I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 19 lipca do 27 sierpnia 2012 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

 

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 19 lipca do 27 sierpnia 2012 r.

Uprzejmie informuję, że w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji wydałam sześć zarządzeń.
Zarządzeniem z dnia 26 lipca ustaliłam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników na rok szkolny 2012/2013.
Uprzejmie informuję, że wnioski te przyjmowane będą przez Państwa Dyrektorów szkół do dnia 5 września. Następnie sporządzone przez dyrektorów listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy do dnia 10 września trafią na moje ręce. Informuję, że wsparcie finansowe na zakup podręczników realizujemy w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012 roku   -  „ Wyprawka Szkolna ”
Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013  naukę :
- uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł netto,
- uczniom klas II – IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto
- uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.
Jeżeli chodzi o wartość pomocy nie może ona przekroczyć kwoty :
- 180 zł dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej,
- 210 zł dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas V-VI szkoły podstawowej,
- 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum.
Informuję w tym miejscu, że nie jest to jedyna forma pomocy jaką realizujemy dla naszych uczniów, ponieważ w terminie do 15 września br. można składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  zamieszkałych na terenie gminy Grzegorzew.
Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie (pokój Nr 10) oraz na stronie internetowej bip.grzegorzew.pl.
Wnioski zostaną również przekazane do szkół z terenu naszej Gminy.

Szanowni Państwo. Regulując kwestie dotyczące organizacji pracy szkół na terenie gminy w związku z dokonaną reorganizacją sieci szkolnej,  w drodze kolejnego z wydanych zarządzeń wskazałam Szkołę Podstawową w Barłogach jako jednostkę, w której naliczany będzie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na każdego emeryta ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.
Naliczenie funduszu nastąpi  na dzień 01.01.2013 r.  Według stanu na dzień 31.08.2012 r. fundusz naliczany będzie w sumie na 10 emerytowanych pracowników szkoły w Borysławicach, tj. 8 emerytowanych nauczycieli i dwóch emerytowanych pracowników obsługi szkoły.
Kontynuując uprzejmie informuję, że pozostałe z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły spraw finansowych.
I tak :
- w drodze zarządzenia Nr 95/2012 z dnia 25 lipca wprowadziłam zmiany
w budżecie gminy na bieżący rok.
Wprowadzone zmiany do budżetu dotyczyły zmian w planie finansowym Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie  i miały na celu zabezpieczenie środków  finansowych na wydatki związane z remontem pomieszczeń przedszkola w związku
z wcześniejszą awarią,  jaka miała miejsce w budynku przedszkola.
- 1 sierpnia br. wydałam zarządzenia w sprawie :
a) przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
b) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej naszej gminy z I półrocze br.
Dokumenty te zostały złożone w biurze Rady Gminy oraz przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- Ostatnie z wydanych zarządzeń dotyczyło opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
Zarządzenie powyższe zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników merytorycznych Urzędu Gminy do opracowania  materiałów planistycznych do projektu budżetu, określa zakres prac, terminy składania materiałów oraz wzory druków obowiązujących przy opracowywaniu projektu budżetu.

Państwo Radni, Szanowni Państwo, w dalszym toku swojego wystąpienia uprzejmie informuję, że :


 - Trwają prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Bylicach.
Zakres robót budowlanych, który został wykonany do dnia dzisiejszego to : remont
i termomodernizacja dachu, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie budynku styropianem, przygotowanie pod wykonanie tynku, remont wnętrza zbiornika retencyjnego nr 1 i 2, wykonanie fundamentów pod nowe urządzenia w hali technologicznej, rozpoczęcie robót wykończeniowych w chlorowni (szpachlowanie ścian, układanie płytek), rozpoczęcie robót elektrycznych.
Po wykonaniu odwiertu okazało się, że założone w projekcie parametry wody odbiegają od rzeczywiście uzyskanych. Ze względu na konieczność uzyskania odpowiednich parametrów wody uzdatnionej zdecydowaliśmy się na zmianę założonej w projekcie technologii uzdatniania. Zmiana technologii polega na lepszym napowietrzaniu wody i płukaniu filtrów. Zastosowanie bardziej wydajnej technologii spowodowało konieczność podpisania stosownego aneksu do umowy oraz zwiększenie kosztów modernizacji stacji o 167 840,77 zł. Ze względu na zmianę technologii wydłużony został termin realizacji inwestycji o 45 dni. Planowany termin zakończenia zadania to 19 października 2012 r. Szczegółowy zakres zmian technologii oraz stan zaawansowania prac przedstawi Państwu Radnym obecny na dzisiejszej sesji Pan Jacek Waszkowiak, inspektor nadzoru modernizacji SUW w Bylicach.

