I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 27 marca do 16 maja 2012 r.

 

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

  

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 27 marca do 16 maja 2012 r.

I tak uprzejmie informuję :

W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji wydałam dziewięć zarządzeń.
Dwa z wydanych zarządzeń, tj. zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 12 kwietnia oraz zarządzenie Nr 73/2012  z dnia 24 kwietnia dotyczyły wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2012 rok, które związane były  z :
- wprowadzeniem do budżetu gminy zmian w planie dotacji celowych, jakie nasza gmina otrzymuje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- uwzględnieniem w budżecie gminy dotacji celowej na zadania zlecone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
oraz dokonaniem przeniesień środków w ramach działów i rozdziałów budżetu gminy celem dostosowania dochodów i wydatków budżetu do faktycznie występujących potrzeb.

Pozostałe z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły w głównej mierze spraw oświatowych.
I tak związane były z zatwierdzeniem przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia br. konkursów na stanowiska :
a) dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii – uprzejmie informuję, że na konkurs ten wpłynęła jedna oferta dotychczasowej dyrektor Szkoły Pani Iwony Ziętek
b) dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłogach – w konkursie tym wziął udział również jeden kandydat tj. Pan Dyrektor Dariusz Tylak,
Na konkurs na dyrektora Gimnazjum w Grzegorzewie wpłynęły dwie oferty. Wyłonionym w drodze konkursu kandydatem na stanowiska dyrektora Gimnazjum została dotychczasowa Dyrektor Pani Danuta Abraś.
Oferta drugiej z kandydatek nie spełniała wymogów formalnych,  w związku z czym komisja podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydatki do postępowania konkursowego.
Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum zatwierdziłam 14 maja br..
 
- Dwa z kolejnych wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły : ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie oraz powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu.
Konkurs ten odbył się 9 maja. Na konkurs zostały złożone 3 oferty, z którymi wystąpili :
- Pani Weronika Antkiewicz-Kowalska,
- Pan Tomasz Poniecki – nauczyciel historii w Gimnazjum
- Pani Wanda Bednarkiewicz – obecny dyrektor Szkoły Podstawowej
W wyniku konkursu wyłonionym kandydatem na stanowisko Zespołu Szkolno-Przedszkolnego został Pan Tomasz Poniecki.
Podobnie jak w poprzednim przypadku  do Przewodniczącego Komisji Konkursowej wpłynęło pismo kandydata o wyjaśnienie przyczyn odmowy dopuszczenia do konkursu pomimo, że oferta nie zwierała po raz kolejny wszystkich wymagań określonych w ogłoszeniu konkursu.

Czas konkursów mamy za sobą, ale przed nami organizacja nowego roku szkolnego. W związku z powyższym zarządzeniem Nr 72/2012 z dnia 24 kwietnia br. przekazałam Państwu dyrektorom szkół i przedszkola gminnego wytyczne dotyczące organizacji pracy placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2012/2013. Arkusze organizacyjne zostały przez Państwa dyrektorów złożone w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół. Do 20 maja br. zostaną zatwierdzone.

Będąc przy tematach oświatowych pragnę Państwa poinformować, że na prośbę Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice, w miniony poniedziałek, tj. 14 maja wspólnie z Panią Kierownik ZEAS Jolantą Cieślak spotkałyśmy się z Panią Prezes Stowarzyszenia Moniką Szymczak, Członkiem Zarządu Panią Katarzyną Czerczak i kandydatem na Dyrektora Szkoły Panem Januszem Cichockim.
Kluczową sprawą dla stowarzyszenia jest otrzymanie dotacji z budżetu gminy.
Podczas spotkania starałyśmy się poinformować Zarząd i Pana Dyrektora
o procedurach rejestracji szkoły i możliwościach uzyskania dotacji. Wyjaśniłyśmy, że warunkiem określenia wysokości dotacji jest przedstawienie przez stowarzyszenie liczby uczniów szkoły.
Pomimo tego, wczoraj tj. 15 maja, Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem na piśmie o określenie kwoty dotacji i terminu jej przekazania. Wnioskujący proszą, aby sprawa rozpatrzona została przez Radę Gminy podczas obrad dzisiejszej sesji. Nadmieniam w tym miejscu, że podstawą udzielenia dotacji będzie określenie przez Radę Gminy w drodze uchwały zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji.
W najbliższą sobotę, 19 maja,  stowarzyszenie organizuje spotkanie z rodzicami uczniów szkoły w Borysławicach, na które wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy jesteśmy zaproszeni. 
 

