I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 20 maja do 4 czerwca 2014 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

I tak uprzejmie informuję, że :

- 8 maja br. odbyło się otwarcie ofert na zadanie: „Remont drogi gminnej nr 493516P w kilometrażu 0+000 – 0+500 w miejscowości Zabłocie oraz remont drogi gminnej nr 494029P w kilometrażu 0+000 – 0+130 w miejscowości Ponętów Dolny”. Dotyczy to remontu dróg, na które otrzymaliśmy popowodziowe wsparcie w wysokości 300 000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego.  W przetargu złożono dwie oferty, z którymi wystąpili:

1.  Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych S.A.
ul. Toruńska 200
62-600 Koło
Cena: 339 682,53 zł

2. Wynajem Maszyn
i Urządzeń Budowlanych
Małgorzata Kantek
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
Cena: 340 419,24 zł 


W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 26 maja 2014 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót  Drogowo – Mostowych S.A. z Koła. Termin wykonania robót: 26 czerwca 2014 r.
 
- 20 maja 2014 r. odbyło się otwarcie ofert w trzecim postępowaniu na: „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. Poprzednie dwa postępowania zostały unieważnione. Pierwsze z dnia 16 kwietnia 2014 r. z powodu nieprawidłowo złożonej oferty. Jedyny składający ofertę wykonawca złożył ją nie uwzględniając wszystkich parametrów technicznych pojazdu w przetargu. Drugie postępowanie z dnia 6 maja 2014 r. zostało unieważnione ze względu na przekroczenie kwoty, jaką przeznaczyliśmy na zakup tj. 138 000,00 zł.
Ostatnie postępowanie wyłoniło ostatecznego wykonawcę tj. 

FORD Autoryzowany Dealer
DOMCAR Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 9A
62-510 Konin

Wykonawca spełniając wszystkie wymagania postawione w przetargu zaproponował samochód marki: Ford Turneo Chustom – wersja przedłużona z silnikiem 2200 cm3 o mocy 125 KM, za cenę: 137 900,00 zł. Realizacja zamówienia potrwa do 18 sierpnia 2014 r. Przypomnę, że zakup samochody zostanie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w kwocie: 78 000,00 zł

- Jak większość z Państwa wie 14 maja. mieliśmy w Urzędzie Gminy zalanie pomieszczeń. Spowodowane ono było awarią układu zasilania umywalki na piętrze urzędu, tj. pęknięciem wężyka od wody. W wyniku zalania część pomieszczeń Urzędu tzn. pokoje nr 5, 6 i 8 nie nadawały się w całości lub części do pracy, dlatego biuro podatków przeniesiono do budynku przy Placu 1000 – lecia PP 6, natomiast referat inwestycyjny na piętro urzędu.
Obecnie trwa ustalanie wysokości odszkodowania z firmą ubezpieczeniową.
Dodatkowo zleciliśmy opracowanie własnego kosztorysu przez uprawnionego rzeczoznawcę. Niezwłocznie po ustaleniu wysokości odszkodowania i co za tym idzie szczegółowego zakresu robót przystąpimy do remontu urzędu.  

- Kontynuując swoje wystąpienie pragnę podzielić się z Państwem informacjami  z  zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, i tak uprzejmie informuję, że :

1. W ostatnim okresie wyremontowaliśmy następujące odcinki dróg gminnych :
- Droga gminna w Bylicach-Kolonii ( za szkołą ). Odcinek 1100 m  i szerokości 4 m. Prace polegały na nawiezieniu kruszywa betonowego, profilowaniu i uwałowaniu. 
Ogólny koszt remontu wyniósł : 73.350,00 zł.
- Droga gminna w Bylicach-Kolonii - droga za szkołą równoległa do torów. Na ten odcinek dowieźliśmy 125 t. kruszywa drogowego. Koszt remontu wyniósł 7.687,50 zł.
- Droga gminna w Bylicach-Kolonii - droga w kierunku posesji Pana Piotra Sosnowskiego. Na drogę tę dowieźliśmy 50t. kruszywa drogowego. Koszt remontu to kwota 3.075 zł.
- Droga gminna w Zabłociu - w kierunku posesji Państwa Durka.
Na ten odcinek dowieźliśmy 50t. kruszywa drogowego. Koszt remontu - 3.075 zł.
2. Trwa remont drogi gminnej w Grodnej - odcinek 300 m. - od drogi kamiennej w stronę Państwa Wojciechowskich. Przewidywany koszt remontu 18.900 zł
3. W ramach gwarancji poprawiamy odcinek drogowy Grodna – Felicjanów poprzez dowiezienie kruszywa, wyprofilowanie i zagęszczenie.
4. Na odcinku od wiaduktu kolejowego do szkoły w Bylicach- Kolonii zebraliśmy  pobocza, które blokowały swobodny spływ wody z jezdni do rowów. W sumie zebraliśmy 3200 mb pobocza. Prace wykonała firma z Grzegorzewa. W chwili obecnej wykonawca wykonuje prace porządkowe.  
5. Zleciliśmy prace polegające na mechanicznym wykaszaniu traw z poboczy dróg gminnych. Koszt wykoszenia 1 mb wynosi 0,17 gr netto.  Prace wykonuje firma
z Chruścina.
6. Zebraliśmy zalegające gałęzie z pasa drogowego w Borysławiach Zamkowych. Prace wykonała firma z Grzegorzewa. Koszt prac 3.888 zł
7. Zgodnie z wnioskiem mieszkańców Tarnówki zleciliśmy firmie z Grzegorzewa usunięcie krzaków wraz z systemem korzennym rosnących w pasie drogowym drogi gminnej Ponętów Dolny – Tarnówka. Koszt prac  to kwota 4.490,50 zł. 


Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Prezentując inne działania i czynności wykonane w okresie międzysesyjnym pragnę poinformować,  że :

- Na sesji odbytej 20 maja br. Rada Gminy Grzegorzew, w drodze uchwały,  postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, tj. przedsiębiorstw, zakładów pracy, szkół, cmentarzy.
W konsekwencji od 1 lipca 2014r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie naszej gminy, w wyniku której powstają odpady komunalne, zobowiązani będą wnosić opłatę do gminy. Nie będzie obowiązku zawierania umów indywidualnych z przedsiębiorcą. To gmina zajmie się odbiorem  i zagospodarowaniem odpadów.
Podjęcie powyższej decyzji spowodowało konieczność wprowadzenia zmian do uchwał regulujących zasady gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy i zawarcia w uchwałach tych uregulowań odnoszących się do metody, częstotliwości i zasad odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Rada Gminy określiła także wzór deklaracji dla tych nieruchomości.
Stosowne zmiany musiały zostać wprowadzone również do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, który w dotychczas obowiązującym kształcie nakładał na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązek zawierania indywidualnych umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.   
Podkreślam w tym miejscu, że wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.
Celem wprowadzonych zmian jest uszczelnienie systemu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy.                   

- Po  podjęciu na dzisiejszej sesji stosownej uchwały przystąpimy do zawarcia aktu notarialnego  i zakupu działki nr 34  o pow. 0,67 ha położonej w Barłogach będącej własnością Pani Elżbiety Pacholskiej. Działka ta powiększy majątek Gminy i zapewni dojazd do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który utworzony będzie na terenie sąsiedniej działki będącej własnością Gminy. Wartość zakupu działki została wynegocjowana na kwotę 15 000 zł.

- Na podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z dniem 26 maja br. Pan Piotr Opas stał się właścicielem działki zabudowanej budynkiem piekarni o nr geodezyjnym 1329/6 o pow. 0,1930 ha położonej w Grzegorzewie. Z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności Pan Piotr Opas uiści na rzecz gminy opłatę w kwocie 26 910,00 zł.

- W maju wydałam decyzje przyznające uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Grzegorzew pomoc materialną  o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.  Informuję, że ze stypendium szkolnego skorzysta 166 uczniów.
Łączna kwota przyznanych stypendiów szkolnych za okres od stycznia do czerwca            2014 r. to kwota 119 619,60 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu naszego samorządu zabezpieczyliśmy na wypłaty stypendiów 20 % środków własnych.

- Dbając o czystość posesji i gospodarstw 30 kwietnia br. przeprowadziliśmy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbiórkę worków po nawozach, folii po kiszonkach, folii ogrodniczych i budowlanych oraz sznurka rolniczego. Zbiórką objęliśmy teren całej gminy. Wyznaczonych zostało 8 punktów, do których mieszkańcy mogli dostarczać odpady. Łącznie zebraliśmy 2 tony 640 kg elektrośmieci i 6 tony 300 kg folii.

- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Spółka z o.o  w Koninie  rozstrzygnął przetarg na rekultywację 10 składowisk, w tym  składowiska odpadów w Grzegorzewie.
Wykonawcą robót rekultywacyjnych naszego składowiska  został Zakład Usługowo-Handlowy  - Tomasz Gwóźdź  z Kielc. Spółka podpisała umowę z wykonawcą  4 kwietnia 2014 r.  Umowa  przewiduje odbiór i zakończenie prac na 31.10.2014 r.
  

Szanowni Państwo,
Kontynuując uprzejmie informuję,  że :

- 27 maja br., na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wzięłam udział w spotkaniu z Panem Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim zorganizowanym z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Do Pałacu Prezydenckiego przybyli samorządowcy z całego kraju. Powiat Kolski reprezentowałam wspólnie z Panem Starostą Kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem i Panem Mieczysławem Drożdżewskim Burmistrzem Miasta Koła.

- Święto samorządu obchodziliśmy w naszej gminie w tym roku w szczególny sposób, gdyż właśnie 27 maja byliśmy po raz kolejny gospodarzami Etapu Powiatowego XXI Wielkopolskiego Konkursu "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" zorganizowanego przez
Towarzystwo Samorządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego   w Kole, Urząd Miasta Koła oraz naszą gminę.
26 uczniów z 8 gimnazjów z terenu Powiatu Kolskiego, przeszło na początku tego roku eliminacje szkolne, kwalifikując się do etapu powiatowego konkursu.
Nasza gmina była reprezentowana przez: Klaudię Jaroszewską, Dagmarę Fila, Dominikę Fila, Klaudię Werowską, Kamila Michalaka.
Laureatką etapu powiatowego XXI Wielkopolskiego Konkursu "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" po raz kolejny została KLAUDIA JAROSZEWSKA.
Klaudia wspólnie z gimnazjalistką, która zajęła drugie miejsce będą reprezentowały Powiat Kolski na finale wojewódzkim konkursu, który odbył się 16 czerwca.
Konkurs "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" to konkurs samorządowi szczególnie bliski, dlatego też chcielibyśmy bardzo pogratulować naszym uczniom osiągniętego wyniku i zdobytej wiedzy.
Składamy gratulacje Pani Dyrektor Gimnazjum oraz opiekunowi naszego zespołu Radnemu Panu Józefowi Sochackiemu.

- Szanowni Państwo. Tradycją w Powiecie Kolskim stały się uroczyste obchody Dnia Ziemi i Lasu.  Tegoroczne obchody przebiegały nieco inaczej niż w latach ubiegłych, ponieważ trwały dwa dni. Pierwszego dnia – w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administarcyjnych w Kole uczestnicy Olimpiady Ekologicznej rozwiązywali testy, natomiast drugiego dnia,  w Szkółce Zespolonej w Kiejszach na terenie Nadleśnictwa Koło, odbyło się podsumowanie pisemnych zmagań.
Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem „ ZMIENIAJ NAWYKI, NIE KLIMAT ” .
Obchodom towarzyszyły występy artystyczne. Dużym powodzeniem cieszył się trenażer łowiecki , za pomocą którego można było sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Można było też zwiedzić zmodernizowaną Izbę Przyrodniczo-Leśną wzbogaconą w liczne eksponaty, obejrzeć bogatą wystawę produktów pszczelarskich , motyli i owadów oraz zwiedzić ścieżkę edukacyjną.
Całość uświetnił muzycznie swoim występem zespół „Gama ” z Kłodawy.
Ognisko z pieczeniem kiełbaski , strażacka grochówka przygotowana przez kolskich strażaków oraz piękna słoneczna pogoda wpisały się na stałe w obchody Dnia Ziemi i Lasu stwarzając jednocześnie wyśmienite warunki do edukacji ekologicznej                          i wypoczynku.
Gmina Grzegorzew, jak co roku brała udział w obchodach tego święta. Udział naszych uczniów w zmaganiach XV Powiatowej Olimpiady Ekologicznej zakończył się sukcesem i tak :
- w kategorii szkoły podstawowe Weronika LITWIN z klasy VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych zajęła III miejsce
- natomiast w kategorii gimnazja :
1. Aleksandra OPARCIK zajęła II miejsce
2. Justyna MITUTA - III miejsce
3. Aleksandra KACPERSKA zajęła V miejsce
Olimpiada zakończyła się wręczeniem dyplomów wszystkim jej uczestnikom , a laureatom nagród rzeczowych i książkowych.
Serdecznie gratulujemy młodzieży osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy Dyrekcjom szkół i Opiekunom przygotowującym do olimpiady uczniów, za aktywne włączenie się w obchody Dnia Ziemi i Lasu

- Drużyna w składzie :
  1) Pan Radny Józef Sochacki
  2) Radny Pan Kazimierz Sołtysiak
  3) Pan Wiktor Sołtysiak
reprezentowała naszą gminę na XIV Powiatowych Zawodach Strzeleckich o Puchar Starosty Kolskiego, które odbyły się 26 kwietnia br. w Ruszkowie.
W zawodach wzięło udział 27 drużyn.
Nasza drużyna wykazała się znakomitymi umiejętnościami strzeleckimi  zajmując VI miejsce. Gratulujemy osiągniętego wyniku i dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie Gminy Grzegorzew.

 - 8 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Barłogach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W turnieju uczestniczyło 8 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i  8 drużyn gimnazjalnych. Zawodnicy wykazali się wysokimi umiejętnościami i wiedzą w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W kategorii szkół podstawowych turniej zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” w Grzegorzewie  reprezentowana przez : Oliwię Ignasiak, Dominikę Gwiaździńską, Eryka Pajora i Szymona Chmielowca. Opiekunem drużyny był Pan Józef Sochacki.
Sukcesem zakończył się także udział w turnieju drugiej drużyny reprezentującej naszą gminę tj. Szkoły Podstawowej w Barłogach, której uczniowie zajęli III miejsce. Szkołę w Barłogach w zmaganiach turniejowych reprezentowali Wiktoria Ejchman, Natalia Grądziel, Wiktor Kurdek i Patryk Szurgot.  Opiekunem drużyny była Pani Mariola Cicha

W kategorii gimnazjalnej -  I Miejsce zajęło Gimnazjum w Dąbiu.
Drużyna Gimnazjum w Grzegorzewie w składzie Michał Gruca, Krystian Wysoki
i Mateusz Kamiński zakończyła swój udział w turnieju na II Miejsce. Opiekunem drużyny był Pan Józef Sochacki.
Gmina nasza po raz pierwszy była gospodarzem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizacja tego przedsięwzięcia była dla nas pewnym wyzwaniem. Serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc w przygotowaniach naszym współorganizatorom turnieju, tj.: Komendzie Powiatowej Policji w Kole, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Koninie  oraz Delegaturze Kuratorium Oświaty w Koninie.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w organizację turnieju Instruktorom Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Kole oraz Druhom Strażakom z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie.
Szczególne podziękowania za organizację i wkład pracy w przygotowania składam Panu Dariuszowi Tylakowi - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Barłogach i całej społeczności szkoły w Barłogach oraz Panu Józefowi Sochackiemu - nauczycielowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grzegorzewie.
Serdecznie dziękujemy również naszym sponsorom.

Drużyna Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki ”, która zwyciężyła eliminacje powiatowe reprezentowała naszą gminę na Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Odbył się on 16 maja br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kłecku.
W turnieju udział wzięło 31 drużyn. Nasza drużyna w ogólnej kwalifikacji zajęła XI miejsce. Serdecznie gratulujemy.

- 10 maja br. w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole odbyła się kolejna edycja Memoriału im. Henryka Szurgota w piłkę siatkową.
W Memoriale udział wzięła drużyna chłopców Gimnazjum w Grzegorzewie.
Na ogólną liczbę 10 drużyn chłopców startujących w turnieju, uczniowie Gimnazjum, po zaciętej walce, udział w zawodach zakończyli na IV miejscu.
Gratulujemy naszym uczniom oraz opiekunowi Panu Jackowi Czaplewskiemu osiągniętego wyniku.

Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę serdecznie podziękować Dyrekcjom  i społecznościom naszych szkół za zorganizowane w ostatnim czasie piękne uroczystości, spotkania i  festyny rodzinne, podczas których nasze szkoły uroczyście obchodziły Dzień Matki i Dzień Dziecka.
Były to bardzo miłe spotkania, integrujące nasze lokalne społeczności.
Serdecznie dziękujemy oraz gratulujemy umiejętności i pomysłowości.

Serdeczne  gratulacje kieruję do Członków Zespołu Ludowego „ Grzegorzewianki”, który zajął I miejsce na IV Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „ O Złoty Chodak”. Przegląd odbył się 1 czerwca br. w Chodowie.
To kolejny wspaniały sukces naszego zespołu i wspaniała promocja Gminy Grzegorzew.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

Kończąc, już dziś, gorąco Wszystkich Państwa zapraszam na uroczystą sesję Rady Gminy Grzegorzew, podczas której Rada Gminy uchwali herb, flagę, baner i pieczęcie Gminy Grzegorzew.
Sesja ta odbędzie się w sobotę,  28 czerwca br.
To dla naszego samorządu wielkie wydarzenie.
Patronat Honorowy nad uroczystościami objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.  To dla nas ogromne wyróżnienie
Nadanie, tak wyjątkowemu wydarzeniu, należytej rangi i oprawy będzie możliwe tylko dzięki licznej Państwa obecności, udziałowi naszych mieszkańców, dlatego też już dziś na to wspólne nasze święto serdecznie Państwa zapraszam.
   

           Dziękuję

Wójt Gminy Grzegorzew