I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 19 grudnia 2011 do 18 stycznia 2012 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


Niniejszym przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym, tj. w okresie od 19 grudnia 2011 r. do 18 stycznia 2012 r.

I tak uprzejmie informuję :

1. W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji wydałam jedno zarządzenie.
Było to zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. i dotyczyło wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 polegających na :
- wprowadzeniu do budżetu gminy, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zwiększonego o kwotę 345 zł planu dotacji celowej na zadania zlecone, tj. na realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- ponadto dokonałam przeniesień środków finansowych w ramach działów
i rozdziałów budżetu celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Powyższe dotyczyło następujących rozdziałów budżetu gminy : urzędy gmin, ochotnicze straże pożarne, przedszkola, pomoc materialna dla uczniów.

2. 19 grudnia 2011 r. zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie projektu związanego z modernizacją stacji uzdatniania wody w Bylicach - Kolonii.
Aneks podpisany z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego obejmuje scalenie całości projektu w jeden etap. Zmianie nie ulega termin zakończenia realizacji zadania, tj. do 30 listopada 2012 r., dlatego aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, tak aby jak najwcześniej wybrać wykonawcę
i przystąpić do prac. 

3. 2 stycznia br. zawarliśmy umowę na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „ Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew ”. Usługę cateringową świadczy Pan Zbigniew Kwiatkowski Katering i Gastronomia z siedzibą w Dąbiu
( wykonywanie działalności: Powiercie ), który złożył najkorzystniejszą ofertę, oferując cenę jednego posiłku w wysokości 7,02 brutto.
Pozostali oferenci, którzy wzięli udział w przeprowadzonym postępowaniu to:
1. P.P.H.U. ANDROPOL Zofia Andrzejczak
Borysławice Kościelne
cena: 7,70 zł brutto

2. C – PROJEKT Jacek Czarnecki
Koło ul. Kolejowa 
cena: 7,20 zł brutto

3. GALAXY Luiza Pinkowska
Koło ul. Toruńska
cena: 7,35 zł brutto

4. Realizując projekt „ Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew ”  w grudniu 2011 r. utworzono ogródek jordanowski przy Szkole Podstawowej w Barłogach. Ogródek został w 100 % sfinansowany w ramach projektu.
Wartość zakupionych elementów wraz z montażem wyniosła 25 tys. zł.

5. 13 stycznia br. odbyły się trzy przetargi dotyczące dostaw paliw i opału do szkół
z naszego terenu:
W postępowaniu dotyczącym dostaw opału wykonawcy zaproponowali następujące ceny:
1)  ROL-MAT Jan Rossa i Marcin Rossa
 Boguszyniec 10, 62-640 Grzegorzew
 Węgiel kamienny kostka średnia  – 760,00 zł
 Węgiel kamienny kostka gruba  – 800,00 zł
 Ekogroszek - 770,00 zł
Łączna cena oferty:  - 71 788,95 zł

2)  PHU Bocian Kazimierz Bocian
 ul. Świętojanska 25b, 62-500 Konin
 Węgiel kamienny kostka średnia   – 710,00 zł
 Węgiel kamienny kostka gruba    – 750,00 zł
 Ekogroszek - 700,00 zł
Łączna cena oferty: - 65 729,33 zł

3) PPHU Trans Pus Mariusz Lipiński
 ul. Góry 4, 62-640 Grzegorzew
 Węgiel kamienny kostka średnia – 750,00 zł
 Węgiel kamienny kostka gruba  – 820,00 zł
 Ekogroszek - 780,00 zł
Łączna cena oferty:  - 72 550,42 zł


4) Składnica Artykułów Masowych
 „Węglopasz”
Żołdowo, ul. Koronowska 38
86-031 Osielsko
Węgiel kamienny kostka średnia – 800,00 zł
 Węgiel kamienny kostka gruba – 775,00 zł
 Ekogroszek  - 775,00 zł
Łączna cena oferty: - 72 385,50 zł

W postępowaniu dotyczącym dostaw oleju napędowego do szkolnego autobusu Żaczek,  ofertę złożyła tylko jedna firma, tj. TRANS-KOL Paliwa Sp. z o.o.,
ul. Toruńska, 62-600 Koło.
Zaproponowana cena za 1 litr oleju napędowego to cena z dystrybutora w dniu tankowania, pomniejszona o stały rabat w wysokości 0,07 zł.
Firma TRANS – KOL Paliwa, również jako jedyna firma, złożyła ofertę na dostawy oleju opałowego do naszych szkół. Zaproponowana cena to : cena producenta
w dniu dostawy powiększona o stałą marżę w wysokości 50,00 zł od 1 m3 .
W dniu otwarcia ofert, biorąc pod uwagę powyższą zasadę, cena za 1 litr oleju opałowego wyniosła : 4,12 zł brutto.

Aktualnie trwa ocena ofert i wyłanianie wykonawców.

Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję Państwa, że :

- Od 1 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana podwykonawcy usługi konserwacji oświetleniowej. Od 1 stycznia br. awarie oświetleniowe zgłaszamy do PKP Energetyka – Oddział w Kole.

- Z dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiła również zmiana przedsiębiorcy  świadczącego na rzecz gminy usługę w zakresie opróżniania pojemników z odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie oraz odpadów zmieszanych z pojemników znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Gminy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania od 1 stycznia br. wykonawcą tej usługi jest to Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta  Eko-Serwis Sp. z o.o. Filia w Kole.
W efekcie, w 2012 r. za opróżnianie pojemników będziemy płacić :
30,24 zł brutto za każdy opróżniony pojemnik z odpadów zebranych selektywnie ( dzwony ),  w 2011 r. było – 32,40 zł, a więc o 2,16 zł mniej 
 48,06 zł brutto za każdy opróżniony pojemnik z odpadów zmieszanych, było 61,56 zł, tj. mniej w stosunku do ubiegłego roku o 13,50 zł
Obecnie z budżetu finansujemy wywóz odpadów ze 109 pojemników ustawionych na terenie naszej gminy.

-  Szanowni Państwo trwają prace nad zmianą studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. Po naniesieniu  poprawek przez Panią architekt wynikających z wniesionych przez Państwa Radnych uwag oraz po wydaniu pozytywnej opinii przez komisję urbanistyczno-architektoniczną, która pracowała w dniach 24.11.2011 r. i  7.12.2011r. - 5 stycznia 2012 r. projekt zmiany studium został przesłany do instytucji i właściwych organów w celu uzgodnienia i wydania opinii.

- Uprzejmie informuję, że Energa –Operator S.A z siedzibą w Gdańsku w II półroczu 2012 r. planuje wykonać modernizację istniejącej linii  SN-15 kV  oraz NN 0,4 kV  w Bylicach .
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
wymianę napowietrznej linii  średniego i niskiego napięcia  na izolowaną o łącznej długości 3,5 km wraz z przyłączami i zabudowaniem układów pomiarowych na zewnętrznej  ścianie budynków dla przyłączy  napowietrznych  oraz w granicy działki dla przyłączy kablowych
wymianę  72 słupów drewnianych na żelbetowe
demontaż odcinka linii średniego napięcia o długości 220 mb
budowę odcinka linii średniego napięcia o długości 470 mb
budowę 1 stacji transformatorowej
przebudowę istniejących 2 stacji transformatorowych
Celem planowanej modernizacji jest poprawa parametrów dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców, ponieważ istniejąca napowietrzna linia na słupach drewnianych jest w złym stanie, co przy dużej gęstości zabudowy w tym rejonie powoduje występowanie spadków napięć poniżej wartości dopuszczalnych , a co za tym idzie dostarczanie energii odbiorcom o niewłaściwych parametrach technicznych.
Obecnie inwestor jest w trakcie opracowania dokumentacji technicznej .
W szczególności koniecznym jest uzyskanie porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla potrzeb przebudowy linii energetycznej  z przyłączami pomiędzy Energa-Operatorem S.A., a właścicielami nieruchomości, na których znajduje się linia energetyczna. Takie porozumienia na dzisiaj  są już spisywane.