- 17 sierpnia br. dokonano odbioru robót związanych z remontem naszego przedszkola gminnego. Całość zadania zamknęła się łączną kwotą 53 042,03 zł. Prace te,  jak wiemy,  były konieczne do wykonania ze względu na zaistniałym wiosną zalaniu piwnic przedszkola. Większość prac pokryło ubezpieczenie i jest to kwota 40 263,46 zł. Pozostałe wydatki, tj. 12 778,57 zł, pokryte zostały z pieniędzy samorządu w ramach których pomalowano salę, wymieniono instalację wodono-kanalizacyjną, zamontowano grzejniki oraz wykonano roboty elektryczne.  Wykonawcą prac była firma Pana Krzysztofa Szurgota z Koła.

- Zakończyły się również prace na sali gimnastycznej w Grzegorzewie. Polegały one głównie na ługowaniu starych lamperii, szpachlowaniu ścian, trzykrotnym malowaniu całych ścian i sufitu farbą akrylową wraz dwukrotnym ich lakierowaniem. Zamontowano także nowe drzwi wejściowe na salę gimnastyczną. Wartość prac zgodnie z zawartą umową wyniosła 19 834,97 zł brutto. Wykonawcą prac była firma Pan Huberta Olczyka z Grzegorzewa.

- 13 sierpnia wyłoniony został bank, który udzieli nam kredytu na kwotę 1 600 000,00 zł. W przetargu złożona została jedna oferta Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie. Łączny zaoferowany koszt obsługi kredytu przez okres 10 lat to kwota: 651 149,17 zł, co przekłada się na oprocentowanie równe 6,41%

- 30 lipca zawarliśmy umowę na dowozy dzieci do naszych szkół w roku szkolnym 2012/2013. W postępowaniu przetargowym złożonych zostało 5 ofert. Najkorzystniejsze warunki zaproponowała firma Katarzyna Turist ze Ślesina. Zaoferowana cena za przejechanie jednego kilometra to 2,71 zł brutto i jest ona niższa od zeszłorocznej o 5 groszy, gdzie usługi świadczył PKS Konin. 

- 2 sierpnia br. wybrano wykonawcę zadania Przebudowa drogi gminnej nr 494017P w miejscowości Bylice. W postępowaniu przetargowym złożono 5 ofert. Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy GOLMAR Sp. z o.o. z Bierzma Gm. Brudzew. Zaoferowana cena za wykonacie zadania to 89 120,70 zł.
Umowa z wykonawcą zawarta zostanie w bieżącym tygodniu. Ze względu na duże oszczędności uzyskane w przetargu trwają rozmowy nad rozszerzeniem zakresu zadania, tak by maksymalnie wykorzystać dofinansowanie uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego.  

Kontynuując uprzejmie informuję, co następuje :

- 26 lipca na działkach w Grzegorzewie położonych przy ul. Witosa odbyły się czynności wznowienia i wyznaczenia znaków granicznych. Czynności geodezyjne na gruncie przeprowadził geodeta uprawniony Włodzimierz Ziółkowski.
W czynnościach przyjęcia granic udział wzięli właściciele sąsiednich działek zawiadomieni przez geodetę.
Obecnie geodeta sporządza protokół z przyjęcia granic, który ujawniony zostanie
w zasobie geodezyjnym.
Szczegóły w sprawie przedstawię Państwu po sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej.

