I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 16 maja do 27 czerwca 2012 r.

 

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

 

  Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 16 maja do 27 czerwca 2012 r.

Uprzejmie informuję, że w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji wydałam osiem zarządzeń. Wszystkie one dotyczyły spraw oświatowych i regulowały niżej określoną problematykę :


1) Przekazania do szkół podstawowych środków trwałych i pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach POKL „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Grzegorzew ”
W ramach projektu szkoły otrzymały do nieodpłatnego używania w ramach doposażenia sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 54.240,86 zł w tym :
- Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie otrzymała sprzęt o łącznej wartości 16.998 zł,
- Szkoła Podstawowa w Barłogach – 26.164,86 zł,
i Szkoła Podstawowa w Bylicach – Kolonii  - 11.078 zł.


2) Kolejne cztery z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły powierzenia stanowisk dyrektorów naszych szkół. I tak, po wcześniejszym zatwierdzeniu wyników przeprowadzonych konkursów na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grzegorzew,  powierzyłam na okres pięciu, najbliższych lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 roku  :
- Pani Danucie Abraś stanowisko dyrektora Gimnazjum w Grzegorzewie,
- Pani Iwonie Ziętek stanowisko dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II
  w Bylicach-Kolonii,
- Panu Dariuszowi Tylakowi stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
  w Barłogach,
- Panu Tomaszowi Ponieckiemu stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Grzegorzewie.


3) W drodze zarządzeń nr 83/2012, nr 84/2012 i nr 85/2012, wszystkie z dnia 21 czerwca br., w związku z podjętymi przez Wysoką Radę Gminy uchwałami dotyczącymi reorganizacji sieci szkół na terenie gminy, zarządziłam przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych w :
- Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych,
- Szkole Podstawowej w Grzegorzewie
oraz Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie.
W drodze przedmiotowych zarządzeń powołałam Komisje Inwentaryzacyjne, które inwentaryzację majątku przeprowadzą.
Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza w w/w placówkach sporządzona zostanie wg stanu na dzień 31 sierpnia br. i obejmie : środki trwałe, księgozbiory, rzeczowe składniki majątkowe objęte ewidencją, materiały i dokumentację kancelaryjną.


Państwo Radni, Szanowni Państwo, w dalszym toku swojego wystąpienia pragnę poinformować, że :


1) 31 maja br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej  w Grzegorzewie wraz z przebudowę stacji uzdatniania wody w Bylicach ”. W postępowaniu złożono 3 oferty, z którymi wystąpiły :
                 
1. EUROAQUA Sp. z o.o.
ul. Bobrownicka 13 A
61-306 Poznań
Cena:    - 3 138 956,31 zł
Termin wykonania
- etap I  - 147 dni
- etap II  - 42 dni
Okres gwarancji - 72 miesiące

2. P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta
ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin
Cena:    - 3 148 800,00 zł
Termin wykonania
- etap I  - 60 dni
- etap II  - 15 dni
Okres gwarancji - 72 miesiące

3. KANWOD Wiesław Tarczyński
Węglew 218
62-590 Golina
Cena:    - 3 816 859,65 zł
Termin wykonania
- etap I  - 180 dni
- etap II  - 100 dni
Okres gwarancji - 72 miesiące

Pragnę podkreślić, że w tym postępowaniu cena nie stanowiła jedynego kryterium oceny ofert. Obok ceny były to termin wykonania zadania. W wyniku przeprowadzonych obliczeń i porównania ofert w postępowaniu najkorzystniejsza okazała się oferta firmy HYDRO – MARKO z Jarocina, choć nie była ofertą najtańszą, ale zaproponowano w niej najkrótszy termin wykonania.
18 czerwca rozesłaliśmy do oferentów zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. W prowadzonej procedurze nie ma możliwości składania odwołań przez oferentów, a więc nie opóźni nam to podpisania umowy.
Planowany termin zawarcia umowy to : 29 czerwca br.
Termin realizacji umowy:
- Etap I (stacja uzdatniania wody) – 26 sierpnia 2012 r.
- Etap II (wodociąg i kanalizacja w Grzegorzewie) –  od 1 do 15 kwietnia 2013 r.

