I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 27 sierpnia do 28 września 2012 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 27 sierpnia do 28 września 2012 r.

Szanowni Państwo, za nami rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2012/2013.
Dla naszej gminy 3 września 2012 r. – dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego to ważna data, gdyż ten rok szkolny rozpoczęliśmy w zmienionych warunkach organizacyjnych, po dokonanej reorganizacji sieci placówek oświatowych.
Dlatego też pozwólcie Państwo, że dzisiejsze  sprawozdanie rozpocznę od przekazania informacji właśnie na tematy oświatowe.

I tak uprzejmie informuję, że rok szkolny 2012/2013 rozpoczęliśmy sprawnie i  bez zakłóceń. Dziękujemy Państwu dyrektorom za zaproszenia na uroczyste rozpoczęcia  roku szkolnego. Ze wszystkich zaproszeń skorzystaliśmy. Przedstawiciele naszego samorządu w każdej szkole byli i wspólnie z nauczycielami i uczniami przywitali nowy rok szkolny.  
Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2012/2012 na terenie naszej gminy obowiązek szkolny realizuje 579 uczniów. Jest to o 15 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2011/2012.
W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uczy się 325 dzieci.
Do gimnazjum uczęszcza 215 uczniów.
W Niepublicznej Szkole w Borysławicach uczy się 39 uczniów.
Ze zlikwidowanej szkoły w Borysławicach od 1 września br. czworo uczniów uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie do klas V i VI oraz 2 uczniów do Szkoły Podstawowej w Barłogach – klasy II-III.
96 dzieci w wieku 5-6 lat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne.
Ponadto 15 dzieci w wieku 3 i 4 lata uczęszcza do oddziałów zerowych w szkołach oraz do Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie.
W tym miejscu pragnę Państwa poinformować, że w bieżącym roku 14 sześciolatków rozpoczęło naukę w klasach pierwszych, tj. :
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie – 4
- w Szkole Podstawowej w Bylicach – Kolonii – 2,
- w Szkole Podstawowej w Barłogach – 1
oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych – 7.

W kwestii dowożenia uczniów do szkół uprzejmie informuję, że od września dowozem zorganizowanym autobusami szkolnymi objętych jest 178 uczniów
z terenu naszej gminy.
Siedmioro dzieci niepełnosprawnych dowożonych jest samochodem gminnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole.
Z miejscowości Barłogi dowożone jest jedno dziecko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Kole.
Jedno dziecko dowożone jest przez rodzica samochodem prywatnym.
Zwrot kosztów przejazdu za bilety miesięczne komunikacją PKS przysługuje dla
31 uczniów dojeżdżających.

Szanowni Państwo,  w zakresie funkcjonowania Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Borysławicach pragnę Państwa poinformować, że umowa użyczenia budynku szkoły w Borysławicach wraz z wyposażeniem pomiędzy Gminą Grzegorzew, a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Borysławice podpisana została 31 sierpnia br. Gmina przekazała Stowarzyszeniu w użyczenie nieruchomość położoną na działce nr 201/5 wraz z dotychczasowym wyposażeniem o łącznej wartości 814 759,55 zł.
Umowa została zawarta na czas prowadzenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej,               o uprawnieniach szkoły publicznej w Borysławicach Kościelnych wraz z oddziałem przedszkolnym.
Tak jak wcześniej informowałam w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Borysławicach Kościelnych uczy się 39 uczniów.
Zgodnie z podjętą na ostatniej sesji decyzją od 1 września br. Stowarzyszenie Edukacyjne otrzymuje dotacje z budżetu gminy na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej. Dotacje przekazywane są w miesięcznych transzach. Dotacja na obecny, pierwszy miesiąc działalności szkoły, w kwocie 23.943,66 zł przekazana została na konto stowarzyszenia 11 września br.

