I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 17 września do 23 października 2013 r

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Pozwólcie, że informację na temat działań i prac wykonanych przeze mnie i podległy mi urząd w okresie międzysesyjnym rozpocznę od tematu, który w ostatnich miesiącach szczególnie absorbował naszą uwagę, tj.  od tematu  wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami w naszej gminie.
Szanowni Państwo.
Za nami prawie cztery miesiące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, funkcjonowania nowych przepisów, które całkowicie zmieniły sposób myślenia i gospodarowania odpadami.
Z perspektywy tych czterech miesięcy możemy powiedzieć, że w naszej gminie system zafunkcjonował dobrze, a to, że tak się stało,  to przede wszystkim zasługa naszych mieszkańców, którym chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować.
Cały czas pracujemy, aby system działał jak najlepiej.
I tak, aby ułatwić i usprawnić mieszkańcom dokonywanie wpłat zostały przygotowane  i dostarczone do każdej zamieszkałej nieruchomości imienne książeczki wpłat,  z którymi mieszkańcy będą mogli pójść do banku lub na pocztę i uiścić należną opłatę.
Na telefoniczne prośby mieszkańców Zakład Oczyszczania Terenu Bakun na bieżąco dostarcza pojemniki o większej pojemności, odbiera też bezpośrednio z posesji odpady wielkogabarytowe  np. zużyte meble.    
Rozpoczęliśmy likwidację pojemników dzwon i siatkowych przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych.  Zlikwidowane zostały pojemniki z ulicy Kwiatowej, które następnie zostały przekazane Szkole Podstawowej  w Grzegorzewie. W najbliższym czasie przystąpimy do zabierania kolejnych pojemników.
Jednocześnie podejmujemy intensywne działania celem jak najwcześniejszego uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany będzie w Barłogach – Emilewie. Rozmowy celem urządzenia tego punktu podjęliśmy.
        
Pierwsza rata należności za odpady, której termin płatności upłynął 31 sierpnia wpłynęła do budżetu w wysokości 90%.

Szanowni Państwo      
Cały czas staramy się aktywnie działać i pomagać naszym mieszkańcom  w prawidłowym pozbywaniu się odpadów. Dlatego też w dalszym ciągu organizujemy zbiórki odpadów.
I tak, 30 lipca br. zbieraliśmy zużytą folię rolniczą, worki po nawozach sztucznych  i opakowania po środkach ochrony roślin. Specjalnie wyznaczony do zbiórki pojazd EKO-MAR z Leśnicy dotarł do wyznaczonych punktów zbiórki zabierając dostarczony przez mieszkańców odpad. Łącznie zebraliśmy 4,56 tony zużytej folii rolniczej, opakowań po środkach ochrony roślin i worków po nawozach sztucznych.
26 września we współpracy ze Związkiem Międzygminnym „ Kolski Region Komunalny” zbieraliśmy zużyte opony. Łącznie zebraliśmy 7,5 tony tego odpadu, który następnie zabrał  pojazd z konińskiego Hydrostalu .

Szanowni Państwo ,
Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że :

- 21 października, realizując obowiązek nałożony na mnie ustawą o systemie oświaty,  złożyłam w Biurze Rady Gminy oraz przesłałam Państwu Radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Grzegorzew za rok szkolny 2012/2013.
Problematyka dotycząca realizacji zadań oświatowych stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji. Zapewne za chwilę szeroko dyskutować będziemy na temat stanu naszej oświaty, jednak w tym miejscu chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że niestety, w obecnym roku szkolnym 2013/2014 w naszych szkołach uczy się o 31 uczniów mniej, co przekłada się automatycznie na wielkość subwencji oświatowej, jaką otrzymujemy. Według informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów o projekcie subwencji na 2014 rok dla naszej gminy, projektowana subwencja oświatowa jest o 130 tys. zł. niższa w stosunku do roku ubiegłego.
Dla naszej gminy to bardzo duży ubytek dochodów. Pozostaje nam mieć jedynie nadzieję, że po ostatecznych przeliczeniach, jakie jeszcze będą miały miejsce, ostateczna wielkość subwencji oświatowej nie będzie aż tak poważnie obniżona.

