8 grudnia wzięłam udział w zjeździe Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów z terenu Wielkopolski.
Gośćmi zjazdu byli Pan Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Pan Wicemarszałek Tomasz Bugajski, Pan Wojewoda Piotr Florek, Pani Grażyna Wróblewska – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
W trakcie zjazdu omówiono m.in. zagadnienia dotyczące zarządzania oświatą gminną w kontekście budżetu gminy oraz publicznego transportu zbiorowego.
 
- 12 grudnia odbyła się w świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie bardzo piękna
i doniosła uroczystość złotego jubileuszu pożycia małżeńskiego. Medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wspólnie przeżytych 50 lat uhonorowanych zostało 6 par małżeńskich z terenu naszej gminy.
Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy pogratulowaliśmy dostojnym jubilatom tak wyjątkowego jubileuszu i życzyliśmy wszystkiego najlepszego na następne wspólne lata.

-  14 grudnia, wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy,  wzięłam udział
w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grzegorzewie. W trakcie posiedzenia Zarząd ustalił m.in. terminarz zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP za 2011 oraz omówił bieżące sprawy organizacyjne.

- Szanowni Państwo. Radni Rady Gminy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji spotkali się dwukrotnie na wspólnych posiedzeniach komisji stałych. Posiedzenie odbyte 28 listopada przeznaczone zostało w głównej mierze na analizę projektu budżetu gminy na 2012 rok.
15 grudnia Państwo Radni omówili i przygotowali projekty uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
Tego dnia  Radni Rady Gminy  spotkali się także z Prezesem Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu Panem Grzegorzem Nawrockim  z udziałem którego omówiona została problematyka związana z działalnością Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy.
Szanowni Państwo, z niepokojem obserwujemy drastycznie rosnące koszty, jakie ponosimy na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na przestrzeni ostatnich trzech lat koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej na naszym terenie wzrosły o 60%.
Radni Rady Gminy wielokrotnie wnioskowali o spotkanie z przedstawicielem Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, aby szczegółowo przedyskutować te zagadnienia. Zaprosiliśmy do nas Prezesa Spółki. Pan Prezes skorzystał z zaproszenia. Spotkanie trwało długo, ale były owocne. Pan Prezes przedstawił nam mechanizmy funkcjonowania spółki i udzielił wyjaśnień na zgłaszane przez Państwa Radnych liczne zapytania i wątpliwości, co do kosztów i sposobu świadczenia usługi oświetleniowej oraz usług remontowych i konserwatorskich.  
Z uwagi na bardzo poważne wydatki, jakie ponosimy na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego, które przekraczają możliwości finansowe gminy i które w 2012 r. po raz kolejny wzrosną Radni Rady Gminy zdecydowali, że we współpracy z Panem Prezesem Spółki wypracowane zostaną propozycje wygospodarowania oszczędności w tym zakresie.
Zostaną one Państwu przedstawione po ich ostatecznym wypracowaniu.  

- 30 listopada br. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie zorganizowała koncert dla mieszkańców. Odbył się on w świetlicy wiejskiej
w Grzegorzewie. Było to spotkanie zorganizowane po raz pierwszy. Pan Dariusz Bagiński oraz Pan Jarosław Kołodziejek zaprezentowali piosenki z repertuaru Marka Grechuty. Poezja śpiewana przeplatana była muzyką instrumentalną. Zebrani goście bardzo ciepło przyjęli artystów, często nagradzając ich oklaskami.
Koncert ten pokazał, że w naszym środowisku zdecydowanie występuje potrzeba organizowania tego typu spotkań. Mieszkańcy oczekują od nas stworzenia im możliwości udziału w różnego typu wydarzeniach kulturalnych, a więc do rozbierania w dziedzinie kultury mamy wiele.

- Od października br. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie rozpoczęła akcję "Koszyk pełen książek".  Akcja polega  na odwiedzaniu dzieci w przedszkolach i wypożyczaniu  im książek. Akcja ma na celu zachęcanie do czytania już od najmłodszych lat, a tym samym upowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy. W ramach akcji Pani Dyrektor Biblioteki ze współpracownikami odwiedziła już przedszkolaków z Grzegorzewa i dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach. 