Pragnę dodać w tym miejscu, o czym informowałam już wstępnie na poprzedniej sesji, że wypłaciliśmy należne świadczenia przysługujące pracownikom zlikwidowanej szkoły w Borysławicach wynikające z przepisów prawa, na co wydatkowaliśmy z budżetu gminy łącznie kwotę  111.992,06 zł.
Jednocześnie podjęliśmy starania, ażeby chociażby częściowo odzyskać wydane na te cele pieniądze składając do Ministerstwa Edukacji wniosek o częściową refundację kosztów odpraw wypłaconym nauczycielom.
Mam nadzieję, że podjęte działania przyniosą efekt. Każda kwota wsparcia na pewno nas zadowoli zwłaszcza, że potrzeb finansowych w oświacie mamy dużo.
Na temat potrzeb finansowych w oświacie dyskutować będziemy w dalszej części dzisiejszej sesji, omawiając proponowane do wprowadzenia zmiany do tegorocznego budżetu.
Od 1 września nauczyciele naszej gminy otrzymali 3,8% podwyżkę płac.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,
Kończąc omawianie zagadnień oświatowych informuję, że szczegółowe dane dotyczące liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych oraz porównywalne dane dotyczące zatrudnionej kadry po przeprowadzonej reorganizacji od września br. zobrazuję Państwu w raporcie o stanie oświaty gminnej, który zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedstawię Wysokiej Radzie w terminie do
31 października br.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat kolejnej bardzo istotniej dla naszego samorządu sprawy, jaką jest bez wątpienia realizacja inwestycji związanej z modernizacją stacji uzdatniania wody
w Bylicach – priorytetowej inwestycji obecnej kadencji naszego samorządu.
Informuję, że na stacji uzdatniania wody w Bylicach trwają intensywne prace.
W tym tygodniu planowane jest już uruchomienie całej instalacji technologicznej. Po tym uruchomieniu przyjdzie czas na szereg badań sanitarnych oraz ostateczne wykończenie budynku i zagospodarowania terenu.
Aktualny stan budowy przedstawia się następująco : zakończono modernizacje dwóch zbiorników wody surowej, została wykonana sieć kanalizacyjna na terenie SUW oraz ułożone zostały rurociągi wodociągowe między zbiornikami wody uzdatnionej a budynkiem SUW, a także rurociągi doprowadzające wodę ze studni głębinowych, wykonano ogrodzenie wokół terenu SUW oraz chodniki z kostki brukowej.

Zakres robót budowlanych, który został wykonany do dnia dzisiejszego to:
1. Wykonanie tynku na zewnątrz budynku w 60 %.
2. Wykonanie posadzek wewnątrz budynku, trawa układanie płytek
     podłogowych.
3. Ułożono płytki na ścianach wewnątrz budynku w hali technologicznej
      i chlorowni
4. Ściany wewnętrzne budynku zostały przygotowane do malowanie
5. Zamontowano stolarkę drzwiową
6. W 90 % wykonano instalacje elektryczne wewnątrz budynku, aktualnie montowane są oprawy oświetleniowe
7. W budynku trwają prace wykończeniowe
Zakres robót na najbliższy tydzień to :
1. Zakończenie prac przy instalacji technologicznej, zgłoszenie instalacji do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego
2. Kontynuacja prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku.
3. Kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu
Reasumując na dziś możemy stwierdzić, że realizacja zadania przebiega zgodnie
z planem.
W załączeniu przedstawiam Państwu szczegółową informację inspektora nadzoru Pana Jacka Waszkowiaka.

Państwo Radni, Szanowni Państwo, w dalszym toku swojego wystąpienia pragnę poinformować, że :

- 05 września br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia  Wielkopolska Wschodnia, na którym dokonano wyboru operacji do dofinansowania w ramach Małych Projektów i Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej.
W ramach Małych Projektów z terenu naszej gminy zostały złożone dwa wnioski :
1. „Poprawa wizerunku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bylicach pełniącej funkcję Świetlicy Wiejskiej” – złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bylicach. Kwota dofinansowania: 17 587,50 zł.
2. „Zakup strojów i wyposażenia dla Zespołu Ludowego Grzegorzewianki” – złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej.
Kwota dofinansowania: 16 488,00 zł
W wyniku przeprowadzonej oceny obydwa projekty uzyskały pozytywną opinię Rady Stowarzyszenia i otrzymały dofinansowanie. Dalszym rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
W ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej z terenu naszej gminy złożony został jeden projekt, lecz ze względu na ograniczoną pulę pieniędzy nie uzyskał on finansowania.

