I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 30 stycznia do 21 marca 2013 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


Niniejszym przedkładam sprawozdanie o mojej pracy, urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Informacja obejmuje okres od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 30 stycznia br. do dzisiaj.

I tak uprzejmie informuję, że w okresie międzysesyjnym wydałam sześć zarządzeń.
Uchwalony 30 stycznia br. budżet gminy na 2013 rok stanowił podstawę do wydania zarządzenia w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych wielkościach planów finansowych na rok 2013.
Powyższe uregulowałam w drodze zarządzenia Nr 116/2013 z dnia 1 lutego br.
Na dzień 1 lutego datowane było kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. zarządzenie nr 117/2013 na mocy którego, korzystając z upoważnienia zawartego     w uchwale budżetowej upoważniłam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych.
Uchwalenie budżetu gminy na bieżący rok pozwoliło także na ogłoszenie, a następnie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej.
Problematyki tej dotyczyły trzy z wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. zarządzenie nr 115/2013 z dnia 31 stycznia w drodze którego ogłosiłam konkurs ofert, zarządzenie nr 118/2013 z dnia 15 lutego w sprawie powołania komisji konkursowej oraz zarządzenie nr 120/2013 z dnia 26 lutego stanowiące rozstrzygnięcie przeprowadzonego konkursu ofert.
Uprzejmie informuję, że do dnia 22 lutego, tj. w terminie do którego oferty mogły być składane, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oferty złożyli :
1. Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew - sekcja piłki nożnej, wnioskowana kwota dotacji: 36.580 zł
2. Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew - sekcja siatkarzy, wnioskowana kwota dotacji: 2.000 zł
3. Klub Sportowy Sparta Barłogi - sekcja piłki nożnej, wnioskowana kwota dotacji: 26.730 zł
4. Klub Sportowy Sparta Barłogi – sekcja tenisa stołowego, wnioskowana kwota dotacji: 2.000 zł
W zakresie pomocy społecznej z ofertą wystąpił Bank Żywności w Koninie -wnioskowana kwota dotacji 5.000 zł.
Informuję, że wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne ogłoszonego konkursu. Żadna z ofert nie została odrzucona.
Jak wcześniej wskazałam rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 26 lutego br.
Klubom Sportowym oraz Bankowi Żywności w Koninie zgodnie z zawartymi umowami zostały przyznane następujące kwoty dotacji :
1. Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew - sekcja piłki nożnej  - 31.000 zł
2. Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew - sekcja siatkarzy 2.000 zł
3. Klub Sportowy Sparta Barłogi - sekcja piłki nożnej 23.000 zł
4. Klub Sportowy Sparta Barłogi – sekcja tenisa stołowego 1.000 zł
Bank Żywności w Koninie, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym,  wsparty zostanie z budżetu gminy dotacją w kwocie  5.000 zł.
Dziękuję członkom Komisji Konkursowej za sprawne przeprowadzenie postępowania konkursowego. Szczególne podziękowania kieruję do Panów Radnych Piotra Chęcińskiego i Pana Rafała Kotkowskiego oraz do Pana Prezesa ZNP Andrzeja Sikorskiego, którzy już kolejny rok z rzędu  zaangażowali się w pracę komisji konkursowej.  

Państwo Radni
Szanowni Państwo
Ostanie z zarządzeń, o którym chciałabym Państwa poinformować, tj. zarządzenie nr 119/2013 z dnia 25 lutego br. dotyczyło utworzenia i utrzymania magazynu przeciwpowodziowego Gminy Grzegorzew.
Na mocy powyższego zarządzenia z dniem 26 lutego br. utworzony został Gminny Magazyn Przeciwpowodziowy. Wyposażenie magazynku we właściwy sprzęt, którego rodzaj i stan ilościowy określony został w zarządzeniu, powierzyłam Komendantowi Gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych w Grzegorzewie Panu Mariuszowi Sanigórskiemu.
Magazyn Przeciwpowodziowy usytuowany został w budynku strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie.
Na tę okoliczność z Zarządem Jednostki OSP w Grzegorzewie spisane zostało stosowne porozumienie, które szczegółowo określa lokalizację magazynu w budynku strażnicy i na mocy którego jednostka OSP zobowiązała się do utrzymywania wyposażenie magazynu w należytym stanie. Dziękujemy naszym druhom.