2) 13 czerwca ogłoszony został przetarg nieograniczony na „ Remont pomieszczeń
w budynku Przedszkola w Grzegorzewie ”. Postępowanie dotyczy usunięcia skutków zalania pomieszczeń piwnicy przedszkola w miesiącu lutym br.
Otwarcie ofert odbędzie się 28 czerwca 2012 r. o godz. 11.00.
Realizacja zadania zostanie sfinansowana w ramach odszkodowania, jakie gmina nasza otrzymała z polisy ubezpieczeniowej sprawcy powstałej szkody, tj. Zakładu Usług Wodnych w Koninie.

3) 25 czerwca wizytę studyjną w naszej gminę, a konkretnie w sołectwie Barłogi,  złożyli członkowie Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Odwiedzili nas przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele urzędów i instytucji centralnych m.in.: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem wizyty było przedstawienie przez nasz samorząd, zrealizowanego w 2010 r. w ramach programu  Odnowa i rozwój wsi , projektu
„ Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi ”. Przybyli do nas goście obejrzeli wybudowany plac, a następnie zapoznali się z przygotowaną prezentacją na temat projektu.
Pragnę dodać, że wizyta Komitetu Monitorującego PROW jest to dla naszego samorządu szczególne wyróżnienie, ponieważ zostaliśmy wytypowani przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do zaprezentowania jednego
z najlepszych projektów zrealizowanych w Wielkopolsce.
Bardzo dziękuję w tym miejscu wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy tak godnie przyjąć naszych gości, którzy współuczestniczyli w realizacji projektu i którzy w dniu prezentacji projektu członkom Komitetu Monitorującego byli razem ze mną. Dziękuję Panu Radnemu i Sołtysowi Barłóg Panu Kazimierzowi Durkiewiczowi i członkom Rady Sołeckiej, Państwu Radnym Barłóg, Księdzu Proboszczowi, Panu Prezesowi OSP Barłogi i Panu  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Barłogach Dariuszowi Tylakowi, za piękne przyjęcie naszych gości w szkole. Raz jeszcze wszystkim dziękuję.


4) Wczoraj, tj. 26 czerwca wzięłam udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koninie. W trakcie zgromadzenia omówiono problematykę dotyczącą budowy spalarni oraz przeprowadzonych w tym zakresie przetargów. Najistotniejszą kwestią w tym względzie jest to, zakład termicznej obróbki odpadów musi powstać do 2015 r. 


Przekazując informacje z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych uprzejmie informuję, że :

1. Firma GOLMAR wykonawca przebudowy drogi gminnej Zabłocie – Bylice-Kolonia wykonała prace pogwarancyjne. Prace polegały na wypełnieniu szczelin, które powstały w nawierzchni asfaltowej, emulsją oraz bornitem. 
2. Zakończyliśmy prace polegające na wykaszaniu poboczy oraz rowów przydrożnych. Prace wykonywała firma PAWLO z Chruścina. Łącznie wykosiliśmy 152,00 tyś m 2 Koszt za usługę wyniósł : 24.624 zł
3. Na terenie gminy pracowała również równiarka samojezdna. Poprawiliśmy stan nawierzchni dróg gminnych w Grzegorzewie, Tarnówce i Ladorudzku.
Koszt prac to 4.261,95 zł 
4. W wyniku naszych  próśb GDDKiA i uczynności firmy Skanska pozyskaliśmy nieodpłatnie 336 t. frezu asfaltowego, który został wbudowany na ulicach Słonecznej oraz Krótkiej w Grzegorzewie. Została wykonana również z tego materiału droga na cmentarz wraz z parkingiem  w Borysławiach Kościelnych.
5. Zakończyliśmy remont drogi w Barłogach ( droga od kościoła do Państwa Bylińskich ). W sumie na drogę tą dowieźliśmy 30 t. frezu. Prace wykonała firma              Trans – Pus Pana Mariusza Lipińskiego.
6. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem o dofinansowanie budowy drogi gminnej w Bylicach ( Byliczki ).
Koszt wykonania nawierzchni asfaltowej wyniesie 121.926 zł Dofinansowanie, jakie otrzymamy  z Urzędu Marszałkowskiego,  to kwota 100.000 zł.