- Rozpoczęliśmy  drugi rok realizacji projektu Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew. Przypomnę, że projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007- 2013. W ramach projektu przeprowadziliśmy nabór uzupełniający do przedszkola w Barłogach oraz realizujemy założone w projekcie zadania m.in. zajęcia dodatkowe, wyjazdy i spotkania. Projekt zakończy się w lipcu 2013 r. bez konieczności, lecz z możliwością kontynuowania działalności przedszkola po zakończeniu projektu.

- Zakończył się częściowy remont dachu Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Borysławicach Kościelnych polegający na wymianie gontów nad prezbiterium i kruchtą kościoła. Zadanie częściowo jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Środki te udało się pozyskać Parafii przy współpracy z naszym samorządem, dzięki wnioskowi złożonemu w lutym tego roku. Aktualnie trwają czynności odbiorowe i rozliczenia projektu.
Należy podkreślić, że mimo uzyskania dofinansowania zewnętrznego znaczną część wydatków związanych z remontem ponosi Parafia.

- Od 19 września br. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole przystąpił do prac związanych z konserwacją rowu melioracyjnego  R-M 2 na długości 1 750 m
w miejscowości Tarnówka ( rów przebiegający przez drogę powiatową koło posesji Pana Mejsnera, dalej po skosie pod drogą do Ladorudzka, po płytach i  przez łąki aż do rzeki Orłówki ).  Konserwacja tego rowu odbywa się w ramach dotacji udzielonej Gminnej Spółce Wodnej z budżetu Gminy Grzegorzew.
Planowany koszt zadania to kwota 17 223,17 zł., w tym dotacja Gminy Grzegorzew 12 000 zł   i środki własne Gminnej Spółki Wodnej 5 223,17zł.
Prace konserwacyjne prowadzone są w zależności od potrzeb ręcznie i przy użyciu  koparki w miejscach  tego wymagających.
Termin wykonania prac  -  31 października br.