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

1) 9 maja br. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach. Projekt realizowany jest w ramach PROW 2007 – 2013. Biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe, podczas zmiany kosztorysu zadania, ujęto z zakresu przełożenie wodociągu na ulicy Kolskiej w Grzegorzewie. Pozostały zakres pozostał bez zmian. Dla przypominania dodam, że zadanie obejmuje : przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Bylicach, łącznie z zagospodarowaniem terenu wokół stacji, budowę sieci kanalizacyjnej w Grzegorzewie na ulicach: Kasztanowa, Lipowa, Brzozowa i Choińska oraz sieci wodociągowej w Grzegorzewie na ulicach: Kasztanowa, Lipowa i Brzozowa. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie zostanie wykonana stacja uzdatniania wody w terminie do końca 2012 r. Drugi etap obejmował będzie budowę kanalizacji i sieci wodociągowej z terminem wykonania do końca lipca 2013 r.
Dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację omawianego zadania zarządzeniem nr 74/2012 powołałam komisję przetargową w składzie :
1) Pan Marek Szałek – Przewodniczący
2) Pani Katrzyna Fila i Pani Danuta Gębka – członkowie komisji
Otwarcie ofert odbędzie się 24 maja br. o godz. 10.15 w sali ślubów Urzędu Gminy. Wszystkich zainteresowanych zapraszam.

2) 14 maja br, na zaproszenie Starosty Konińskiego Pani Małgorzaty Waszak oraz Pana Prezesa Stowarzyszenia Samorządowego A-2 Wielkopolska Ryszarda Naworckiego,  wzięłam udział w spotkaniu poświęconemu wdrożeniu systemu VIA TOLL na drogach krajowych, a konkretnie na drodze krajowej nr 92. Wprowadzenie elektronicznego systemu poboru opłat rodzi wśród samorządowców uzasadnione obawy co do perspektywy kolejnej ucieczki ciężkich samochodów na drogi lokalne tj. gminne i powiatowe. Obawy te potwierdza nawet rzecznik Viatoll-u. 
W trakcie spotkania samorządowy sprecyzowali swoje oczekiwania w związku
z wprowadzanymi rozwiązaniami dotyczące konieczności rekompensat z tytułu zniszczonych i rozjeżdżonych dróg.
W spotkaniu wzięli udział samorządowcy gmin przez które przebiega droga krajowa 92, przedstawiciele Policji, w tym Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole Pan Grzegorz Baszczyk oraz przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego.
W tym składzie dyskutowaliśmy o zagrożeniach i obawach dotyczących systemu poboru opłat.
Stanowisko ze spotkania zostanie przygotowane i przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad reprezentującej Skarb Państwa.  

3) Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nr 17/2012 z dnia 16 stycznia 2012r. wyraził zgodę na złożenie wniosku do Starosty Kolskiego o wydania decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu  na nieruchomość położoną w Grzegorzewie przy ul. Warszawskiej oznaczonej nr geodezyjnym 1131/1 o pow. 1193 m?.  Następnie Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zwrócił się z ww. wnioskiem do Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizajka. Wniosek uzasadnił tym, że przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna dla celów służbowych Policji i jest wykorzystywana przez naszą gminę na Gminne Centrum Kształcenia.
Jak wynika z powyższego, dzięki życzliwości Pana Wojewody i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,  wszystko jest na najlepszej drodze ku temu, aby nasze wieloletnie starania o przejęcie na własność budynku policji zostały sfinalizowane i zakończone sukcesem. Powiększylibyśmy w ten sposób majątek naszej gminy.
Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu złożę podziękowania na ręce Pana Komendanta Powiatowego Policji w Kole Waldemara Lewandowskiego, który był orędownikiem naszych spraw na szczeblu wojewódzkim.
Wymierna pomoc i wsparcie, jakiego udzielała i udziela Komenda Powiatowa Policji w Kole dla podejmowanych przez nas w tym względzie starań na tę chwilę jest bardzo skuteczna. Serdecznie dziękujemy Panie Komendancie.
Będąc przy sprawach policji gratulujemy Panu Komendantowi Powiatowemu Policji wspaniałej inicjatywy,  jaką była realizacja na terenie naszego powiatu Programu Kibic na szóstkę. Honorowy patronat nad powyższym przedsięwzięciem objęli obok Pana  Komendanta Powiatowego Policji, Starosta Kolski oraz Burmistrz Miasta Koła.
Kibic na szóstkę  to program edukacyjno - sportowy adresowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Główne cele tego przedsięwzięcia to : kształtowanie wśród dzieci i młodzieży naszego powiatu  pozytywnych zachowań uczestników imprez sportowych oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji wśród uczniów, a więc zjawisk, z którymi niestety coraz częściej mamy do czynienia. Do programu Kibic na szóstkę  obok szkół z terenu Miasta Koła, Gmin Dąbie, Kłodawa i Babiak przystąpiła także Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki w Grzegorzewie. Finał trwającego przez dwa miesiące projektu odbył się 10 maja w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole. Finał poprzedzony został cyklem pogadanek i turniejów przeprowadzonych w szkołach biorących udział w projekcie.  W Szkole Podstawowej w Grzegorzewie spotkanie z Panem Dzielnicowym Waldemarem Frydrychem oraz turniej sportowy zorganizowany w ramach projektu odbył się w pierwszy dzień wiosny, tj. 23 marca. Drużyny kibiców i drużyna piłki nożnej szkoły w Grzegorzewie reprezentowały naszą gminę na  wskazanym wyżej finale projektu. W ramach finału rozegrany został konkurs kibiców oraz turniej drużyn w piłce nożnej. Opiekunem drużyny piłkarskiej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie był Pan Mariusz Wilamowski. Opiekunem grupy kibiców była Pani Magdalena Kawczyńska. Wszyscy zawodnicy z każdej z drużyn otrzymali pamiątkowe dyplomy i piłkę nożną.
Jeszcze raz gratulujemy Panu Komendantowi Powiatowemu Policji wspaniałej inicjatywy, a Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie  składamy podziękowania za włączenie się w projekt.

Kontynuując uprzejmie informuję :

- 27 kwietnia br. odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectw Kiełczewek
i Boguszyniec. Podczas zebrania poinformowałam zebranych o aktualnych formach pomocy dla rolników związanych z wymarznięciami. Omówiono także założenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, głównie sprawę związaną z lokalizacją turbin wiatrowych. Mieszkańcy poinformowani zostali także o planowanej modernizacji stacji uzdatniania wody w Bylicach. Pozostałe poruszane tematy to m.in. fundusz sołecki, odszkodowania za słupy energetyczne, niedaleka konieczność uiszczania opłat za korzystanie z drogi krajowej 92 oraz stan dróg na terenie gminy.
W zebraniu uczestniczyło 15 mieszkańców Boguszyńca i 17 mieszkańców Kiełczewka.