Kontynuując uprzejmie informuję, co następuje  :

- Dbając o poprawę stanu bazy sportowej przeprowadziliśmy renowację kortu tenisowego o nawierzchni ceglanej na stadionie sportowym w Grzegorzewie. Prace zostały wykonane przy udziale sponsora właściciela firmy MOGRAL z Powiercia. Wartość prac to kwota 7.200 zł, którą w 50% sfinansował nasz sponsor.
 
- Trwa procedura dotycząca  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację zdania  w sprawie  „ budowy dwóch elektrowni wiatrowych   o łącznej mocy 1 200 kW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działce  o numerze ewidencyjnym  348  w Grzegorzewie ”.
Biorąc pod uwagę  protesty  właścicieli gruntów leżących w strefie oddziaływania planowanej inwestycji  na środowisko,  sprzeciw Rady Sołeckiej Sołectwa Grzegorzew, zapytania  Państwa Radnych  oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, w dniu 11 czerwca 2012 r. wydane zostało postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko.
Na postanowienie zostało złożone w dniu 22 czerwca odwołanie wnioskodawcy planowanej inwestycji.

- W związku z koniecznością uporządkowania stanu prawnego gruntów stanowiących mienie gminne przystąpiliśmy do ustalenia granic działek
w Grzegorzewie położonych w obrębie ulicy Wincentego Witosa. Czynności wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych przeprowadzi geodeta uprawniony Pan Włodzimierz Ziółkowski w dniu 27 lipca 2012 r.  
O czynnościach wznowienia granic zostały poinformowane zainteresowane strony.

- 19 czerwca br. na  terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej          w Kole odbyło się podsumowanie VII edycji konkursu „ Zbiórka zużytych baterii ”, zorganizowanego przez Związek Międzygminny „ Kolski Region Komunalny ” we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole.
Konkurs tradycyjnie skierowany był do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z terenu Powiatu Kolskiego.
Cel konkursu to wyselekcjonowanie z odpadów przez nas produkowanych jak największej ilości zużytych baterii, a następnie ich unieszkodliwienie w sposób przyjazny dla środowiska.
W tegorocznym konkursie wzięły udział wszystkie szkoły i przedszkola z naszej Gminy, za co serdecznie naszym szkołom i przedszkolu dziękujemy.
Łącznie z terenu Gminy Grzegorzew zebraliśmy 195,84 kg, a z terenu wszystkich gmin biorących udział w konkursie - 2 874  kg zużytych baterii.

- Dzisiaj na terenie naszej gminy  trwa nieodpłatna zbiórka  zużytego sprzętu            elektrycznego i elektronicznego, organizowana we współpracy ze Związkiem             Międzygminnym  „ Kolski Region Komunalny ”.
Zbiórką objęty jest  cały teren Gminy Grzegorzew .
Wyznaczonych zostało 7 punktów, do których mieszkańcy mogą bezpłatnie             przywieźć odpady  i złożyć je bezpośrednio na oczekujący pojazd.
Po raz pierwszy w tym roku do akcji włączyła się Wielkopolska Telewizja             Internetowa.

- W czerwcu do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki w systemie informatycznym zostały przekazane informacje dotyczące wydawanych aktualnych :                                                 1) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,                                                                      2) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,                                                                           3) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,                                                                                                                        4) zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,                                                                                                                                            5) rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Obowiązek przekazania powyższych informacji nakłada na gminy art. 67 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej .                                            Powyższe dane organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji powinny przekazać do CEIDG w terminie do 30 czerwca br., a więc możemy poinformować, że  nasza gmina wywiązała się już z tego obowiązku.

 

Przekazując informacje o ważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy pragnę Państwa poinformować, że :