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie uchyliło w całości zaskarżone postanowienie Wójta Gminy Grzegorzew Nr RDS.6220.1.2012  z dnia 11 czerwca 2012 r.  w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni  wiatrowych  o łącznej mocy 1200 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 348 w Grzegorzewie,   mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Kolegium przekazało sprawę  organowi I instancji do ponownego  rozpatrzenia.
Wobec powyższego  wszystkie strony  postępowania  pismem nr RDS.6220.1.2012  z dnia  10 sierpnia br. zostały powiadomione o powyższym,  natomiast pismami z  16 sierpnia 2012 r. wystąpiliśmy ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kole  o wydanie opinii,  co do potrzeby opracowania raportu  i ewentualnego jego zakresu.

- 22 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Borysławice. Udział w potkaniu wzięli przedstawiciele stowarzyszenia, tj. : Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice Pani Monika Szymczak, Skarbnik Pan Sebastian Bartczak, członek Komisji Rewizyjnej Pani Magdalena Litwin, księgowa Stowarzyszenia Pani Katarzyna Kołodziejska i Dyrektor szkoły Pan Tomasz Cichocki.
Spotkanie dotyczyło formalnego przekazania w użyczenie Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Borysławice nieruchomości położonej na działce nr 201/5 wraz z dotychczasowym wyposażeniem. Stowarzyszenie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przejęło od Gminy arkusze spisu z natury, na podstawie których dokona sprawdzenia sprzętu znajdującego się  w budynku przejmowanej szkoły.
Następnie omówiony został projekt umowy użyczenia. Dokonano uzgodnień w kwestii pozostawienia w szkole Filii Biblioteki Publicznej i wyłączenia  z użyczenia biologicznej oczyszczalni ścieków TOPAZ -20. W związku z tym Stowarzyszenie zawrze z Gminą umowę na odprowadzanie ścieków do biologicznej oczyszczalni. Ustalono również, że Stowarzyszenie powoła komisję, która zajmie się likwidacją zużytego mienia, oczywiście  po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminą oraz uzupełni braki powstałe w wyniku likwidacji.
Umowa użyczenia zawiera wszystkie sugestie zgłaszane przez Państwa Radnych.

- Będąc przy temacie oświaty pragnę Państwa poinformować, że na podstawie art.5c pkt 3 i art.37 ust.1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie Pan Tomasz Poniecki wystąpił do mnie z pismem o wyrażenie opinii w sprawie powołania z dniem
1 września br. Pani Beaty Drozd – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie,  na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Uprzejmie informuję, że zaakceptowałam propozycję pozytywnie opiniując powierzenie Pani Beacie Drozd stanowiska wicedyrektora zespołu.

W dalszym toku swojego wystąpienia uprzejmie informuję, że :

- Zakończyliśmy remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej masą na gorąco. W sumie wyremontowaliśmy 243 m2 dróg.
Koszt remontu - 19.128,96 zł. Prace wykonywała firma z Koła.

-  Po raz kolejny firma Skanska okazała naszej gminie przychylność przekazując nieodpłatnie 75 ton frezu asfaltowego, który został nawieziony na drogę łączącą ulicę Łąkową z ulicą Leśną oraz na parking przy cmentarzu parafialnym
w Grzegorzewie.

- Firma INEA S.A. z Poznania za pośrednictwem biura SIGMATEL wystąpiła do nas o zgodę na budowę kanalizacji kablowej wraz z przyłączami telewizji kablowej na terenie Grzegorzewa. Prace będą polegać na umieszczeniu rur fi 110 na głębokości około 1 m w ziemi. Kanał będzie kładziony na ulicach Leśna, Uniejowska, Toruńska, Kolska, Warszawska, Polna, Kwiatowa, Północna, Krótka, Słoneczna, Starkiewicza, Źródlana, Witosa, Szkolna, Choińska, Stodolna, Ogrodowa, Plac 1000-lecia, Łąkowa, 3-go Maja, Zielona. Wszystkie urządzenia zaprojektowane są w poboczach dróg a przejścia pod drogami są poprzez przewierty.
Kabel będzie biegł przez Koło, Kolonię Powiercie, Powiercie, Skobielice, Przybyłów, Grzegorzew. Pierwszym naszym krokiem jest wydanie decyzji na lokalizację urządzeń następnie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,  za które będziemy naliczać co rok opłaty.  

