I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 20 grudnia 2012 r. do 30 stycznia 2013 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Jest to pierwsza informacja składana przeze mnie w nowym, 2013 roku.
Rok 2013 to rok jubileuszowy dla naszej gminy –  40–Lecie Gminy Grzegorzew.
Z tej okazji otrzymaliśmy piękne życzenia od Radnego Powiatu Kolskiego Pana Tomasza Nuszkiewicza. W wymownych, pięknych życzeniach Pan Tomasz Nuszkiewicz na nasze ręce złożył serdeczne gratulacje wszystkim osobom, które tworzyły, umacniały i spajały wspólnotę lokalną jaką jest nasza gmina.
Bardzo dziękujemy.

Szanowni Państwo,
Niniejsza informacja obejmuje okres od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 20 grudnia 2012 r. do dzisiaj.

Uprzejmie informuję, że w okresie międzysesyjnym wydałam dwa zarządzenia.
W drodze zarządzenia Nr 113/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadziłam zmiany do budżetu gminy na 2012 rok.
Pomimo tego, że na sesji 20 grudnia ubiegłego roku Rada Gminy dokonała niezbędnych zmian w budżecie 2012 roku, w ostatnich dniach roku wystąpiła konieczność wprowadzenia do budżetu gminy środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej w części oświatowej. Decyzją Ministra Finansów otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 10.626 zł.
Ponadto wprowadzając zmiany do budżetu, zgodnie z występującymi potrzebami i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,  dokonałam przeniesień środków w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów : Bajkowe przedszkola w Gminie Grzegorzew oraz Uwierz w Siebie 

Drugie  z wydanych przez mnie zarządzeń Nr 1/2013, datowane na dzień 17 stycznia 2013 roku dotyczy zmiany godzin otwarcia Urzędu Gminy w Grzegorzewie.
Uprzejmie informuję, że zmianie ulegają godziny pracy urzędu w poniedziałki. Dotychczas w poniedziałek urząd otwarty był od godz. 8.00 do 16.00.
Obecnie, począwszy od dnia 1 lutego, od poniedziałku do piątku Urząd Gminy w Grzegorzewie czynny będzie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Państwo Radni, Szanowni Państwo
Kontynuując chciałabym w pierwszej kolejności podzielić się z Państwem bardzo dobrą dla naszego samorządu wiadomością.
Otóż starania, jakie podjęliśmy w Urzędzie Skarbowym celem odzyskania podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji związanej z modernizacją stacji uzdatniania wody w Bylicach, o czym wcześniej informowałam Państwa Radnych,  zakończyły się sukcesem.
Otrzymaliśmy zwrot podatku VAT w kwocie 447.303 zł.
Mamy nadzieję, że otrzymane środki to dobry zwiastun finansowy dla naszego samorządu.
Środki te 22 stycznia br. wpłynęły na rachunek gminy i zostały złożone na lokacie.
O sposobie zagospodarowania zadecydujemy wspólnie po sporządzeniu sprawozdań za 2012 rok.

W dalszym toku swojego wystąpienia uprzejmie informuję, że
- Realizując  obowiązek  wynikający z art. 30a  Karty  Nauczyciela  w  dzisiejszych  materiałach  przekazałam Państwu  Radnym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu  zawodowego w szkołach  prowadzonych przez Gminę  Grzegorzew za  rok  2012.
Jak wynika  z  zapisów  ustawy,  do dnia 20  stycznia każdego  roku należy  przeprowadzić analizę poniesionych  w poprzednim  roku kalendarzowym wydatków  na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do  wysokości średnich wynagrodzeń  na  poszczególnych  stopniach awansu  zawodowego.
W  terminie  do  10  lutego roku  kalendarzowego następującego po roku, który  podlega  analizie  należy  sporządzić  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez  gminę,  a następnie  w  terminie  7 dni od  daty jego sporządzenia  tj.  do 17  lutego Wójt  Gminy przedkłada  sprawozdanie :  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej,  Radnym  Rady  Gminy  oraz dyrektorom  szkół i związkom  zawodowym  ZNP.
Na   spotkaniu Komisji Stałych  Rady  Gminy zostanie   państwu  przedstawiona  analiza  średnich  wynagrodzeń.  Pragnę poinformować Wysoką  Radę, że za rok 2012  w  naszej  gminie nauczyciele osiągnęli wymagane  średnie  wynagrodzenia na  co   miały  wpływ   w  szczególności  wypłacone nauczycielom  odprawy związane  z  likwidacją  jednej  ze  szkół.

