I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 24 lutego do 27 marca 2014 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

 

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym, tj. od 24 lutego do dziś.

Uprzejmie informuję, że działania w okresie minionego miesiąca skoncentrowaliśmy  na sprawach z zakresu analizy finansów gminnych.
Realizując powyższe dokonaliśmy bilansu gminy za rok ubiegły. Efektem podsumowania wyników finansowych, jakie osiągnęliśmy w 2013 roku są wygospodarowane wolne środki, które wprowadzać będziemy do budżetu gminy na rok 2014 w trakcie dzisiejszej sesji.
Szczegółowe informacje na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu zawiera sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy na 2013 rok oraz informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za rok ubiegły, które to dokumenty, realizując obowiązek nałożony art. 266 i 267 ustawy o finansach publicznych, przedłożyłam w dniu 25 marca br. Panu Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przekazałam do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Jeżeli chodzi o budżet roku bieżącego, pomimo tego, że jest to pierwszy budżet realizowany z zastosowaniem nowych indywidualnych wskaźników dopuszczalnego zadłużenia oraz pierwszy w naszej gminie rok bez kredytu, jego realizacja pozwala optymistycznie patrzeć na nasze finanse.
Świadczą o tym zmiany, jakich w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej gminy dokonywać będziemy na dzisiejszej sesji.

Szanowni Państwo.
Informuję, że dochody budżetu naszej gminy zwiększą się o dodatkowe, pozabudżetowe środki finansowe pozyskane z różnych źródeł.

I tak :
a)  z funduszy europejskich budżet gminy zwiększamy o  kwotę 1.178.978 zł  w tym :

- na realizację projektu Przedszkola Marzeń w Gminie Grzegorzew w latach 2014 - 2015  z wkładem własnym niepieniężnym w kwocie – 1.060.789 zł – umowa na realizację powyższego zadania  pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy          w Poznaniu a Gminą Grzegorzew podpisana została 21 marca br.,

- na utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Grzegorzew ( plac przy ośrodku zdrowia ) - kwota 118.189 zł. - umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego podpisaliśmy 24 marca br.
Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014, Oś IV LEADER  i zakłada utwardzenie pozostałego placu przy Ośrodku Zdrowia w Grzegorzewie wraz z usytuowaniem zieleni i ławek. Wartość zadania wynosi: 181 716,09 zł, w tym uzyskane dofinansowanie, jak wcześniej wskazałam,  to kwota 118 189,00 zł ( 80% wartości zadania ).

b) z funduszy krajowych :

- na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych – 129.000 zł ( 90% wartości zadania ) – umowa  z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego  podpisana 3 marca 2014 r.
Wymagany udział własny gminy przy tym zadaniu  - 10 %, tj. 14.400 zł.

- na remonty dróg gminnych w Zabłociu i Ponętowie Dolnym -  300.000 zł  - promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, o czym informowałam Państwa na poprzedniej sesji. Na remonty tych dróg otrzymamy dofinansowanie w wysokości 80%, w związku z czym zabezpieczyć musimy 20% wkład własny, w wysokości 106.500 zł.

c) wolne środki wynikające z bilansu za 2013 r. w wysokości 360.312 zł – jest to wynik uzyskanych wyższych dochodów, a wykonanych niższych wydatków

Podsumowując, łącznie do budżetu gminy na rok bieżący wprowadzamy kwotę  1.749.388 zł.    

Szanowni Państwo,
Wolne środki wynikające z bilansu za 2013 r. przeznaczamy m.in. na zabezpieczenie udziału własnego gminy na realizację wyżej wskazanych projektów i zadań, zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie.
W ramach wolnych, wygospodarowanych za rok ubiegły środków finansowych planujemy i proponujemy także Wysokiej Radzie :

- udzielenie dofinansowania w kwocie 5.000 zł na remont dachu strażnicy OSP Grzegorzew, w związku ze złożonym przez Zarząd Jednostki OSP Grzegorzew jeszcze w ubiegłym roku wnioskiem,

- przeznaczenie kwoty 10.000 zł na zakup nowej kosiarki na potrzeby Klubu Sportowego „Orzeł” Grzegorzew.