- 8 maja br. nasza gmina była gospodarzem posiedzenia Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole.
Gościliśmy delegatów do izby rolniczej z gmin Powiatu Kolskiego. Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Pan Michał Wróblewski.
Gośćmi posiedzenia rady byli Pani Dorota Józefowicz z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i  Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Radosław Namyślak.
Delegaci dyskutowali na temat aktualnych problemów w rolnictwie, form pomocy rolnikom w związku ze szkodami spowodowanymi przez przymrozki wiosenne,
Natomiast działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole przedstawił Pan Radosław Namyślak – Powiatowy Lekarz Weterynarii, który jest dzisiaj obecny wśród nas.
Dziękujemy Delegatom do Rady Powiatowej Izby Rolniczej z terenu Gminy Grzegorzew Panom Piotrowi Bednarkiewiczowi i Adamowi Jaskólskiemu za zorganizowanie posiedzenia rady w naszej gminie.

- Wielokrotnie dyskutowaliśmy na temat problemów w rolnictwie i pomocy dla rolników. Szczególnie sprawa dotyczy wymarznięć. Na dziś wiemy, że rolnicy otrzymają pomoc finansową na ponowne obsianie wymarzniętych upraw w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni. W sposób zwyczajowo przyjęty w naszej gminie tj. w formie okólników poinformowaliśmy naszych rolników o szczegółach załatwienia spraw z tym związanych.
- Dobrą wiadomością dla mieszkańców Zabłocia, Bylic i nas wszystkich jest to, że nasz wniosek w sprawie przekwalifikowania niestrzeżonego przejazdu kolejowego w Bylicach,  składany od wielu lat,  ponownie został wzięty pod uwagę i tym razem rozpatrzony pozytywnie. 27 kwietnia b.r. odbyła się komisja zwołana przez PKP PLK z Bydgoszczy z naszym udziałem. Jak państwo pamiętacie likwidacja przejazdu strzeżonego na niestrzeżony nastąpiła w latach 90-tych. Przez ten przejazd każdego dnia przechodzą dzieci do szkoły i odbywa się cały lokalny ruch. Nasze starania o poprawienie bezpieczeństwa w tym obszarze w końcu spełnią oczekiwania mieszkańców. Decyzją komisji przejazd kolejowy zostanie przekwalifikowany z kategorii  „D” na kategorię „C”, a co za tym idzie zamontowana zostanie na nim sygnalizacja dźwiękowa i świetlna. Koszt inwestycji wyniesie około 800 tys.zł. i zostanie w całości sfinansowany przez PKP. 
Prace planowane są na rok obecny i przyszły.

- Uprzejmie informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach w związku z czynnościami wykonywanymi przez Spółkę z o.o. Strzelecki Energia z siedzibą w Warszawie w sprawie poszukiwania i rozpoznania  złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Koło , obejmującej gminy Powiatu Kolskiego : Babiak , Chodów, Dąbie , Grzegorzew, Kłodawę , Koło , Olszówkę , Osiek Mały, Przedecz i Miasto Koło oraz Powiatu Konińskiego: Wierzbinek i Sompolno.
Biorąc pod uwagę art.75 ust.4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199,poz.1227 ze zm./,  w  przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. Z uwagi na powyższe procedurę dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w omawianej sprawie prowadzi Wójt Gminy Babiak.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem  z dnia  16.04.2012 r. wyraził opinię, że dla  przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze „Koło” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Z treścią postanowienia można zapoznać się obecnie na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw Gminy Grzegorzew.
Według danych zawartych w karcie informacyjnej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na realizację w/w zadania, lokalizacja projektowanych do wykonania otworów wiertniczych nie została jeszcze wybrana. Szczegółowa lokalizacja zostanie określona na etapie projektu prac geologicznych.

- Szanowni Państwo. Jak każdego roku, w ramach Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi  i Lasu  27 kwietnia  na Terenie Izby Przyrodniczo-Leśnej w Szkółce Zespolonej  w Kiejszach w gminie Babiak  odbyła się XIII Powiatowa  Olimpiada Ekologiczna. W tym roku Święto Ziemi i Lasu  było obchodzone pod hasłem  „Dobra energia dla wszystkich ludzi ”.
Organizatorami Olimpiady byli : Starostwo Powiatowe w Kole, Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny ” , Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole , Komenda Hufca ZHP  oraz Nadleśnictwo Koło w Gaju .
Naszą Gminę reprezentowało po 3 uczniów  z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej                    w Grzegorzewie. W klasyfikacji indywidualnej  uczennice szkoły podstawowej : Natalia Stachowicz zajęła II , a Justyna Mituta V miejsce.
Atrakcjami towarzyszącymi spotkaniu były konkursy sprawnościowe zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  w Kole , Zespół Szkół w Brdowie oraz leśników.
Czynne były wystawy  produktów pszczelarskich, motyli i owadów oraz rzeźb, a  całość uświetnił  muzycznie swoim występem zespół harcerski „Wartaki ”.
Wszyscy  uczestnicy olimpiady otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody książkowe.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom osiągniętych wyników .
Dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i uczniom Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i młodzieży Gimnazjum w Grzegorzewie za aktywne włączenie się w obchody Dnia Ziemi.

W dalszym doku niniejszego wystąpienia pragnę podzielić się z Państwem informacjami z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i tak uprzejmie informuję, co następuje :
1. Wykonaliśmy prace remontowe na drogach gminnych poprzez profilowanie dróg równiarką.
2.  Na drogi w Borysławicach Zamowych, Borysławicach Kościelnych ( plac przy
     Kościele ), Grzegorzew ( ulica Piaski ) oraz drogę Grzegorzew – Barłogi
     w kierunku Firmy EURO-TECH w sumie dowieźliśmy 480 ton frezu asfaltowego.
3. Na tych drogach materiał został zagęszczony walcem drogowym.
4. Trwają prace remontowe drogi gminnej w Zabłociu odcinek 430 mb od remizy
    do drogi Zabłocie – Bylice. Prace polegają na trasowaniu korony drogi,
    nawiezieniu gruzu betonowego, wyprofilowaniu i zagęszczeniu walcem z funkcją
    wibracji. Prace wykonuje firma z Lichenia. Przewidywany koszt remontu wynosi
    28.380 zł.
Kontynuując  uprzejmie informuję w maju zostały wydane decyzje przyznające uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Grzegorzew pomoc materialną  o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. 
Ze stypendium szkolnego skorzysta 141 uczniów.
Łączna kwota przyznanych stypendiów szkolnych za okres  od stycznia do czerwca 2012 r. zamknęła się kwotą 86. 852,60 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu naszego samorządu zabezpieczyliśmy na wypłaty stypendiów 20 % środków własnych.
Wypłacono również 1 zasiłek szkolny uczniowi, który znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło w rodzinie.

- W miesiącach kwiecień i maj br. w Centrum Kształcenia „ Wioska Internetowa ” odbywają się kursy obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu. W kursie, których organizatorem jest Centrum Kształcenia i Gminna Biblioteka Publiczna uczestniczy 15 mieszkańców naszej gminy. Uczestnicy kursy spotykają się dwa razy w tygodniu. Kursanci poznają jak używać komputer w prosty i przyjemny sposób. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu. Inicjatorem i prowadzącym kurs jest Pan Maciej Topolski odbywający staż
w Centrum Kształcenia.