Szanowni Państwo,
Potrzeb w zakresie odtworzeń i napraw urządzeń melioracyjnych mamy na terenie naszej gminy dużo.
Są one,  na miarę możliwości finansowych, tj. środków finansowych pozostających do dyspozycji Gminnej Spółki Wodnej pochodzących ze składek na GSW
i pozyskanych przez spółkę wodną dotacji sukcesywnie załatwiane.
Celem realizacji licznych potrzeb i postulatów mieszkańców GSW Grzegorzew podejmuje starania o środki zewnętrzne, czego efektem jest m.in. to, że Gmina Spółka Wodna w Grzegorzewie, jako jedna z czterech spółek wodnych z terenu Powiatu Kolskiego otrzymała w 2012 roku dotację z budżetu powiatu w kwocie 2.000 zł.
Pozwólcie Państwo, że obecnie przedstawię prace, jakie w bieżącym roku zostały już na urządzeniach melioracyjnych wykonane i tak informuję, że w bieżącym roku wykonano konserwację następujących rowów :
- RB- rów biegnący obok posesji p. Sosnowskiej pod ul. Toruńską  do rzeki Rgilewki na długości 900m
- RG – rów biegnący od Rgilewki pod drogą nr 2 w kierunku dawnych Byliczek na długości 1300m
- RG6 – rów dochodzący do RG  biegnący w kierunku Krzykos  przechodzący pod drogą  z Borysławic Kościelnych do Bylic (Byliczek) na długości  850 m
- RG7 rów dochodzący do RG  za posesją Pana  Kazimierza Koźlarka w Borysławicach Kościelnych - gruntowna konserwacja przeprowadzona koparką na długości 800m
- 21 września br. została wykonana odkrywka zbieracza  na polu Pana Stachowicza  przy tzw. „ drodze Bartosika ”,  z ustaleniem jego głębokości,  co pozwoli na podjęcie decyzji o położeniu i włączeniu  nowo położonego  sączka, który częściowo rozwiązałby problem ze źle działającą melioracją w tym rejonie.
- Rozpoczęliśmy także prace celem realizacji wniosku Rady Sołeckiej Sołectwa Grzegorzew dotyczącego przywrócenia drożności rur melioracyjnych przy drodze dojazdowej do pól od ulicy Kolskiej do wiatraków.
Celem zapewniania prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych w tym rejonie 21 września wymieniono rury ceramiczne  na rury pełne 200 mm na jednym ze zbieraczy przechodzącym pod drogą do wiatraków ( droga biegnąca od  drogi Powiercie - Leśnica – Grzegorzew do wiatraków),  co zapobiegnie jego uszkodzeniom spowodowanym przejazdami ciężkimi pojazdami i uchroni od zaburzeń w odpływie wód melioracyjnych.
25 września br. wymieniono rury ceramiczne na rury pełne 200 mm na zbieraczu przechodzącym pod drogą do wiatraków. Zamontowano studnię i podjęto rurociąg 125 mm do studni - wcześniej rurociąg ten łączył się z rurociągiem ceramicznym 220 mm w drodze.
Planowana jest także wymiana rur na pozostałym, jednym rurociągu melioracyjnym przechodzącym pod tą drogą.
Mówiąc na temat funkcjonowania urządzeń melioracyjnych na terenie naszej gminy pragnę poinformować, że 27 września br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rzeka Rgilewka w km 3+100 do 32+800 gmina Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Chodów”. Kolejnym etapem będzie przygotowanie operatu wodnoprawnego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy. Wyłonienie wykonawcy może nastąpić najwcześniej w połowie przyszłego roku.


Pozwólcie Szanowni Państwo, że w dalszym części sprawozdania podzielę się z Państwem informacjami o pracach wykonanych i obecnie realizowanych na drogach gminnych.

I tak uprzejmie informuję, że :
1. Firma Golmar,  zgodnie z zawartą umową,  wykonała nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w Bylicach (Byliczki). Koszt tej pracy to 89.000 zł. Z uwagi na niskie wartość złożonej oferty postanowiliśmy wykonać prace dodatkowe polegające na wykonaniu zjazdów do posesji oraz na pola, które znacząco zmniejszą ryzyko obłamywania krawędzi oraz poprawią estetykę miejscowości. Dodatkowe prace pozwolą na wykorzystanie całego dofinansowania w wysokości 100.000 zł., jakie na budowę tej drogi otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
2. Prowadzimy prace celem poprawy stanu nawierzchni dróg gminnych nieutwardzonych, tj. na terenie gminy pracuje równiarka.
Prace wykonuje firma z Brzeźna.
3. Zakończyliśmy remont drogi gminnej w Grzegorzewie  - droga od torów w stronę drogi krajowej nr 92 oraz drogi gminnej od Ladorudzku w stronę Otalęża. Obydwie drogi służą głównie rolnikom,  jako dojazd do łąk.
Remont polegał na nawiezieniu gruzu betonowego.
Pace wykonała firma z Lichenia. Koszt tych prac to 66.000 zł.
4. Wykosiliśmy pobocza oraz niektóre rowy przydrożne w pasach drogowych                           w następujących miejscowościach: Bylice ( Byliczki), Zabłocie, Tarnówka i Ladorudzek. Prace wykonała firma z Chruścina. Koszt 8.000 zł 
5. Kolejny już raz pozyskaliśmy frez asfaltowy z drogi krajowej nr 92,  który zostanie nawieziony na ulicę Góry oraz ulicę Leśna w Grzegorzewie.
6. Trwają prace remontowe na drodze krajowej nr 92 polegające na sfrezowaniu warstwy ścieralnej i ułożeniu nowej. Prace wykonuje firma SKANSKA,  a inwestorem jest zarządca drogi tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Kontynuując niniejsze sprawozdanie uprzejmie informuję, że  :

