I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 28 września do 29 października 2012 r.

 

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 28 września do 29 października 2012 r.

I tak uprzejmie informuję, że w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji wydałam dwa zarządzenia.
1. W  drodze  zarządzenia Nr 102/2012 z dnia 8 października br. udzieliłam upoważnienia Sekretarzowi Gminy Pani Arlecie Nowickiej do podejmowania wszelkich decyzji należących do kompetencji Wójta Gminy w czasie mojej nieobecności. Upoważnienie powyższe obejmuje wszystkie czynności konieczne do wykonywania bieżącej działalności jak i reprezentowania Gminy Grzegorzew na zewnątrz.
2. Zarządzeniem Nr 103/2012 z dnia 18 października zdecydowałam o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Grzegorzew  z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzane będą w terminie od 22 października do 8 listopada br. Wyniki konsultacji programu zostaną Państwu Radnym przedstawione łącznie z projektem programu.
 

Państwo Radni, Szanowni Państwo, kontynuując uprzejmie informuję, że :


- 20 października br., po kilku miesiącach prac, zakończona została modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bylicach. Zakończyliśmy największą inwestycję realizowaną przez gminę w obecnej kadencji samorządu. Roboty budowlane i modernizacyjne trwały od 29 czerwca do 19 października. Wykonawca w terminie zakończył prace. Osiągnęliśmy zamierzony cel. Ze stacji w Bylicach płynie lepsza jakościowo woda, co potwierdzają badania Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kole i innych służb nadzorujących pracę stacji.  Modernizacja stacji kosztowała nas 2 399 613 zł. Obecnie zajmujemy się rozliczeniem projektu, który jak Państwo na pewno pamiętacie, dofinansowany będzie z funduszy europejskich, tj.z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jutro w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Wielkopolskiego składamy wniosek o płatność. Od tego momentu będziemy czekać na zwrot dofinansowanej części zadania.

- 24 października br., realizując ustawowy obowiązek nałożony na mnie art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty, dotyczący przedstawienia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Gminy, w terminie do 31 października informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów złożyłam na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Banasiaka  informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
W informację tę zaopatrzeni zostali wszyscy Państwo Radni Rady Gminy.
Przyjęcie przez Wysoką Radę niniejszej informacji stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
- Uprzejmie Państwa informuję, że zakończyliśmy procedurę związaną z uporządkowaniem nazw miejscowości na terenie naszej Gminy. Minister Administracji i Cyfryzacji pozytywnie zaopiniował proponowane przez nas zmiany. Od 2007 roku wykonywaliśmy szereg czynności związanych z tą sprawą, podejmowanie uchwał, konsultacje z mieszkańcami, uzgodnienia z instytucjami. Pragnę Państwu przypomnieć, że z niewiadomych przyczyn występowały różnice w nazwach i rodzajach miejscowości w obowiązującym Wykazie urzędowych nazw miejscowości, a nazwami będącymi w użyciu. Ostatecznie proponowane przez nas zmiany zostały zaakceptowane przez Ministerstwo i znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z terminem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013r.
Przyjęte i zaopiniowane pozytywnie przez Ministerstwo zmiany odpowiadają naszym propozycjom, wypracowanym wspólnie z Wysoką Radą i mieszkańcami miejscowości, których zmiany te dotyczą.
 
Pozwólcie Szanowni Państwo, że w tej części sprawozdania podzielę się z Państwem informacjami o pracach wykonanych i obecnie realizowanych na drogach gminnych.

I tak uprzejmie informuję, że :
1. 23 października br. odebraliśmy inwestycję drogową w Bylicach. Prace polegały na wykonaniu na odcinku 882 mb nawierzchni asfaltowej. W celu uzyskania pełnego dofinansowania czyli 100.000 zł wykonaliśmy jeszcze zjazdy do posesji i na pola przyległe do tej drogi, dwa przepusty oraz rozszerzyliśmy zakres  o ułożenie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu dróg Bylice Borysławice Kościelne o kolejne 36 mb. Koszt budowy z nadzorem to 125.948,73 zł. Prace wykonywała firma GOLMAR z Bierzma. 

2. W miejscowościach Ladorudzek, Tarnówka, Ponętów Dolny, Grzegorzew, Borysławice Zamkowe pracowała równiarka samojezdna profilując nawierzchnię dróg nieutwardzonych. Koszt 10.000 zł. Prace wykonywała firma z Brzeźna.

3. Trwają prace polegające na odmuleniu rowu biegnącego od miejscowości Ladorudzek aż do rzeki Rgilewki w Grzegorzewie. Rów pełni funkcję odwadniającą drogę gminną, przyległy las oraz okoliczne łąki. Prace wykonuje Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole.

4. Na liczne prośby i wnioski mieszkańców dokonaliśmy uzupełnienia poboczy drogi gminnej w Tarnówce. Odcinek przy płytach drogowych. Prace polegały na dowiezieniu piasku oraz na wyprofilowaniu. Koszt realizacji prac to 5.737,95 zł. Prace wykonywała firma TRANS – PUS z Grzegorzewa.