- 13 maja odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Dziękuję Panu Komendantowi za zaproszenie. To okazja dla nas wszystkich dla złożenia funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom ochotnikom dowodów uznania dla ich oddanej i rzetelnej strażackiej służby. To także okazja dla złożenia Panu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej, obecnemu wśród nas Panu Zastępcy Komendanta starszemu kapitanowi Krzysztofowi Żurawikowi  podziękowań za wsparcie udzielane naszej gminie. Hojność Komendy PSP w Kole dla naszej gminy jest duża. Dzięki PSP jednostka OSP Borysławice wzbogaciła się o lekki samochód GLM Volkswagen  Transporter. Samochód operacyjny Opel ASTRA oraz zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego otrzymała nieodpłatnie jednostka OSP w Grzegorzewie.
Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka mieszkaniec naszej Gminy Pan Jan Stachowicz – druh jednostki OSP Kiełczewek-Boguszyniec. odznaczony został Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie gratulujemy Panu Janowi, który jako jedyny druh ochotnik z Powiatu Kolskiego otrzymał tak wielkie odznaczenie.

- Szanowni Państwo. Do Mistrzostw Europy EURO 2012 zostało nam 23 dni. To wielkie wyzwanie dla wszystkich służb mundurowych : Policji, Straży i również zadanie dla naszego samorządu, wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
15 maja wspólnie z Panem Komendantem Gminnym Jednostek OSP z terenu gminy Grzegorzew Mariuszem Sanigórskim, Panem Prezesem Jednostki OSP Grzegorzew podpisaliśmy  z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej Panem Robertem Kropidłowskim uzgodnienia na czas trwania ME EURO dotyczące  zapewnienia gotowości operacyjnej zgodnie z założeniami planu operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu kolskiego pod nazwą „Zabezpieczenie Województwa Wielkopolskiego” , podoperacja „ Powiat Kolski – Drogi dojazdowe ”.
Uprzejmie informuję, że gmina Grzegorzew jest jedną z pięciu gmin biorących udział w tej operacji. W okresie od 4 czerwca do 2 lipca 2012 r. musimy zapewnić gotowość operacyjną 24 godziny na dobę, minimalną obsadę osobową ratowników
( 9 osób ) oraz utrzymać pojazdy pożarnicze oraz sprzęt ratowniczy w pełnej sprawności technicznej.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że w związku z EURO do żadnych zdarzeń w naszym rejonie nie dojdzie, niemniej jednak gotowość operacyjną musimy zapewnić.

- W dniach 10 – 11 maja br. w Poznaniu odbyło się XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP. Informację na temat Zgromadzenia oraz przyjęte przez Zgromadzenie stanowiska przekazuję Państwu Radnych w załączeniu do niniejszej informacji.

- 12 maja na Strzelnicy LOK w Ruszkowie  odbyły się XII Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego. Organizatorem imprezy był Starosta Kolski                    i Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kole. Celem zawodów było podnoszenie kwalifikacji strzeleckich pracowników samorządowych oraz integracja środowiska samorządowego z instytucjami, zakładami pracy, inspekcjami i służbami                                 z nimi współpracującymi z powiatu kolskiego. W zawodach samorządowych udział wzięło 10 drużyn wystawionych przez : Starostwo Powiatowe w Kole, Samorząd Gminy Kościelec, Samorząd Gminy Osiek Mały, Samorząd Gminy Grzegorzew, Powiatowy Zarząd Dróg w Kole oraz Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole.
Naszą Gminę reprezentowały dwie drużyny w składzie:
- Pan Józef Sochacki,
- Pan Maciej Zając
- Pan Wiktor Sołtysiak
- Pan Kazimierz Sołtysiak
- Pan Kazimierz Durkiewicz
- Pan Jarosław Woźniak
Każdy z zawodników strzelał z karabinka sportowego. Zawodnicy mieli do oddania w postawie leżącej 13 strzałów, z czego 10 najlepszych było ocenianych.
Serdecznie dziękujemy naszym drużynom za udział w zawodach i gratulujemy osiągniętego, dobrego wyniku.