- 28 stycznia br. w Kancelarii Notarialnej Pana Andrzeja Przybyłowicza został podpisany akt notarialny w formie umowy darowizny pomiędzy Skarbem Państwa  w imieniu którego działa Starosta Kolski, a Gminą Grzegorzew. Gmina na podstawie zawartego aktu notarialnego stała się właścicielem działki nr 1706/1 o pow. 2,38 ha położonej w Grzegorzewie stanowiącej stadion sportowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W związku z powyższym wartość mienia komunalnego naszej gminy wzrosła o kwotę 772 300 zł. 

- Prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku Pana Tadeusza Śliwki WIND ENERGY w sprawie  budowy elektrowni wiatrowych  na działce nr 348  w Grzegorzewie. Aktualnie zgromadzony jest kompletny materiał w powyższej sprawie. W dniu 24 stycznia br. wpłynęło do Rady Gminy i Wójta Gminy kolejne  pismo stron postępowania sprzeciwiające się budowie omawianych elektrowni. Musimy pamiętać, iż mamy opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje budowę elektrowni wiatrowych.
- 25 stycznia 2013 r. Sejm przyjął senacki projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach. Wprowadzone zmiany pozwolą gminom między innymi naliczać opłaty za wywóz odpadów według różnych metod, a nie tylko jednej.
Dają możliwość stosowania przedziałów kwotowych i zwolnień w naliczaniu opłat za gospodarowanie odpadami.
Poza  tym,  zgodnie z projektem senackim, wyposażenie posesji w pojemniki nie musi być obowiązkiem jej właściciela - jak to jest obecnie - ale może zostać scedowane przez gminę na firmę odbierającą odpady.  Projekt wprowadza również możliwość wyposażania nieruchomości w pojemniki sfinansowane przez gminę         z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mam nadzieję, że proces legislacyjny zmiany ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, na który czekaliśmy, przebiegnie sprawnie, bez niespodzianek i w najbliższym czasie będziemy mogli przystąpić do dyskusji nad projektami uchwał z zakresu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy.

- Rozpoczęliśmy prace związane ze zmianą granic aglomeracji GRZEGORZEW. Obecnie dokonujemy szczegółowych wyliczeń co do liczby mieszkańców, ilości odprowadzanych ścieków i zawartych w nich ładunków w zakresie kanalizacji sanitarnej już wybudowanej oraz pozostałej do wybudowania.
- W dniu 15 stycznia 2013 r. dokonano otwarcia ofert w dwóch postępowaniach przetargowych na :

Dostawy opału na potrzeby placówek oświatowych
Złożone oferty

1.  RID Radosław Kopiczyński i Daniel Kopiczyński Sp. J.
 ul. Kiełczygłowska 26 B
      98-170 Widawa 
      Cena 39 815,10 zł 
 - węgiel kostka średnia - 676,50 zł
 - ekogroszek   - 661,74 zł
 - węgiel kostka gruba - 725,70 zł
Jest to oferta najkorzystniejsza

2. PHU Bocian Kazimierz Bocian
 ul. Świętojańska 25b 
 62-500 Konin
 Cena: 41 870,00 zł
 - węgiel kostka średnia - 730,00 zł
 - ekogroszek   - 695,00 zł
 - węgiel kostka gruba - 750,00 zł

3. PPHU TRANS – PUS s.c
 ul. Góry 4
 62-640 Grzegorzew 
 Cena: 44 060,28 zł
 - węgiel kostka średnia - 740,00 zł
 - ekogroszek   - 740,00 zł
 - węgiel kostka gruba - 780,00 zł

Dostawy oleju opałowego na potrzeby placówek oświatowych

1.  TRANS – KOL PALIWA
 ul. toruńska 186
      62-600 Koło
      Cena: 112 102,20 zł
 Jest to oferta najkorzystniejsza

2. PHU BAK
 ul. Podgórna  17a
 62-500 Konin
 Cena: 112 750,11 zł
     
3.  ZUH Naftohurt
 ul. Warszawska 58
 62-610 Sompolno
      Cena: 112 521,63 zł

 

- Trwają prace remontowe w budynku przy Placu 1000-lecia Państwa Polskiego 6  w Grzegorzewie. Wymieniona została instalacja C.O. w środku budynku oraz przeniesiono piec do pomieszczenia gospodarczego obok budynku. Prace wykonywał Pan Hubert Olczyk z Grzegorzewa. Wartość robót wyniosła 26 014,50 zł. Roboty zakończono z końcem ubiegłego roku. Aktualnie trwa jeszcze remont instalacji elektrycznej w ramach którego zostanie wymieniona całkowicie instalacja i wykonana zostanie sieć do komputerów. Szacunkowa wartość robót wynosi 11 000 zł. 