5. W związku  z interpelacjami Państwa Radnych zakupiliśmy znaki drogowe z ograniczeniem tonażu do 15 t. na drogę w Zabłociu i Ponętowie Dolnym.
Koszt zakupu to 1.323 zł. Montaż planujemy we własnym zakresie w najbliższym czasie.

    
Kontynuując niniejsze sprawozdanie uprzejmie informuję, że  :

- Gmina Grzegorzew mając na uwadze rozwój energetyki odnawialnej w dniach 3 i 4 października br. zorganizowała spotkanie  firmy Energia-Active z mieszkańcami  w sprawie montażu kolektorów słonecznych .
Mieszkańcy naszej gminy wykazali duże zainteresowanie. 20 osób wypełniło ankiety zapraszając w ten sposób przedstawiciela firmy Energia –Active  „ do domu „ , aby omówić szczegółowo  kwestię montażu planowanych solarów.
Należy dodać, że Energia –Active  współpracuje z NFOŚ i GW, który  z kolei przy współpracy z systemem bankowym realizuje program 45% dopłat do systemów solarnych.

- Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole wykonał  planową konserwację rowu RM w miejscowości Tarnówka ( od posesji Państwa Chęcińskich, wzdłuż drogi po płytach,  dalej w lewo do rzeki Orłówki) z budżetu Gminnej Spółki Wodnej.  Wykonano konserwację:
-  rowu RM na długości1 800 mb
oraz rowów  wpadających:
           R1/6M na długości – 300 mb
           R6/M  na długości – 535 mb
           R5/M  na długości – 500 mb
Prace konserwacyjne były wykonywane maszynowo i ręcznie.

Przeprowadzona została ponadto wymiana rur ceramicznych na PCV na ostatnim trzecim rurociągu drenarskim na drodze gminnej do turbin wiatrowych w Grzegorzewie.

Kontynuując działania celem realizacji wniosków Rady Sołeckiej Grzegorzewa  z zakresu melioracji,  11 października br. przeprowadziliśmy wizję  stanu rowu RB w Grzegorzewie (rów biegnący obok p. Sosnowskiej) – jego górnego biegu tj. od  momentu włączenia odpływu rurociągu melioracyjnego w km 1 660 na długości około 600 mb. 
W 2/3 rów został zlikwidowany przez właścicieli gruntów dochodzących do rowu.
Na pozostałej długości rów jest porośnięty krzewami i drzewami ( dlatego pozostał ).  Do tego rowu dochodzi rurociąg prowadzący wodę ze starej melioracji z Leśnicy.W okresach wiosennych roztopów i podczas intensywnych opadów zalewane są  przyległe grunty.
Obecnie Kierownik RZSW szacuje koszty realizacji prac, następnie koszty te zostaną przedstawione zainteresowanym.

 - Od 16 października br. w Barłogach przy ul. Piaskowej trwa wymiana istniejącego odcinka sieci wodociągowej na długości ok. 210 m. Wymianę sieci wodociągowej wykonuje Zakład Usług Wodnych Oddział Terenowy w Kole. Koszt związany z wymianą sieci wodociągowej poniesie ZUW, Gmina zapłaci za inwentaryzację powykonawczą.
Wymiana tego odcinka uchroni naszych mieszkańców przed sytuację, jaka wydarzyła się na początku roku, tj. przed zamarznięciem wodociągu i brakiem wody.

- 26 października br. wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Kwota zwrotu przysługująca naszym rolnikom to 109.400 zł. Do końca października pieniądze te zostaną przelane na wskazane przez rolników konta bankowe. 

Mówiąc o spotkaniach, w których od czasu odbywania ostatniej sesji uczestniczyłam oraz ważniejszych wydarzeniach, jakie w okresie międzysesjnym miały miejsca uprzejmie informuję, że :

- 6 października br. odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków Klubu Sportowego Orzeł Grzegorzew. Było ono konieczne m.in. dlatego, by zatwierdzić nowy skład  Zarządu Klubu. Nowym Prezesem Klubu został Pan Stanisław Pyka, a Wiceprezesem Pan Henryk Pajor. Serdecznie Panu Radnemu i nowo wybranym władzom klubu gratulujemy.
Na zebraniu przedstawione zostały także bieżące sprawozdania z działalności klubu oraz omówione nowe kierunki działań zarządu.  

