I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od od 19 listopada do 18 grudnia 2013 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

 

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o mojej pracy, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Informacja obejmuje okres od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od  19 listopada do dzisiaj.


I tak uprzejmie informuję, że w okresie międzysesyjnym wydałam cztery zarządzenia
Dotyczyły one następującej problematyki :

1. Przekazania, zakupionego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie, sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie oraz Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie.
Na mocy zarządzenia Nr 159/2013 dla Przedszkola Gminnego przekazany został telewizor oraz odtwarzacz DVD o łącznej wartości 1.156 zł, natomiast w drodze zarządzenia nr 160/2013 na wyposażenie oddziału zerowego działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przekazane  zostały zabawki edukacyjne o łącznej wartości  1.000  zł.

2. Kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń – zarządzenie nr 161/2013 r. z dnia 11 grudnia 2013 r. - dotyczyło uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy na rok 2013 z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa uruchomiona została na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które podjęło działania celem usunięcia skutków stwarzających zagrożenie dla życia osób i mienia spowodowanych bardzo silnym wiatrem,  którego skutki w dniach 6-7 grudnia odczuliśmy wszyscy.
Wichura nie spowodowała w naszej gminie, aż tak poważnych strat jak w innych częściach naszego kraju, ale my także musieliśmy podjąć interwencje.
W związku z powyższym zabezpieczyliśmy m.in. kwotę 500 zł na usunięcie szkody spowodowanej na budynku urzędu gminy. Środki finansowe w kwocie 1.716 zł przeznaczyliśmy na wypłatę ryczałtu dla druhów OSP za udział w prowadzonych w tym okresie działaniach ratowniczych.

3. Na mocy ostatniego z wydanych zarządzeń ustaliłam 24 grudnia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie.
Dniem pracy w urzędzie, w zamian za wigilię, był 7 grudnia, o czym oczywiście mieszkańcy zostali w drodze okólników poinformowani.

Państwo Radni
Szanowni Państwo,

Kontynuując uprzejmie informuję, że :
1) Jak informowałam Państwa na poprzedniej sesji dbając o finanse gminne i szukając oszczędności ogłosiliśmy przeprowadziliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej.  Jesteśmy po przetargu. Przetarg został przeprowadzony w trybie licytacji elektronicznej. Było to pierwsze postępowanie tego typu w naszej gminie. Przetargiem objęliśmy wszystkie nasze obiekty gminne takie jak urząd, szkoły, stadiony, remizy, świetlice, biblioteka.
Przetarg wygrało PKP Energetyk S.A. w Warszawie.
Umowy na dostawy energii elektrycznej z PKP Energetyk S.A. w Warszawie  zawarliśmy 29 listopada br. Umowy zawarte na okres od 1 lutego 2014 r.do 31 stycznia 2016 r.
Uzyskana w wyniku przetargu cena za 1kWh energii elektrycznej to 0,2286 zł, aktualnie płacimy 0,3668 zł/kWh, a więc jest to o 14 groszy mniej na 1 kWh.
Cena ta, w okresie na które zostały zawarte umowy nie będzie ulegać zmianie, a więc przez dwa lata mamy stałą cenę za energię elektryczną.
Pozwoli nam to uzyskać oszczędności rzędu 25 %, co stanowi kwotę łącznie 75 000,00 zł.           

2) Szukając kolejnych oszczędności, jeszcze w tym roku, w przerwie świątecznej, przystępujemy do utworzenia jednej kotłowni, która będzie obsługiwać dwie instytucje, tj. Przedszkole Gminne i świetlicę gminną.
O utworzeniu jednej kotłowni w tym budynku wielokrotnie dyskutowaliśmy.
W ramach koniecznej modernizacji instalacji C.O, kocioł C.O w przedszkolu ma już 20 lat, przeprowadzimy :
- wymianę rur i grzejników wewnątrz budynku przedszkola
- demontaż istniejącego pieca w kotłowni przedszkola,
- wymianę pieca w budynku świetlicy gminnej na piec o większej mocy - 60 kW  z podajnikiem na ekogroszek ( zostanie on później wykorzystany do zasilania kotłowni w budynku przy pl. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6 ),
- spięcie instalacji C.O. budynku przedszkola i świetlicy w wyniku  czego cały obiekt
zasilany będzie z jednej kotłowni.
W wyniku przeprowadzonego rozeznania ofertowego najtańszą ofertę złożył Pan Hubert Olczyk z Grzegorzewa. Oferowana cena wynosi 40 000,00 zł.
Prace zostaną wykonane w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 r.
Środki finansowe na realizację tego zadania znajdują się w zmianach do budżetu gminy przedłożonych pod obrady dzisiejszej sesji i pochodzą z oszczędności uzyskanych w tegorocznym budżecie.