Szanowni Państwo
Pozwólcie, że na zakończenie niniejszego sprawozdania złożę serdeczne gratulacje Radnemu Panu Józefowi Sochackiemu, nauczycielowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grzegorzewie oraz prowadzonym przez Pana Sochackiego drużynom, które wzięły udział w organizowanym po raz 35. Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Szanowni Państwo drużyna Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki ” zakończyła swój udział w turnieju na II miejscu, natomiast drużyna Gimnazjum w Grzegorzewie w składzie Robert Bednarczyk, Patryk Malesza oraz Michał Gruca została mistrzem Powiatu Kolskiego. Nasi gimnazjaliści już od czterech lat nie schodzą z mistrzowskiego podium. Po raz kolejny pokazali, że są nie do pokonania. Sukces tym większy, że turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym cieszy się coraz większym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Z roku na rok wzrasta nie tylko liczba startujących w turnieju  drużyn, ale także poziom wiedzy i umiejętności uczestników.
W miniony poniedziałek to jest 14 maja drużyna gimnazjum reprezentowała nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich turnieju zajmując 17 miejsce.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

Gratulacje dla uczniów gimnazjum kierujemy ponadto z racji znaczących osiągnięć sportowych, tj. :
- udziału w finale Mistrzostw Wielkopolski w Indywidualnych Biegach Przełajowych, który odbył się 21 kwietnia w Żerkowie, gdzie Daniel Szurgot uczeń klasy II c gimnazjum zajął V miejsce na 78 uczestników,
- bardzo dobrych wyników osiągniętych przez gimnazjalistów na Mistrzostwach Powiatu Kolskiego w Indywidualnej Lekkiej Atletyce, które odbyły się 27 kwietnia w Babiaku.
Gratulujemy uczniom umiejętności sportowych oraz nauczycielom wychowania fizycznego gimnazjum przygotowującym młodzież, tak wspaniałych wyników osiąganych przez ich podopiecznych.


Szanowni Państwo
Nasi Gimnazjaliści mogą poszczycić się wieloma talentami.
13 maja br. w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie Gimnazjum w Grzegorzewie wystawiło przepiękny spektakl upamiętniający Osobę Błogosławionego Jana Pawła II zatytułowany  „ Szukałem Was i Ciągle Was Szukam”.
Od 7 lat Jana Pawła II nie ma z nami, ale dzięki takim spektaklom jak ten wystawiony przez nasze gimnazjum Pamięć o naszym Wielkim Rodaku Wciąż Trwa.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy Pani Dyrektor, Młodzieży Gimnazjum, Pani Marii Marko i Księdzu Jackowi Buta, którzy przygotowywali młodzież. Kierujemy wyrazy uznania za wymowny spektakl, przepiękną scenografię i choreografię oraz wyjątkową oprawę muzyczną.

Już dzisiaj w imieniu młodzieży gimnazjum  oraz nauczycieli zajęć artystycznych gimnazjum Pani Renaty Kulig i Pana Jacka Czaplewskiego zapraszam Państwa Radnych oraz wszystkich mieszkańców gminy na kolejne przedstawienie Gimnazjum, tym razem o  innym charakterze, tj. na przedstawienie kabaretowe
„ Tele-Sekcja ” . Zaprezentowane ono zostanie 27 maja br. o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie.
Mam nadzieję, że spotkamy się w tym dniu i tym razem będziemy mogli podziwiać umiejętności kabaretowe naszej utalentowanej młodzieży.
 
- Miesiąc maj to miesiąc Bibliotek i Bibliotekarzy " Książki są lekarstwem dla umysłu”… Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu wyrażę uznanie dla codziennej, pełnej zaangażowania pracy Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie Agnieszki Malesza. Dziękuję Pani Dyrektor za podejmowane inicjatywy i stosowane różne formy upowszechniania czytelnictwa i promocji kultury na terenie naszej gminy. Organizowane przez Panią konkursy, koncerty, spotkania autorskie oraz spotkania promujące kulturę ludową są wspaniałą ofertą dla mieszkańców gminy i cieszą się naszym uznaniem i uznaniem naszych mieszkańców.
Pani Dyrektor, proszę przyjąć od nas wszystkim najlepsze życzenia.


              Dziękuję