Zarówno remont dachu na budynku strażnicy OSP Grzegorzew jak i zakup nowej, nowoczesnej kosiarki, która w przypadku wystąpienia takiej potrzeby służyłaby Urzędowi Gminy i gminnym jednostkom organizacyjnym,  mają pełne uzasadnienie, stąd propozycja przeznaczenia na ten cel środków budżetowych.
 
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Mówiąc na temat innych działań i czynności wykonanych w okresie międzysesyjnym pragnę poinformować, że :

- Rozpoczęliśmy przygotowania do sprzedaży samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER T-5. Sporządzona została przez rzeczoznawcę techniki samochodowej ocena techniczna oraz wartość rynkowa pojazdu.
Samochód wyceniony został na kwotę 33 400,00 zł.
Przystępujemy do ogłoszenia dwóch przetargów, to jest jednego na sprzedaż samochodu i drugiego na zakup nowego pojazdu.  Procedury rozpoczniemy niezwłocznie po dzisiejszej sesji, na której zabezpieczymy w budżecie gminy środki finansowe na zakup nowego samochodu.

- Odbyliśmy zaplanowane na okres międzysesyjny zebrania wiejskie celem dokonania wyborów delegatów na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie, które odbędzie się jutro, tj. 28 marca.
W zebraniach tych uczestniczyli Państwo Radni, którym za obecność serdecznie dziękuję.
I tak :
- 10 marca odbyły się dwa zebrania wiejskie - w Ladorudzku i  w Tarnówce,
- 11 marca spotkaliśmy się z mieszkańcami Borysławic Kościelnych,
- 17 marca odbyły się zebrania w Grodnej i Zabłociu,
Zebrania poświęcone wyborom delegatów do Gminnej Spółki Wodnej zakończyliśmy zebraniem wiejskim w Bylicach, które odbyło się 18 marca br.
W pozostałych sołectwach naszej gminy delegatów do GSW wybraliśmy na zebraniach wiejskich odbywanych w roku ubiegłym.
Na kadencję 2013-2017, wybranych zostało w sumie 25 delegatów. 15 delegatów wybranych zostało ponownie, 10 delegatów to nowo wybrane osoby.
Odbyte zebrania wiejskie były, jak zawsze, okazją do omówienia bieżących spraw i problemów występujących w sołectwach.
W kontekście czekających nas w bieżącym roku wyborów samorządowych, które przeprowadzane będą według nowego podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze, złożyłam mieszkańcom informację o zmianach, jakie w tym zakresie nastąpiły. 
Dyskutowaliśmy także na temat wyodrębnienia w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego.
Z tego względu, że  możliwość decydowania o przeznaczaniu środków budżetowych w formie funduszu sołeckiego cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszych sołectw, mieszkańcy są zdecydowanie za wydzieleniem funduszu sołeckiego,  wystąpiłam do  Wysokiej Rady z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.  Projekt powyższej uchwały stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
Ważnym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego jest fakt, że nowa ustawa  o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r., która weszła w życie 20 marca br. daje sołectwom możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć oraz zwiększa wielkość zwrotu wydatków, jaki gmina może otrzymać  z budżetu państwa.
Do tej pory, w zależności od zamożności gminy, zwrot ten mógł wynosić 30, 20 lub 10% wartości wykonanych wydatków. Zgodnie z nową ustawą jest to 40, 30 i 20%.
Gmina Grzegorzew może otrzymać z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej,  w wysokości 40 % wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, gdyż obliczona kwota bazowa dla naszej gminy nie przekracza średnich kwot bazowych            w skali kraju.

- Realizując budżet gminy i program współpracy z organizacjami pozarządowymi 11 marca rozstrzygnęliśmy otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej              oraz pomocy społecznej.
 Uprzejmie informuję, że do dnia 5 marca tj. w terminie, do którego oferty mogły być składane, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z ofertami wystąpili :
1. Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew - sekcja piłki nożnej, wnioskowana kwota dotacji : 36.580 zł
2. Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew - sekcja siatkarzy, wnioskowana kwota dotacji: 2.000 zł
3. Klub Sportowy Sparta Barłogi - sekcja piłki nożnej, wnioskowana kwota dotacji: 27.755 zł
4. Klub Sportowy Sparta Barłogi – sekcja tenisa stołowego, wnioskowana kwota dotacji: 2.000 zł
W zakresie pomocy społecznej ofertę złożył Bank Żywności w Koninie -wnioskowana kwota dotacji 5.000 zł.
Informuję, że wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne ogłoszonego konkursu. Żadna z ofert nie została odrzucona.
Jak wcześniej wskazałam rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 11 marca br.
Klubom Sportowym oraz Bankowi Żywności w Koninie zgodnie z zawartymi umowami zostały przyznane następujące kwoty dotacji :
1. Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew - sekcja piłki nożnej  - 27.000 zł
2. Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew - sekcja siatkarzy 2.000 zł
3. Klub Sportowy Sparta Barłogi - sekcja piłki nożnej 27.000 zł
4. Klub Sportowy Sparta Barłogi – sekcja tenisa stołowego 1.000 zł
5. Bank Żywności w Koninie, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym,  wsparty zostanie  z budżetu gminy dotacją w kwocie  5.000 zł.
Dziękuję członkom Komisji Konkursowej za sprawne przeprowadzenie postępowania konkursowego. Szczególne podziękowania kieruję do Panów Radnych Piotra Chęcińskiego i Pana Rafała Kotkowskiego oraz do Pana Prezesa ZNP Andrzeja Sikorskiego, którzy już kolejny rok z rzędu  zaangażowali się w pracę komisji konkursowej.  

Państwo Radni,
Szanowni Państwo

- W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminych informuję Państwa, że :

a) Trwają wiosenne prace na drogach gminnych. Na drogach pracuje równiarka. Prace wykonuje firma z Krzymowa. Koszt efektywnej pracy równiarki wynosi 120,54 zł brutto na godzinę.

b) Wykonaliśmy remont drogi gminnej Grzegorzew – Barłogi odcinek 230 m  o szerokości 4 m. Prace polegały na : korytowaniu, nawiezieniu kruszywa betonowego o grubości min. 10 cm po zagęszczeniu profilowaniu i zagęszczeniu walcem z funkcją wibracji.  Koszt remontu to kwota 19.320 zł.

c) Trwa remont drogi gminnej w Bylicach- Kolonii ( droga za szkołą ) na odcinku 800 m i szerokości 4 m. Koszt remontu : 67.200,00 zł.

d) W ramach współpracy firma BAKUN nieodpłatnie wykonała na terenie Grzegorzewa prace polegające na mechanicznym zamiataniu ulic Leśnej, Uniejowskiej, Ogrodowej i Góry.

Dalszą część niniejszego sprawozdania pragnę poświęcić omówieniu zagadnień z zakresu funkcjonowania oświaty.
I tak uprzejmie informuję Państwa, że 18 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawa rekrutacyjna, w której zawarto regulacje dotyczące przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych do szkół i nałożono na dyrektorów szkół oraz organy prowadzące szkoły, tj. gminy określone obowiązki w tym zakresie.
7 marca spotkałam się z Państwem dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum.
Omówiliśmy stan przygotowania naszych szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich oraz inne zagadnienia z zakresu bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych.
 W zakresie rekrutacji dzieci do przedszkoli dyrektorzy otrzymali dyspozycję niezwłocznego dokonania zmian w statutach szkół w zakresie terminów i kryteriów rekrutacji wynikających z ustawy oraz uzgodnionych kryteriów w II etapie postępowania rekrutacyjnego.
Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach I szkół podstawowych rozpoczynają dzieci 7-letnie i 6 letnie urodzone do 30 czerwca 2008 r. ( czyli rocznik 2007 i część rocznika 2008 ). Dzieci w wieku 5 lat oraz pozostałe dzieci 6-letnie realizować będą obowiązkowe przygotowanie przedszkolne tzw. „ O ”.
Dzieci w wieku 3-4 lata podlegają procesowi rekrutacji w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w przedszkolu.
Uprzejmie informuję, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 do naszych przedszkoli odbywać się będzie w okresie od 1 marca do 14 kwietnia bieżącego roku.
Od 1 do 31 marca br. zainteresowani rodzice składają wnioski do dyrektorów szkół o przyjęcie dziecka do przedszkola. Następnie od 1 do 15 kwietnia powołane przez dyrektorów komisje rekrutacyjne dokonują analizy złożonych wniosków i zgodnie z przyjętymi kryteriami ustalą listę dzieci przyjętych do przedszkoli.
Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy mogą zostać przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolach.
Kolejne spotkanie z dyrektorami szkół odbędzie się 2 kwietnia, a jego tematem będzie omówienie zagadnień dotyczących organizacji nowego roku szkolnego 2014/2015.


Szanowni Państwo,
Kontynuując uprzejmie informuję,  że :

- 14 marca br. wzięłam udział w uroczystych obchodach 15. lecia Powiatu Kolskiego. Uroczystości odbyły się w Klasztorze O.O. Paulinów w Brdowie, a rozpoczęła
je uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej.
W imieniu naszego samorządu złożyłam na ręce władz Powiatu Kolskiego serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów we wszystkich sferach działania.
 
- 26 lutego br. w Szkole Podstawowej w Barłogach odbyły się X, Jubileuszowe  Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do turnieju przystąpili uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Szkoły podstawowe reprezentowało po trzech uczniów, natomiast w kategorii gimnazjalnej rywalizowało sześciu uczestników. Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej i historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Test trwał 45 minut i zawierał  30 pytań.
Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą.
Dla wszystkich biorących udział turnieju – uczniów i nauczycieli organizujemy wyjazd do Centrum Nauki „ Kopernik ” w Warszawie.


W kategorii szkół podstawowych :
- I miejsce zajęła Aleksandra Ziółkowska - uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii,
- II miejsce Patryk Szurgot – uczeń Szkoły Podstawowej w Barłogach
- III miejsce Klaudia Cicha – ze Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii

W kategorii gimnazjum :
- I miejsce    zajął Szymon Czerczak
- II miejsce    - Marta Misiak
- III miejsce   - Piotr Misiak
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy konkursu drobne upominki.
Składamy podziękowania na ręce organizatorów turnieju Pana Dariusza Tylaka – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłogach i Pana Józefa Danielskiego – Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy wiedzy, jaką się wykazali, a zwycięzcom swoich kategorii, tj. Aleksandrze Ziółkowskiej i Szymonowi Czerczakowi życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 31 marca.

- 17 marca br. w Gimnazjum w Grzegorzewie odbyło się podsumowanie eliminacji gminnych XXI Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W eliminacjach wzięło udział 18 uczniów gimnazjum. Na etapie powiatowym konkursu reprezentować nas będą : Klaudia Jaroszewska, Klaudia Werowska, Dagmara Fila, Dominika Fila i Kamil Michalak.
Gratulujemy uczniom wspaniałej wiedzy o samorządzie, a Panu Józefowi Sochackiemu serdecznie dziękujemy za przygotowanie.

- Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej  i Konkurs Wiedzy o Samorządzie przed nami, ale posiadamy informacje o konkursach i zawodach już rozstrzygniętych, w których nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy, wspaniale reprezentowali naszą gminę i w pełni zasłużyli na słowa uznania  i wyróżnienia.

I tak serdeczne gratulacje składamy Justynie Glapiak, uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, która zajęła II miejsce w kraju, w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym FRASZKA.
Do konkursu, który polegał na rozwiązaniu testu wymagającego wykazania się znajomością literatury, nauki o literaturze oraz umiejętnością pisania wypracowań przystąpiło 16 uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie.
Justyna wykazała się imponującą wręcz wiedzą, o czym świadczy wspaniały osiągnięty przez Justynę wynik  – II miejsce w kraju.

Niemniej dumni możemy być także z osiągnięcia Kamila Michalaka ucznia Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, który zajął 6 miejsce na Finale Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnych Warcabach Klasycznych dziewcząt i chłopców.
Finał odbył się 8 marca w Poznaniu.
W zawodach, które stały na bardzo wysokim poziomie, udział wzięło 45 zawodników  i 48 zawodniczek z 80 szkół z terenu całej Wielkopolski - zwycięzców eliminacji powiatowych.
Serdecznie Justynie i Kamilowi gratulujemy. To wielkie sukcesy.  Gratulacje kierujemy do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie i nauczycieli przygotowujących uczniów.

Szanowni Państwo,
Aura nam sprzyja, więc naprawiamy drogi, sprzątamy w gminie, jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargów na remonty dróg i urządzenie placu przy ośrodku zdrowia w Grzegorzewie. O postępach prac inwestycyjnych i remontowych przyjętych do planu na rok 2014 będę Państwa na bieżąco informowała.


 Dziękuję za uwagę