I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 29 października do 14 listopada 2012 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj.
w okresie od 29 października do 14 listopada 2012 r.

Uprzejmie informuję, że w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji wydałam sześć zarządzeń.
Dotyczyły one niżej określonej problematyki :

1) Zarządzeniem Nr 105/2012 z dnia 5 listopada br. wprowadziłam zmiany do budżetu Gminy na bieżący rok, które polegały na :
- zmniejszeniu o kwotę 1.849,07 zł planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją przez gminę zadania zleconego w zakresie  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- w zakresie wydatków na dowożenie uczniów do szkół zmniejszono o kwotę 2.153 zł planowane środki na utrzymanie samochodu służbowego w urzędzie, a zwiększono o tę kwotę planowane wydatki na remont autobusu szkolnego w ZEAS.  
Wprowadzone do tegorocznego budżetu zmiany dotyczyły ponadto realizacji przez Gminę Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012 r. – „ Wyprawka szkolna ” i polegały na : 
- zmniejszeniu o 300 zł dotacji zabezpieczonej na wypłatę wyprawki szkolnej w Szkole Podstawowej w Barłogach i zwiększeniu o tę kwotę wydatków w Szkole Podstawowej w Bylicach-Kolonii,
- zmniejszeniu o kwotę 2.787 zł udziału własnego Gminy w realizacji rządowego programu „ Wyprawka szkolna ”  i przeznaczeniu wskazanej kwoty na zabezpieczenie udziału własnego gminy na wypłatę stypendiów szkolnych. Uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z interpretacją przepisów, jaka ukazała się  w ostatnim czasie dokonaną przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Edukacji Narodowej,  przy realizacji rządowego programu „ Wyprawka szkolna ”  gmina nie ma obowiązku zabezpieczania 20% udziału własnego.

2)  W drodze kolejnego z wydanych zarządzeń zdecydowałam o przekazaniu do Szkoły Podstawowej w Barłogach pozostałych środków trwałych będących na stanie inwentarzowym w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, których zakup został sfinansowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do Szkoły Podstawowej w Barłogach trafiły : laptop o wartości 2.146,34 zł netto oraz 2 głośniki o wartości netto 292,68 zł.

3) Kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły :

- organizacji szkolenia obronnego w ramach powiatowego ćwiczenia terenowego pt.
„ Ćwiczenia Terenowe Mikorzyn 2012 ”. Na mocy tego zarządzenia zobowiązałam pracownika Urzędu Gminy prowadzącego sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego do udziału we wskazanym szkoleniu, które odbyło się w dniach 8 i 9 listopada br.. Celem szkolenia było nabycie przez osoby realizujące te zadania niezbędnych umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych,

- zarządzeniem z  12 listopada br. zdecydowałam o przeprowadzeniu inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Urzędu Gminy w Grzegorzewie.   
W tym celu powołałam Komisję Inwetaryzacyjną, określiłam zakres inwentaryzacji oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia prac inwentaryzacyjnych.

12 listopada br. złożyłam w biurze Rady Gminy projekt budżetu Gminy na 2013 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew i właśnie tej problematyki dotyczyły ostatnie z wydanych przeze mnie zarządzeń.
Projekty dokumentów tych przekazane zostały także do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.


Państwo Radni, Szanowni Państwo, kontynuując uprzejmie informuję, że :

- Pracujemy nad wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami.
W dniu 12 listopada  br. odbyliśmy spotkanie z Państwem sołtysami, na którym  omówione zostały nowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów  komunalnych.
Opracowaliśmy również ankietę, która poprzez sołtysów dotrze do każdej zamieszkałej nieruchomości.
Ankieta jest bardzo istotną częścią prowadzonych obecnie w tej sprawie konsultacji społecznych w naszej Gminie. Umożliwi ona uchwalenie przez Radę Gminy najkorzystniejszych warunków odbioru odpadów zarówno dla właścicieli nieruchomości jak i dla Gminy.
Udzielone przez mieszkańców odpowiedzi posłużą opracowaniu jak najlepszych rozwiązań, w tym ustaleniu wysokości stawki.
Z góry dziękujemy za wyrażenie swojej opinii i wypełnienie ankiety.

- 30 października br.  została przeprowadzona  na terenie naszej Gminy zbiórka zużytych opon. W tym celu wyznaczonych zostało 10 punktów w poszczególnych sołectwach, do których mieszkańcy mogli bezpłatnie przywieźć  zużyte opony i złożyć je bezpośrednio  na oczekujący pojazd.
 Zbiórka została  zorganizowana we współpracy  ze Związkiem Międzygminnym „Kolski Region Komunalny ” , a jej efektem  było zebranie 15,6 tony  gumowego odpadu.
Dziękujemy wszystkim, którym zależy na czystej otaczającej nas przyrodzie.