- 25 maja odbył się  XI Gminny Turniej Szkół Podstawowych  o Puchar Wójta Gminy Grzegorzew  „ W drodze na Euro 2012 ”. Gospodarzem tegorocznego   turnieju była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach - Kolonii.
W zawodach rywalizowały wszystkie szkoły podstawowe  z terenu gminy.
W ramach turnieju rozegrano trzy konkursy : muzyczno-taneczny, konkurs plastyczny i konkurs sportowy.
W konkursie piosenki poszczególne drużyny wykonywały piosenkę Maryli Rodowicz pt. „Futbol” oraz prezentowały okrzyk dopingujący piłkarzy. Najlepiej w tej  konkurencji zaprezentowała się drużyna szkoły z Barłóg.
W konkursie plastycznym polegającym na wykonaniu plakatu  „ W drodze na EURO 2012 ” ukazującym historię europejskiego turnieju piłki nożnej najwięcej punktów zdobył plakat Szkoły Podstawowej z Bylic.
Konkurs sportowy  wygrała szkoła z Barłóg. Najwięcej emocji wzbudziły rozgrywane konkurencje sportowe : transport piłki i „Zośka” czyli wykonywanie jak największej liczy podań  nogą między partnerami.
Puchar Wójta Gminy  Grzegorzew  został u gospodarza turnieju - Szkole Podstawowej z Bylic-Kolonii. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo każda z drużyn otrzymała  dla swojej szkoły ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych piłki  do gry, a każdy uczestnik drobny upominek.
Cieszy nas wszystkich sportowy duch walki oraz nastrój wyrażany przez nasze dzieci w strojach oraz okrzykach dopingujących  zawodników poszczególnych szkół nawiązujący do EURO 2012. Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników.

- Sportowy duch walki zagościł w naszej gminie nie tylko wśród najmłodszych.
16 czerwca br. gmina nasza wspólnie z Klubem Sportowym „ Orzeł ” Grzegorzew przy udziale Starosty Kolskiego była gospodarzem Mistrzostw Powiatu Kolskiego
w Tenisie Ziemnym i Siatkowej Piłce Plażowej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatu Kolskiego o puchar Starosty Kolskiego i Wójta Gminy Grzegorzew. 
W turnieju, który w tych dyscyplinach sportowych rozgrywany był po raz pierwszy, wzięli udział samorządowy z Gmin : Olszówka, Babiak, Koło i oczywiście Grzegorzew. Naszą gminę w turnieju siatkowej piłki plażowej reprezentowała drużyna w składzie Radny Pan Mariusz Rybczyński i Pan Sołtys Dariusz Grzybowski. W turnieju tenisa ziemnego wzięli  udział Pan Dariusz Tylak – Dyrektor szkoły w Barłogach i pracownik Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Pan Zenon Pajor. Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom osiągniętych wyników.
Była ta bardzo udana impreza. Mamy nadzieję, że na stałe zagości ona w kalendarzu gminnych imprez sportowych.

- 10 czerwca Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego
 „ Zośki” w Grzegorzewie we współpracy ze szkołą zorganizowała po raz kolejny  Festyn Rodzinny w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę. Szkolne boisko wypełnili licznie rodzice i dzieci wspaniale bawiąc się w niedzielne popołudnie.
Do ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę włączyła się także Rada Rodziców
i społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii organizując 17 czerwca festyn rodzinny „ Mama, tata, ja…” . Ładna pogoda, a przede wszystkim liczne atrakcje przyciągnęły na szkolne boisko sportowe tłumy ludzi.
Serdecznie dziękujemy Radom Rodziców, dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkół za przygotowanie tych wspaniałych integracyjnych spotkań, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkańców. 

- Uprzejmie Państwa informuję, że 18 czerwca br. Radni Rady Gminy spotkali się na posiedzeniu wspólnych Komisji stałych Rady Gminy. Przedmiotem posiedzenia była analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, omówienie projektów uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji, a także przedyskutowanie innych spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania gminy.

- 24 czerwca wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem oraz Panem Wiceprzewodniczącym Rady Mariuszem Sanigórskim wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich Księdza Kanonika Michała Pietrzaka – Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie. W imieniu naszego samorządu złożyliśmy dostojnemu jubilatowi wyrazy uznania i najserdeczniejsze życzenia. 
Dekretem Biskupa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej następują zmiany w naszej grzegorzewskiej parafii. My samorządowy, podziękowaliśmy naszym księżom za ich proboszczowską i wikariuszowską posługę.

W tym miejscu pragnę Państwa poinformować, że ks. Proboszcz Michał Pietrzak, przekazał do Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie 347 tomów książek oraz 40 płyt DVD. Ks. Kanonik podarował do zbiorów biblioteki gminnej bardzo interesujące i cenne pozycje wydawnicze m.in. takie jak :  Wielka Historia Literatury Polskiej, Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy, Encykliki Jana Pawła II czy Arcydzieła Kultury Antycznej i inne. W imieniu własnym, Pani Dyrektor Biblioteki, a przede wszystkim czytelników,  serdecznie Księdzu Kanonikowi dziękujemy.
 