- Gminna Biblioteka Publiczna była ponadto organizatorem :
a) konkursu plastycznego pt. „ Kartka Bożonarodzeniowa ”. W konkursie udział wzięło 99 uczniów z terenu naszej gminy. Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe kl. I – III oraz kl. IV – VI.
W kategorii klas I – III  - I miejsce w konkursie zajęła Sandra Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w Barłogach, natomiast w kategorii klas IV – VI najładniejszą kartkę bożonarodzeniową  przygotowała Nina Jóźwiak ze Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii,

b) kolejnym konkursem zorganizowanym przez naszą bibliotekę był konkurs na pacynkę „ Ulubiony Bohater Bajek ”. W tym konkursie wzięło udział 12 uczniów. Laureatami konkursu zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii.
I miejsce w konkursie zajął Emil Banasiak, II – Kamil Antkiewicz i III – Anna Kwiatkowska.
Laureatom obydwu konkursów serdecznie gratulujemy.

c) 17 grudnia, tak jak w minionych latach, biblioteka zorganizowała wycieczkę do Fabryki Bombek i Ozdób Choinkowych do Gniezna. W wycieczce uczestniczyło 46 dzieci z Gminy Grzegorzew i Powiatu Kolskiego.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili fabrykę bombek oraz odbyli zajęcia rekreacyjne na basenie.
Wyjazd był możliwy dzięki pozyskaniu przez Panią Dyrektor Biblioteki środków finansowych od sponsorów z naszej gminy oraz Miasta Koła.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za zorganizowanie wyżej wymienionych akcji, konkursów i wydarzeń kulturalnych.  

Kontynuując, serdeczne gratulacje pragnę złożyć Pani Dyrektor Iwonie Ziętek, a przede wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii, który mogą poszczycić się znaczącym sukcesem odniesionym w konkursie plastycznym organizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kole, który to konkurs zatytułowany był „ Pinokio ”   i polegał na wykonaniu dowolną techniką figurki Pinokia. W kategorii klas I – III szkół podstawowych Powiatu Kolskiego wszystkie nagrody trafiły do uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Bylicach.
I tak : I miejsce zajął Kamil Antkiewicz, II – Aleksandra Ziółkowska i III Kacper Ciennik.
Uroczyste wręczenie nagród książkowych dla laureatów odbyło się 8 grudnia
w siedzibie Biblioteki w Kole.  15 grudnia do biblioteki miejskiej udali się kolejni uczniowie szkoły w Bylicach, którzy odnieśli sukces w konkursie plastycznym zatytułowanym „ Adwentowy Kalendarz ” . Tu w kategorii klas I – III szkół podstawowych Powiatu Kolskiego I miejsce zajęła Anna Kwiatkowska z klasy II,
a w kategorii klas IV-VI – laureatem III miejsca został Piotr Szafrański z klasy V.
Szkolnym koordynatorem obu konkursów była Pani Małgorzata Ferenc.
Serdecznie gratulujemy zdolności plastycznych i  sukcesu.

Gratulacje kieruję także do uczniów Gimnazjum w Grzegorzewie.
Mówiąc o kolejnych sukcesach naszych gimnazjalistów pragnę poinformować Państwa, że :
- 12 grudnia w Sompolnie odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Do tego etapu przystąpiło czworo uczniów gimnazjum. Dwie uczennice Ewa Kulig i Katarzyna Janczak uzyskały bardzo wysokie wyniki
i przystąpią do etapu wojewódzkiego konkursu. Uczennice do konkursu przygotowywała Pani Aleksandra Piórkowska,
- 23 listopada odbył się w Kole konkurs recytatorski „ Campo di Fiori ” organizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczna w Kole.
Gimnazjum w Grzegorzewie było reprezentowane przez trzy uczennice, które zajęły w tym konkursie najwyższe miejsca. Magdalena Durkiewicz z klasy III zajęła
w konkursie I miejsce, a Natalia Czupryńska z klasy II zakończyła udział
w konkursie na  II miejscu.
Uczennice do konkursu przygotowywały Pani Iwona Gajda i Pani Maria Marko.
Pani Dyrektor, nauczycielom przygotowującym młodzież, a przede wszystkim uczniom gratulujemy.
Informuję także, że w Gimnazjum przeprowadzone zostały etapy szkolne Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Wyłonieni zostali uczniowie, którzy reprezentowali będą naszą gminę na etatach rejonowych konkursów. Życzę powodzenia naszym reprezentantom i wierzę w ich sukces.

Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu odniosę się do interpelacji i wniosków zgłoszonych przez Państwa Radnych.
W tym zakresie uprzejmie informuję, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie przywróciło kurs autobusu relacji Koło – Boguszyniec wyjeżdżającego z Koła o godzinie 14.25.  Działania celem przywrócenia przedmiotowego kursu autobusowego podjęliśmy na wniosek Radnego Pana Józefa Sochackiego oraz licznej grupy uczniów dojeżdżających do szkół do Grzegorzewa, Koła i Kościelca.
W związku ze  sprawą zgłoszoną  przez Radnego Pana Stanisława Pykę dotyczącą wynajmu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie na potrzeby Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew uprzejmie wyjaśniam, że uzyskaliśmy od Pani Dyrektor Szkoły w Grzegorzewie informację, że sala gimnastyczna wynajmowana jest w dniach wnioskowanych przez zainteresowanych. W piśmie udzielającym zgody na wynajem, Pani Dyrektor zastrzegła, że wnioskodawca nie będzie mógł korzystać z sali w dniach, kiedy przygotowywane będą uroczystości szkolne. Będzie o tym oczywiście informowany z kilkudniowym wyprzedzeniem. Taka sytuacja ma miejsce obecnie, w tygodniu przedświątecznym z uwagi na przygotowywane Jasełka.  Obecnie z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie korzysta Klub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew oraz grupa młodzieży ponadgimnazjalnej, której opiekunem jest Pan Adam Cieślak.
 
Szanowni Państwo !

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To czas szczególny, bardzo rodzinny i ciepły, kiedy nikt z nas nie powinien czuć się opuszczony i samotny.
Sięgamy do kieszeni dusz – Ona nigdy nie jest pusta.
Tak też było w naszej gminie.
W trosce o najbardziej potrzebujących w dniach od 2 do 4 grudnia przeprowadzona została na terenie naszej gminy świąteczna zbiórka żywności „ Pogotowie św. Mikołaja ”. 
Zbiórka żywności prowadzona była w szkołach oraz w sklepach na terenie gminy. W akcji wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Grzegorzewa, Barłóg i Bylic oraz Gimnazjum w Grzegorzewie. Łącznie 154 wolontariuszy. Zebrano 466 kg żywności oraz przybory szkolne, które przed świętami trafią do najbardziej potrzebujących za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jak każdego roku paczki dla dzieci z potrzebujących rodzin przygotowuje Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie.
 Dla 150 dzieci paczki zostaną wręczone 21 grudnia.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki w Grzegorzewie zorganizowała akcję „ Szlachetna Paczka ”, której celem było przygotowanie paczki dla potrzebujących dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych lub niepełnych, borykających się z trudną sytuacją finansową.
Akcja polegała na zabraniu z choinki ustawionej w Kościele Parafialnym w Grzegorzewie, gwiazdki z informacją o dziecku i przygotowaniu prezentu na święta. Nasi mieszkańcy – parafianie okazali naprawdę wielkie serca, gdyż już po pierwszej mszy świętej, w czasie której informacja o akcji została podana, wszystkie gwiazdki zostały z choinki zabrane. Zgromadzone paczki będą przekazywane rodzicom obdarowanych dzieci w dniu 21 grudnia br. 
Dziękujemy Pani Dyrektor i Nauczycielkom ze  Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, Księdzu Proboszczowi Michałowi Pietrzakowi, Księdzu Wikariuszowi Jackowi Bucie za włączenie się do tej pięknej akcji.
Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc dla najbardziej potrzebujących, a przede wszystkim Darczyńcom za Wielkie Serca.
Pamiętajmy, że dobro wraca do nas ze zdwojoną siłą, dlatego warto się dzielić, obdarowywać nim innych.
 


Dziękuję

Bożena Dominiak
Wójt Gminy Grzegorzew

                

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Wróblewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Wróblewski
Data wprowadzenia:2012-01-04 08:53:47
Opublikował:Krzysztof Wróblewski
Data publikacji:2012-01-04 08:56:06
Ostatnia zmiana:2012-01-04 08:56:09
Ilość wyświetleń:4416

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij