I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 18 grudnia 2013 r. do 24 lutego 2014 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

 

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Jest to pierwsza informacja składana przeze mnie w nowym -  2014 roku.
Szanowni Państwo. Wkroczyliśmy w rok szczególny dla naszego kraju, dla Polski. Rok 2014 to rok bogaty w bardzo ważne dla Polski rocznice i wydarzenia.
To rok, w którym obchodzić będziemy  25 Lecie polskiej wolności – 25 Lecie wyborów 4 czerwca 1989 r. – przełomowego wydarzenia w dziejach naszego kraju, kiedy to Polacy idąc tak licznie do urn wyborczych, dali wyraz swemu pragnieniu życia w demokratycznym kraju.
Wśród innych ważniejszych rocznic przypadających w roku 2014 wymienić należy chociażby :
- 25 rocznicę rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, którą obchodziliśmy 6 lutego,
- 100 rocznicę wybuchu I Wojny Światowej
- 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej,
- 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
- 15 lecie powstania Powiatów,
- 10 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 
Ważną datą dla każdego Polaka, bez względu na wyznanie, nie tylko dla katolików, będzie 27 kwietnia 2014 r.  – dzień kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

W tym ważnym roku wielu rocznic dla Polski chcemy, aby czerwiec 2014 roku był czasem nadania herbu naszej gminie.

Rok 2014 to rok wyborczy. 21 listopada kończy się VI kadencja pracy samorządu. Przed nami czas podsumowania efektów naszej pracy w latach 2010-2014.  
Wcześniej, bo 25 maja dokonamy wyboru naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 51 eurodeputowanych.

A więc w 2014 roku dziać się będzie naprawdę dużo.
Szanowni Państwo, Państwo Radni

Pozwólcie, że przejdę do złożenia informacji o mojej bieżącej pracy.
Informacja, którą niniejszym przedkładam obejmuje okres od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 18 grudnia 2013 r. do dzisiaj.


I tak uprzejmie informuję, że w nowym, 2014 roku wydałam cztery zarządzenia.

- Na mocy zarządzenia Nr 166/2014 z dnia 8 stycznia, realizując uchwałę budżetową na rok 2014, upoważniłam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- Zarządzeniem Nr 167/2014 z dnia 27 stycznia wprowadziłam zmiany do uchwały budżetowej na rok 2014.
Wprowadzona do budżetu zmiana związana była z uwzględnieniem w dochodach i wydatkach budżetu dotacji w kwocie 12.429 zł, jaką na podstawie  decyzji Wojewody Wielkopolskiego, otrzymaliśmy na realizację zadań zleconych na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

- Zarządzeniem Nr 168/2014 z dnia 12 lutego ogłosiłam otwarty konkurs na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej.
Przypomnę, że zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planujemy udzielić dotacji w łącznej kwocie 57.000 zł.
Dotację w wysokości 5.000 zł przeznaczamy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na organizację zbiórek żywności oraz wspieranie żywnością najuboższych mieszkańców gminy.

-   W drodze ostatniego z wydanych zarządzeń, tj. zarządzenia nr 169/2014 z dnia     21 lutego br. wyznaczyłam Panią Małgorzatę Ferenc – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii do pełnienia zastępstwa za Panią Iwonę Ziętek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii na czas trwania nieobecności dyrektora spowodowanej absencją chorobową.
Powołanie, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, nastąpiło na wniosek Pani Dyrektor Iwony Ziętek.

Państwo Radni
Szanowni Państwo,

- Za nami pół roku funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami.
Jesteśmy w trakcie przygotowywania szczegółowych analiz, które przedstawimy Państwu Radnym na marcowej sesji. Analizy są konieczne do przygotowania się             do przetargu, który ogłaszać będziemy w kwietniu br.
 
- Realizując obowiązek  wynikający z art. 30a  Karty  nauczyciela  pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. przekazałam Państwu Radnym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu  zawodowego  w szkołach  prowadzonych przez Gminę  Grzegorzew za  rok  2013. Realizując powyższe wywiązaliśmy się z wymogów ustawy – Karta nauczyciela, która nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu obowiązek przeprowadzenia          do dnia 20 stycznia analizy poniesionych  w poprzednim  roku kalendarzowym wydatków  na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń  na  poszczególnych  stopniach awansu  zawodowego, a następnie               w ostatecznym terminie do 17 lutego, przedłożenia  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli :  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej,  Radnym  Rady  Gminy  oraz dyrektorom  szkół i związkom  zawodowym  ZNP.  Analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli dokonaliśmy na spotkaniu Komisji stałych  Rady  Gminy odbytym 10 lutego z udziałem Pani Jolanty Cieślak Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie.
Informuję Państwa, że w bieżącym roku, po raz pierwszy wystąpiły znaczące dla budżetu gminy dopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2013 i wyniosły one :
- w przypadku nauczycieli stażystów – 3.877,56 zł
- nauczycieli mianowanych – 20.961,72 zł
- nauczycieli dyplomowanych – 74.693,99 zł
Łącznie dopłaty zamknęły się kwotą 99.533,27 zł
Wypłaty zostały zrealizowane, zgodnie z wymogiem ustawowym,  w terminie do końca stycznia br.

- 19 lutego br. otrzymaliśmy zawiadomienie o ostatecznych wielkościach subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2014 rok i na dziś wiemy, że część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od przyjętej w budżecie o kwotę 30.971 zł.

Niższa niż planowana i wynikająca z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej będzie również wielkość dotacji, jaką otrzymamy na realizację zadań                               z zakresu wychowania przedszkolnego. Dotacja, jaką zgodnie z rozporządzeniem mieliśmy otrzymać w 2014 r. na jedno dziecko wynosić miała 1.242 zł, a faktycznie będzie to kwota o 34,03 zł niższa i wyniesie 1.207,97 zł na jednego przedszkolaka.

Mówiąc na temat funkcjonowania oświaty gminnej pragnę ponadto poinformować, że :
- Tak jak już informowałam Państwa na grudniowej sesji, szukając oszczędności budżetowych, w przerwie świątecznej tj. w okresie 18 - 30 grudnia 2013 r., wykonaliśmy prace polegające na utworzeniu jednej kotłowni, która obsługuje dwie instytucje, tj. Przedszkole Gminne w Grzegorzewie i świetlicę gminną.
W ramach zadania została przeprowadzona: modernizacja instalacji C.O. wewnątrz budynku przedszkola, likwidacja istniejącego pieca w kotłowni przedszkola, wymiana pieca w budynku świetlicy gminnej na piec o większej mocy oraz spięcie instalacji C.O. budynku przedszkola i świetlicy gminnej, w wyniku czego cały budynek zasilany jest z jednej kotłowni. Wartość robót zamknęła się kwotą 40 000,00 zł.
Ogrzewanie funkcjonuje bez zakłóceń.

- 16 stycznia 2014 r. dokonaliśmy otwarcia ofert w dwóch postępowaniach  o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawy oleju opałowego na potrzeby placówek oświatowych i Dostawy opału na potrzeby placówek oświatowych.  

W postępowaniach złożono następujące oferty:

Dostawy oleju opałowego na potrzeby placówek oświatowych

1.  Zakład Usługowo Handlowy
Naftohurt Jerzy Sasiński
ul. Warszawska 58
62-610 Sompolno
Cena oferowana: 109 128,06 zł,  tj.  3,52 zł brutto za 1 litr oleju

2.  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Trans Oll Jarosław Kwiatkowski
Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów
Cena oferowana : 108 174,81 zł,  tj.  3,49 zł brutto za 1 litr oleju

3. Trans – Kol Paliwa Sp. z o.o.
 ul. Toruńska 186
 62-600 Koło
Cena oferowana: 108 937,41 zł,  tj.  3,52 zł brutto za 1 litr oleju

W postępowaniu wybrano ofertę nr 2: tj. Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Trans Oll Jarosław Kwiatkowski. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu: 4 lutego 2014 r.
Dla porównania dodam, że w 2013 r. za 1 litr oleju opałowego płaciliśmy 3,64 zł.

 

 

Dostawy opału na potrzeby placówek oświatowych

1.  Składnica Artykułów Masowych
 Węglopasz Sp. j.
 Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
 ul. Koronowska 38, Żołdowo
 86-031 Osielsko, powiat bydgoski
Cena oferowana: 31 918,50 zł, tj. 638,37 zł za 1 tonę ekogroszku

2. MM Group Sp. z o.o.
 ul. Żniwna 12a
 85-355 Bydgoszcz
 Cena oferowana: 37 450,00 zł, tj.  749,00 zł za 1 tonę ekogroszku 

3.  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowa
 Kazimierz Bocian
 ul. Świętojańska 25 b
 62-650 Konin
 Cena oferowana: 34 300,00 zł, tj. 686,00 zł za 1 tonę ekogroszku 

4. PPHU Trans – Pus
Lipiński Mariusz Lipińska Dorota
 ul. Góry 4
 62-640 Grzegorzew
 Cena oferowana: 35 500,00 zł, tj. 710,00 zł  za 1 tonę ekogroszku. 

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 - Składnicy Artykułów Masowych Węglopasz. Umowę z wykonawcą zawarto 30 stycznia br.
W roku 2013 za 1 tonę ekogroszku płaciliśmy 661,74 zł.

- To czas na dobre wieści. Kończąc swoje wystąpienie w zakresie oświaty, pragnę podzielić się z Państwem bardzo dobrą dla naszego samorządu informacją dotyczącą tego, że w wyniku podjętych starań otrzymamy środki finansowe na realizację projektu „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew”.
7 lutego 2014 r. wzięłam udział w negocjacjach dotyczących naszego projektu złożonego w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Negocjacje odbyły się ze względu na uzyskane dofinansowanie i konieczność wprowadzenia zmian uaktualniających do projektu.
Główną zmianą jest skrócenie okresu realizacji projektu o 5 miesięcy i idące za tym konsekwencje finansowe.
Ostateczna wartość projektu zamyka się kwotą 1 060 789 zł przy dofinansowaniu na poziomie 901 653 zł. Wkład własny gminy obejmuje użyczenie sal przedszkolnych, przez co jest wkładem niefinansowym.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
Zakłada utworzenie trzech punktów przedszkolnych w Grzegorzewie, Barłogach  i Bylicach – Kolonii. Łącznie bezpłatnym wychowaniem przedszkolnym zostanie objętych 60 dzieci w wieku 3 do 4 lat. 
W ramach projektu  punkty zostaną wyposażone w meble o wartości 29.960 zł..
Przy Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie utworzony zostanie ogródek jordanowski o wartości 25.000 zł.
Do utworzonych punktów przedszkolnych zakupione zostaną :
- materiały dydaktyczne o wartości 22.500 zł,
- sprzęt elektroniczny : tablice interaktywne, zestawy komputerowe, laptopy
  o łącznej wartości 32.000 zł
- i zabawki za 7.110 zł.
Łączna wartość dofinansowania, jaką pozyskaliśmy na zakup wyposażenia, sprzętu i innych materiałów, który trafi do naszych szkół w związku z realizowanym projektem to kwota 116.570 zł.
Projekt zakłada zajęcia dodatkowe, wyjazdy integracyjne i do teatru.
W ramach projektu zatrudnionych zostało 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Z tego względu, że projekt zakłada utworzenie trzech punktów przedszkolnych, a nasza sieć szkolna takiej formy organizacyjnej nie uwzględnia, pod obrady dzisiejszej sesji przedłożony został projekt uchwały w sprawie rozszerzenia sieci szkolnej funkcjonującej na terenie gminy poprzez utworzenie punktów przedszkolnych w szkołach, które wcześniej wskazałam. 


- Kolejna dobra informacja,  jaką chciałabym się z Państwem podzielić dotyczy tego, że 10 stycznia br. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grzegorzew, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole na zakup nowego 9 – osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami II”- obszar D. Wartość dofinansowania wynikającego z umowy stanowi kwotę 78 000 zł. Pozostałe środki zapewnia Gmina.
Realizacja zakupu i rozliczenie umowy przewidziane jest do końca czerwca 2014 r.


Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że :
- Na naszą prośbę Firma PROTE z Poznania prowadzi prace związane z uporządkowaniem działki stanowiącej własność gminy położonej w Barłogach – Emilewie.  Odkrzaczeniem i niwelacją objęto cały teren działki.
Koszty prowadzonych prac w 100% pokrywa firma PROTE w ramach zawartej umowy na składowanie ziemi na części tego obszaru.

- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kole po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody stwierdził, że woda badana z ujęcia podziemnego z hydrofornii Bylice w zakresie monitoringu przeglądowego i kontrolnego odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Na koniec 2013 roku Inspektorat Sanitarny w Kole dokonał pozytywnej oceny obszarowej jakości wody dla obszaru Gminy Grzegorzew.
Powyższe wyniki badań wody potwierdzają zasadność zrealizowanej przez nas inwestycji związanej z modernizacją stacji uzdatniania wody w Bylicach, a co najważniejsze świadczą o prawidłowości zastosowanych rozwiązań technologicznych. 

- Zawarliśmy umowę na nieodpłatny odbiór padłych zwierząt. Umowa zawarta została z Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Handlowym „HETMAN” Sp. z o.o. z siedzibą we Florianowie na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
W przypadku padnięcia zwierzęcia w gospodarstwie rolnym obowiązkiem każdego rolnika jest zgłoszenie takiego faktu bezpośrednio do Urzędu Gminy lub do przedsiębiorstwa obierającego padłe zwierzęta.

- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kole zwrócił się  z prośbą o poinformowanie podmiotów działających na rynku spożywczym w tym rolników indywidualnych prowadzących produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych (tj. owoce, warzywa, ziarno spożywcze) lub dostawę surowców do konsumenta końcowego o obowiązku zatwierdzenia lub rejestracji takiego podmiotu przez złożenie stosownego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.  Obowiązek taki wynika z art. 61-67 rozporządzenia Ministra Zdrowia o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie rejestracji lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności.
Szczegóły w tej sprawie zawarto w załączniku do niniejszej informacji.


- W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym informuję Państwa, że nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego działki zabudowanej budynkiem piekarni o pow. 0,1930 ha położonej w Grzegorzewie stanowiącej własność Gminy Grzegorzew. 16 stycznia 2014 roku Państwo Krystian i Katarzyna małż. Mielcarek sprzedali prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej działki na rzecz Pana Piotra Opasa.

- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Spółka z o.o  w Koninie  ogłosiła przetarg na rekultywację 10 gminnych składowisk odpadów, w tym w Grzegorzewie  z terminem składania ofert do dzisiaj, tj. do 24 lutego br. i terminem wykonania rekultywacji naszego składowiska do 31.10.2014 r.

- Jak wszyscy pamiętamy, w okresie od 1 października do 30 listopada 2013 r. Firma Strzelecki Energia Sp. z o.o  z Warszawy na terenie naszej gminy prowadziła prace poszukiwawcze złóż gazu ziemnego metodą  sejsmiczną. Prace polegały na rejestrowaniu fal odbitych od głębokich warstw geologicznych. Badania  prowadzone były w następujących miejscowościach naszej Gminy : Grzegorzew, Grodna, Ponętów Dolny, Zabłocie, Barłogi, Bylice, Bylice-Kolonia, Borysławice Kościelne, Boguszyniec  i Tarnówka.  Obecnie trwa odtwarzanie zarejestrowanych fal sejsmicznych, planowane zakończenie tych prac to koniec czerwca br. Po zinterpretowaniu wyników badań sejsmicznych Spółka przygotuje  projekt  robót geologicznych na wykonanie pierwszego odwiertu wraz z podaniem jego szczegółowej  lokalizacji. Jego wyznaczenie opierać się będzie na szczegółowej analizie czynników powierzchniowych /zabudowa, sposób użytkowania  gruntów , uregulowany status własnościowy , możliwość dzierżawy gruntu itp./.
Aktualnie Spółka Strzelecki Energia wystąpiła do Ministra Środowiska o przedłużenie koncesji o dwa lata (dotychczasowa koncesja obejmowała okres 3 lat) Po uzyskaniu zgody Spółka rozpocznie II etap prac, który polegał będzie na wykonaniu otworów wiertniczych o głębokości do 5 tys. m. Pierwsze roboty wiertnicze planowane są na IV kwartał 2015 r. pod warunkiem zatwierdzenia przez właściwe organy projektu robót geologicznych.


Szanowni Państwo
Kontynuując, tradycyjnie pragnę podzielić się z Państwem informacjami  zakresie dróg gminnych.
I tak uprzejmie informuję, że :

- W związku ze złożonym przez naszą gminę wnioskiem, Ministerstwo Administracji  i Cyfryzacji 17 lutego br. poinformowało nas o udzieleniu Gminie Grzegorzew promesy o przyznaniu dofinansowania w wysokości 300.000 zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W ramach otrzymanej dotacji wykonamy remont dróg w Zabłociu oraz w Ponętowie Dolnym.  To bardzo dobra wiadomość dla nas. Będziemy mogli dokonać tak oczekiwanego remontu tych dróg.
Promesa została potwierdzona przez Pana Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka. 
Dokumentację wymaganą do zawarcia umowy na dofinansowanie zobowiązani jesteśmy złożyć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w terminie do 30 maja br.

- Wyremontowaliśmy ulicę Olatąż w Grzegorzewie. Prace wykonane na tej drodze polegały na wykorytowaniu, nawiezieniu kruszywa betonowego o grubości min. 10 cm, wyprofilowaniu i zagęszczeniu. Dodatkowo wykonaliśmy zjazdy do posesji, zamontowaliśmy w pasie drogowym przepust drogowy (przy posesji Państwa Gwiaździńskich), który rozwiązuje wieloletni problem z zalewaniem drogi i pobliskich posesji, ponadto wymieniliśmy zniszczony przepust na zjeździe prowadzący w stronę łąk oraz odtworzyliśmy zamulony rów od tego zjazdu w kierunku rzeki Rgilewki.
Koszt remontu ulicy  Otaląż zamknął się kwotą 101.011 zł.


- Na odśnieżanie dróg i ulic wydatkowaliśmy z budżetu gminy roku 52.266,99 zł.


Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

- 29 stycznia br. inspektorzy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadzili kontrolę wydatkowania w 2013 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż przyznana Urzędowi Gminy Grzegorzew dotacja celowa na realizację powyższych zadań została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co potwierdzono wystąpieniem pokontrolnym z dnia 4 lutego br.

- 30 stycznia br. odbyło się  posiedzenie Zgromadzenia Związku „ Kolski Region Komunalny ”. W związku z faktem, że na dziś 6 gmin członkowskich podjęło uchwały o wystąpieniu ze związku, członkowie Zgromadzenia Związku podjęli decyzję o jego likwidacji. Dla podjęcia formalnych kroków przez Zgromadzenie Związku koniecznym jest podjęcie przez gminy członkowskie uchwał o postawieniu związku w stan likwidacji.
Projekt uchwały Rady Gminy w tej sprawie został przygotowany i przedłożony pod obrady dzisiejszej sesji.  

- Na wniosek naszej gminy, Wojewoda Wielkopolski w dniu 20 stycznia br. dokonał wpisu „ Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie – Sposobem na Skuteczną Integrację Społeczno-Zawodową” do rejestru Klubów Integracji Społecznej Województwa Wielkopolskiego.
Jak już Państwa informowałam Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie działa w ramach realizowanego przez naszą gminę wspólnie z  Wielkopolską Inicjatywą Regionalną w Koninie, projektu mającego na celu ułatwienie startu zawodowego naszych mieszkańców.
Projektem objętych jest 60 bezrobotnych osób z terenu gminy w wieku 18-25 lat.
Projekt realizowany będzie do czerwca 2015 r.
Uczestnicy projektu podzieleni zostali na 5 grup, po 12 osób każda. Każda z grup odbywa przez 3 miesiące kursy i szkolenia, a następnie 3 miesięczny staż zawodowy. Pierwsza grupa osób przeszkolonych odbywa aktualnie staże w jednostkach organizacyjnych gminy i firmach działających na terenie naszej gminy.
Całkowita wartość realizowanego projektu to 1.257.200 zł. Jesteśmy parterem projektu, co oznacza że kwota 187.540 zł zostanie wykorzystana na realizację projektu na terenie Gminy Grzegorzew.


W dalszej części swojego wystąpienia uprzejmie informuję, że :
- Wszyscy, tj. 17 przedsiębiorców posiadających na terenie naszej gminy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w ustawowym terminie do 31 stycznia br. dokonało opłat I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz złożyło oświadczenia o wartości sprzedaży w 2013 roku napojów alkoholowych.  Łączna wartość sprzedaży napojów alkoholowych u przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na terenie Gminy Grzegorzew w 2013 r. wyniosła 2 165 548,89 zł, natomiast za ostatnie 4 lata była to kwota 8.331.548,71 zł. 

- Trwają zebrania sprawozdawcze w 8 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy.
Cykl zebrań sprawozdawczych rozpoczęliśmy 25 stycznia zebraniem w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczewku-Boguszyńcu, a zakończymy zebraniem druhów jednostki OSP Bylice, które odbędzie się  22 marca br.

- 7 lutego  wzięłam udział w zebraniu mieszkańców sołectwa Grzegorzew, w którym uczestniczyło 37 mieszkańców Grzegorzewa. Organizatorzy zebrania tj. Rada Sołecka i Sołtys złożyli informację z działalności Rady Sołeckiej Sołectwa Grzegorzew za okres od dnia wyborów, tj. od 16 lutego 2011 do dnia 07 lutego 2014 r.
Na zebraniu przedstawione zostały m.in. sprawy dotyczące sytuacji finansowej gminy, dochodów i wydatków budżetu gminy, mienia komunalnego, zrealizowanych inwestycji i wykonanych remontów, a także planów inwestycyjnych na 2014 r.
Jednym z ważniejszych tematów zebrania była sprawa wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zebranie podjęło uchwałę w sprawie wydzielenia w budżecie Gminy funduszu sołeckiego dla sołectwa Grzegorzew, który przeznaczony byłby na wykonanie jednego z zadań z Programu Odnowy Miejscowości Grzegorzew.
Poruszono również temat turbin wiatrowych, tj. gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na budowę nowych wiatraków.
Podczas zebrania mieszkańcy sołectwa Grzegorzew wybrali delegatów do Gminnej Spółki Wodnej na lata 2014-2017, którymi zostali : Pan Henryk Żurawik, Pani Małgorzata Piotrkowska, Pan Piotr Bednarkiewicz, Pani Jolanta Kacperska  i Pan Zbigniew Molicki.

W tym miejscu uprzejmie informuję Państwa, że wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej są w trakcie przeprowadzania. Na dziś wybory delegatów odbyły się  w  sześciu sołectwach naszej gminy – wybranych zostało 15 delegatów.
Pozostały do przeprowadzenia  zebrania wyborcze w sześciu miejscowościach, tj. : Bylicach, Borysławicach Kościelnych, Zabłociu, Grodnej, Ladorudzku i Tarnówce.
Do wyboru pozostało 10 delegatów. Zebrania te muszą odbyć się do 27 marca br.

- 10 lutego Radni Rady Gminy spotkali się na posiedzeniu wspólnym komisji stałych w trakcie którego : dokonali analizy sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o czym informowałam wcześniej, przedyskutowali projekty uchwał stanowiące przedmiot obrad dzisiejszej sesji oraz omówili inne sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania gminy.


- 19 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu  i Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie. Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej planowane jest na 28 marca br.

Szanowni Państwo,
Państwo Radni,

Informację kończymy akcentem kulturalnym. Utworzona z inicjatywy obecnych  i byłych uczennic Gimnazjum w Grzegorzewie Grupa Teatralna Panic! At The Stage, wystąpiła z pierwszym spektaklem tj.  montażem słowno-muzycznym na podstawie twórczości Krzysztof Kamila Baczyńskiego pt. „ Obłokom …”. 
Wieczór poezji odbył się 15 lutego w świetlicy gminnej  w Grzegorzewie.
Serdecznie gratuluję naszej młodzieży podjętej inicjatywy, pomysłu, gratuluję umiejętności i talentu, które nam nadzieję będziemy mogli jeszcze wielokrotnie podziwiać.
Jednocześnie zapewniam, że ta inicjatywa, jak i wszelkie inne ciekawe pomysły                           i projekty naszej młodzieży, naszych mieszkańców, mogą liczyć na naszą pomoc  i wsparcie.

         Dziękuję