- 8 października br. miało miejsce podsumowanie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Grzegorzew. Kontrolą, która rozpoczęła się 9 lipca, a zakończyła 18 września br. objęty był okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. oraz w miarę potrzeb inne lata.  Był to dla naszego urzędu bardzo ważny dzień, w którym poznaliśmy ocenę naszej codziennej pracy dokonanej przez zewnętrzną jednostkę kontrolującą.
Na spotkanie podsumowujące wyniki kontroli przybyła do nas Pani Zofia Ligocka Kierownik Zespołu Zamiejscowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koninie oraz Państwo inspektorzy RIO, którzy kontrolę w naszej gminie przeprowadzali tj. starszy inspektor kontroli Pani Elżbieta Antas i starszy inspektor kontroli Roman Świstun.
Z ramienia organu stanowiącego, tj. Rady Gminy w podsumowaniu i omówieniu kontroli wziął udział Pan Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Banasiak oraz Radny Pan Mariusz Rybczyński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
W ciagu 60 dni od dnia podsumowania kontroli otrzymamy wystąpienie pokontrolne.  Wyniki kontroli dostępne będą do zapoznania się na stronach BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

- Radni Rady Gminy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji spotkali się dwukrotnie na posiedzeniach wspólnych Komisji stałych Rady Gminy. Posiedzenia te miały miejsce 2 oraz 17 października. 2 października Państwo Radni spotkali się z Panią architekt Aleksandrą Wojciechowską i omawiali  projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew.
Drugie ze spotkań, do udziału w którym zaproszeni zostali Państwo Sołtysi, przeznaczone było omówieniu problematyki dotyczącej nowych zasad odbioru, segregacji  i utylizacji odpadów komunalnych -  rewolucji śmieciowej jaka nas czeka.
Przygotowując się do tego wielkiego zadania do mieszkańców całej naszej Gminy wysłana została ulotka informacyjna.

- 18 października br. Pani Agnieszka Malesza Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie zorganizowała w Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie spotkanie autorskie z Panią Joanną Krzyżanek – autorką bajek, opowieści i wierszy, która prowadzi także warsztaty literackie, plastyczne oraz kulinarne.
W spotkaniu wzięły udział przedszkolaki z ośrodka przedszkolnego „ Bajkowe przedszkole ”  w Grzegorzewie i zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.
Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor za zorganizowania tego bardzo ciekawego  i pełnego atrakcji spotkania dla naszych najmłodszych uczniów.

- 22 października, w rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, w dniu w którym nasz Papież objął Tron Stolicy Piętrowej, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor, Dzieciom, Rodzicom i Pani Wychowawczyni klasy pierwszej za zaproszenie oraz za to, że mogłam uczestniczyć w tej, tak szczególnej dla każdego pierwszoklasisty, uroczystości.
 
- 26 października br.  odbyły się uroczyste odchody Święta Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” w Grzegorzewie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.
Do udziału w tym bardzo wyjątkowym i bardzo miłym spotkaniu zaproszeni zostali Państwo Radni Rady Gminy, którzy w większości z zaproszenia tego skorzystali.
Wspólnie z Panem Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym i Radnymi Rady Gminy wzięliśmy udział w tej uroczystości.
Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Tomaszowi Ponieckiemu, Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców oraz całej społeczności szkolnej za zaproszenie
i zorganizowanie tej bardzo pięknej uroczystości.

- 27 października w Gminnej Hali  Sportowej w Babiaku  odbyły się zawody pn. „Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej”. Organizatorem tych zawodów było Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” i Gimnazjum z Babiaka. W zawodach uczestniczyły reprezentacje z dziesięciu gimnazjów z terenu gmin członkowskich Stowarzyszenia „ Wielkopolska Wschodnia ”. Drużyny rywalizowały w następujących punktowanych konkurencjach: tunel, bieg w workach, slalom z zamkniętymi oczami, taczki, tor przeszkód i rzut do celu. Na koniec odbyło się już bez punktacji  przeciąganie liny, które wywołało dużo emocji i sportowej rywalizacji.
Nasza reprezentacja Gimnazjum w Grzegorzewie zajęła I miejsce otrzymując pamiątkowy dyplom, trzy zestawy piłek i stół do gry w tenisa stołowego.
Wszystkie  drużyny otrzymały dyplomy za uczestnictwo i zestawy piłek.
Nasi uczniowie otrzymali tytuł Mistrza Wielkopolski Wschodniej.
Składamy gratulacje i wyrazy uznania dla Pani Dyrektor, Uczniów i Nauczycieli przygotowujących młodzież.

Szanowni Państwo,
14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji,  wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy, w imieniu całego samorządu naszej Gminy, wystosowaliśmy do naszych społeczności szkolnych - Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Wszystkich Pracowników Oświaty,  Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Grzegorzewie jak i placówek niepublicznych działających na naszym terenie najlepsze życzenia oraz  podziękowania za wychowawczy, opiekuńczy i dydaktyczny trud wkładany w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży.
Dzień Edukacji Narodowej to szczególna  okazją do uhonorowania  i nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli. Ja również przyznałam swoje nagrody  z tej okazji – nagrody Wójta Gminy. Pozwólcie Państwo, że teraz dokonam uroczystego ich wręczenia.
Uprzejmie informuję, że tegoroczne nagrody wójta otrzymują Państwo Dyrektorzy : Pani Danuta Abraś – Dyrektor Gimnazjum w Grzegorzewie, Pani Iwona Ziętek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii i Pan Dariusz Tylak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barłogach.
Za trud i pracę wykonaną na rzecz oświaty gminnej nagrodzona została Pani Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie Jolanta Cieślak
Serdecznie Państwu gratuluję.

 
Dziękuję
Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak