I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 25 stycznia do 27 marca 2012

 

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


 


Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 25 stycznia do 27 marca 2012 r.

I tak uprzejmie informuję :

1. W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji wydałam osiem zarządzeń dotyczących w kolejności ich wydawania następujących spraw :

1) Powołania Komisji Konkursowej oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych gminy Grzegorzew przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej.
Uprzejmie Państwa informuję, że Komisja Konkursowa,  powołana zgodnie z art.15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w składzie której pracowali :
- Panowie Radni Piotr Chęciński i Pan Rafał Kotkowski,
- Pan Andrzej Sikorski reprezentujący działające na terenie naszej gminy stowarzyszenia oraz pracownicy Urzędu Gminy zdecydowała o wsparciu :
- działalności Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew dotacją z budżetu gminy w wysokości 31 tys.zł.,
- Klubu Sportowy LZS SPARTA Barłogi – kwotą 23 tys.zł,
- na wsparcie organizacji zbiórek żywności prowadzonej przez Bank Żywności w Koninie przeznaczyliśmy 5.000 zł.
Ponadto zdecydowaliśmy, że drużyna siatkarzy z Grzegorzewa wsparta zostanie dotacją w wysokości 2.000 zł, a sekcja tenisa stołowego działająca przy Klubie SPARTA Barłogi kwotą 1.000 zł.

2)   Kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń, datowane na dzień 2 marca 2012 r. dotyczyły ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i tak w drodze :
- zarządzenia nr 58/2012 ogłosiłam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii,
- zarządzenia nr 59/2012 konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłogach i zarządzenia nr 60/2012 konkurs na dyrektora Gimnazjum w Grzegorzewie.
Ogłoszenia o  konkursach  zostały zamieszczone :
- na  Stronie  Internetowej  Kuratorium Oświaty w Poznaniu
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy  Grzegorzew
- na  tablicach  ogłoszeń Urzędu  Gminy  oraz  wszystkich jednostek oświatowych w Gminie.
Termin  składania  ofert konkursowych upływa 30  marca o godzinie  15.30. Postępowania konkursowe zostaną przeprowadzone do dnia 20  kwietnia br. 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w składach komisji, pracować będą przedstawiciele : organu prowadzącego – trzech przedstawicieli, Kuratorium Oświaty – dwóch przedstawicieli i po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców i organizacji związkowej.
Na podstawie zgłoszeń w/w organów powołałam komisje konkursowe w celu przeprowadzenia konkursów  w szkołach :
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii,
- w Szkole Podstawowej w Barłogach i w Gimnazjum w Grzegorzewie.