1. Gmina nasza merytorycznie przygotowuje się do realizacji nowego systemu gospodarki odpadami. Uczestniczymy w programach szkoleniowych  we współpracy                   w Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu                     i  Związkiem Międzygminnym „ Koniński Region Komunalny ”.
Za pośrednictwem Związku Międzygminnego „ Kolski Region Komunalny ” został powołany zespół roboczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele  wszystkich gmin należących do związku.
Odbywają się spotkania zespołu w celu wymiany doświadczeń  i omówienia szczegółów, np. projektów uchwał.
Rozpoznaliśmy również potrzeby w zakresie technicznej obsługi i ustaliliśmy, jaki program komputerowy musimy zakupić.
Jesteśmy w trakcie przygotowania projektów uchwał, które muszą być podjęte przez Wysoką Radę do końca tego roku.
Będziemy je konsultować z Państwem  Radnymi  na posiedzeniach komisji stałych.
Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy akcję informacyjną wśród mieszkańców.
W tym celu przygotowaliśmy ulotki, które dostarczymy do każdego domu w naszej gminie. Szczegółowe informacje będą zamieszczone także na stronie internetowej.
W akcję informacyjną bardzo aktywnie włączył się również Związek Międzygminny
„ Kolski Region Komunalny ”, który sukcesywnie będzie zamieszczał artykuły
w Przeglądzie Kolskim informujące  o zmianach w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami. Pierwszy artykuł ukazał się w ubiegłym tygodniu.
Na cele prowadzonej kampanii informacyjnej związek pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
W związku z prawdziwą rewolucją, jaka następuje w zakresie gospodarki odpadami, nowymi, trudnymi zadaniami oraz obowiązkami nałożonymi na gminy, ale i na mieszkańców - właściwa, a co najważniejsze skuteczna kampania informacyjna jest rzeczą niezbędną. Biorąc pod uwagę działania podejmowane obecnie przez Związek Międzygminny Kolski Region Komunalny możemy przekonać się, że bytność naszej gminy, jak i innych gmin Powiatu Kolskiego w Związku, daje korzyści i przynosi efekty widoczne szczególnie teraz.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo
2. Trwa postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni  wiatrowych  o łącznej mocy 1200 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 348 w Grzegorzewie,   mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole podtrzymali dotychczasowe swoje opinie co do opracowania raportu dla w/w przedsięwzięcia , i tak : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwolnił inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,  natomiast  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził konieczność opracowania omawianego raportu. Z treścią wydanych opinii  zostały zapoznane strony postępowania .

3. W sierpniu rolnicy z terenu naszej gminy złożyli 304 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  W bieżącym roku stawka zwrotu wynosi 0,95 zł. na litr.
Wydałam w tej sprawie 303 pozytywne decyzje na łączną kwotę 109.400,29 zł.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października br.

4.  15 września minął termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy, u których dochód na osobę w rodzinie wynosi 351 zł.  We wskazanym terminie złożone zostały 134 wnioski.
Informuję, że w związku z wejściem w życie 1 października rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie  zwiększenia kryterium dochodowego do kwoty 456 zł, rodzice uczniów lub pełnoletni uczeń, którym we wrześniu dochód na osobę w rodzinie przekraczał kryterium 351 zł, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy od m-ca października br.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zostaną wypłacone po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, tak jak w roku ubiegłym, realizował będzie projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej ” Działanie 7.1. „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ”, którego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na terenie Gminy Grzegorzew.
Na realizację projektu w 2012 r. przeznaczona zostanie kwota 70.243,87 zł, w tym :
- płatność ze środków europejskich – 59.707,29 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego – 3.160,97 zł
- wkład własny gminy - 7.375,61 zł.
Projekt skierowany jest do 11 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem.
Uczestnicy projektu w okresie od października do listopada wezmą udział w :
- szkoleniu z zakresu fryzjerstwa,
- warsztatach aktywnego poszukiwania pracy na rynku pracy
- indywidualnych konsultacjach z psychologiem.
Dziękuję Pani Kierownik i pracownicom GOPS za zaangażowanie i kontynuację realizacji projektu, który stwarza osobom bezrobotnym  z terenu naszej gminy nowe możliwości.