- W zakresie realizacji projektu pn. „ Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego ” informuję, że 12.01.2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. w Koninie, na którym podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej  MZGOK. Szczególnie dużo czasu zajęła wspólnikom dyskusja na temat podjęcia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody  na zaciągniecie przez Spółkę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  w wysokości 91 997 tys. zł,  ponieważ Narodowy Fundusz skorygował swoje dotychczasowe stanowisko i żąda  poręczenia.
Takiego poręczenia musiałby udzielić Prezydent Miasta Konina.
Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie.
Uprzejmie informuję także, że realizując harmonogram prac w zakresie projektu
„ Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ogłosił przetarg nieograniczony na :
projektowanie i budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie  z terminem otwarcia ofert 28.02.2012 r.
rekultywację gminnych składowisk odpadów komunalnych , w tym składowiska w Grzegorzewie,  z terminem otwarcia ofert 15.02.2012 r.
wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz rekultywacji trzynastu gminnych składowisk odpadów z terminem otwarcia ofert 1.02.2012 r.
            
Szanowni Państwo. Tak jak informowałam już wcześniej, od 1 stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Na gminy nałożone zostały nowe, bardzo trudne zadania.
Nowe przepisy to praktycznie rewolucja w gospodarce odpadami. Dlatego też rok 2012 upłynie w samorządach na organizowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mamy na to 18 miesięcy.
Od 1 stycznia 2012 roku mamy półtora roku na wprowadzenie na swoim terenie nowego systemu zarządzenia opadami, wyłonienie w przetargach firm przewożących odpady oraz poinformowanie mieszkańców o nowym systemie.
Do czasu wdrożenia nowego systemu zarządzania odpadami, gospodarka odpadami odbywa się zgodnie z obowiązującymi aktualnie zasadami, tzn. wydane wcześniej przez gminę koncesje na wywóz odpadów są nadal obowiązujące.
Nie tracą również mocy prawnej indywidualne umowy na odbiór odpadów zawarte przez naszych mieszkańców z firmami świadczącymi te usługi.
Nowe przepisy skutkują na dziś tym, że od 1 stycznia zaczął działać rejestr działalności gospodarczej regulowanej – od tego dnia gmina nie wydaje już zezwoleń na odbieranie opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Tak jak powiedziałam temat jest trudny, będziemy nad nim pracować w trakcie bieżącego roku na odrębnych debatach poświęconych tym zagadnieniom.

Szanowni Państwo. Zmian w obowiązujących przepisach prawa skutkujących na zadania realizowane przez samorządy mamy wiele.
Kolejna z nich dotyczy wprowadzonych zmian w sposobie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej przez gminy.
Od 1 lipca 2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wprowadzona ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na mocy wprowadzonych przepisów, z dniem 1 stycznia 2012 roku przestały istnieć rejestracje gminne przedsiębiorców. Od nowego roku Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest jedynym urzędowo ważnym rejestrem działalności gospodarczej dla osób fizycznych.
Nowa ewidencja jest elektronicznym rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki dostępnym przez Internet. W związku z powstałymi zmianami przedsiębiorca, może załatwić sprawy dotyczące jego firmy w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Natomiast posiadacze podpisu elektronicznego bądź zaufanego profilu ePUAP (bezpłatna forma podpisu elektronicznego) mogą zarejestrować firmę przez Internet.
W terminie do 31 grudnia 2011 r. , wszystkie Gminy w Polsce miały obowiązek przeniesienia danych o podmiotach gospodarczych, zawartych w ewidencjach gminnych do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku naszej Gminy prowadzona ewidencja została przeniesiona do centralnej bazy 14 listopada 2011 r.. Od tego dnia Wójt Gminy przestał być organem ewidencyjnym, jego miejsce zastąpił Minister Gospodarki i rejestracja działalności gospodarczej prowadzona jest na nowych zasadach.

Szanowni Państwo.
Zmianie uległy również terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Informuję, że w 2012 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w dwóch terminach, tj. :
a) od 1 do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
b) oraz od 1 do 31 sierpnia 2012 – za zakupy oleju dokonane w okresie od
     1 lutego 2012 do 31 lipca 2012 r. 
Pieniądze wypłacane będą w terminach od 2 do 30 kwietnia oraz od 1 do
31 października 2012 r..
Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. określona została przez Radę Ministrów na 0,95 zł od 1 litra oleju. Było 0,85 zł za litr.  Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie w 2012 r. 81,70 zł.
Ministerstwo Rolnictwa zmienia także wzór wniosku o zwrot podatku, który niezwłocznie po jego opublikowaniu, dostępny będzie na stronach internetowych naszej gminy bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 6.

Szanowni Państwo.
Kontynuując uprzejmie informuję, że :

1)  13 stycznia br., na ul. Ogrodowej w Grzegorzewie, w związku z wnioskami  zgłaszanymi przez mieszkańców oraz Radnego Rady Gminy Pana Piotra Piórkowskiego  odbyła się wizja w sprawie wydobywających się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji sanitarnej.
Wizja odbyła się z udziałem Pani Ewy Pawlak - Kierownika Zakładu Usług Wodnych Oddziału Terenowego w Kole.
Pani Kierownik zobowiązała się do tego, że skieruje do Grzegorzewa na ulicę Ogrodową tzw. zadymiarkę, dzięki któremu to urządzeniu sprawdzi czy wszyscy mieszkańcy są prawidłowo podłączeni do kanalizacji sanitarnej, gdyż to może być jednym z powodów występowania tej sytuacji.
Ponadto Pani Kierownik wystąpiła z prośbą do Pana Radnego Piórkowskiego                   o telefoniczne powiadomienie w przypadku wystąpienia kolejnych tego typu problemów. Kierownik ZUW zobowiązała się, że po takim zgłoszeniu pracownicy Zakładu Usług Wodnych niezwłocznie przyjadą na miejsce i będą mieli możliwość stwierdzenia przyczyny wydobywania się nieprzyjemnych zapachów.

2) Pomimo świątecznego okresu w ostatnich dniach grudnia i pierwszych dniach stycznia br. intensywnie pracowały Komisje stałe Rady Gminy.
28 grudnia 2011 posiedzenie odbyła Komisja Planu i Budżetu, która pracowała nad projektem budżetu gminy na 2012 roku oraz wnioskami do projektu budżetu złożonymi przez Państwa Radnych.
2 stycznia br. spotkali się członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, którzy wypracowali opinię i stanowisko komisji w sprawie planowanej reorganizacji sieci szkół na terenie gminy.

3) 7 stycznia br. wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy skorzystaliśmy z zaproszenia Pana Wojewody i Pana Marszałka Województwa Wielkopolskiego
i wzięliśmy udział w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez władze województwa.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Kończąc swoje wystąpienie  pragnę złożyć serdeczne podziękowania  nauczycielom, dyrekcjom szkół, wolontariuszom, uczniom, sponsorom, a przede wszystkim całemu Sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której XX Finał odbył się
8 stycznia br.
Kwestowanie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, licytacje, wpłaty od sponsorów oraz zaangażowanie wielu osób złożyły się  na pobicie kolejnego rekordu zebranych przez nas funduszy.  Kwota 13 500,00 zł zebrana w dniu finału przewyższyła ubiegłoroczną i udowodniła,  że w gminie Grzegorzew nie brakuje Ludzi Wielkiego Serca.
W tym roku zbieraliśmy pieniądze na zakup nowoczesnych urządzeń dla ratowania wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Finał w naszej gminie rozpoczęliśmy zbiórką publiczną zorganizowaną przez szkoły. O godzinie 16.00 na placu targowym w Grzegorzewie ruszył festyn podczas którego nie zabrakło występów artystycznych, licytacji, grochówki, kiełbasek, ciasta i wielu innych atrakcji, które pozwoliły nam na pobicie kolejnego rekordu zebranych pieniędzy.
Tradycyjne o godz. 20.00 odbył się pokaz „światełka do nieba”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, których lista z roku na rok jest dłuższa, osobom zaangażowanym w przygotowanie XX Finału oraz całemu  Sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Grzegorzewa za wielkie
i bezinteresowne serce. Hojność i bezinteresowność Ludzi Dobrej Woli po raz kolejny uratuje czyjeś życie. 

              Dziękuję