3) W okresie przerwy świątecznej prace remontowe prowadzone będą także w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Grzegorzewie. Polegały one będą na modernizacji istniejącej biblioteki i pracowni multimedialnej oraz kolejne prace w stołówce szkolnej związane z montażem urządzeń i odpowiednich przyłączy elektrycznych.


Szanowni Państwo
Kontynuując, tradycyjnie pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat prac wykonanych i aktualnie realizowanych na drogach gminnych.

1. Pomimo, że mamy grudzień, to na pewno Państwo widzieliście, że na naszych drogach pracowała równiarka. Była taka potrzeba i warunki ku temu.
Równiarka profilowała nawierzchnię dróg  w Bylicach – Kolonii w stronę Państwa Wróblewskich i w Zabłociu za wiaduktem w stronę Państwa Świątek.

2. Tam, gdzie była taka potrzeba dowieźliśmy kruszywo.
- 175 ton kruszywa drogowego trafiło na drogę w Bylicach ( Byliczki ).
 Koszt remontu tej drogi, łącznie z pracą równiarki, wyniósł : 11.726,82 zł
- kruszywo nawozimy również na remontową ulicę Otaląż w Grzegorzewie.

3. Prowadzimy także prace remontowe na drodze gminnej w Tarnówce ( Budy Tarnowskie ) – na odcinku 1430 mb. Przewidywany koszt remontu to kwota 120.120,00 zł 

4. Jesteśmy przygotowani do okresu zimowego. Podpisaliśmy umowy na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg.
Umowy zawarto z pięcioma firmami, tj. :
Zakładem Handlowo – Usługowym „PAWLO” z Chruścina 
Firmą Transport Drogowy Towarów Pojazdami Specjalizowanymi, Uniwersalnymi Wojciech Czerwiński z Grzegorzewa
Rolniczym Zakładem Spółdzielczym z Grzegorzewa
P.P.H.U. Trans –Pus” s.c. z Grzegorzewa
Firmą Usługi Transportowe Mariusz Szymański  z Wrzącej Wielkiej.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

- 22 listopada br. wzięłam udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Opadami Komunalnymi w Koninie.
Zgromadzenie zatwierdziło cenę za odzysk i unieszkodliwianie odpadów zmieszanych dostarczanych do regionalnej instalacji w Koninie.
Pomimo negatywnego zaopiniowania podwyżki ceny przez większość gmin, w tym        i naszą, od 1 stycznia 2014 r. za 1 tonę odpadów zmieszanych płacić będziemy 209,73 zł netto, czyli o 14,73 zł więcej za każdą tonę.
Jak już wielokrotnie mówiliśmy zasadniczy głos w sprawach spółki ma jej główny udziałowiec – Miasto Konin.

- W przeddzień, tj. 21 listopada na placu budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Opadów Komunalnych w Koninie odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod roboty budowlano montażowe.
Koszt budowy spalarni w Koninie to ponad 381 mln.zł brutto. Inwestycja realizowana jest z udziałem funduszy Unii Europejskiej w kwocie 154.500 mln. zł., pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 145.115 mln.zł. oraz wkładu własnego – ok. 11 mln.zł.
Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Integraf-Erbud-Introl.
Wyznaczony termin zakończenia budowy to 21 grudnia 2015 r.

- Mówiąc o gospodarce odpadami informuję Państwa, że przeprowadziliśmy kontrolę realizacji umowy z wykonawcą na odbiór odpadów komunalnych.
Kontrola miała charakter wyrywkowy. Ten proces będzie kontynuowany.
W pierwszym etapie skontrolowaliśmy przebieg trasy odbioru odpadów, tj. czy wykonawca dojechał do wszystkich właścicieli nieruchomości.
2 grudnia pracownicy referatu ds. gospodarki odpadami przeprowadzili kontrolę z realizacji odbioru z miejscowości : Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe i Barłogi oraz ulicy Autostrada w Grzegorzewie. 
Odbiór odpadów w tym dniu realizowany był przy użyciu czterech samochodów ciężarowych i jednego mniejszego samochodu, który dojeżdżał do trudno dostępnych posesji.
Kontrola polegała również  na sprawdzeniu prawidłowości segregacji odpadów, tzn. czy odpady podlegające segregacji nie są oddawane jako zmieszane.
W wyniku kontroli ustalono, że na 199 skontrolowanych właścicieli  nieruchomości – 18,  odpady nadające się do wysegregowania oddaje, jako zmieszane pomimo, że deklarowali segregację.
Póki co osoby te zostały upomniane. Jeżeli to nie poskutkuje, będziemy zmuszeni naliczać stawkę opłat jak za odpady zmieszane.
Kontrolę pracownice referatu gospodarki odpadami zakończyły na wizycie w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, gdzie stwierdziły jak odbywa się ważenie i wyładunek odpadów zebranych z terenu naszej gminy.
Łącznie 2 grudnia z terenu naszej gminy zebrano 41 ton odpadów zmieszanych.
Szanowni Państwo. Obserwujemy znaczny wzrost ilości odbieranych odpadów.
I tak dla porównania :
- we wrześniu zebraliśmy 61 ton odpadów,
- w październiku 69 ton,
a w listopadzie już 85,7 tony.
Zapewne jest to skutek zbierania popiołu.

W tym miejscu chciałabym podzielić się również z Państwem bardzo dobrą dla nas wszystkich informacją, otóż Ludowy Bank Spółdzielczy w roku 2014 nadal nie będzie pobierał prowizji od przelewów dokonywanych w ramach opłaty śmieciowej.
Bardzo dziękujemy Panu Prezesowi i Zarządowi LBS w Strzałkowie za przychylność.

- Dbając o zawodowy start naszych mieszkańców 1 października br. rozpoczęliśmy w naszej gminie realizację projektu: „Klub integracji społecznej - sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową”.
Projekt obejmuje 60 osób ( 36 kobiet i 24 mężczyzn ) bezrobotnych z terenu gminy w wieku 18-25 lat.
Projekt podzielony jest na 5 tur, każda tura obejmuje 12 osób.
W ramach projektu realizowane będą kursy prawa jazdy, komputerowy I stopnia, nauki języka angielskiego, kurs operatorów wózków widłowych dla mężczyzn, kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs podstaw prowadzenia rachunkowości dla kobiet. Obędą się także szkolenia na temat „ Jak zakładać własną działalność gospodarczą ” oraz „ Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych ”.
Uczestnicy projektu biorą udział w poradnictwie specjalistycznym, m.in. realizowane jest poradnictwo prawne, socjoterapeutyczne, socjalne, do spraw działalności gospodarczej.
Kursy i szkolenia trwają 3 miesiące, po których uczestnicy odbywają 3 miesięczny staż.
Animatorem lokalnym projektu jest Pani Alina Fabiszak z Wielkopolskiej Inicjatywy Regionalnej. Zadania specjalisty ds. rekrutacji i organizacja wsparcia na terenie gminy realizuje Pani Joanna Szkudlarek.
Wartość projektu wynosi : 1 364 480,40 zł. W ramach projektu pozyskano kwotę 39 200 zł na remont budynku przy pl. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6.
Projekt realizowany będzie do czerwca 2015 roku.

  -     Od miesiąca listopada br. w naszej gminie realizowany jest projekt „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją”, z udziałem sołectw: Barłogi, Grzegorzew i Tarnówka, który finansowany jest w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizuje Gminne Koło Towarzystwa Samorządowego i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Adresowany jest do animatorów wiejskich środowisk, a jego celem jest wzmocnienie lokalnej demokracji wspierającej działanie sołtysa i sołeckie wspólnoty.
Zajęcia projektowe mają na celu aktywizację liderów, nabycie przez nich umiejętności porozumienia się z innymi, planowania, decydowania, prowadzenia efektywnych spotkań, badania potrzeb mieszkańców, a przede wszystkim wzajemnej współpracy dla dobra i rozwoju sołectw. Uczestniczące nasze trzy - pięcioosobowe sołeckie grupy, bardzo aktywnie pracują na zajęciach. Pracy, towarzyszy sporo emocji i twórczego zapału. Nie brakuje też mobilizującego współzawodnictwa. Grupy podczas warsztatów wypracowują własne projekty do realizacji.
Dziękujemy Mieszkańcom uczestniczącym w projekcie za zaangażowanie i chęć podejmowania działań służącym lokalnym społecznościom.
 
- 25 listopada br. w świetlicy gminnej w Grzegorzewie odbyło się uroczyste zakończenie trwającego od lipca do listopada projektu "Między nami seniorami", dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Założeniem projektowym była aktywizacja osób starszych w wieku 50+.
Z terenu Gminy Grzegorzew w projekcie brało udział 20 osób. Koordynatorem projektu w naszej Gminie była Pani Anna Jaworska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie. Zainteresowanie seniorów udziałem w projekcie potwierdziło trafność przygotowania takiej oferty dla seniorów w Gminie Grzegorzew. Spotkania warsztatowe i rozmowy, przypomniały wszystkim uczestnikom, że najcenniejsza jest wymiana doświadczeń życiowych, mądrość i wiedza, którą seniorzy chętnie się dzielą i z której powinniśmy czerpać dla
własnego rozwoju.
Uczestnicy, podczas 10 spotkań, uzyskali wiedzę na temat m.in. profilaktyki zdrowia i aktywności sportowej seniora. Udział w warsztatach rozwojowych dostarczył wiedzy w zakresie własnych możliwości działalności społecznej. Efektem warsztatów było rękodzieło artystyczne z wikliny papierowej, nauka ozdabiania przedmiotów metodą decoupage, papierowe kwiaty oraz prace z masy solnej. Zakończenie zaplanowanych wizyt studyjnych odbyło się w Pomarzanach Fabrycznych. Aktywni seniorzy zapoznali się z funkcjonowaniem inicjatyw lokalnych i działalnością Lokalnej Grupy Działania " Solna Dolina ".
Program realizowało Gminne Koło Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Na uroczystym zakończeniu projektu gościem honorowym był Senator RP Pan Ireneusz Niewiarowski - Prezes Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów.

- 28 listopada br. odbyło się wspólne zebranie mieszkańców Boguszyńca  i Kiełczewka.
W zebraniu wzięło 10 mieszkańców Boguszyńca oraz 13 mieszkańców Sołectwa Kiełczewek.
Mieszkańcy obydwu sołectw dokonali wyboru swoich delegatów do Gminnej Spółki Wodnej. Przedyskutowaliśmy także bieżące sprawy nurtujące mieszkańców związane m.in.  z gospodarką odpadami, modernizacją koryta rzeki Rgilewki oraz pracą firmy poszukującej złóż gazu łupkowego.

- 9 grudnia br. wspólnie z Panią Skarbnik Gminy wzięłam udział w posiedzeniu Komisji Planu i Budżetu Rady Gminy, które poświęcone było analizie projektu budżetu na rok 2014, uchwalenie którego stanowi zasadniczy cel odbywania dzisiejszej sesji.

-  12 grudnia uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym z Wojewodą Wielkopolskim Panem Piotrem Fluorkiem i  Panem Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem.


Państwo Radni
Szanowni Państwo

Czas od dnia odbywania ostatniej sesji Rady Gminy obfitował w różnego rodzaju spotkania i wydarzenia, do których kontynuując swoje wystąpienie chciałabym nawiązać i tak uprzejmie informuję, że :

- 29 listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie tradycyjnie zorganizowała koncert andrzejkowy, przygotowany i wykonany przez Pana Dariusza Bagińskiego.
Serdecznie dziękujemy Gminnej Bibliotece Publicznej za zorganizowanie kolejnego niezapomnianego spotkania andrzejkowego, a Panu Dariuszowi Bagińskiemu za przygotowanie  i wykonanie wspaniałego koncertu.

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Grzegorzewie zorganizowały dla Kół Gospodyń Wiejskich warsztaty oraz konkursy o tematyce bożonarodzeniowej.
05 grudnia  w Gminnej Świetlicy Wiejskiej Grzegorzewie odbył się konkurs pt. „Ozdoby Bożonarodzeniowego Stołu”,  połączony z konkursem na przygotowanie ciasta świątecznego.
 Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnej Bibliotece Publicznej za zorganizowanie warsztatów.
Dziękujemy Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Grzegorzewa, Tarnówki, Barłóg i Borysławic Zamkowych za wzięcie udziału w świątecznym konkursie i warsztatach, gratulując pomysłowości i inwencji twórczej.