Szanowni Państwo
Dokładnie dwa miesiące temu, na sesji 27 czerwca życzyłam naszym uczniom i nauczycielom bezpiecznego i udanego letniego wypoczynku. Czas biegnie bardzo szybko. Wakacje praktycznie za nami. Za tydzień rozpoczynamy nowy rok szkolny 2012/2013.
Staraliśmy się nasze szkoły przygotować do rozpoczęcia nowego roku szkolnego jak najlepiej, aby zapewnić uczniom i nauczycielom jak najlepsze warunki do nauki
i pracy. Stąd czas wakacji był to czas remontów w placówkach oświatowych,
o którym mówiłam m.in. wcześniej.
W związku ze zmianami,  jakich dokonaliśmy w sieci szkół na terenie gminy, czas wakacji był to również czas intensywnej pracy administracyjnej związanej
z organizacją pracy placówek oświatowych przy nowym układzie sieci szkolnej oraz działań i czynności, jakie zobowiązani byliśmy wykonać w związku z likwidacją szkoły w Borysławicach. Przeprowadziliśmy inwentaryzację majątku szkoły, wypłacamy odprawy pracownikom szkoły. Świadczenia przysługujące pracownikom w związku z likwidacją szkoły wynikające z przepisów prawa to wydatek rzędu 100.000 zł.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grzegorzewie z Panią Kierownik ZEAS Jolantą Cieślak, jak zwykle stanął na wysokości zadania i dlatego też możemy powiedzieć, że pod względem organizacyjnym do rozpoczęcia nowego roku szkolnego jesteśmy przygotowani.
Serdecznie Pani Kierownik i całemu Zespołowi ZEAS za ogrom wykonanej pracy serdecznie dziękuję.

Szanowni Państwo.
Pozwólcie Państwo, że na zakończenie niniejszego sprawozdania złożę podziękowania osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, że w okresie wakacji nasze dzieci, szczególnie te  z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,  mogły atrakcyjnie i ciekawie spędzić wakacje.
I tak podziękowania składam Pani Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie oraz wszystkim członkom komisji, którzy jak co roku, wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach - Kolonii zorganizowali wypoczynek letni dla 32 uczniów z terenu gminy w Białce Tatrzańskiej.
Dla 14 uczestników pobyt sfinansowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczniowie naszych szkół wypoczywali w Pensjonacie Pod Tatrami w dniach od 30 lipca do 12 sierpnia br. spędzając w tym roku, wyjątkowo atrakcyjnie czas.
Ponadto uprzejmie informuje, że w okresie od 29.07. do 11.08.br.  3 uczniów
z terenu naszej gminy skorzystało z bezpłatnego wakacyjnego wypoczynku
z elementami socjoterapii pn. Poznajmy się w Poznaniu. Dzięki naszej współpracy ze Stowarzyszeniem Środowiskowy Klub Abstynenta w Poznaniu udało nam się umożliwić wakacyjny wyjazd młodzieży z rodzin z problemami uzależnień.
Podczas dwutygodniowego pobytu uczniowie zwiedzili Stary i Nowy Poznań, jezioro Maltańskie, poznali studio TV od zaplecza, uczestniczyli również w różnych zabawach sportowych. Było to bardzo udane przedsięwzięcie i liczymy na dalszą współpracę ze stowarzyszeniem.
Raz jeszcze serdecznie organizatorom letniego wypoczynku naszych uczniów dziękuję.

Na zakończenie zachęcam Wszystkich Państwa do udziału w gminnych obchodach 73. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, które odbędą się,  jak każdego roku,
1 września w Grzegorzewie. Uroczystości rozpoczniemy o godz.16.30 zbiórką delegacji i pocztów sztandarowych przed Domem Strażaka, następnie  o godz. 17.00 odprawiona zostanie Msza Święta  po czym nastąpi przemarsz pod Urząd Gminy i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych w obronie Ojczyzny w latach 1938-1945 oraz  przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie odbędzie się Apel Poległych i złożenie kwiatów na grobie poległych we wrześniu 1939 r.
Poprzez swoją obecność dajmy wyraz szacunku dla historii i bohaterów tamtych czasów !

     
               Dziękuję
              Wójt Gminy
      /-/ Bożena Dominiak