- W listopadzie i grudniu zostaną wypłacone świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzegorzew w formie stypendium szkolnego. Uczniowie otrzymają pomoc  za okres od września do grudnia  zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej.
Łącznie na stypendia szkolne za wymieniony okres wydatkujemy 79.932,40 zł.
Po zmianie kryterium dochodowego wpłynęło o 48 wniosków więcej, łacznie wypłacimy 182 stypendia.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości świadczeń rodzinnych od listopada zwiększyła się również kwota stypendium  i zasiłku szkolnego. Minimalna wysokość stypendium wynosi obecnie 84,80 zł miesięcznie, natomiast maksymalna kwota to 212 zł. Kwota zasiłku szkolnego przyznawanego uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, w związku ze zdarzeniem losowym, które wystąpiło w rodzinie jednorazowo wynosi 530 zł.

Szanowni Państwo,
Kontynuując, tradycyjnie, pragnę podzielić się z Państwem informacjami z zakresu utrzymania dróg gminnych, i tak informuję :

1. 8 listopada  dokonaliśmy odbioru prac gwarancyjnych zadania inwestycyjnego z 2009 roku polegającego na przebudowie dróg gminnych ulicy Kwiatowej  i Północnej. Komisja stwierdziła kilka wad, które zostały zaprotokołowane i będą usunięte przez wykonawcę w możliwie krótkim okresie.

2. Od 12.11. do 15.12.2012 r. na terenie Grzegorzewa prowadzone są prace polegające na budowie kanalizacji kablowej wraz z przyłączami telewizji kablowej. Inwestorem jest firma INEA z siedzibą w Poznaniu.

3. Wczoraj, na konto Gminy wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100 tys.zł.. Jest to rozliczenie inwestycji drogowej w Bylicach

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

W dalszej części swojego wystąpienia uprzejmie informuję Państwa, że :

- 5 listopada Radni Rady Gminy spotkali się na posiedzeniu wspólnym Komisji stałych. Przedmiotem dyskusji na posiedzeniu były przede wszystkim  zagadnienia dotyczące ustalenia stawek podatkowych na rok przyszły.

- 7 listopada  odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Członkowie Komisji Rewizyjnej, zgodnie z planem pracy komisji na bieżący rok, przeprowadzili  kontrolę w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Grzegorzewie  w zakresie gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grzegorzew.

- 8 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole odbyło się szkolenie z zakresu działań ratowniczych w czasie powodzi. Organizatorem szkolenia było Polskie Towarzystwo Melioracyjne Oddział w Koninie oraz Komenda Powiatowa PSP. W szkoleniu tym wzięło udział 11 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie. Podstawowym temat szkolenia było zabezpieczenie i budowa wałów przeciwpowodziowych.

- W dniach od 9 do 14 listopada br. gości w Powiecie Kolskim delegacja z Ukrainy z miasta Kalinówka w składzie:
Szamaluk Anatolij Wasilowicz – mer miasta Kalinówka
Łomaczewski Sergiej Mikołajowicz – Radny Rady Miejskiej w Kalinówce, dyrektor przedsiębiorstwa AT „Kalina”
Stawniczuk Sergiej Wasylowicz – Radny rady Miejskiej w Kalinówce, prywatny przedsiębiorca
Łapuszniak Władimir Michajłowicz – dyrektor Banku w Winnicy.
Goście przyjechali na zaproszenie Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizajka.
Celem wizyty jest przede wszystkim zapoznanie się z naszym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego i prowadzoną edukacją ekologiczną.
10 listopada delegacja ukraińska gościła w naszej Gminie. Goście z Ukrainy  zwiedzili oczyszczalnię ścieków oraz okolice Grzegorzewa.
W trakcie tego spotkania, reprezentując Związek Międzygminny „ Kolski Region Komunalny ” wystąpiłam  z prelekcją na temat działalności ekologicznej i edukacyjnej Związku oraz omówiłam ramy prawne regulujące system gospodarowania odpadami w Polsce jak również sposób radzenia sobie z gospodarką odpadami w naszej gminie i na terenie gmin Powiatu Kolskiego.