Szanowni Państwo

Przez 11 lat Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydawał corocznie decyzje o warunkowym korzystaniu z wody z wodociągu publicznego Bylice.
Dzisiaj czujemy satysfakcję. Tak trudna finansowo dla naszego samorządu inwestycja w Bylicach osiągnęła zamierzony cel.
13 marca 2013 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody z wodociągu publicznego Bylice do spożycia przez ludzi. Zgodnie z wydaną decyzją  jakość wody w zakresie nadzoru sanitarnego odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Tego samego dnia zostaliśmy pozytywnie ocenieni przez inspektorów Wydziału Kontroli Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - oznacza to dla nas wypłatę pieniędzy unijnych  w wysokości 1 mln. 414 tys. zł. ( 75% kosztów kwalifikowanych ).

Państwo Radni
Podczas obrad dzisiejszej sesji podejmować będziemy bardzo ważne zmiany do uchwały budżetowej na bieżący rok.
Kluczowa sprawa to wprowadzenie do budżetu otrzymanego zwrotu podatku VAT z tytułu modernizacji stacji uzdatniania wody w Bylicach  oraz wygospodarowanych wolnych środków za ubiegły rok.
Są to zasadnicze zmiany, które pozytywnie wpływają na nasze dochody i stan gminnych finansów. Mówimy o kwocie 838 tys.zł.
Po stronie wydatków pieniądze te proponujemy przeznaczyć na kluczową, długo oczekiwaną inwestycję, która realizowana byłaby wspólnie z Powiatem Kolskim polegającą na modernizacji drogi powiatowej Grzegorzew – Tarnówka.
Jesteśmy po wstępnych rozmowach z władzami powiatu,  wystąpiliśmy w tej sprawie z pisemnym wnioskiem do Zarządu i Rady Powiatu Kolskiego, a pod obrady dzisiejszej sesji przedłożony został projekt stosownej uchwały Rady Gminy.
Skutkiem wygospodarowania oszczędności i dodatkowo pozyskanych pieniędzy jest także to, że rok 2013 jest rokiem bez zaciągania kredytu przez naszą gminę.

Mówiąc o sprawach dot. finansów uprzejmie  informuję także, że wczoraj, tj. 20 marca złożyłam w Biurze Rady Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy.
Dokumenty te, celem zaopiniowania, przesłane zostały do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że :