-       Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”, przy współpracy z naszą gminą, zorganizowała w dniach 10 i 11 grudnia br., warsztaty ręcznego wykonywania biżuterii. Zajęcia były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Spotkania prowadziła Marta Libiszowska - Jóźwiak, instruktorka rzemiosła artystycznego. Paniom uczestniczącym w warsztatach bardzo podobał się efekt końcowy swoich prac. Podsumowały te zajęcia jako bardzo ciekawe i kreatywne.

- Piękną i doniosłą uroczystość 50 Lecie Pożycia Małżeńskiego świętowaliśmy 16 grudnia.
Złote Gody - to wyjątkowe wydarzenie. Mamy okazję uhonorować pary małżeńskie, które znaczną część swojego życia zapisały i poświęciły dla naszej lokalnej społeczności.
Medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie odznaczonych zostało 6 par małżeńskich z terenu naszej gminy.
Z tej okazji wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem złożyliśmy dostojnym jubilatom serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.

Państwo Radni
Szanowni Państwo
Wkroczyliśmy w wyjątkowy czas. Wielkimi krokami zbliżają się Święta Narodzenia Pańskiego. To przepiękny czas, bardzo rodzinny, ciepły i radosny.
W tym szczególnym czasie na pewno nikt z nas nie powinien czuć się opuszczony i samotny.
Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II „ Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…”
Mieszkańcy naszej gminy po raz kolejny takie świadectwo dali.
Tradycyjnie, jak co roku Ludzie Wielkiego Serca w Gminie Grzegorzew, przyłączyli się do świątecznych akcji. W dniach 29 - 30 listopada i 1 grudnia odbyła się w naszej gminie Akcja „ Pogotowie Świętego Mikołaja ”. Radość obdarowywania najbardziej potrzebujących przyniosła w tym roku  393,83 kg zebranej żywności.
Organizatorem akcji był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie. Grupa 71 wolontariuszy-uczniów naszych szkół wraz z opiekunami, zbierała żywność w szkołach i wyznaczonych sklepach. Paczki świąteczne z darów, trafią przed świętami do potrzebujących rodzin w naszej Gminie.
Tradycyjnie, paczki dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, przygotowała Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie. Jest to 100 paczek, które na pewno przyniosą radość dzieciom.
W świąteczne akcje pomocowe bardzo zaangażowali się uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzegorzewie. Dzieci postanowiły zrobić mikołajkową niespodziankę swoim rówieśnikom przebywającym w kolskim szpitalu. Zorganizowały zbiórkę pieniędzy, za które zakupiono maskotki.  Mikołajowie na motocyklach zawieźli i wręczyli 6 grudnia dzieciom w szpitalu mikołajkowe niespodzianki. Zespół Szkolno - Przedszkolny wzorem lat ubiegłych, zorganizował także pomoc dla dzieci z rodzin borykających się z trudną sytuacją w formie akcji: „ Dar serca ”. W Kościele Parafialnym w Grzegorzewie i w szkole czekały serduszka z informacją o dziecku do którego trafi paczka. Akcja spotkała się z dużym odzewem i wszystkie czekające serduszka znalazły się u ludzi dobrego serca.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy okazali Wielkie Serca i zaangażowali się  w pomoc dla najbardziej potrzebujących. Bardzo dziękujemy darczyńcom, wolontariuszom, społecznościom szkolnym, dyrektorom szkół, Księdzu Proboszczowi i Księdzu Wikariuszowi z Parafii Grzegorzew.
Pamiętajmy, że dobro wraca do nas ze zdwojoną siłą, dlatego warto się dzielić i obdarowywać nim innych.
Dziękujemy, że w tym wyjątkowym i szczególnym czasie, tak wielu z nas, tak wielu mieszkańców naszej gminy -  dało dowód, że o człowieku świadczą przede wszystkim jego czyny oraz pokazało jak ważna jest ludzka wrażliwość i solidarność.

          Dziękuję
       Wójt Gminy
/-/  Bożena Dominiak

Grzegorzew, 18 grudnia 2013 r.