5. Podziękowania i gratulacje składam także Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie, która opracowała i złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologiczne w zakresie edukacji ekologicznej pt.
„ Podróż do krainy przyrody – warsztaty ekologiczne z elementami ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego przez człowieka”.
Pozyskana kwota 2.500 zł wykorzystana zostanie na zorganizowanie warsztatów ekologicznych dla uczniów z terenu gminy.
 
6. „ KOCHAM , LUBIĘ , SZANUJĘ ….. NIE ŚMIECĘ ” pod takim hasłem  została
przeprowadzona  tegoroczna akcja sprzątania świata.
W akcji  udział wzięły  wszystkie szkoły  podstawowe i gimnazjum  z naszej gminy. Łącznie na terenie gminy zostało zebranych około 200 kg śmieci.
O taką ilość  odpadów czystsza jest nasza Gmina .     
Dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się  w tegoroczną akcję               sprzątania świata.

Mówiąc o spotkaniach, w których od czasu odbywania ostatniej sesji uczestniczyłam oraz ważniejszych wydarzeniach, jakie w okresie międzysesjnym miały miejsca uprzejmie informuję, że :

- 19 września wspólnie z Panią Skarbnik Gminy wzięłam udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, którego celem była analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze br. Rozpatrzenie sprawozdania za I półrocze tego roku stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

- 21 września uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP.
W trakcie posiedzenia członkowie zarządu omówili odbyte gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz inne sprawy organizacyjne.
Dyskusja prowadzona w trakcie posiedzenia dotyczyła również  odbytych szkoleń dla 27 strażaków z terenu gminy oraz związanych z tym wypłat ekwiwalentów za udział w szkoleniach, na który to cel musielibyśmy wydatkować z budżetu gminy łącznie 6.600 zł. Informuję, że Zarząd Gminny OSP w kwestii ewentualnych wypłat ekwiwalentu za udział w szkoleniach wypowiedział się negatywnie wskazując, że do tej pory takiej praktyki nie stosowano.

- 2 września na terenie stadionu miejskiego w Kole odbyły się dożynki powiatowe. W Święcie Plonów udział wzięła nasza delegacja z Boguszyńca z tradycyjnym bochnem chleba i wieńcem. Dziękujemy naszej delegacji oraz członkom Zespołu Ludowego Grzegorzewianki, który uświetnił powiatowe święto plonów swoimi występami.

 -   6 września w Lesie Rzuchowskim po raz kolejny odbyła się uroczystość
w miejscu pochówku Polaków, Romów, Żydów, Czechów, Austriaków, Rosjan
i innych ofiar zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej
w obozie zagłady w Chełmnie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej.
Uczestnicy spotkania złożyli przed pomnikiem kwiaty i zapalili znicze.
Na teren byłego obozu przybyły delegacje i poczty sztandarowe z całego kraju. Samorządowcy, kapłani z całego powiatu, instytucje oświatowe i kulturalne, młodzież szkolna, okoliczni mieszkańcy, zwłaszcza ci pamiętający wydarzenia z tego miejsca. Licznie przybyli przedstawiciele organizacji i związków żydowskich.
Ksiądz biskup w swojej homilii mówił – To nie Bóg zabijał. To nie Bóg palił w krematoriach. To nie Bóg dokonuje dzisiaj terrorystycznych zamachów. To, jak powiedziała jedna z polskich pisarek „ Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Dlatego tak ważna jest pamięć, dlatego tak ważne jest to nasze spotkanie tutaj.(…)
Spotkanie ekumeniczne zainicjowane kilka lat temu przez byłego proboszcza parafii Chełmno – księdza Józefa Miłka jest wyrazem pamięci i czci dla ofiar Obozu.
Jest zarazem dialogiem religii i kultur. Niech pamięć o pomordowanych, o tych straszliwych wydarzeniach będzie w nas ciągle żywa.


- 9 września br. w Licheniu odbył się II Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i innych Organizacji Kobiecych z terenów wiejskich.
Udział w spotkaniu wzięło 20 Pań, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich                     z terenu naszej gminy.

- 9 września miały również miejsce dożynki parafialne w Grzegorzewie.                    W uroczystościach udział wzięły delegacje z grzegorzewskiej parafii, tj. z Boguszyńca, Kiełczewka, Tarnówki, Grzegorzewa, Mikołajówka, Chojen
i Przybyłowa. Przedstawiciele  sołectw wręczyli Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Pietryga tradycyjne bochny chleba, wieńce i dożynkowe dary.
Po mszy świętej wszyscy parafianie podzielili się chlebem i przyniesionymi darami.

- 9 września był dniem bogatym w wydarzenia. Otóż tego dnia, w Kościelcu,  odbyły się także IV Powiatowe Warsztaty Ratownictwa Medycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W warsztatach uczestniczyła drużyna Jednostki OSP w Grzegorzewie
w składzie druh Piotr Kurlapski, druh Artur Kusiak, Damian Kwiatkowski i druh Sławomir Czapowski. Towarzyszyłam naszym druhom wspólnie z Panem Komendantem Mariuszem Sanigórskim. Nasza drużyna wypadła bardzo dobrze. Składam naszej drużynie ogromne gratulacje.  

- 15 września 2012 r. w Kłodawie odbyły się  VII Powiatowe Spotkania z Folklorem.           W spotkaniu uczestniczyło 13 zespołów ludowych. 3 zespoły taneczne i 10 zespołów śpiewaczych. Wśród zespołów śpiewaczych udział wziął nasz Zespół Ludowy „Grzegorzewianki ”. Kłodawskie spotkania z folklorem mają na celu kultywowanie bogactwa tradycyjnej kultury ludowej,  prezentację dorobku zespołów oraz edukację i inspirowanie młodego pokolenia do zajmowania się rodzinnym folklorem. Każdy z uczestniczących zespołów otrzymał pamiątkowy dyplom
i upominek w postaci radia z odtwarzaczem płyt CD.
Dziękujemy naszemu Zespołowi Grzegorzewie za piękne, jak zawsze,  promowanie naszej gminy.

- Bardzo skutecznie i pięknie Zespół Ludowy "Grzegorzewianki" promował naszą Gminę 25 września naszą Gminę na warszawskim Torwarze podczas Konwencji  zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej oraz uruchomieniem w sierpniu 2012 r. Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
Nasz Zespół wystąpił z piosenkami folklorystycznymi oraz prowadził warsztaty dla osób starszych na temat swojej działalności, przekazywania dziedzictwa kulturowego, muzyki i folkloru.
"Grzegorzewianki" zostały wybrane jako jedyny zespół folklorystyczny                         z Województwa Wielkopolskiego i  zaproszone do udziału w konwencji przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Gratulujemy naszemu Zespołowi wspaniałego występu.
Informuję w tym miejscu, że rok 2012 decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ustanowiony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej.
Nasza gmina włączyła się w te obchody. To nie tylko udział Zespołu Grzegorzewianki w konwencji,  o której mówiłam wcześniej, planujemy także zrealizować na terenie naszej gminy  projekty :
1. Młodzież zapoznaje Seniorów z techniką obsługi komputera, kurs ten zostanie przeprowadzony przez naszą Wioskę Internetową.
2. Seniorzy czytają dzieciom
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie przyjmowane są
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzegorzewie w terminie do
3 października br.
 Serdecznie zapraszamy Naszych Seniorów do udziału w projekcie, będzie nam bardzo miło, jeżeli włączycie się Państwo w inicjatywę, którą podjęliśmy.

Szanowni Państwo
Każdego roku, wraz z rozpoczęciem nauki, Funkcjonariusze Policji Komendy Powiatowej Policji w Kole, realizują w szkołach na terenie Powiatu Kolskiego działania prewencyjne pod nazwą „Bezpieczna szkoła". Gmina nasza aktywnie uczestniczy w tym programie. 21 września inauguracyjne spotkanie, rozpoczynające cykl spotkań z uczniami, odbyło się w naszej gminie, tj. w Szkole Podstawowej w Barłogach. Hasłem spotkania była   „Bezpieczna droga do szkoły". W lekcji o bezpieczeństwie uczestniczyli także rodzice odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. Niecodziennym  uczestnikiem spotkania był sierż. Pyrek - gość specjalny, który przyjechał do dzieci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.  Podczas prelekcji przygotowanej przez funkcjonariuszy kolskiej komendy zaprezentowano podstawowe zasady bezpieczeństwa. sierż. szt. Anna Drynkowska  przypominała o bezpiecznych zachowaniach w szkole i w domu, natomiast  funkcjonariusz kolskiej drogówki asp. Tomasz Bartczak omówił zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się w pobliżu drogi oraz czyhające na pieszych niebezpieczeństwa. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność noszenia elementów odblaskowych przez dzieci.  Po krótkim wykładzie nadszedł czas na ćwiczenia praktyczne. Pod okiem funkcjonariuszy dzieci ćwiczyły przechodzenie przez jezdnię. Podczas spotkania nie zabrakło także atrakcji. Policjanci prezentowali  uczestnikom spotkania wyposażenie policjanta do służby: pałki służbowe, tarcze, hełmy ochronne, kajdanki, tarcze do zatrzymywania. Z możliwości obejrzenia wnętrza radiowozu skorzystali chyba wszyscy. Na koniec spotkania przekazaną wiedzę funkcjonariusze sprawdzili podczas konkursu pytań. Wzorowych odpowiedzi udzielały nie tylko dzieci, ale i uważne mamy. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i pamiątkowe upominki. Wszystkie dzieci otrzymały od policjantów odblaski w postaci zawieszek do plecaka oraz maskotek  „Pancernika Gustawa" mających zachęcać do podróżowania w pasach bezpieczeństwa.  Szkoła otrzymała również kamizelki odblaskowe dla najmłodszych dzięki którym uczniowie będą bezpieczni na drodze podczas szkolnych wycieczek i spacerów.
Składam serdeczne podziękowania Panu Komendantowi Powiatowemu Policji w Kole, Panu Zastępcy Komendanta Grzegorzowi Baszczykowi, bezpośrednio odpowiedzialnemu za realizację programu oraz wszystkim funkcjonariuszom policji zaangażowanym w realizację projektu, który kształtuje w najmłodszym pokoleniu naszych mieszkańców  właściwe postawy i zasady bezpiecznego zachowania.
Dziękuję również Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Barłogach i całej społeczności szkolnej za przygotowanie spotkania od strony organizacyjnej. Dziękujemy za bardzo miłe przyjęcie uczestników spotkania.

Szanowni Państwo,

Dopiero co rozpoczęliśmy rok szkolny, a już możemy pochwalić się sukcesami naszych uczniów.
26 września w Przedczu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Przywieźliśmy 3 złote medale.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie zajęli I miejsce.
Złote medale zdobyły także drużyny dziewcząt i chłopców z gimnazjum zajmując
I miejsca.
Wszyscy zakwalifikowali się na Mistrzostwa Wojewódzkie.
Gratulujemy naszym wysportowanym uczniom. Dziękujemy nauczycielom przygotowującym uczniów i Państwu Dyrektorom Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.
Życzymy sukcesów na Mistrzostwach Wojewódzkich.
     
               Dziękuję
              Wójt Gminy
      /-/ Bożena Dominiak