- Pracujemy nad wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami w naszej Gminie.
Z kalendarium prac możemy dzisiaj odkreślić bardzo ważny etap - podjęcia obligatoryjnych uchwał Rady Gminy, co zostało poprzedzone dwoma wspólnymi spotkaniami komisji stałych Rady Gminy.
Kolejne terminy przed nami.
28 lutego br. spotkaliśmy się z Państwem sołtysami. Spotkanie poświęcone było głównie  omówieniu nowych zasady odbioru i zagospodarowania odpadów  komunalnych. Sołtysi zgłaszali wiele pytań , uwag  i wątpliwości.
Przygotowaliśmy wzór pisma dotyczącego rozwiązania zawartych umów właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami, które można  pobrać w Urzędzie Gminy oraz u sołtysa.
Na stronie internetowej gminy udostępniona została specjalna zakładka : www.grzegorzew.pl –  w zakładce Nowy system gospodarki odpadami.
Aktualnie przygotowujemy harmonogram zebrań z mieszkańcami. Zebrania planujemy przeprowadzić w kwietniu br.
Szanowni Państwo,
Rewolucja, jaka następuje w śmieciach budzi wiele pytań, wątpliwości, niejasności zarówno wśród samorządów jak i naszych mieszkańców. Ustawa, która weszła w życie, wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich, zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd gminy, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy społeczności lokalnej, jest również odpowiedzialny za odebranie i właściwie zagospodarowanie odpadów. To gmina ma kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. To gmina zobowiązana jest zorganizować system zgodnie z zapisami ustawy oraz uwarunkowaniami miejscowymi. My nasze uwarunkowania znamy doskonale, ale cytując słowa innych samorządów, „ ta ustawa to jak dziurawa  droga,  która była wielokrotnie łatana, a konieczne jest  zbudowanie jej od nowa ”.
Niezależnie od tego z przepisów ustawy i z dyrektyw unijnych musimy się wywiązać. Dyrektywa unijna nałożyła na Polskę obowiązek obniżenia ilości odpadów znajdujących się na składowiskach do 50% - obecnie ten poziom  w Polsce wynosi 87%, a w Unii Europejskiej – 47%. Jeżeli nie obniżymy ilości składowanych odpadów czekają Polskę kary finansowe w wysokości setek tysięcy euro miesięcznie. Dlatego też regulacje zawarte  w art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  nakładają na gminy obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu do 50%  i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji do 35%. Uchwały podejmowane w trakcie dzisiejszej sesji to tylko namiastka, to początek drogi.
Zobowiązani jesteśmy odebrać od naszych mieszkańców każdą ilość wytworzonych odpadów, a także zorganizować punkty selektywnego zbierania odpadów do którego wszyscy mieszkańcy naszej gminy będą mogli oddać stare pralki, lodówki, szafy, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego czy przeterminowane leki,  i nie martwić się, tak jak dziś, co z nimi  zrobić. Musimy zastanowić się gdzie w naszej gminie zorganizujemy takie miejsce, dostępne dla wszystkich. Kluczową sprawą jest miejsce i koszty. Zrobimy wszystko, aby punkt ten powstał na gruncie gminnym            i po jak najniższych kosztach.
Ustawa i organy nadzoru nad finansami publicznymi nakazują, że system musi  się bilansować. Koszty wdrożenia nowego systemu poniesie gmina i jej mieszkańcy. Staraliśmy się, aby obciążenia dla naszych mieszkańców były jak najniższe. Proponowana stawka 6 zł. za śmieci segregowane  -  jest najniższą ze stawek w naszym regionie.
Jeszcze jedna bardzo ważna informacja, z którą chciałaby się z Państwem podzielić to taka, że ustawodawca daje Gminom możliwość objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych tj. przedsiębiorców, instytucji, szkół, cmentarzy, sklepów, urzędów, zakładów pracy. Podjęliśmy wspólnie z Wysoką Radą decyzję, że przejmujemy tylko nieruchomości zamieszkałe. Wszyscy się obecnie uczymy. Praktyka i życie zweryfikują podejmowane teraz przez nas decyzje. Wypracowane na tę chwilę rozwiązania zweryfikują się po 1 lipca, ale wszystko będzie można zmienić, udoskonalić i dostosować do faktycznych potrzeb.

- Starostwo Powiatowe w Kole - Wydział Architektury i Budownictwa prowadzi dwa postępowania w sprawie pozwolenia na modernizację istniejącej  linii energetycznej   w miejscowościach :
* BYLICE -  zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę: 
- odcinka linii napowietrznej  SN-15 kV
- dwóch napowietrznych stacji transformatorowych
- dwóch odcinków  linii kablowej n.n.
-oraz  przebudowę linii napowietrznej n.n. wraz z przyłączami i odcinka linii wspólnej SN i n.n.
*   TARNÓWKA -  zakres rzeczowy zadania obejmuje :
- przebudowę linii energetycznej  n.n. wraz z przyłączami 

Aktualnie inwestor - Energa- Operatora S.A – Oddział w Kaliszu opracował  projekt budowlany na wykonanie przedstawionych zadań .
Celem planowanej modernizacji jest poprawa parametrów dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców, ponieważ istniejąca napowietrzna linia na słupach drewnianych jest w złym stanie.
Istniejące obwody są długie, co przy dużej gęstości zabudowy w tym rejonie powoduje występowanie spadków napięć poniżej wartości dopuszczalnych , a co za tym idzie dostarczanie energii odbiorcom o niewłaściwych parametrach technicznych. W szczególności koniecznym jest uzyskanie porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla potrzeb przebudowy linii energetycznej  z przyłączami pomiędzy Energa-Operatorem S.A., a właścicielami nieruchomości, na których znajduje się linia energetyczna. Takie porozumienia na dzisiaj zostały już spisane.
Planowany termin realizacji zadania inwestor określa na  2014 r.

- W dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie administracyjne z wniosku Pana Tadeusza Śliwki WIND ENERGY w sprawie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą  na działce nr 348  w Grzegorzewie. Aktualnie komplet dokumentów w tej sprawie został przesłany  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ze względu to, iż strony postępowania  wniosły zażalenie  na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

- 31 stycznia 2013 r. upłynął termin opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe zobowiązani byli także do złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2012 r. 
Uprzejmie informuję, że wartość sprzedaży wszystkich rodzajów napojów alkoholowych, tj. :
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyłączeniem piwa
- oraz powyżej 18% zawartości alkoholu
na terenie Gminy Grzegorzew w 2012 roku wyniosła łącznie 2 288 435,84 zł.
Obecnie na terenie naszej gminy funkcjonuje 17 sklepów oraz 4 punkty gastronomiczne.

- Szanowni Państwo, pogoda, niestety nam nie sprzyja. W związku z ciągłymi opadami śniegu oraz występowaniem oblodzenia na drogach gminnych zmuszeni byliśmy wystąpić z kolejnymi zleceniami na odśnieżanie dróg wraz ze zwalczaniem śliskości. W sumie od początku sezonu zimowego, do lutego br. na zimowe utrzymanie dróg wydatkowaliśmy 76.000 zł

 


Szanowni Państwo
Okres, jaki minął od dnia odbywania ostatniej sesji Rady Gminy był czasem, który obfitował w spotkania i różnego typu wydarzenia.
Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu pokrótce je przedstawię.
I tak uprzejmie informuję, że :

- 7 lutego korzystając z zaproszenia Pana Komendanta Powiatowego Policji w Kole wzięłam udział w odprawie Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w trakcie której omówiono efekty pracy dzielnicowych oraz stan zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami w gminach objętych działaniem Wydziału Prewencji w tym na terenie Gminy Grzegorzew,

- 20 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej                w Grzegorzewie. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania  z działalności Zarządu przedstawionego przez Przewodniczącego GSW Pana Marka Lewandowskiego, sprawozdania  z wykonania planu i rozliczenia finansowego przedstawionego przez Pan Andrzeja Załęskiego Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi GSW za rok 2012 r.
Informuję, że w roku ubiegłym GSW Grzegorzew uzyskała dotacje na łączną kwotę 47 724,67 zł przy własnym budżecie na poziomie 66 089,91 zł.
Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwaliło budżet spółki na 2013 r., który zamyka się kwotą 106 466,70 zł oraz przyjęło plan rzeczowy działań na 2013 r. Delegaci podjęli uchwałę o podwyższeniu  o 1 zł składki na rzecz GSW od zmeliorowanych  gruntów i tak na 2013 r. wynosić ona będzie 22 zł od 1 ha (19 zł składka fizyczna + 3 zł udział zainteresowanych).
Ściągalność składek na GSW Grzegorzew za 2012 r. zamknęła się na bardzo dobrym poziomie 72,82%.
Najwyższą ściągalnością składek mogą pochwalić się miejscowości Borysławice Zamkowe  - 99,26%,  Barłogi - 98,73% i Zabłocie - 98,45%.
Najniższą ściągalność odnotowano w miejscowościach Bylice - 43,95%  i Tarnówka - 56,48%. W pozostałych miejscowościach ściągalność składek na GSW osiągnęła  poziom: w Boguszyńcu - 68,76%, Grodnej - 68,79%, Borysławicach Kościelnych - 73,71%, Ponętowie Dolnym - 73,99%, Grzegorzewie - 77,81%, Ladorudzku - 82,10% i w Kiełczewku - 84,43%.

- 21 lutego br. gmina nasza była gospodarzem Sejmiku Rolniczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. To ważne spotkanie dla rolników i gmin rolniczych. Obok licznie zgromadzonych rolników i zespołu doradców rolniczych           z naszego powiatu gościliśmy przedstawicieli firm i instytucji współpracujących  z sektorem rolnictwa i pracujących na rzecz rolnictwa. Byli to przedstawiciele :  ARiMR , Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciele samorządu powiatowego             i samorządów gminnych, przedstawiciele Banku,  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Radni  Powiatowi.
Program spotkania obejmował sprawozdanie z działalności Zespołu Doradczego w Powiecie Kolskim za 2012 rok oraz plan działalności na rok 2013.
W tym gronie dyskutowano m.in. o programie „Modernizacji gospodarstw rolnych  w 2013 r.”, podatków w rolnictwie, szczególnie o podatku dochodowym, poruszono sprawę GMO, przypominając o zakazie stosowania materiału siewnego genetycznie modyfikowanego. Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o przeprowadzanych kontrolach weterynaryjnych w terenie,omówił sprawy uboju gospodarczego na użytek własny.

- 27 lutego uczestniczyłam w subregionalnym zjeździe wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów z rejonu konińskiego.
Przedmiotem obrad zjazdu była problematyka dotycząca planowania przestrzennego oraz zadania i obowiązki samorządów wynikające ze zmiany ustawy o porządku i czystości w gminach.

- Jak wcześniej informowałam, 28 lutego spotkałam się z Państwem sołtysami  Obok tematu dotyczącego wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, który z wiadomych względów zdominował spotkanie, omówiliśmy  zagadnienia dotyczące :
- wyodrębnienia  w budżecie gminy środków na fundusz sołecki,
- czekających nas delegatów tym roku wyborów delegatów do Gminnej Spółki Wodnej
oraz inne problemy występujące w poszczególnych sołectwach. 

-  2 marca odbyło się pierwsze Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice.
Wcześniej powzięte zobowiązania nie pozwoliły mi na wzięcie udziału w zebraniu i spotkaniu się z członkami stowarzyszenia, ale nasz samorząd reprezentowali Panowie Radni z Borysławic

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję również, że :
- 22 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej w Barłogach odbył się IX Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do turnieju przystąpili uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Szkoły podstawowe reprezentowało po trzech uczniów, natomiast w kategorii gimnazjalnej rywalizowało 6 uczestników.
Młodzi strażacy odpowiadali na pytania testowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej i historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Test trwał 30 minut, zawierał 50 pytań.
Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat przepisów i wyposażenia technicznego straży pożarnej.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajęła Klaudia Cicha ze Szkoły Podstawowej w Bylicach
II miejsce Daria Bałdyga reprezentująca Szkołę Podstawową w Grzegorzewie
III miejsce Adrian Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w Barłogach
W kategorii gimnazjum:
I miejsce zajęła Izabela Koralewska
II miejsce Robert Kaczmarek
III miejsce Szymon Czerczak
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy konkursu drobne upominki.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy, szczególne gratulacje składając Klaudii Cichej i Izabeli Koralewskiej.
W eliminacjach powiatowych nasza reprezentantka Klaudia Cicha zajęła IV miejsce.
Podziękowania i gratulacje składamy nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów.
Serdeczne podziękowania składam na ręce organizatorów turnieju – Pana Dariusza Tylaka Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłogach oraz Pana Józefa Danielskiego Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach. 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie włączyła się w Ogólnopolski Program Estradowy pt. „ Wygraj Szanse ” w ramach programu Trzeźwość na co dzień dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej.
26 lutego w świetlicy gminnej w Grzegorzwie  Komisja przeprowadziła eliminacje gminne konkursu.
Do eliminacji gminnych zgłoszono 4 uczennice, które reprezentowały wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy i tak :
- Szkołę Podstawową w Barłogach reprezentowała Weronika Szurgot z klasy VI,
- Szkołę Podstawową w Bylicach – Kolonii Klaudia Cicha z klasy V,
- Szkołę Podstawową w Grzegorzewie – Paulina Lewandowska uczennica klasy V
i Szkołę Podstawową w Borysławicach Kościelnych Monika Bartosik z klasy VI.
Laureatką eliminacji gminnych została Paulina Lewandowska ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, która reprezentowała naszą gminę wczoraj, tj.  20 marca na konkursie finałowym w Konińskim Domu Kultury.
Na finał konkursu Paulina pojechała ze swoją klasą. Na wyjazd do Konina zaproszone zostały również pozostałe uczestniczki konkursu gminnego wraz  z opiekunami. 
Serdecznie dziękuję Pani Annie Jaworskiej – Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkom Komisji za włączenie się w kolejny program, za przeprowadzone eliminacje gminne konkursu  i zorganizowanie wyjazdu do Konina na finał konkursu.
Bardzo cieszy nas aktywność i  fakt stosowania przez komisję różnorakich form prowadzonej działalności profilaktycznej.