Jeżeli chodzi o oddziały zerowe przy szkołach podstawowych i przedszkola prowadzone przez gminę tutaj sytuacja jest zupełnie inna, tzn. liczba wychowanków znacznie wzrosła. Obecnie w oddziałach zerowych i przedszkolach mamy 187 dzieci, w roku szkolnym 2012/2013 było 126, a więc wychowaniem przedszkolnym objęliśmy o 61 dzieci więcej. Jest to skutek utworzenia w Szkole Podstawowej                w Grzegorzewie i Przedszkolu w Grzegorzewie dodatkowych oddziałów, tj. w szkole oddziału zerowego liczącego 25 dzieci oraz w przedszkolu oddziału 3-latków liczącego 15 dzieci. Raz jeszcze podkreślam, że w bieżącym roku żaden z zainteresowanych rodziców nie spotkał się z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola.
Więcej dzieci uczęszcza także do oddziału zerowego w szkołach: w Bylicach, który liczy 23 dzieci  i w Barłogach, gdzie wychowaniem przedszkolnym objętych jest               49 dzieci w wieku 3-6 lat.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, od 1 września br. otrzymujemy dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wynosi ona w 2013 r. 414 zł na 1 dziecko na okres od września do grudnia. Dotacja wyliczona została na podstawie danych wykazanych    w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielonej dotacji, a więc w naszym przypadku dotacja wyliczona została na 126 dzieci i wynosi ogółem na 4 miesiące br. 52.164 zł.
Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 września br. odpłatność rodziców za każdą godzinę przebywania dziecka ponad godziny realizacji podstawy programowej, tj. 5 godzin dziennie, wynosi maksymalnie 1 zł za godzinę.
Przepis ten oczywiście realizujemy, o czym rodzice dzieci z przedszkoli w Grzegorzewie i w Barłogach, gdzie opłata ta jest pobierana, zostali poinformowani na specjalne w tym celu odbytych spotkaniach.

Szanowni Państwo,
 
- 28 września  złożyliśmy w Lokalnej Grupie Działania Wielkopolska Wschodnia w ramach Odnowy Wsi wniosek pod nazwą : „   Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew”. 8 października, na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia wniosek został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania.
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Grzegorzewie. Ułożenie kostki o powierzchni 500,9 m2, wykonanie małej architektury – klomby, ławki, wykonanie kompozycji zieleni. 
Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco :
- całkowita wartość projektu : 181 716,09 zł
- koszty kwalifikowane : 147 736,66 zł
- wartość dofinansowania (80% kosztów kwalifikowanych) to jest 118 189,00 zł
- wkład własny : 63 527,09 zł
- VAT – koszt niekwalifikowany.
Według złożonego wniosku ostateczne rozliczenie inwestycji planowane jest do końca listopada 2014.

- 20 września br. złożyliśmy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu protest dotyczący  projektu : „ Przedszkola marzeń  w Gminie Grzegorzew ”. Projekt ten miał być kontynuacją projektu „ Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew ”. Niestety po jego ocenie okazało się, że nasz projekt został oceniony pozytywnie, lecz znalazł się na liście projektów na realizację których zabrakło środków finansowych. Spowodowane to był przyznaniem zbyt małej ilości punktów. Nie wprowadzając Państwa w szczegóły nadmienię, że jedna z dwóch osób oceniających nasz projekt znacząco zaniżyła punktację przez co uzyskaliśmy bardzo niski wynik punktowy. W przypadku oceny na poziomie pierwszego asesora, wniosek bez problemu uzyskałby dofinansowanie. Ze względu na tak duże rozbieżności w ocenie projektu złożono protest. Wojewódzki Urząd Pracy w poznaniu ma 70 dni na jego rozpatrzenie.

- Realizujemy inwestycję drogową w Borysławicach Zamkowych. Podstawowy zakres robót rozszerzyliśmy o zjazdy do posesji oraz wymianę rurociągu melioracyjnego zlokalizowanego w pasie drogowym. Łączny koszt robót dodatkowych to kwota 12.599,78 zł
Wymiana betonowego rurociągu melioracyjnego o przekroju  ?300 mm przechodzącego pod drogą przeprowadzona została 10 października.  Wymiany dokonano, aby zapobiec w przyszłości awariom tego rurociągu i konieczności jego kosztownej wymiany pod drogą posiadającą nawierzchnię asfaltową ( melioracja tych pól była wykonywana w 1971r.) Wstawiono pełne rury PCV na długości 9 mb. Wymiany dokonali pracownicy Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole.
Koszt całościowy wymiany to 2.500 zł.
Pracami pielęgnacyjnymi objęto pas drogowy nowo wybudowanego odcinka drogi – prowadzone jest odkrzaczenie pobocza, wycięto stanowiące zagrożenie, dużych rozmiarów drzewo.
Wartość całej inwestycji to 170.694,52 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  zgodnie z zawartą umową,  to kwota 139.500 zł.

- 14 października br. przekazaliśmy, zgodnie z zawartą wcześniej umową, firmie PROTE Technologie dla Środowiska plac budowy – drogę gminną w Zabłociu celem wykonania przebudowy tej drogi. Prace będą polegać na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej. Z informacji od firmy PROTE wiemy, że firmą wykonującą dla nich usługę jest  MK STELLA z Koła z terminem wykonania prac do końca października br.

Mówiąc na temat prac wykonywanych na drogach gminnych uprzejmie informuję, że w ostatnim okresie wykonaliśmy remonty następujących dróg  gminnych:          
- remont drogi gminnej ul. Piaski Otaląż oraz ul. Zielonej w Barłogach poprzez dowiezienie frezu asfaltowego wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Koszt prac wyniósł : 17.485,68 zł. Wykonawcą robót była firma z Krzymowa,
- remont drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka poprzez  dowiezienie kruszywa w ilości 150 t wraz z profilowaniem  i zagęszczaniem. Koszt tych robót to kwota 10.189,32 zł
- remont drogi gminnej w Ladorudzku w stronę łąk - 800 mb wraz  z profilowaniem i zagęszczaniem, koszt remontu - 12.095,82 zł
- remont drogi gminnej w Grzegorzewie w stronę wiatraków, 100 mb, koszt remontu: 7.350,00 zł 
- obecnie trwa remont drogi gminnej Grodna – Felicjanów na odcinku 630 mb, koszt remontu wyniesie : 39.690 zł

Państwo Radni, Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że  :

- Firma United Oilfield Services sp. z o.o z Warszawy  rozpoczęła na terenie naszej Gminy badania geologiczne metodą sejsmiczną w celu prac poszukiwawczych złóż gazu ziemnego. Prace geologiczne będą prowadzone w okresie od 17.10.2013 r. do 30.12.2013 r.  przez  grupę sejsmiczną. Prace geofizyczne polegają na rejestrowaniu fal odbitych od głębokich warstw geologicznych za pomocą najnowocześniejszego sprzętu elektronicznego, tzn. pojazdów wibracyjnych. Otwory do rejestrowania fal są wykonywane co 3-4 km na głębokości do 50 m.
Na terenie naszej Gminy badania będą prowadzone w następujących miejscowościach: Bylice, Bylice-Kolonia, Barłogi, Ponętów Dolny, Grodna, Boguszyniec, Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Tarnówka i Grzegorzew.
Z każdym właścicielem bądź użytkownikiem działki firma spisuje porozumienie w sprawie odszkodowania za zniszczenia powstałe w wyniku wejścia na nieruchomość. Kwota odszkodowania zależna jest od rodzaju i wielkości zniszczeń.

-  7 października br. w Kancelarii Notarialnej Pani Doroty Jędrychowskiej został podpisany akt notarialny w formie umowy sprzedaży pomiędzy Gminą Grzegorzew, a Panią Haliną Bloch. Gmina na rzecz Pani Haliny Bloch sprzedała działkę położoną w Tarnówce o nr geodezyjnym 143/3 i pow. 0,0113 ha za cenę 1 900,00 zł brutto. Działka ta przeznaczona została pod poszerzenie sąsiedniej działki nr 143/2. 

- w tym samym dniu, tj. 7 października br. odbyły się negocjacje na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN o nr rejestracyjnym PKL LJ37. Do negocjacji zgłosiło się dwóch oferentów, tj. Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Kruszwica Grodztwo reprezentowana przez Grzegorza Arenta złożyła ofertę na zakup pojazdu    w kwocie 6 500,00 zł zaś Kujawy – Trans Sp. z o.o.  z Pakość reprezentowaną przez Henryka Kucharczyka złożyła ofertę na kwotę 6 800,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę podczas ustnych negocjacji zaproponowała Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Kruszwica Grodztwo, która zaproponowała najwyższą kwotę 9.000 zł stając się jednocześnie nabywcą autobusu. Tego samego dnia zawarta została umowa sprzedaży pomiędzy Gminą Grzegorzew, a Nadgoplańską Komunikacją Autobusową.

- Ksiądz Biskup Wiesław Mering, Ordynariusz Diecezji Włocławskiej  wyraził zgodę na użyczenie nieodpłatnie na okres 20 lat Gminie Grzegorzew 1700 m gruntu z działki oznaczonej nr geodezyjnym 862, stanowiącej własność Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie pod parking, który będzie służył społeczności lokalnej. Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy użyczenia na wymienioną nieruchomość.

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych przez grad w wysokości 127 753,07 zł oraz przez powódź  w wysokości 144 157,35 zł. Do otrzymania kredytu zakwalifikowało się 15 gospodarstw poszkodowanych przez grad oraz 11 gospodarstw poszkodowanych przez powódź, w których straty wyniosły średnio ponad 30 % średniej produkcji rolnej. W związku z powyższym zainteresowani rolnicy mogą występować do Zespołu Komisji działającego w Gminie Grzegorzew o wydanie opinii Pana Wojewody do wniosku kredytowego.

-18 września br., po konsultacji z Panem Sołtysem, Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Grodna, Mieszkańcami Grodnej oraz Państwem Radni Rady Gminy,  została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy Gminą Grzegorzew, a firmą PABUD – REM Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnej 22 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Piotra Stelmasika na lokal użytkowy  w budynku Świetlicy Wiejskiej  o pow. 28,80 m? położony na działce nr 145 w miejscowości Grodna 22a  z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Z tytułu dzierżawy dzierżawca płaci czynsz miesięczny w wysokości 144,00 zł brutto oraz opłaca podatek od nieruchomości i opłatę z tytułu zużycia energii elektrycznej.

- Mieszkańcy zainteresowani wykupem od Gminy przyległych działek o nr geodezyjnych 1928/1 i 1934 położonych w Grzegorzewie przy ul. Witosa złożyli formalne wnioski o ich wykup. Pierwszym krokiem będzie podział nieruchomości przez uprawnionego geodetę wraz z wydaniem decyzji podziałowej i wprowadzeniem zmian w ewidencji gruntów i budynków. Następnie podjęcie uchwały przez Radę Gminy na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Grzegorzew. Po uprawomocnieniu decyzji podziałowej zlecone zostaną operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowemu w celu ustalenia wartości działek przeznaczonych do sprzedaży. Następnie wywieszony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 3 tygodni w Urzędzie Gminy  i podanie tej wiadomości do prasy lokalnej i na stronie BIP. Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy z zainteresowanymi stronami w formie aktu notarialnego. Koszty związane z podziałem działki, wyceną działki, wywieszeniem wykazu, wypisem i wyrysem, odpisem z księgi wieczystej i kosztem aktu notarialnego ponoszą zainteresowani nabywcy.

- 9 września br. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na  budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą  na działce nr 348 w Grzegorzewie.
Od decyzji tej strony postępowania wniosły odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

- Prowadzone były prace na rzece Rgilewce  od jazu w Grzegorzewie na długości 24 km - nazwa zadania „Konserwacje cieku naturalnego- wykoszenie i hakowanie mechaniczne” na terenie gmin: Grzegorzew, Kłodawa i Chodów.
Wykonawcą robót była firma „POLKOP” Roboty Melioracyjne- Józef Grzelak.
Wartość zadania to 208 520,63 zł.
Na terenie naszej gminy prace były prowadzone od 27 sierpnia do 23 września 2013r., na odcinku 9,2 km. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 79 932,91 zł.
Prace polegały na mechanicznym wykoszeniu skarp i mechanicznym hakowaniu koryta rzeki ( mechaniczne usunięcie roślinności z koryta rzeki- bez odmulania - usuwania namułu czy łach piasku). Przeprowadzona konserwacja ma usprawnić przepływ wody do czasu przeprowadzenia inwestycji odbudowy koryta rzeki na tym odcinku.

- 8 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie na którym omawiano sprawy bieżące związane z działalnością spółki wodnej.
Szczegółowo przeanalizowano stan finansów spółki i tak :
1) Składki na GSW ogółem to kwota 79 548,66 zł, wpłaty 48 753,46 zł, ściągalność na poziomie 60,90%.
Składki zaległe z lat poprzednich to 22 056,37 zł.
Na występujące zaległości wysłano 334 upomnienia
2) Dotacje pozyskane przez GSW w Grzegorzewie to dotacje z następujących źródeł :
Gmina Grzegorzew 12 000,00 zł
Powiat Kolski 1 500,00 zł
Urząd Marszałkowski 10 158,14 zł
Urząd Wojewódzki 1 984,00 zł
Urząd Wojewódzki – z rezerwy 19  838,00 zł
Razem 45 480,14 zł
Dotacje na chwilę obecną stanowią prawie połowę obecnie opłaconych składek przez rolników.
3) Wykonanie rzeczowe robót GSW na dzień 30 września 2013 r. to łączna kwota  80 936,27 zł,  w ramach których to środków dokonano :
- konserwacji urządzeń w ramach składek członkowskich   - 11 580 mb rowów
- konserwacji w ramach udziału własnego zainteresowanych – 5 000 mb rowów
- usunięto  62 awarie na urządzeniach melioracyjnych.

W dalszym toku swojego wystąpienia pragnę poinformować, że :

Zakończyliśmy prace remontowe w budynku przy ulicy Plac 1000-lecia PP 6, które umożliwiły przeniesienie, z dniem 3 września br.,  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie do nowej siedziby.
Mam nadzieję, że zmiana warunków pracy jest dla pracowników, a przede wszystkim dla podopiecznych GOPS, odczuwalna.
Do budynku przy Placu 1000 –lecia Państwa Polskiego 6 przeniesione zostało także biuro do spraw gospodarki odpadami komunalnymi.
Z tego względu, że w budynku prowadzone są jeszcze drobne prace remontowe, uzupełniane jest wyposażenie, ostateczne rozliczenie wykonanych prac przedstawię Państwu na najbliższej sesji.


Szanowni Państwo,
Mówiąc na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pragnę poinformować, że od 1 lipca realizujemy zadania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  W ramach, ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, resortowego programu wspierania rodziny o systemu pieczy zastępczej na rok 2013,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił asystenta rodziny.
Asystent rodziny zatrudniony został na umowę zlecenia na okres od 1 lipca do              31 grudnia 2013 r. Zatrudnienie finansowane jest w całości z dotacji celowej w budżetu państwa, która wynosi16.202,25 zł.
Na dzisiejszej sesji gościmy Panią Agnieszkę Frydrych, która zatrudniona jest na stanowisku asystenta rodziny i która przybliży Państwu zadania, jakie realizuje.

- 15 września 2013 r. upłynął termin składania wniosków o przyznanie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Łączna liczba złożonych wniosków to 171.
Pomoc materialna zostanie wypłacono po otrzymaniu dotacji celowej .
W okresie od września do października 2013 r. przyznaliśmy również  zasiłki szkolne uczniom którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło w rodzinie. Z pomocy uczniów tej formie skorzystało 8 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.

- 30 września 2013 r. upłynął termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłatę wniosło 15 przedsiębiorców prowadzących sklepy oraz 3 przedsiębiorców prowadzących gastronomię w wysokości łącznej 19.774,87 zł
W okresie od stycznia do 10 października 2013 roku wydano 38 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,  a także 28 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, w związku z tym opłata łączna z tytułu jednorazowych zezwoleń za w/w okres wyniosła 6 387,50 zł.
Łączne dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  za okres od stycznia do 10 października 2013 r. wyniosły 71.995,85 zł
Są to wpływy o ponad 8 tys.zł. wyższe od planowanych. Środki te, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Wyższe wpływy uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stały się podstawą do złożenia przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie wniosku do Wysokiej Rady o zmianę preliminarza wydatków na 2013 rok i rozdysponowania dodatkowych środków finansowych.
Problematyka ta stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

- Kontynuując uprzejmie informuję, że nasza gmina przystąpiła do kampanii społecznej „ Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się i żyj ”. W ramach kampanii, której celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców w obszarze przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, a przede wszystkim kształtowania właściwych postaw wśród najmłodszych, w październiku, we wszystkich szkołach          w naszej gminie odbyły się spotkania z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei, którzy informowali i uświadamiali dzieci i młodzież o zagrożeniach wynikających              z niezachowania ostrożności na przejazdach kolejowych. 

Państwo Radni
Szanowni Państwo
Z przykrością informuję, że kolejny sołtys, po Panu Piotrze Kukuła z Ponętowa Dolnego, zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa.
Rezygnację taką, z uzasadnieniem względami osobistymi, złożył sołtys Borysławic Zamkowych Pan Dariusz Grzybowski.
7 października br. zebranie wiejskie w Borysławicach Zamkowych przyjęło rezygnację Pana Grzybowskiego z zajmowanej funkcji oraz dokonało wyboru nowego sołtysa.  Na sołtysa Borysławic Zamkowych wybrano Pana Andrzeja Sikorskiego.
Panom Piotrowi Kukuła i Panu Dariuszowi Grzybowskiemu serdecznie dziękujemy za współpracę z naszym samorządem.
Natomiast nowo wybranym Panom sołtysom, a więc Panu Czesławowi Wojtasikowski – Sołtysowi Ponętowa Dolnego i Panu Andrzejowi Sikorskiemu – Sołtysowi Borysławic Zamkowych, którzy są z nami na dzisiejszej sesji, gratulujemy zaufania, jakim obdarzyli ich mieszkańcy.

Mówiąc o innych ważniejszych wydarzeniach, jakie w okresie międzysesyjnym miały miejsce oraz spotkaniach w których uczestniczyłam pragnę poinformować, że : 

- 9 października w Starostwie Powiatowym w Kole odbyła się debata społeczna dotycząca Bezpieczeństwa w Powiecie Kolskim. W debacie udział wzięli Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji  insp. Rafał Batkowski, Uczestnikami debaty byli radni powiatowi, przedstawiciele urzędów, placówek oświatowych i mieszkańcy powiatu kolskiego.
W trakcie debaty Pan Wojewoda Piotr Florek i Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Batkowski omówili kwestie nt. Bezpieczeństwa w Województwie Wielkopolskim, natomiast Komendant Powiatowy Policji w Kole Pan Wiesław Grzegorczyk przedstawił w wersji multimedialnej statystykę bezpieczeństwa                    w Powiecie Kolskim.
Debata była oczywiście okazją do zadawania pytań i dyskusji na temat stanu bezpieczeństwa w naszym powiecie.

- 11 października, na zaproszenie Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grzegorzewie, wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem i Panią Sekretarz Gminy Arletą Nowicką, wzięłam udział w obchodach gminnych Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu naszego samorządu złożyliśmy naszym nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania za całoroczny trud pracy.

- w dniach 15 i 16 października wzięłam udział w XIV Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Serocku.
Jak zawsze, kongres był okazją do przedyskutowania aktualnych problemów z jakimi borykają się samorządy w naszym kraju.
W trakcie kongresu :
- odbyła się debata oświatowa,
- dyskutowaliśmy na temat wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami i zmian koniecznych do wprowadzenia do ustawy o gospodarce odpadami
- przedmiotem dyskusji były także kwestie dotyczące finansowania rozwoju obszarów wiejskich w nowym okresie programowani, tj. w latach 2014 – 2020.
Kongres wypracował stanowiska w wyżej określonych sprawach, które przekazują Państwu w formie załączników do niniejszej informacji i serdecznie zachęcam do zapoznania się z nimi.

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 - WRPO 2014 + był przedmiotem subregionalnej konferencji konsultacyjnej zorganizowanej przez Pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Spotkanie w którym wzięłam udział odbyło się w minionym poniedziałek, 21 października, w Koninie.
Jako samorządowcy subregionu konińskiego dyskutowaliśmy z Panem Marszałkiem na temat gospodarczego zróżnicowania Wielkopolski i apelowaliśmy o zwiększenie puli środków na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest podstawowym narzędziem umożliwiającym realny rozwój obszarów wiejskich oraz zapewniającym zmniejszenie dysproporcji rozwojowych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.
W projekcie PROW na lata 2014-2020 nie ma na przykład pieniędzy na budowę dróg gminnych, z czym samorządy wiejskie nie mogą się zgodzić, gdyż to właśnie stan infrastruktury drogowej i konieczność jej modernizacji stanowi jeden z podstawowych problemów, z jakimi borykają się gminy. Dlatego też, korporacje samorządowe interweniują na szczeblu rządowym, aby tę sytuację zmienić.
Mamy nadzieję, że podejmowane działania przyniosą oczekiwany skutek.    


Uprzejmie informuję, że Radni Rady Gminy dwukrotnie spotykali się na posiedzeniach wspólnych Komisji stałych.
Posiedzenia te odbyły się 17 i 25 września.
Radni Rady Gminy dokonali m.in. analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze br., wcześniej szczegółowej analizy realizacji budżetu dokonała Komisja Rewizyjna – sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze br. stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
Ponadto w trakcie posiedzeń Radni Rady Gminy przedyskutowali problematykę związaną z  organizacją nowego roku szkolnego 2013/2014 oraz inne sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

Szanowni Państwo,
Niespełna dwa miesiące temu rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a już możemy pochwalić się sukcesami uczniów naszych szkół.
Gratulacje kieruję do dyrekcji, nauczycieli przygotowujących i uczniów Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie i Gimnazjum w Grzegorzewie. Otóż uczniowie tych szkół po raz trzeci z rzędu zajęli I miejsca na Mistrzostwach Powiatu Kolskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, które odbyły się  26 września w Przedczu i reprezentowali Powiat Kolski na Finale Województwa Wielkopolskiego, który miał miejsce 11 października w Poznaniu.
Ponadto reprezentacja Gimnazjum w Grzegorzewie zajęła drużynowo I miejsce na 33 Międzynarodowym Biegu Warciańskim, który odbył się 22 września.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wśród sukcesów naszych mieszkańców nie możemy pominąć wyników, jakie osiąga drużyna piłki nożnej Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew, która znajduje się obecnie na I miejscu tabeli w klasie A  grupie 2 seniorów.
Na osiem rozegranych meczy nasi piłkarze wygrali siedem spotkań.  Do rozegrania pozostały jeszcze 3 mecze, w tym jeden dla nas szczególny, gdyż 10 listopada na stadionie w Barłogach spotkają się nasze drużyny – SPARTA Barłogi i ORZEŁ Grzegorzew. Zachęcam do kibicowania i zapraszam na derby gminne.

Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę złożyć serdeczne podziękowania naszym mieszkańcom, szczególnie mieszkańcom Ladorudzka, dyrekcjom, nauczycielom i uczniom naszych szkół, za udział i zaangażowane w przygotowanie uroczystości upamiętniających ofiary obozu w Chełmnie.  11 września, w Lesie Rzuchowskim w Obozie Zagłady w Chełmnie nad Nerem po raz siódmy odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary pomordowane przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Aby oddać cześć ofiarom przybyło wielu znamienitych gości, rodziny straconych i wszyscy, którzy pamiętają o tej ludzkiej tragedii i chcieli swą obecnością wyrazić swoją pamięć.
Pod pomnikiem upamiętniającym ofiary hitlerowskiej zagłady, do uczestników uroczystości słowo skierował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering.
Z oficjalnym przemówieniem wystąpiła także Pani Izabela Ewa Kwiatkowska Konsul Honorowa Ambasady Austrii w Poznaniu. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem przez przybyłych gości, delegacje, poczty sztandarowe, dalsza cześć uroczystości odbyła się w Kościele w Chełmnie, gdzie została odprawiona Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.
Raz jeszcze wszystkim uczestnikom uroczystości dziękuję za obecność – to dowód, że PAMIĘTAMY !

Kończąc sprawozdanie informuję, że rozpoczynamy prace nad projektem budżetu gminy na rok przyszły oraz nad uchwaleniem stawek podatkowych. Przed nami sesja podatkowa. Na pewno wszyscy cieszymy się, że w tym roku nie musi martwić się o osiągnięcie dopuszczalnych wskaźników zadłużenia gminyi możemy pracować nad projektem budżetu, a następnie uchwalić budżet gminy na rok 2014  zachowując wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

   Dziękuję

Wójt Gminy
                                                                    /-/ Bożena Dominiak