Szanowni Państwo
Pozwólcie, że tradycyjnie na zakończenie niniejszego sprawozdania podzielę się
z Państwem informacjami na temat kolejnych sukcesów uczniów naszych szkół.
Gratulacje składam uczennicy gimnazjum Weronice Kurdek, która została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
Gratulacje i podziękowania składam także uczniom gimnazjum zaangażowanym w liczne projekty edukacyjne realizowane przez Gimnazjum w Grzegorzewie takie jak :
Pasja szansą na ciekawe życie, Nieznani bohaterowie naszego regionu czy Ślady przeszłości w naszym regionie.
Są to bardzo ciekawe projekty, w które młodzież z wielkim zapałem angażuje i które przybliżają nam i dokumentują, jakże ciekawe historie i pasje mieszkańców naszej gminy. Efektem pracy młodzieży realizującej projekt Nieznani bohaterowie naszego regionu jest powstanie publikacji książkowej składającej się z sześciu opowieści
o wojennych przeżyciach mieszkańców Grzegorzewa.
Bardzo doceniamy inwencję nauczycieli i młodzieży zaangażowanej w realizowane projekty i składamy za pośrednictwem Pani Dyrektor Gimnazjum serdeczne podziękowania i gratulacje. Szczególne podziękowania i gratulacje kierujemy do Pani Marii Marko pod opieką której realizowane są wymienione projekty.

Szanowni Państwo
Za dwa dni kończymy rok szkolny 2011/2012.
Wszystkie te wysiłki edukacyjne i sportowe naszych uczniów, o których tak często mówimy na sesjach Rady Gminy docenimy wypłacając naszym uczniom stypendia motywacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Zgodnie z obowiązującymi regulaminami, 149 uczniów naszych szkół, który uzyskali średnią ocen 4,75 i powyżej oraz legitymują się sukcesami sportowymi, na poziomie minimum powiatowym, nagrodzonych zostanie stypendiami po 100 zł każde.
Pragnę poinformować, że myślimy i staramy się także o to, aby w czasie wakacji dzieci z naszej gminy, zwłaszcza te pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, odpoczęły jak najlepiej.
I tak już dziś informuję Państwa, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu przyznało naszej Gminie 12 miejsc w ramach organizacji wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży szkolnej pochodzącej z terenów wiejskich z rodzin o niskich dochodach. Karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku znajdują się już w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzegorzewie. Dzieci wypoczywały będą w Domu Wczasowym Harnaś w Kościelisku w okresie od 28 lipca do 10 sierpnia.
Ponadto trójka dzieci, w wieku 7-16 lat,  z terenu naszej gminy w okresie od
29 lipca do 11 sierpnia skorzysta z nieodpłatnego udziału w letnim wypoczynku połączonym z oddziaływaniem socjoterapeutycznym pn. „Poznajemy się w Poznaniu”. Wypoczynek organizowany jest przez Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta Zwycięstwo w Poznaniu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach zadań publicznych z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Miejscem pobytu dzieci i młodzieży będzie miasto Poznań z jego infrastrukturą rekreacyjno-sportową, kulturalną i naukową oraz przemysłowo - handlową.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy, a przede wszystkim Kochani Uczniowie naszych szkół, na te nadchodzące wielkimi krokami, zasłużone po roku intensywnej pracy wakacje, składam Wam życzenia udanego, a nade wszystko bezpiecznego wypoczynku. Wypoczywajcie, bawicie się, jak najatrakcyjniej spędzajcie czas letnich wakacji.

Mam nadzieję, że dobrym prognostykiem i zapowiedzią udanych wakacji będzie organizowany przez naszą gminę festyn na powitanie wakacji WITAJ LATO ! , na który wszystkich serdecznie zapraszam. Tradycyjnie festyn odbędzie się na stadionie sportowym w Grzegorzewie, w najbliższą niedzielę - 1 lipca. Zabawę, której tematem przewodnim będzie piłka nożna i EURO 2012 rozpoczniemy o godz. 16.00. Staraliśmy się przygotować jak najwięcej atrakcji.
Życzymy miłego spędzenia czasu. Raz jeszcze wszystkim serdecznie zapraszam !


Dziękuję