- Stowarzyszenie ,, Wielkopolska Wschodnia ’’ w dniach  8 i 9 listopada zorganizowało dla mieszkańców naszej  gminy  bezpłatne  szkolenie pt. ,, Fundusze unijne dla obszarów wiejskich ’’. Warsztaty prowadził pan Grzegorz Cetner  z Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

- Stowarzyszenie ,, Wielkopolska Wschodnia ’’ zaproponowało ponadto Gminnej Bibliotece  Publicznej  w Grzegorzewie  współpracę  przy  organizacji warsztatów
pt.  Bezpłatne warsztaty tradycyjnego rzemiosła i  rękodzieła – haftowanie.  Pani Dyrektor Biblioteki z tej propozycji skorzystała. Zadaniem biblioteki było zorganizowanie naboru uczestników. Nabór taki został przeprowadzony i w dniach 13-14 listopada  w świetlicy gminnej w Grzegorzewie warsztaty te zostały przeprowadzone. Warsztaty poprowadziła Pani Marta Libiszewska. Uczestniczyły         w nich  przedstawicielki   Kół  Gospodyń  Wiejskich i inne osoby zainteresowane nauką  haftu, w sumie 23 mieszkanki naszej gminy.
Bardzo cieszy nas fakt nawiązania przez Gminną Bibliotekę Publiczną współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Wschodnia. Mam nadzieję, że współpraca ta będzie kontynuowana i zaowocuje innymi ciekawymi propozycjami dla naszych mieszkańców.
Dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki Agnieszce Malesza.

Szanowni Państwo. W naszej bibliotece dzieje się dużo.
I tak uprzejmie informuję, że :
- w dniu 19 listopada w świetlicy gminnej w Grzegorzwie Gminna Biblioteka Publiczna organizuje Warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. Wyroby z siana i słomy. Warsztaty te będą praktyczną formą kultywowania tradycji bożonarodzeniowych wyrobów z siana i słomy. Zajęcia będą przeprowadzone przez doświadczonych twórców ludowych, a uczestnikami warsztatów będą dzieci i młodzież z naszej gminy.
-  Tego samego dnia  odbędzie się organizowany przez naszą bibliotekę konkurs pt.  „ Ozdoby bożonarodzeniowe stołu ” Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich. Polega na przygotowaniu dekoracji świątecznej stołu oraz prezentacji rękodzieł. Prezentacja prac konkursowych powiązana będzie z warsztatami tworzenia ozdób z siana i słomy, o których mówiłam wcześniej.
- W imieniu Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej pragnę zaprosić Państwa ponadto na Koncert Andrzejkowy, który odbędzie się  29 listopada o godz. 19.00 w naszej świetlicy gminnej. Gościem wieczoru będzie Mariusz Urbaniak – uczestnik programu telewizyjnego „ Bitwa na Głosy ”.

Raz jeszcze dziękuję Pani Dyrektor Agnieszce Malesza za aktywność i podjęte inicjatywy, które uatrakcyjniają życie kulturalne w naszej gminie.

Od października do grudnia  w Centrum Kształcenia „ Wioska internetowa ”  prowadzony jest  kolejny kurs obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu.
Kurs cieszy się duży zainteresowaniem naszych mieszkańców.
Uczestniczą w nim 24 osoby podzielone na trzy grupy.
Kursanci poznają jak używać komputer w prosty i przyjemny sposób. Wszyscy uczestnicy na zakończenie kursu otrzymają certyfikaty.
Dziękujemy Panu Maciejowi Topolskiemu za pomysł, inicjatywę i zorganizowanie kursu.

-  Uprzejmie informuję, że 20 listopada br. w godz. 12.00 – 14.00 w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie odbędzie się spotkanie z konsultantem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Kole. Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu w trakcie którego można będzie uzyskać informacje na temat oferowanych rodzajów wsparcia, zasad ubiegania się o dotacje jak i rozliczania otrzymanych środków.
 
       11 listopada obchodziliśmy 94. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uroczystości gminne odbyły się w Kościele Parafialnym w Grzegorzewie.
Pamiętając o poległych za wolność Młodzież Gimnazjum w Grzegorzewie przygotowała montaż  słowno-muzyczny „ Ta co nie zginęła ”.
Dziękujemy Dyrekcji i Społeczności Szkolnej Gimnazjum za bogatą w akcenty patriotyczne część artystyczną. Wyrazy uznania kierujemy do nauczycieli przygotowujących młodzież - do Pani Marii Marko, Pana Jackowi Czaplewskiemu i Pana Andrzeja Sikorskiego.
Składam podziękowania Księdzu Krzysztofowi Pietrydze Proboszczowi Parafii Grzegorzew za odprawienie uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny.
Dziękujemy Państwu Radnym, dyrektorom, nauczycielom, delegacjom ze wszystkich naszych szkół, druhom strażakom, orkiestrze i wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości i uczcili pamięć bojowników o wolność Niepodległej Polski.


Dziękuję
Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak