I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 4 czerwca do 30 czerwca 2014 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu  oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Nie sposób, abym swojego dzisiejszego wystąpienia nie rozpoczęła od wielkiego, historycznego wydarzenia, jakie wspólnie przeżyliśmy, dwa dni temu, w piękną, słoneczną sobotę, 28 czerwca 2014r.
Dzień 28 czerwca 2014 r. – dzień uroczystego ustanowienia herbu  i insygniów Gminy Grzegorzew, bez wątpienia na trwałe zapisze się w annałach historii naszej gminy.
Dzisiejsza sesja jest pierwszą, na której obradujemy posiadając swój własny Herb i symbole gminne.
28 czerwca  - był to dzień Wielkiego Święta dla naszego samorządu.
Z całego serca dziękuję Państwu za obecność, za wszelką pomoc, za udzielone wsparcie, dzięki którym mogliśmy nadać temu historycznego wydarzeniu należną mu rangę i oprawę.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

 Oczywistą rzeczą jest, że przygotowanie uroczystości związanych z nadaniem gminie herbu  bardzo absorbowało uwagę moją i podległego mi urzędu. Nie zwalniało to nas jednak z realizacji innych, bardzo ważnych bieżących zadań.

  I tak  :

- Jednym z najważniejszych z zadań, które w czerwcu wykonaliśmy było przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów komunalnych. 
Przeprowadzone postępowanie przetargowe uwzględnia zmiany, jakie do gminnego systemu gospodarki odpadami zdecydowaliśmy się wprowadzić.
Zasadnicza zmiana, jaka następuje od 1 lipca 2014 r. to ta, że odważyliśmy się przejąć odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych.

Od 1 lipca br. zmienia się także częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.  
Odpady odbierane będą:
zmieszane i posegregacyjne ( pojemniki )  - 1 raz w miesiącu ( było 2 razy w miesiącu )
selektywnie zbierane ( worki ):
- plastik – 1 raz w miesiącu  - bez zmian
- odpady ulegające biodegradacji - 1 raz w miesiącu – bez zmian
 - szkło – 1 raz na 2 miesiące ( było raz w miesiącu )
 - papier i tektura – 1 raz na 2 miesiące ( było raz w miesiącu )
Wprowadzone zmiany do systemu nie powodują zmian w wysokości stawek opłat dla mieszkańców, które tak jak dotychczas, wynoszą :
- 6 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady segregowane
- 12 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady niesegregowane

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych rozstrzygnęliśmy  20 czerwca 2014 r.
W postępowaniu złożono 3 oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe VITRO
Stanisław Opas
ul. Toruńska 72
62-600 Koło
Cena: 427 680,00 zł

Oferta nr 2
Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127
99-300 Kutno
Cena: 276 009,12 zł


Oferta nr 3
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun
Roztoka 6
62-513 Krzymów
Cena: 249 600,00 zł

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3, tj. Zakładu Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun.

Firma usługę będzie świadczyć na podstawie zawartej w dniu 25 czerwca 2014 r. umowy za kwotę 249.600 zł
Poprzednia umowa  z Firmą BAKUN  na okres od 1 lipca 2013 r.  do 30 czerwca 2014 r. opiewała na kwotę 348.000 zł.
Różnica to kwota 98.400 zł.
Oznacza to, że na wywóz odpadów komunalnych, w kolejnym roku funkcjonowania systemu,  wydamy z budżetu gminy o 98.400 zł mniej pieniędzy.
Umowa z Firmą Bakun została zawarta na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
Wynagrodzenie określono na ryczałtowe co oznacza, że miesięcznie za wywóz odpadów z terenu naszej gminy zapłacimy stałą stawkę w wysokości 20 800 zł. ( dotychczas było 29.000 zł, a więc miesięcznie mniej o 8.200 zł   )

Firma Bakun przedstawiła harmonogram odbioru odpadów.
Informację o harmonogramie odbioru odpadów każdy mieszkaniec otrzyma indywidualnie do domu. Dodatkowo harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej naszej gminy.


Z tego względu, że przejęliśmy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, tj. od przedsiębiorstw, zakładów pracy, szkół, cmentarzy, itp., 26 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych.
Podczas spotkania omówiliśmy  wprowadzone zmiany do systemu.
Obecnie trwa składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie Państwa informuję, że :

- 27 czerwca br. dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 494033P w miejscowości Tarnówka”. W postępowaniu złożono 4 oferty.

Oferta nr 1 :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
METAL Błażej Nowakowski
ul. Konińska 16
62-563 Licheń Stary
Cena: 148 830,00 zł

Oferta nr 2 :

Zakład Robót Inżynieryjnych 
ul. Żeromskiego 101
62-600 Koło
Cena: 240 733,73 zł

Oferta nr 3 :

Firma Transportowo – Handlowa WOTEX
Wojciech Wacławski
Micin 12
99-314 Krzyżanów
Cena: 174 878,74 zł

Oferta nr 4 :

M.K. Stella Konrad Marek
ul. Południowa 37
62-600 Koło
Cena: 187 934,97 zł

Aktualnie trwa ocena ofert.  
 

- 24 czerwca br. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kole odbył się przetarg na przebudowę drogi powiatowej 3404P Grzegorzew – Tarnówka na odcinku  1423 mb.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Koła. Oferta opiewała na kwotę: 254.706,29 zł  

Państwo Radni,  Szanowni Państwo

- 6 czerwca byliśmy gospodarzami IX edycji Konkursu Zbiórki Zużytych Baterii.
Podsumowanie konkursu odbyło się na stadionie sportowym w Grzegorzewie.
Gościliśmy szkoły z terenu całego Powiatu Kolskiego.
Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pan Marek Baumgart.
Gościliśmy także wójtów i burmistrzów z naszego powiatu.

- 21 czerwca wspólnie z Klubem Sportowym Orzeł Grzegorzew zorganizowaliśmy III Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w tenisie ziemnym i siatkowej piłce plażowej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatu Kolskiego.
Dziękujemy Panu Prezesowi i Zarządowi Klubu za współpracę przy organizacji mistrzostw.
Na organizację turnieju Klub Sportowy Orzeł pozyskał dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 2.500 zł.
Dziękujemy Panu Prezesowi Klubu Radnemu Stanisławowi Pyka za operatywność i gratulujemy zorganizowania kolejnej, udanej imprezy.

- 20 czerwca br., realizując uchwałę Rady Gminy zawarliśmy akt notarialny na zakup działki położonej w Barłogach, którą nabyliśmy mając w planach urządzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Ogólny koszt zakupu – to 15.000 zł.

- 23 czerwca Państwo Radni spotkali się na posiedzeniu wspólnym Komisji stałych Rady Gminy Grzegorzew, w trakcie którego przedyskutowaliśmy przede wszystkim projekty uchwał stanowiące przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

-  16 czerwca br. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ), tj. tzw. Karta Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać  z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie  do osiągnięcia 25 lat.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.  Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Szczegółowe informacje dotyczące wydawania Karty Dużej Rodziny, wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku oraz innych informacji w tym zakresie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Grzegorzewie oraz na stronie internetowej naszej gminy.

- Kuratorium Oświaty w Poznaniu przyznało naszej gminie 6 miejsc w ramach organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej,  z rodzin o niskich dochodach. Karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku  zostały przekazane do GOPS za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Dzieci będą wypoczywały w kwaterze prywatnej FURTAK, w Białym Dunajcu, w okresie od 11 do 24 lipca 2014 r. 

Tradycyjnie wypoczynek letni dla dzieci z naszej gminy organizuje także Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szanowni Państwo,
Mamy wakacje.
27 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014.
Dziękujemy Państwu Dyrektorom i społecznościom szkolnym za zaproszenia na uroczystości zakończenia roku szkolnego, w których na miarę możliwości wspólnie z Państwem Radnymi uczestniczyliśmy.
Jak każdego roku uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki  w nauce oraz uczniowie legitymujący się znaczącymi osiągnięciami sportowymi co najmniej na szczeblu powiatowym,  otrzymali stypendia sfinansowane z budżetu  gminy.
Na wypłatę stypendiów wydatkowaliśmy łącznie kwotę 13.000 zł


Stypendiami uhonorowaliśmy 128 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjum.
Stypendia wynosiły po100 zł każde, przy czym dla laureatów konkursów szczebla wojewódzkiego była to kwota 200 zł.
Stypendia wręczono podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom.
Życzę naszym uczniom i nauczycielom udanego wakacyjnego wypoczynku.

Kończąc swoje wystąpienie zapraszam Państwa na Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, które odbędą się 13 lipca. Gospodarzem tegorocznych zawodów jest Jednostka OSP Kiełczewek – Boguszyniec.

 

            Dziękuję

Wójt Gminy Grzegorzew