3)  Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że  19 marca br. stosownie do art. 266 i 267 ustawy o finansach publicznych  wydałam zarządzenia w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzegorzew za 2011 rok. W tym samy dniu, tj. 19 marca dokumenty te złożone zostały w Biurze Rady Gminy oraz przesłane do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,
Dzisiejsza sesja jest na pewno dla nas wszystkich sesją niełatwą, w trakcie której podejmować będziemy ostateczną uchwałę o likwidacji szkoły w Borysławicach. Tworzymy także Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzewie, a co za tym idzie zmieni się organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”  w Grzegorzewie i Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie. O tym, że sytuacja finansowa naszej gminy, wynikająca z polityki finansowej rządu, zmusza nas do takich właśnie bardzo trudnych decyzji mówiliśmy wielokrotnie.
Przygotowałam i przedłożyłam Państwu analizy finansowe uzasadniające wypracowane przez nasz samorząd propozycje w zakresie reorganizacji oświaty gminnej
Nie zamierzam do kwestii tych  w tym miejscu nawiązywać. Przedstawię natomiast w tym miejscu Państwu Radnym i Wszystkim Państwu informację na temat działań, jakie zgodnie z ustawą o systemie oświaty,  zobowiązana byłam  podjąć w związku z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami w zakresie reorganizacji oświaty gminnej.  
W związku z podjętą   przez Rady Gminy Grzegorzew  w dniu 18 stycznia uchwałą  o zamiarze likwidacji Szkoły w Borysławicach Kościelnych  wystąpiłam do  Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zamiaru  likwidacji  tej  szkoły. Kurator Oświaty wydał w  tej sprawie,  w dniu 14  lutego 2012 r., opinię pozytywną. Jak  już  wcześniej  Państwa  informowałam obowiązkiem  organu  prowadzącego szkołę jest skuteczne poinformowanie,  na 6  miesięcy  przed  planowaną   likwidacją, rodziców  wszystkich  uczniów  szkoły o  zamiarze  likwidacji. Realizując  ten  ustawowy  obowiązek  do  wszystkich  rodziców wystosowałam  powiadomienia, a ponadto zorganizowałam  spotkania z  rodzicami i  pracownikami  szkoły.  Obyły się one w dniach 9 i 10 lutego br. W  spotkaniach tych wzięli udział przedstawiciele  Rady  Gminy w osobach Pana Przewodniczącego Rady Gminy  Waldemara  Banasiaka i Panów  Radnych  Janusza  Dorabiały i Pana Jarosława  Czerczaka. Były to bardzo trudne dla nas spotkania, które na długo zapamiętamy.
W  spotkaniu z  pracownikami szkoły w  Borysławicach udział wziął również  Pan  Andrzej  Sikorski Prezes  Zarządu  Oddziału ZNP w  Grzegorzewie.  Do Pana Prezesa  Zarządu  Oddziału  w  Grzegorzewie został  skierowany  projekt  uchwały  o  likwidacji szkoły  w celu  wyrażenia   opinii  przez  Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związek Nauczycielstwa Polskiego na temat  likwidacji szkoły w Borysławicach wypowiedział się negatywnie. Informuję Państwa w tym miejscu, że w dniu  19  lutego br. zostało  zawiązane Stowarzyszenie  Edukacyjne Borysławice, którego celem jest utrzymanie
i prowadzenie szkoły w Borysławicach.
Prezes stowarzyszenia Pani Monika Szymczak zwróciła  się do naszego samorządu  z prośbą o złożenie wstępnej  deklaracji przekazania obiektu szkoły wraz z wyposażeniem i otaczającą go infrastrukturą. Problematyka ta dyskutowana była na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych odbytym wczoraj. Ostateczne  decyzje  dotyczące  prowadzenia  szkoły przez   Stowarzyszenie Edukacyjne Borysławice  będą  mogły  być podejmowane po  zakończeniu  przez stowarzyszenie procedury  rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
i  dopełnieniu przez  stowarzyszenie formalności  związanych  ze złożeniem  wniosku   wraz  z wymaganymi dokumentami o wpis  do  ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę, gdyż zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i  fizyczne  mogą  zakładać szkoły i placówki  niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez  jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanej  do prowadzenia danego typu szkół publicznych.

Kontynuując uprzejmie informuję, że kolejne podjęte przeze mnie działania w zakresie planowanej reorganizacji sieci szkół na terenie gminy dotyczyły  wykonania  obowiązku  wynikającego z art. 62  ustawy o  systemie oświaty tj.  skierowania do  rad  pedagogicznych szkół,  mających wchodzić w skład  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie,  projektu  Aktu Założycielskiego  zespołu w celu  uzyskania opinii.
Informuję, że w dniach 27 i 28 lutego  wpłynęły pozytywne opinie  tych organów.  Pismem z dnia  5 marca br.  poinformowałam Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze  utworzenia  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego załączając pozytywne opinie  rad  pedagogicznych. Jednocześnie wyjaśniam, że w przypadku tworzenia zespołu szkolno - przedszkolnego opinia Kuratorium nie jest wymagana.

Mówiąc o innych sprawach  dotyczących realizacji  zadań  oświatowych pragnę poinformować, że 6 marca  br.  do Marszałka Województwa  Wielkopolskiego złożyliśmy  wniosek o dofinansowanie  zadania pn. remont sali  gimnastycznej w  Grzegorzewie.  Zamierzamy poprawić estetykę szkolnej sali gimnastycznej łącznie z wymianą drzwi wejściowych. Jak Państwo pamiętacie gmina nasza otrzymała 30.000 zł nagrody za udział w konkursie ekologicznym. Pieniądze te muszą być wykorzystane również na cel ekologiczny. Proponujemy zainwestować je w budynek Szkoły Podstawowej
w Grzegorzewie, a mianowicie chcemy docieplić  dach  styropianem, pokryć papą  termozgrzewalną i  przebudować komin. Na   chwilę  obecną, zgodnie z wymogami funduszu ochrony środowiska,  zlecony  został do  wykonania audyt  budynku.

Szanowni Państwo,
W dalszym toku składanego sprawozdania pragnę poinformować, że :

1. Trwają prace nad zmianą studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. Projekt zmiany studium został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 5 kwietnia br. o godzinie 9.00 w świetlicy w Grzegorzewie, o czym zainteresowani zostali szeroko poinformowani.
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego  decyzją  z 5 stycznia br. udzielił Przedsiębiorstwu  Handlowo-Usługowemu JOLMAR  Jana Balcera  z siedzibą  w Zabłociu pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  odzysku, zbierania oraz transportu odpadów niebezpiecznych . Należą do nich : akumulatory, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , sprzęt telekomunikacyjny , oświetleniowy oraz wszystkie niebezpieczne elementy lub części składowe  usunięte z zużytych urządzeń typu rtęć, freony, oleje, filtry olejowe itp.

3. W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Grzegorzew niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych niskimi temperaturami, które miały miejsce w lutym br., w uprawach rolnych powstały szkody spowodowane wymarznięciem. Gmina nasza poinformowała Wojewodę Wielkopolskiego o wystąpieniu klęski wymarznięcia i zwróciła się do Pana Wojewody o podjęciu działań zmierzających do likwidacji skutków powstałych strat.  Rolnicy, u których wystąpiły straty w uprawach składają wnioski u sołtysów bądź w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie pok. nr 1 do dnia 28 marca br. Informacja o sposobie zgłaszania oraz harmonogram pracy komisji w poszczególnych sołectwach został rozpropagowany wśród rolników i sołtysów naszej gminy.

Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że :
-  29 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki Wodnej Grzegorzew. Delegaci zapoznani zostali z zakresem robót wykonanych w 2011 roku oraz wynikami ściągalności składek na GSW.
Informuję, że w 2011r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych wykonujący zadania GSW Grzegorzew przeprowadził konserwację  rowów o łącznej długości 11 394 mb, tj. :
- w ramach składek członkowskich o długości 8 384 mb
- w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  o długości  810 mb
- ramach dotacji Gminy Grzegorzew  o długości 1 250 mb
- ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego o długości 950 mb .
Zostało usuniętych 84 szt. awarii sieci drenarskiej.

Wysłano 439 szt. upomnień do rolników zalegających ze składkami na rzecz GSW.
Składka ta w 2011r. wynosiła 20 zł od jednego zmeliorowanego hektara ( w tym udział własny rolnika 3 zł )
Ściągalność składek za rok ubiegły wyniosła 71,17%. Po wliczeniu udziału własnego rolników ściągalność ta zamknęła się w 74,22%
Najwyższą ściągalność składek osiągnęło sołectwo Barłogi - 100,37 % ( nadpłata 3,18 zł), a najniższą  sołctwo Bylice  - 52,09 %

Ściągalność powyżej wartości uzyskanej dla całej spółki uzyskały miejscowości :

- Barłogi - 100,37 %
- Zabłocie                  - 99,43 %
- Ladorudzek   - 88,90 %
- Borysławice Zamkowe   - 79,35 %
- Ponetów Dolny - 79,15 %
- Grzegorzew - 78,07 %   
- Boguszyniec - 76,85 %
- Kiełczewek  - 73,75 %
- Grodna - 71,49 %
- Borysławice Kościelne  - 71,48 %

Ściągalność poniżej wartości uzyskanej dla całej spółki uzyskały miejscowości:
- Grzegorzew  - obiekt łąkarski - 62,79 %
- Tarnówka           - 58,48 %
- Bylice          - 52,09 %

Walne Zgromadzenie,  po zapoznaniu się z  przedstawionym przez Przewodniczącego GSW sprawozdaniem z działalności  Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Grzegorzew za 2011r. oraz ze sprawozdaniami z wykonania rzeczowego
i  finansowego budżetu GSW za 2011r. przedstawionymi przez Pana Andrzeja Załęskiego Kierownika Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w Kole udzieliło absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej za 2011r.
Następnie delegacji przyjęli uchwały dotyczące działalności GSW na 2012 r., tj.   plan pracy i budżet GSW.
Decyzją Walnego Zgromadzenia GSW składki na Gminną Spółkę Wodną na 2012 r podwyższone zostały o 1 zł.
Podwyżka ta pozwoli Spółce ubiegać się o dotacje w Urzędzie Marszałkowskim                       i Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w Starostwie Powiatowym w Kole i w Gminie Grzegorzew.
Informuję w tym miejscu, że tak długo oczekiwana inwestycja odbudowy koryta rzeki Rgilewki jest ujęta w planie inwestycyjnym Województwa Wielkopolskiego na 2012 r.. Mocno wierzymy, że w tym roku prace z odbudową koryta rzeki Rgilewki zostaną podjęte.

- Przystąpiliśmy do wiosennych prac na drogach gminnych. Prace będą sukcesywnie realizowane na wszystkich drogach gminnych.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przystąpił do remontów dróg powiatowych na terenie naszej gminy masą na zimno.

- Pracami remontowymi objęty został również odcinek drogi krajowej nr 92 przebiegający między innymi przez teren naszej gminy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi obecnie prace remontowe na  odcinku od początku miejscowości Barłogi aż do miejscowości Krzykosy (5 km). Cały remontowany odcinek to 8,4 km. Prace polegają na sfrezowaniu starej nawierzchni i ułożeniu nowej nakładki asfaltowej. 

- Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił do wykonawcy inwestycji drogowej na ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie, tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych S.A. w Kole z pismem, w którym w ramach gwarancji wezwał wykonawcę do naprawy pęknięć nawierzchni drogi  w terminie do dnia 15 maja br.

Państwo Radni
Szanowni Państwo

-  W miesiącu lutym przyjęliśmy 316 wniosków naszych rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie wydając 316 decyzji na wypłaty. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2 do 30 kwietnia 2012 r.
Łączna kwota przypadająca do zwrotu rolnikom naszej gminy to 152 957,78 zł.
Kwota przysługująca gminie w związku z realizacją zadania  - 3 059,16 zł.

- Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani byli do dnia 31 stycznia br. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok 211 r i dokonać opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń.
Na poszczególny rodzaj alkoholu, zgodnie z oświadczeniami przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu klienci punktów sprzedaży wydali w 2011 roku :
- na alkohol do 4,5% oraz piwo – 858 493,71 zł
- na alkohol powyżej 4,5% do 18% - 106 963,07 zł
oraz na alkohol powyżej 18%  -  900 612,45 zł.
Ogólna wysokość środków finansowych przeznaczonych na napoje alkoholowe sprzedawane w punktach sprzedaży działających na terenie Gminy Grzegorzew wyniosła w roku ubiegłym 1.866.069,23 zł.
Dodam, że obecnie na terenie Gminy Grzegorzew funkcjonuje 19 punktów sprzedaży alkoholu,  w tym : 17 sklepów i 2 punkty gastronomiczne.

- W  lutym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Grzegorzew został przyznany zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło w rodzinie.
Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym  skorzystało 5 uczniów.
Łącznie na ten cel wydatkowano 2 275 zł.

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt pn. „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ten ma na celu wzrost udziału i roli kobiet wiejskich w życiu społeczno – ekonomicznym lokalnych społeczności poprzez pozyskiwanie wiedzy
i wzrost świadomości w zakresie : stereotypów płci, tradycyjnych ról kobiet
w rodzinie i w społeczeństwie oraz barier ograniczających uczestnictwo kobiet
w rynku pracy.
W ramach projektu 1 marca br. w świetlicy w Grzegorzewie odbyło się bezpłatne szkolenie skierowane dla aktywnych kobiet z naszej gminy. Współorganizatorem szkolenia był Urząd Gminy w Grzegorzewie. Głównym tematem szkolenia było przeciwdziałanie dyskryminacji i promocji równości kobiet i mężczyzn w życiu społeczno – gospodarczym oraz wolontariatu i aktywizacji społecznej kobiet.
W szkoleniu uczestniczyło 21 kobiet, które otrzymały bezpłatne materiały szkoleniowe i publikację „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”.


Państwo Radni, Szanowni Państwo
Kończąc niniejsze sprawozdanie pragnę poinformować, że :

- 15 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Grzegorzew w trakcie którego Komisja omówiła zagadnienia związane z funkcjonowaniem kół łowieckich na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących wypłat odszkodowań z tytułu zniszczenia upraw rolnych przez zwierzynę leśną oraz problematykę dotyczącą działalności Izby Rolniczej.
Posiedzenie to odbyło się z udziałem delegatów do Izby Rolniczej oraz przedstawicieli Koła Łowieckiego  Ryś w Barłogach i Koła Łowieckiego Jeleń z Koła.

- 20 lutego br. posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna, która zgodnie z uchwalonym planem pracy na 2012 r. dokonała wyrywkowej kontroli realizacji zakupów artykułów żywnościowych na potrzeby żywienia w Przedszkolu Gminnym
w Grzegorzewie oraz realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej z poprzedniej kontroli  przeprowadzonej w tym zakresie w miesiącu grudniu 2010 r.
Z protokołem pokontrolnym i wynikami kontroli Radni Rady Gminy zostali zapoznani przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radnego Pana Mariusza Rybczyńskiego w trakcie obrad wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy odbytego wczoraj, tj. 26 marca.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wnioski
z poprzedniej kontroli przedszkola zostały w większości zrealizowane. Przeprowadzona kontrola zużycia artykułów żywnościowych nie wykazała istotnych rozbieżności między ustalonymi normami, a  dokonywanymi zakupami.
Sytuacja w tym względzie w stosunku do poprzedniego kontrolowanego okresu znacznie poprawiła się. Komisja dokonała porównania wydatków poniesionych na zakupy artykułów żywnościowych w miesiącach październik i listopad 2010 i 2011 roku. Stwierdzono znaczne zmniejszenie zużycia artykułów mięsnym jak
i spożywczych typu : cukier, masło, ziemniaki, makaron, olej.

- W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji Państwo Radni Rady Gminy spotkali się dwukrotnie na posiedzeniach wspólnych komisji stałych. Posiedzenia te odbyły się 23 lutego oraz 26 marca br. Posiedzenie, które miało miejsce 23 lutego Radni Rady Gminy przeznaczyli głównie na omówienie spraw dotyczących funkcjonowania oświaty gminnej w tym m.in. na analizę sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2011 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grzegorzew.
Wczoraj, 26 marca Radni Rady Gminy zajęli się głównie omówieniem
i przygotowaniem projektów stanowiących przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

- W dniach  21 – 23 marca wzięłam udział w zjeździe Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów Wielkopolski.

-  W minioną sobotę, 24 marca, w Tranówce,  zakończyliśmy cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy, w trakcie których druhowie podsumowali działalność swoich jednostek za 2011 rok.
We wszystkich ośmiu zebraniach wzięłam udział osobiście, wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem i Panem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Mariuszem Sanigórskim pełniącym funkcję Komendanta Gminnego OSP.

Szanowni Państwo
Pozwólcie Państwo, że dzisiejszą informację zakończę złożeniem podziękowań Pani Dyrektor, Nauczycielom i Uczniom Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie, którzy w ramach odchodów 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 26 lutego w Kościele Parafialnym w Grzegorzewie zaprezentowali bardzo piękny montaż słowno-muzyczny  „ Z Bogiem w sercu bronią w ręku, wobec wroga Ojczyzny bez lęku ”. Młodzi artyści przypomnieli wierszem i pieśnią historię walki narodowowyzwoleńczej.
Dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej oraz Paniom Agnieszce Baranowskiej, Lidii Szurgocińskiej, Edycie Plucińskiej oraz Panu Dariuszowi Krzyżaniakowi, którzy przygotowywali uczniów.
Księdzu Kanonikowi Michałowi Pietrzakowi dziękujemy za to, że Kościół Parafialny w Grzegorzewie jest miejscem, gdzie ważne wydarzenia historyczne i patriotyczne mogą być miejscowej społeczności przedstawiane nabierając szczególnej rangi.

Gratulacje kieruję do Karoliny Skibińskiej uczennicy Klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii, która zajęła III miejsce na etapie powiatowym  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega Pożarom ”. Turniej odbył się 20 marca w  Liceum Ogólnokształcącym w Kole.

Podziękowania i gratulacje składam także uczniom Gimnazjum w Grzegorzewie, którzy wzięli udział w Historycznym Konkursie Badawczym : Stan Wojenny w Mojej Miejscowości  zorganizowanym przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie
i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
Zadaniem konkursowym było napisanie czterostronicowej gazetki poświęconej wydarzeniom z okresu stanu wojennego lub osobom, które działały w okresie stanu wojennego. Wielu uczniów gimnazjum zaangażowało się w poszukiwanie materiałów do napisania gazetki.
Z zebranych materiałów redaktorzy Klaudia Werowska z klasy I a oraz Monika Jaworek i Marcin Antkiewicz z klasy I b pod opieką nauczyciela historii Pana Tomasza Ponieckiego przygotowali wydanie specjalne gazetki, które zostało wysłane na konkurs.
Nasze Gimnazjum znalazło się wśród finalistów konkursu.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 21 marca w Koninie w Domu Kultury Oskard. Wzięli w nim udział redaktorzy gazetki wraz z Panem Tomaszem Ponieckim. Ich praca została doceniona okolicznościwoymi dyplomami.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przygotowaną pracę.


              Dziękuję