Szanowni Państwo,

Kontynuując, tradycyjnie dzielę się z Państwem informacjami z zakresu utrzymania dróg gminnych.
W tym zakresie uprzejmie informuję, że :

1. W związku z obfitymi opadami śniegu oraz występowaniem oblodzenia na drogach gminnych zleciliśmy firmom, z którymi mamy podpisane stosowne umowy  - odśnieżanie dróg wraz ze zwalczaniem śliskości.
W sumie od początku sezonu zimowego, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowaliśmy 46.527,48 zł

2. Zostały wykonane prace polegające na przebudowie płyt zlokalizowanych nad przepustem drogowym wraz z  uzupełnieniem poboczy drogi gminnej w miejscowości Tarnówka. Prace polegały na demontażu siedmiu płyt, uzupełnieniu podbudowy kruszywem drogowym, zagęszczeniu i ponownym ułożeniu w wyniku czego uzyskaliśmy profil podłużny i poprzeczny nawierzchni drogi.
Prace wykonała firma Trans –Pus   z Grzegorzewa. Koszt prac to 4.920 zł.

3. Na wniosek mieszkańców Bylic – Kolonii, na odcinku 60 mb,  odtworzyliśmy rów przydrożny wraz ze ścinką pobocza przy drodze gminnej Zabłocie - Bylice-Kolonia. Prace wykonała firma Trans –Pus z Grzegorzewa. Koszt prac to 1.740,45 zł.               

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

W dalszej części swojego wystąpienia uprzejmie informuję Państwa, że :


- 15 stycznia wspólnie z Panią Skarbnik Gminy, Panią Sekretarz Gminy oraz Panią Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie wzięłam udział w posiedzeniu Komisji Planu i Budżetu, które poświęcone było analizie projektu budżetu gminy na 2013 rok.

- 26 stycznia wzięłam udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczewku-Boguszyńcu.
Zebraniem w OSP Kiełczewek-Boguszyniec rozpoczęliśmy cykl zebrań sprawozdawczych  w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie naszej gminy za 2012 rok. 
Zebrania sprawozdawcze zakończymy walnym zebraniem druhów jednostki OSP Grzegorzew. Odbędzie się ono 23 marca br.


Szanowni Państwo
W 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – największego zrywu narodowego, 26 stycznia br., o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym w Borysławicach Kościelnych odprawiona została przez Księdza Proboszcza Leona Tomczyka Msza Święta w intencji Śp. Wawrzyńca Sękowskiego – mieszkańca Borysławic Kościelnych - kosyniera, który w 1863 r. walczył w bitwie pod Ignacewem oraz za wszystkich znanych  i nieznanych, którzy polegli w walce  o wolność Naszej Ojczyzny.
Po Mszy świętej udaliśmy się wspólnie z Księdzem Proboszczem na miejscowy cmentarz.  W imieniu samorządu - wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem, Radnymi Powiatu Kolskiego Panią Urszulą Kikosicką i Panem Tomaszem Nuszkiewiczem oraz uczestnikami uroczystości złożyliśmy kwiaty przed pomnikiem Śp. Wawrzyńca Sękowskiego dając wyraz naszej pamięci, hołdu i szacunku walczącym o niepodległość naszej ojczyzny Powstańcom Styczniowym.
Składam podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości, przed wszystkim potomkom naszego Powstańca, tj. rodzinom Państwa Tadusza i Haliny Waberskich oraz Państwa Marii i Grzegorza Waberskich.
Dziękuję Księdzu Proboszczowi za odprawienie Mszy Świętej.
Podziękowania składam Panu Tomaszowi Nuszkiewiczowi Radnemu Powiatu Kolskiego, który podzielił się ze mną informacją o istnieniu pomnika Powstańca Styczniowego na cmentarzu parafialnym w Borysławicach Kościelnych.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w gminnych uroczystościach  z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Cały czas zdobywamy wiedzę i odkrywamy miejscach na terenie gminy, w których podczas Powstania Styczniowego odbywały się bitwy i potyczki. Z materiałów historycznych wiemy, że potyczka taka miała miejsce w Barłogach 28 czerwca 1863r
Jeszcze będziemy na ten temat mówić.

Równie wyjątkowa i szczególna uroczystość  odbyła się w naszej gminie 7 stycznia 2013r. Tego dnia świętowaliśmy 100 – lecie urodzin Pani Michaliny Gnatowskiej z Ponętowa Dolnego. Dostojna Jubilatka jest najstarszą mieszkanką Gminy Grzegorzew. Pani Michalina urodziła się 6 stycznia 1913 roku.
Wychowała 4 dzieci, doczekała się 17 wnuków, 39 prawnuków i 3 praprawnuków.
W tym, tak doniosłym i wyjątkowym dniu, ukończenia 100 lat życia,  Szanowną Jubilatkę odwiedziłam z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Waldemarem Banasiakiem i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – Panią Urszulą Kikosicką.
W imieniu samorządu złożyliśmy Pani Michalinie Gnatowskiej serdeczne życzenia, wyrazy uznania, głębokiego szacunku i podziwu.
Życzyliśmy, aby czas odpoczynku po ciężkiej pracy mijał Jubilatce u boku kochającej rodziny w zdrowiu, szczęściu  i radości.
Na ręce Jubilatki złożyliśmy życzenia, kosz róż, urodzinowy tort oraz list od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Donalda Tuska.
Z życzeniami i kwiatami przybyła także Pani Agata Kropidłowska – Kierownik Placówki Terenowej w Kole Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Pan Tomasz Jaworski pracownik KRUS-u.
Pani Michalinie życzenia i gratulacje złożył Pan Tomasz Nuszkiewicz Radny Powiatu Kolskiego.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Jak co roku w naszej Gminie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku, 13 stycznia, zbieraliśmy pieniądze na ratowanie życia dzieci oraz pomoc medyczną dla naszych seniorów. Łączna kwota, jaką udało się nam zebrać    w tym roku to 11 764,95 zł. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim naszym sponsorom, młodzieży szkolnej, opiekunom oraz całej społeczności naszej gminy za zaangażowanie i serca otwarte na potrzebujących.
Pomimo ciężkiego czasu, serca naszych mieszkańców są wciąż gorące.
Ciekawostką tegorocznego finału jest to, że w naszej gminie przekazano na licytację i wylicytowano najdroższy gadżet w Powiecie Kolskim.
Darczyńcą tego gadżetu, tj. samochodowej instalacji gazowej, była firma WI-GAS z Barłóg.

Za nami szczególny czas świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie, wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum przygotowały przepiękne bożonarodzeniowe jasełka.
Skorzystaliśmy z zaproszeń i wspólnie z Panem Przewodniczącym i Radnymi Rady Gminy wzięliśmy w nich udział.
Bardzo dziękujemy Państwu Dyrektorom, Nauczycielom i całym społecznością szkolnym.

Podziękowania za zorganizowanie bardzo sympatycznego spotkania składam na ręce  Pani Kierownik i Wszystkich Członków Zespołu Ludowego Grzegorzewianki , którzy w miniony piątek, 25 stycznia w świetlicy gminnej w Grzegorzewie zorganizowali świąteczno – karnawałowy  koncert zespołu.
Było to wspólne kolędowanie Zespołu Grzegorzewianki i młodzieży Gimnazjum  w Grzegorzewie. Kolęda wykonana przez uczennice Gimnazjum rozpoczęła piątkowe występy.
Uczestnicy spotkania bardzo miło spędzili czas wsłuchując się w profesjonalnie wykonane przez nasze Grzegorzewianki pastorałki, a następnie utwory karnawałowe i bardziej taneczne w swoim charakterze.
Serdecznie dziękujemy podjętej inicjatywy, zorganizowania wspaniałego spotkania, a przede wszystkim  gratulujemy talentu i umiejętności.

O umiejętnościach wokalnych i artystycznych Zespołu Grzegorzewianki mogli  przekonać się podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kole.
23 stycznia zespół odwiedził kolski dom pomocy społecznej występując z koncertem „ Z kolędą i pastorałką ”.
Był to kolejny wspaniały występ naszego Zespołu promujący naszą gminę.
Serdecznie dziękujemy.
                                 

         Dziękuję
Wójt Gminy Grzegorzew
/-/  Bożena Dominiak