- Podziękowania składam również na ręce Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie Agnieszki Malesza, która 8 marca – z okazji Dnia Kobiet zorganizowała koncert Pana Przemysława Radziszewskiego – uczestnika i finalisty Programu „ Must be the music”. Artysta zaprezentował najsłynniejsze arie operowe  i inne znane utwory.
O tym, że uczestnicy koncertu mile spędzili czas oraz, że koncert podobał się wszystkim świadczyły kilkakrotne bisy i gromkie brawa, jakie otrzymał Pan Radziszewski.
- Gminna Biblioteka Publiczna, wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  jest ponadto organizatorem konkursu pt. „ Ozdoby wielkanocnego stołu” . Konkurs, który odbędzie się jutro, tj. 22 marca skierowany jest do kół gospodyń wiejskich i polega na przygotowaniu dekoracji świątecznej związanej z ozdobieniem stołu oraz świątecznej potrawy wielkanocnej. Prezentacja prac konkursowych połączona będzie z warsztatami z carvingu tj. dekoracji z owoców i warzyw.

Kończąc tradycyjnie pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat osiągnięć naszych uczniów i wydarzeń, jakie miały miejsce w naszych szkołach.
W tym względzie pragnę poinformować, że :

-  9 lutego w Gimnazjum nr 5 w Koninie odbył się etap rejonowy Konkursu Chemicznego. Nasze gimnazjum było reprezentowane przez ucznia klasy trzeciej Jakuba Sławińskiego.
Jakub wykazał się bardzo dużą wiedzą z zakresu chemii uzyskując 75% punktów możliwych do zdobycia.
Serdecznie gratulujemy Jakubowi oraz Pani Wicedyrektor Dorocie Denys – nauczycielowi chemii, uzyskanego wyniku i dziękujemy za godne reprezentowanie gimnazjum, a tym samym naszej gminy.
     

- 16 lutego odbył się etap okręgowy konkursu przyrodniczego „Salamandra” pt. „Ptaki Polski zagrożone wyginięciem”.
Nasze gimnazjum reprezentowało czworo uczniów:
* Katarzyna Urbaniak
* Justyna Ligocka
* Krystian Wysocki
* Szymon Czerczak
Wśród pięciorga uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, znalazło się troje naszych reprezentantów :
* Krystian Wysocki, który zajął I miejsce w etapie okręgowym
* Justyna Ligocka
* Katarzyna Urbaniak
Uczniowie ci reprezentowali będą nasze gimnazjum na finale wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 20 kwietnia  w Poznaniu.
Gratulujemy naszej zdolnej młodzieży oraz Pani Aleksandrze Piórkowskiej opiekunowi konkursu znakomitego wyniku.

- 1 marca w XIV Liceum Ogólnokształcącym  im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu odbył się Finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. W konkursie wzięło udział 222 uczestników z całego województwa wielkopolskiego.
Nasze gimnazjum reprezentowała uczennica klasy IIIa Aleksandra Dudzińska. Dzięki uczestnictwu w tym etapie konkursu Ola otrzymała tytuł Finalistki Konkursu Wojewódzkiego, zdobywając 34 punkty na 50 możliwych do zdobycia.
Serdecznie Oli gratulujemy. Serdeczne gratulacje składamy także Panu Andrzejowi Sikorskiemu, który przygotowywał naszą reprezentantkę do konkursu.

- 5 marca w Gimnazjum w Grzegorzewie odbyły  się eliminacje szkolne XX edycji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Do eliminacji gimnazjalnych przystąpiło  12 uczennic klas drugich.
Nasze Gimnazjum na eliminacjach powiatowych reprezentować będą następujące uczennice:
1. Klaudia Jaroszewska – kl. II c
2. Klaudia Werowska – kl. II a
3. Dominika Fila – kl. II c
4. Dagmara  Fila – kl. II c
5. Aleksandra Olczyk – kl. II a
           
7 marca wzięłam udział w podsumowaniu konkursu, w trakcie którego najlepsze uczennice otrzymały dyplomy wręczone przez Dyrektora Gimnazjum  Panią Danutę Abraś oraz gadżety ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kole.
Z tego względu, że konkurs ten z racji tematyki, jaką obejmuje jest nam szczególnie bliski, w imieniu naszego samorządu wręczyłam uczestniczkom eliminacji gminnych pamiątkowe albumy.
Gratuluję naszym uczennicom wiedzy samorządowej, jaką się wykazały.
Życzę powodzenia na kolejnych etapach konkursu.
Podziękowania kieruję do Pana Józefa Sochackiego – opiekuna konkursu, który podjął się przygotowania i przeprowadzenia tego naprawdę niełatwego konkursu.  

Szanowni Państwo
Uczniowie naszego Gimnazjum zasługują na wyróżnienie nie tylko z uwagi na wiedzę, o której świadczą podane przeze mnie wyżej osiągnięcia, ale także z uwagi na Wielkie i Dobre Serca oraz wrażliwość i chęć niesienia pomocy i wsparcia osobom tego potrzebującym.
Niech świadczy o tym kolejna akcja charytatywna, w którą włączyło się nasze gimnazjum. Była ta akcja humanitarna prowadzona na rzecz dzieci afgańskich, poszkodowanych w czasie działań wojennych pn. Wielkopolska – Dzieciom Afgańskim.
Serdecznie dziękujemy.
Na zakończenie składanego sprawozdania pragnę poinformować Państwa, że  9 marca br. gościliśmy w naszej Gminie Panią Sabinę Ramonat, Przewodniczącą Stowarzyszenia Kulturalnego KulturWerkStadt z Reinbek w Niemczech, która przybyła z wizytą do Miejskiego Domu Kultury w Kole. Spotkanie odbyło się przy współpracy i udziale Pani Marianny Grabowskiej – Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole i Urzędu Miejskiego w Kole.
Celem wizyty było poznawanie kultury ludowej w Polsce. Dlatego też podczas wspólnego spotkania przedstawialiśmy nasze działania w tym zakresie. Z uwagi na czas oczekiwania na Święta Wielkanocne zaprezentowaliśmy nasze tradycje wielkanocne, które spotkały się z wielkim zainteresowaniem naszego gościa. Spotkanie ubarwił Zespół Ludowy "Grzegorzewianki", który jak zwykle rozbawił i zachwycił swoim talentem zgromadzonych gości. Pani Jadwiga Wypychowska – Kierownik Zespołu zainteresowała naszych gości barwną historią i działalnością "Grzegorzewianek". Następnie Pani Agnieszka Malesza – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie opowiedziała o działalności kulturalnej w naszej Gminie.
Pani Sabina Ramonat mówiła nam o swoich inicjatywach, działalności swojego Stowarzyszenia oraz o celu jej wizyty. Tak jak sama powiedziała do Polski przyjechała w celu podjęcia próby budowania mostów łączących dwie kultury : niemiecką i polską. Opowiadała nam o planach Stowarzyszenia. Miłym akcentem spotkania było wzajemne przekazywanie pamiątek.
Bardzo nam miło, że częścią budowania mostu łączącego kulturę niemiecką i polską było spotkanie w naszej Gminie. Dziękuję wszystkim tym, którzy włączyli się  w organizację spotkania.

 Dziękuję
Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak