I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 23 października do 19 listopada 2013 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

 

Przedkładam niniejszym sprawozdanie o mojej pracy, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Informacja obejmuje okres od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od  23 października do dzisiaj.


I tak uprzejmie informuję, że w okresie międzysesyjnym wydałam sześć zarządzeń.
Dotyczyły one następującej problematyki :

1. Przekazania, w drodze zarządzenia nr 151/2013 z dnia 28 października, dla Gimnazjum w Grzegorzewie środków trwałych w postaci sprzętu nagłaśniającego o łącznej wartości 4 tys.zł. Sprzęt ten, tj. dwie kolumny głośnikowe, mikser analogowy, trzy mikrofony  - zakupiony został na potrzeby gimnazjum przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. W drodze zarządzenia nr 152/2013 r., z dnia 30 października br. zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju,  wprowadziłam do stosowania Plan Obrony Cywilnej Gminy Grzegorzew.
Informuję Państwa w tym miejscu, że w m-cu listopadzie opracowany został także inny, bardzo ważny dla naszej gminy dokument, tj. Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią. Plan ten określa obszary zagrożone powodzią  na terenie naszej gminy, sposób postępowania w czasie powodzi oraz informowania mieszkańców.

3. Kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń – zarządzenie nr 153/2013 r. z dnia 30 października 2013 r. - dotyczyło wprowadzenia zmian w budżecie gminy. Wprowadzone zmiany polegały na uwzględnieniu w naszym budżecie dotacji, jakie otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej  oraz dotacji w kwocie 54.659 zł, którą Pan Wojewoda przekazał nam na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

4. Na ten sam dzień tj. na 30 października datowane było następne z wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. zarządzenie nr 154/2013, które dotyczyło powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzone zostało 15 listopada br.
Pani Magdalena Bałyga – nauczyciel przedszkola, zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie, przeszła postępowanie egzaminacyjne pozytywnie uzyskując stopień nauczyciela mianowanego.
Serdecznie gratulujemy.

5) Realizując zadania Kierownika Urzędu Gminy w Grzegorzewie, zarządzeniem z dnia 12 listopada br. powołałam Komisję Inwentaryzacyjną w celu przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy. Inwentaryzacja rozpoczęła się 15 listopada br.. Termin zakończenia prac inwentaryzacyjnych określiłam na dzień 15 stycznia 2014 r.


Państwo Radni, Szanowni Państwo,

14 listopada br. złożyłam w biurze Rady Gminy oraz przesłałam do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu gminy na 2014 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2014-2022.
Właśnie przedłożenia tych, jakże ważnych dla działalności naszego samorządu dokumentów, dotyczyły dwa  z ostatnich wydanych przeze mnie zarządzeń.
Państwo Radni po zakończeniu obrad dzisiejszej sesji zaopatrzeni zostaniecie w projekty tych dokumentów i w ten sposób rozpoczniemy naszą wspólną pracę nad przyszłorocznym budżetem.

Kontynuując uprzejmie informuję, że :
- 29 października br.  Inspektorzy z Urzędu Marszałkowskiego z Poznania skontrolowali II etap inwestycji współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach. Po dokonaniu stosownych obmiarów i zapoznaniem się za stanem rzeczowym wykonanych prac stwierdzono prawidłowe wykonanie inwestycji, zgodne z umową o dofinansowanie. Za ten etap inwestycji uzyskane dofinansowanie to kwota 546 897,00 zł, co stanowi 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Cała wartość inwestycji wyniosła 850 636,29 zł i obejmowała budowę kanalizacji oraz wodociągu na ulicach: Brzozowej, Kasztanowej, Lipowej i Choińskiej w Grzegorzewie wraz z budową przepompowni kanalizacyjnej. 15 listopada otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  informację, że 13 listopada zostało przekazane do Agencji Restrukturyzacji                        i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności na kwotę 546.897 zł. Zwrot środków finansowych otrzymamy do końca bieżącego roku.

- Dbając o budżet gminy i szukając oszczędności, 31 października ogłosiliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na : „Zakup energii elektrycznej”. Postępowanie obejmuje wszystkie nasze obiekty gminne takie jak urząd, szkoły, stadiony, remizy, świetlice, biblioteka. Postępowanie ogłoszono ze względu na uwolnienie rynku energetycznego i uzyskiwanie przez inne samorządy znacznych oszczędności na zakupie energii elektrycznej. Ostateczne rozstrzygnięcie licytacji nastąpi   20 listopada br. o godzi 12.00. Całe postępowanie, łącznie z analizami prowadzi  w naszym imieniu firma New Power z Warszawy. Okres na jaki zostaną zawarte nowe umowy na dostawę energii  to 2 lata.
Szczegóły przedstawię Państwu po odbytym przetargu.

- 4 listopada br. dokonano uroczystego otwarcia budynku przy pl. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6 w Grzegorzewie. W otwarciu udział wzięli Państwo Radni Rady Gminy, pracownicy Urzędu oraz zaproszeni goście. Uroczystego poświęcenia budynku dokonał Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie Krzysztof Pietryga. W oddanym budynku siedzibę mają : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie oraz Referat ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Całość remontu to koszt 140 tys. złotych,  na który składa się szereg wykonanych prac m.in. remont instalacji C.O. oraz instalacji elektrycznej, wykonanie sieci komputerowej, wykonanie podłóg, malowanie ścian, wykonanie schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnym, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa pomieszczeń oraz adaptacja kotłowni.  

- W okresie od 18 listopada do 18 grudnia br. Firma usługowa Pani Jolanty Kolasa    z Borek przeprowadzi deratyzację (odszczurzanie) na terenie Grzegorzewa w obrębie cmentarza parafialnego (dzikiego wysypiska odpadów komunalnych). Na tym terenie  rozłożone zostały karmniki z trucizną na szczury. Przegląd karmników odbywać się będzie co 3 dni w celu sprawdzenia pobierania ilości trucizny przez gryzonie. Mieszkańcy zostali poinformowani o obowiązku pouczenia dzieci i innych osób, nad którymi sprawują opiekę, o zagrożeniu i skutkach przypadkowego zatrucia oraz obowiązku trzymania zwierząt domowych w zagrodach oraz na smyczy podczas spacerów. Koszt wykonania usługi to kwota 861 zł brutto.

- Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu był organizatorem sesji ekologicznej „Rolnictwo, środowisko, żywność, zdrowie”, która odbyła się 6 listopada br. w gospodarstwie agroturystycznym Państwa Zuzanny i Antoniego Gwiaździńskich w Grzegorzewie.  Podczas spotkania zaprezentowana została Reforma Wspólnej Polityki Rolnej i zmiany, jakie czekają rolników od 2015 roku, omówiono efekty zastosowania EM-ów ( mikroorganizmów pożytecznych ) w uprawach ekologicznych na podstawie wyników demonstracji realizowanych przez WODR w Poznaniu. Spotkaniu towarzyszyło podsumowanie konkursu nt: ,,Co wiemy o żywności ekologicznej”. Laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez WODR w Poznaniu i Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu. Sesja ekologiczna była również miejscem przedstawienia laureatów wojewódzkiego szczebla ogólnopolskiego konkursu na ,,Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: „gospodarstwo towarowe”   i „ekologia – środowisko”  w 2013 roku”. Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Laureatami konkursu ,,Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: „gospodarstwo towarowe w Wielkopolsce ” zostali Państwo Aleksandra i Tomasz Kupaj z Księżca - powiat ostrowski.  „ W kategorii ,,Ekologia –środowisko” laureatem konkursu ,,Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Wielkopolsce w 2013 roku ” zostali Państwo Grażyna i Mirosław Serafinowicz z Grabiny, gm. Dąbie. Podczas spotkania degustowano żywność pochodzącą z ekologicznych gospodarstw rolnych. Zaprezentowano również wzory oznakowań i sposoby pakowania produktów ekologicznych. Sesja ekologiczna była doskonałym sposobem na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń oraz dyskusji. 

- W dalszej części niniejszego sprawozdania pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat prac wykonanych na drogach gminnych, i tak uprzejmie informuję, że :

1)   8 listopada firma PROTE Technologie dla Środowiska przekazała Gminie Grzegorzew przebudowaną drogę gminną w Zabłociu. W chwili obecnej droga posiada odpowiednią podbudowę wraz z nawierzchnią asfaltową. Drogę odebraliśmy bez zastrzeżeń.

2) 18 listopada br. firmy zainteresowane świadczeniem na rzecz gminy usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych złożyły oferty na świadczenie usług. Oferty złożyły następujące firmy :   
-  Usługi Transportowe Wojciech Czerwiński z Grzegorzewa
-  Zakład Handlowo - Usługowy PAWLO Bucikiewicz Paweł z Chruścina
-  Usługi Transportowe Mariusz Szymański z Wrzący Wielkiej
-  P.P.H.U. „Trans Pus” s.c. Lipiński Mariusz & Lipińska Dorota z Grzegorzewa
Złożone oferty opiewają na kwotę 120 zł netto za jedną godzinę efektywnej pracy. Zaoferowane ceny pozostały na poziomie ubiegłego roku.

3) Zakończyliśmy remont drogi gminnej Grodna – Felicjanów na odcinku 630 mb.  - koszt remontu  39.690 zł

4)  W celu poprawy nawierzchni drogi gminnej Grodna – Borysławice Zamkowe ( od drogi powiatowej w Grodnej do posesji Państwa Oporskich w Borysławiach Zamkowych) dowieźliśmy 100 t. kruszywa drogowego. Koszt zadania to: 7.480,86zł.

Szanowni Państwo
Państwo Radni,

-  Składając ostatnią informację o pracy w okresie międzysesyjnym rozpoczynałam ją od tematu wdrożenia w naszej gminie nowego systemu gospodarki odpadami.
Z perspektywy czterech miesięcy funkcjonowania systemu oceniłam, co zresztą w pełni podtrzymuję, że w naszej gminie system zadziałał, że funkcjonuje dobrze oraz, że to przede wszystkim zasługa naszych mieszkańców.
Mówiłam także o tym, że cały czas pracujemy, aby system działał jak najlepiej.
Jest to również jak najbardziej aktualne stwierdzenie.
Jak Państwo wiecie, aby ułatwić i usprawnić mieszkańcom dokonywanie wpłat przygotowaliśmy imienne książeczki wpłat, z którymi mieszkańcy mogli pójść do banku lub na pocztę  i uiścić należną opłatę. Na dziś, po drugiej racie opłat za opady, możemy powiedzieć, że wprowadzenie książeczek wpłat przyniosło oczekiwany skutek. System wpłat przebiegł sprawniej. Bez kolejek do kasy Urzędu Gminy. W październiku, przy drugiej racie opłat, liczba wpłat dokonywanych w banku znacznie wzrosła.
Na 1292 wpłaty przyjęte w miesiącach październik i listopad :
- 314 wpłat przyjęto w kasie urzędu na sumę 14 260,80 zł., co stanowi 25%
- 978 wpłat zrealizowano w banku na sumę 43 518,80 zł. co stanowi 75%
W porównaniu do pierwszej wpłaty (za lipiec i sierpień) ilość wpłat dokonywanych w banku wzrosła z 37% do 75%, natomiast ilość wpłat dokonywanych w kasie urzędu zmalała z 63% do 25%.
Jeżeli chodzi o dochody uzyskane z opłat  za odpady uprzejmie informuję, że :
Przypis należności do końca bieżącego roku – to kwota 192 540,00 zł.
Ogólna kwota wpłat na dzień 15.11.2013r. - 120 160,89 zł.
Zaległość na dzień 15.11.2013r. –  to kwota 13 503,40 zł i dotyczy 230 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie uiścili opłat.
Informuję także, o czym również mówiliśmy na poprzedniej sesji, że systematycznie zabieramy kolejne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Do tej pory zabraliśmy łącznie 30 pojemników, pozostały do zabrania 64 pojemniki. O tym, że pojemniki te będą sukcesywnie zabierane poinformowaliśmy mieszkańców w drodze stosownych okólników. W drodze okólników tych zachęcaliśmy także mieszkańców do dalszej współpracy oraz do segregacji odpadów, gdyż jak wiemy i o czym dyskutowaliśmy na poprzedniej sesji, utylizacja odpadów zmieszanych jest dużo droższa od utylizacji odpadów segregowanych.
Na dziś,  na ogólną liczbę 4864 osób zamieszkałych na terenie gminy - 4430 osób według złożonych  deklaracji  segreguje śmieci, segregacji nie dokonują 434 osoby.     
Na dzień 1 lipca liczba osób zamieszkałych wg. złożonych deklaracji była równa 4632 osoby (do czasu wysyłania wezwań do złożenia deklaracji do osób, które tego obowiązku wówczas nie wypełniły).
W związku ze złożeniem deklaracji przez te osoby, liczba osób zamieszkujących według złożonych deklaracji, na dzień 15 listopada br. wynosi 4864 osoby.
Ilość osób, które przybyły po 1 lipca –  to 232 osoby.
W okresie czterech miesięcy z terenu gminy Grzegorzew odebraliśmy, z podziałem na poszczególne frakcje, następującą ilość odpadów :
Papier i tektura - 2 tony 540 kg
Szkło - 2 tony 820 kg
Tworzywa sztuczne - 5 ton 240 kg
Bio -   12 ton 600 kg
Odpady zmieszane ( w tym posegregacyjne) -  171 ton 500kg
Łączna ilość odpadów zmieszanych i posegregowanych odebranych w okresie czterech miesięcy  to  194 tony 700kg
Szacunkowo na terenie naszej gminy mieszkaniec wytwarza  łącznie 120 kg odpadów.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ilość odpadów zebranych na terenach wiejskich od mieszkańca to 250 kg/rok.

Szanowni Państwo,

- Kontynuując uprzejmie informuję, że na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli   w administracji rządowej Pan Wojewoda Wielkopolski zarządził kontrolę Gminy Grzegorzew.
Czynności kontrolne rozpoczęły się 13 listopada i  potrwają do 17 grudnia br.
Przedmiotem kontroli jest wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

- Mówiąc o realizowanych przez gminę zadaniach zleconych pragnę poinformować, że do końca miesiąca października br., wypłaciliśmy 295 rolnikom z terenu gminy drugą część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 117.445,95 zł.
Łącznie w 2013 roku, z pomocy w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, skorzystało w naszej gminie 621 rolników na łączną kwotę 287.142,45 zł.

- W okresie od 17 do 31 października br., realizując wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, przeprowadzaliśmy konsultacje „Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.”
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii podmiotów sektora pozarządowego na temat projektu powyższego dokumentu.  Z prośbą o opinię o projekcie programu wystąpiliśmy do wszystkich jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy
W terminie do 31 października br. wpłynęła do Urzędu Gminy jedna opinia.
Była to opinia Konińskiego Banku Żywności w Koninie, która nie wnosiła uwag do programu współpracy.
Przeprowadzenie konsultacji daje nam podstawę do uchwalenia programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok przyszły, co stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

- 15 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „ Kolski Region Komunalny ”.
Poruszam sprawę odbycia obrad Zarządu związku z tego względu, że na posiedzeniu tym dyskutowana była bardzo istotna kwestia przyszłości związku, dalszego jego istnienia i funkcjonowania.
Chcę powiedzieć, że perspektywy w tym względzie nie są za ciekawe.
Na dziś, na 11 gmin członkowskich związku, 5 Rad Gmin podjęło uchwały o wystąpieniu ze związku.
W porządku obrad dzisiejszej sesji mamy podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia ze składu gmin członkowskich Gminy Koło i Gminy Miejskiej Koło. Jednostki te uchwały w sprawie wystąpienia ze związku podjęły najwcześniej. Procedury związane z wykreślenie ze związku tych dwóch gmin zostały rozpoczęte i zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać zakończone, stąd projekt przedkładanej pod obrady sesji uchwały.
Z tego względu, że w miesiącach wrześniu i październiku decyzje o wystąpieniu ze związku podjęły gminy : Przedecz, Kłodawa i Babiak, na pewno do sprawy związku, dalszego jego funkcjonowania będziemy powracać. 


Kończąc swoje sprawozdanie tradycyjnie pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat ważniejszych wydarzeń oraz kolejnych sukcesów uczniów naszych szkół.

I tak uprzejmie informuję, że :

- siedmioro uczniów klas V i VI ze Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie wzięli udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu „ List do ojca ” zorganizowanego przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP oraz Zespół Tato.Net Fundacji im. Cyryla i Metodego. Partnerem przedsięwzięcia na terenie Powiatu Kolskiego był Pan Senator Ireneusz Niewarowski.
Zadaniem uczestników było napisanie listu, który miał opisywać relacje z ojcem, ojczymem lub ojcem zastępczym.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom okręgowego etapu konkursu odbyła się 4 listopada w Koninie.
Wśród laureatów konkursu znalazła się Kamila Jóźwiak uczennica kl.V. Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii
Kamili oraz opiekunce konkursu z ramienia szkoły Pani Iwonie Szfrańskiej-Oźmina serdecznie gratulujemy.

-  Gratulacje kierujemy także do uczniów Gimnazjum w Grzegorzewie, którzy 26 października br. wzięli udział w zmaganiach sportowych w ramach „ Dnia Sportu Wielkopolski Wschodniej ”.
Drużyna w składzie : Dagmara i Dominika Fila, Partycja Lipińska, Sylwia Mikołajczyk, Natalia Pasternak, Magdalena Sanigórska, Damian Białasik, Patryk Jeziorski, Robert Kaczmarek, Mateusz Kamiński, Paweł Kostrzewski i Michał Zapała okazała się najlepsza. Zajęła I miejsce i przywiozła cenne nagrody : stół do tenisa oraz zestaw piłek.
Zwycięskiej drużynie oraz nauczycielom przygotowującym naszą młodzież serdecznie gratulujemy.

-  Dbając o właściwą integrację uczniów klas pierwszych w nowym środowisku szkolnym, 28 października br. w Gimnazjum w Grzegorzewie, odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych gimnazjum z psychologiem Panią Różą Bartela. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie uczyli się wyrażać własne opinie i zdanie, prezentowali scenki, które jasno określały potrzeby człowieka oraz zasady właściwego traktowania  i zachowania wobec innych osób.

-  W okresie od 14 do 20 października br. w naszym gimnazjum odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery, zorganizowany pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.
W ramach przeprowadzonego Tygodnia Karier, 15 października odbyło się spotkanie dla rodziców nt. „ Odkryj talent swojego dziecka”.
Spotkanie poprowadziła Pani Aneta Szabelska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole. Rodzice podczas spotkania uzyskali wskazówki jak należy wspierać swoje dzieci, jak pomagać im w eksperymentowaniu, szukaniu informacji, wybieraniu, planowaniu i podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji zawodowych.

Dziękuję Pani Dyrektor Gimnazjum za podjęte, ciekawe inicjatywy i przeprowadzone projekty.

-  Podziękowania kieruję także do Pana Dyrektora i całej społeczności szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszolnego w Grzegorzewie za zaproszenia na Święto Szkoły – Dzień Patrona Szkoły Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”  oraz uroczyste pasowanie na ucznia klasy I i przedszkolaka, które to uroczystości odbyły się 28 października.
Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. N tych uroczystościach nasz samorząd reprezentowała Pani Sekretarz Gminy Arleta Nowicka.

- O tym jak silny duch rywalizacji sportowej dżemie nie tylko wśród młodzieży szkolnej mogliśmy przekonać się 10 listopada, kiedy to w naszej gminie odbyły się piłkarskie derby. W  Konińskiej Klasie A, grupy II Sparta Barłogi podejmowała na swoim boisku drużynę Orła Grzegorzew. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem kibiców obu drużyn. Sympatycy piłki nożnej oglądali zacięte spotkanie, które dostarczyło wszystkim szereg emocji. Obie drużyny cechowała nieustępliwość i walka do samego końca. Mecz ostatecznie zakończył się remisem 0 : 0 i podziałem punktów. Pragnę przy tej okazji podziękować piłkarzom, trenerom i działaczom sportowym za wysoki poziom rywalizacji sportowej i pracę na rzecz rozwoju sportu w naszej gminie.
Mecz derbowy był ostatnim dla naszych drużyn w rundzie jesiennej. Obecnie trwa przerwa zimowa w rozgrywkach. Kolejne spotkania na wiosnę.

Szanowni Państwo
Państwo Radni

Kończąc swoje wystąpienie pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom gminnych obchodów 95. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbyły się 11 listopada w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie. 
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęliśmy marszem poświęconym pamięci poległym w walce za Ojczyznę.
Uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Proboszcz Ks. Krzysztof Pietryga. Przed Mszą Świętą młodzież z Gimnazjum zaprezentowała wzruszający montaż słowno-muzyczny „Wstań Polsko Moja” ukazujący dzieje trudnej drogi naszej Ojczyzny do niepodległości.
Dziękuję Dyrekcji i Społeczności Szkolnej Gimnazjum za przepiękną, bardzo symboliczną i jakże bogatą w akcenty patriotyczne inscenizację. Wyrazy uznania kieruję do nauczycieli przygotowujących młodzież - do Pani Iwony Gajdy, Pana Jacka Czaplewskiego  i Pana Andrzeja Sikorskiego.
Podziękowania składam Księdzu Krzysztofowi Pietrydze Proboszczowi Parafii Grzegorzew za odprawienie uroczystej Mszy Świętej.
Dziękuję Państwu Radnym, dyrektorom, nauczycielom, delegacjom ze wszystkich naszych szkół, druhom strażakom, orkiestrze i wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości i uczcili pamięć bojowników o wolność Niepodległej Polski.

          Dziękuję