I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 30 czerwca do 18 września 2014 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

 

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Sprawozdanie o pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji pragnę rozpocząć od podzielenia się z Państwem informacjami na temat realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych przyjętych do planu na bieżący rok.

  I tak  uprzejmie informuję, że :

1) 11 sierpnia br. odbył się odbiór prac związanych z Przebudową drogi powiatowej Grzegorzew – Tarnówka. Wspólnie z Powiatem Kolskim wykonaliśmy 1423 mb nakładki o średniej grubości 4 cm, w tym 280 mb na ulicy Leśnej w Grzegorzewie i 1143 mb w Tarnówce.
Ogólny koszt realizacji zadania to kwota 249.792,31 zł
Koszty po stronie powiatu to 149.875,39 zł – 60 % wartości zadania.
Koszty po stronie gminy to 99.916,92 zł – 40 % wartości zadania.
Dodatkowo z budżetu gminy sfinansowaliśmy budowę krawężnika na ulicy Leśnej.
Koszt wykonania tych prac to kwota 64.089 zł

2) Realizując umowę zawartą z Wojewodą Wielkopolskim na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i w ramach otrzymanej na ten cel pomocy finansowej wykonaliśmy remont dróg w Ponętowie Dolnym 130 mb i w Zabłociu 500 mb.
Prace polegały na frezowaniu zużytej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o grubości 10 cm, odtworzeniu rowów przydrożnych i uzupełnieniu poboczy.
Ogólna wartość wykonanych prac to 339.682,53 zł, w tym otrzymane dofinansowanie
- 271.746,00 zł, udział własny gminy - 67.936,53 zł.

3. W ramach otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wykonaliśmy przebudowę drogi gminnej w Tarnówce.
Przebudową objęliśmy odcinek 1140 mb i o szerokości 4 mb
Koszt zadania to : 140.977,68 zł
Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z tłucznia drogowego.
Otrzymane dofinansowanie to kwota : 129.000,00 zł
Udział własny gminy - 11.977,68 zł

Będąc przy temacie dróg pragnę ponadto Państwa poinformować, że :
1) Wyremontowaliśmy drogi gminne :
 - w Grzegorzewie za Axanem w prawo -  droga w łąki - o długości 400 mb i szerokości 3 mb. Prace polegały  na wykonaniu nawierzchni z gruzu betonowego o grubości 10 cm. Koszt remontu wyniósł  25.200 zł.
-  w Borysławiach Kościelnych - łącznik z drogą Borysławice Kościelne – Byliczki - odcinek 100 mb. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z gruzu betonowego.
Koszt remontu : 3.500 zł.
- Odtworzyliśmy rów przydrożny w Tarnówce na zakręcie przy płytach. Odcinek 250 mb został wykarczowany, system korzenny usunięty i wywieziony. Pobocze uzupełnione tłuczniem, skarpy i dna rowów wyprofilowane. Koszt prac: 14.760,00 zł. Usługę świadczyła firma z Lichenia
- Wykarczowaliśmy i odtworzyliśmy rów przydrożny w Kiełczewku - droga  za Państwem Materla w stronę łąk. Wykarczowaliśmy drzewa, system korzenny został usunięty i wywieziony.  Prace wykonała firma z Grzegorzewa. Koszt prac : 3.271,80 zł
- Odmalowaliśmy wiaty autobusowe murowane. Uzupełnione zostały także ubytki w dachach i ścianach wiat. Prace wykonał Rolniczy Zakład Spółdzielczy z Grzegorzewa za kwotę 7.106 zł.

Szanowni Państwo,
W naszej gminie realizowana jest tak długo oczekiwana inwestycja związana z odbudową koryta rzeki Rgilewki.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie.
Wykonawca zadania to Konsorcjum firm, tj. :
Zakład Projektowo-Wykonawczy „HABUD” Sp. z o.o. z Gdańska
i Zakład Projektowo wykonawczy „H-BUD” Hieronim Szukalski   z Sopotu.

Realizowany jest I etap inwestycji o wartość inwestycji : 5 103 492,22 zł   z terminem zakończenia : 15 grudnia 2014r.
Przedmiotem planowanej inwestycji jest odbudowa rzeki Rgilewki na odcinku od km 3+100 do km 9+000 tj. od mostu drogowego na drodze Koło-Dąbie do mostu na ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie. W ramach odbudowy przewiduje się wykonanie następujących prac:
1. remont koryta rzeki Rgilewki - odmulenie w km 3+100 – 4+800;
2.  regulację / rozbudowę/ koryta rzeki Rgilewki na odcinku od km 4+800 do km 9+000 z wyłączeniem odcinków znajdujących się w bezpośredniej bliskości projektowanych jazów;
3. budowę nowego żelbetowego jazu w km 5+200 o wysokości piętrzenia 2,75 m;
4. budowę przepustu na ujściu rowu R-2G(R-4) do Rgilewki w km 5+115;
5. przebudowę kładki dla pieszych w km 8+566;
6. przebudowę istniejącego jazu w km 8+900 o wysokości piętrzenia 1,99 m;
7. przebudowę lewobrzeżnego ujęcia do nawodnień w km 8+908;
8. przebudowę lewobrzeżnej zastawki w km 8+915 na wylocie rowu R-7G(R-4).

Prace związane z odbudową koryta rzeki Rgilewki rozpoczęły się na terenie naszej gminy 5 sierpnia 2014r. na jazie w Grzegorzewie (w km 8+900)
W obszarze Gminy Grzegorzew, w tym roku rzeka zostanie odbudowana na odcinku 4.130 m od mostu drogowego Grzegorzew-Przybyłów do mostu na ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie.
Remont obejmował będzie przebudowę dna i przyczółków jazu oraz przebudową filarów kładki roboczej, schodów i umocnień koryta rzeki przed oraz poniżej budowli.
Zostały podwyższone filary i przyczółki o 107cm. Dno i skarpy przed jazem zostaną wyłożone płytami żelbetowymi na długości 5 m. Na lewej skarpie za jazem zostały wykonane schody skarpowe. Poniżej jazu  wykonywane są  umocnienia dna i skarp na długości 10 m. Zostanie przebudowane  ujęcie do nawodnień i lewobrzeżna zastawka powyżej jazu. Obecnie jest odbudowane i umacniane lewostronne ogroblowanie  powyżej jazu. Na ogroblowaniu, po obu stronach rzeki, od jazu do mostu, powstaną drogi dojazdowe.Zostanie wybudowana nowa kładka stalowa poniżej oczyszczalni. Obecnie wbite zostały stalowe ścianki szczelne.
Rozpoczęte zostały prace przy budowie nowego jazu w km 5+200 ( 430m  powyżej mostu drogowego – na drodze Grzegorzew – Przybyłów) - zostały wbite stalowe ścianki szczelne.
9 września br. rozpoczęły prace związane z profilowaniem prawej skarpy i  części dna rzeki Rgilewki od mostu na drodze Grzegorzew – Przybyłów w górę rzeki.
Planowane jest również przeprowadzenie konserwacji rzeki Rgilewki od miejsca zakończenia I etapu do miejsca ujścia kanału Bylice z funduszy Wielkopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych Oddziału Rejonowego w Koninie przeznaczonych na bieżące konserwacje cieków wodnych.
           
Szanowni Państwo,

- Rozpoczęliśmy realizację ostatnich inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym roku. Wszystkie one dotyczą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach programu LEADER.
W wyniku przeprowadzonego przetargu 25 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa z wykonawcą zadania firmą MK Stella Konrad Marek z Koła na wykonanie zadania: Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew – teren przy ośrodku zdrowia. Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę: 108 062,97 zł.
Termin wykonania robót wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.

- W dwóch kolejnych projektach współfinansowanych w ramach PROW 2007 – 2013 r. tj. „Utwardzenie placu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie” (wartość projektu: 106 087,03 zł) i „Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew” (wartość projektu: 67 700,00 zł) trwa aktualne procedura wyłonienia wykonawcy zadania.
Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2014 r.
Wszystkie zadania są dofinansowane w 80 % ze środków Unii Europejskiej.
Środki finansowe na realizację tych zadań zabezpieczamy w proponowanych dziś do wprowadzenia zmianach do tegorocznego budżetu.

- W zmianach do budżetu zabezpieczamy również pieniądze na rozpoczęcie prac dotyczących przebudowy ulicy Łąkowej w Grzegorzewie.
W tym roku planujemy wykonać krawężniki i odwodnienie, a więc przygotować inwestycję pod ułożenie dywanika w roku 2015.  

- 18 sierpnia 2014 r. nastąpiła dostawa mikrobusu 9 - osobowego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dostawcą samochodu wyłonionym w trybie przetargu była firma: FORD Autoryzowany Dealer DOMCAR Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 9A, 62-510 Konin. Zakupiony samochód to: Ford Tourneo Chustom, którego wartość wynosi zgodnie z przetargiem 137 900,00 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 78 000 zł. Wkład własny gminy to kwota: 59 900,00 zł
Dodam, że samochód gminny marki Volkswagen Transporter 7HC T5 Shuttle Kombi 1,9 TDI sprzedaliśmy 30 lipca br. za kwotę 29 000 zł brutto. Nabywcą pojazdu wyłonionym w ramach drugiego przetargu ofertowego został Pan Dawid Rewers KOLSKI BUS z Koła.
Wartość rynkowa pojazdu zgodnie z oceną techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę techniki samochodowej wyceniona została na kwotę 33 400 zł brutto.

Państwo Radni
Szanowni Państwo,

1 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015.
Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu podzielę się najważniejszymi informacjami na temat organizacji pracy placówek oświatowych w nowym roku szkolnym.
I tak uprzejmie informuję, że od września w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy, łącznie z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Borysławicach Kościelnych, uczy się 566 uczniów tj.  o 23 uczniów  więcej niż w minionym roku szkolnym. Na tę właśnie liczbę uczniów otrzymujemy subwencję oświatową.
Wzrost liczby uczniów spowodowany jest objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci  sześcioletnich urodzonych do  30  czerwca 2008 r.
Edukacją  przedszkolną  zostało objętych 188 dzieci  w  wieku od 3 do 6 lat . Dla  wszystkich  zainteresowanych posłaniem  swoich   pociech do  przedszkoli  starczyło  miejsc.  Nikt nie  dostał odmowy przyjęcia dziecka do  przedszkola  pomimo, że w obecnym stanie prawnym  mamy obowiązek  zapewnienia miejsc w przedszkolach  
w bieżącym  roku szkolnym  dla pięcio i sześciolatków.
Od  września  2015r. obowiązek taki ciążył będzie na nas jeżeli chodzi o  czterolatków, dopiero od września 2017r.  musimy zapewnić miejsca dla  wszystkich   chętnych 
3 latków,  
Podsumowując w poszczególnych  typach szkół od  września 2014r.  mamy: 
1)  w przedszkolach  188 dzieci ( w tym:   3 latków – 37  ;  4 latków – 53;  5 latków -69 ;   sześciolatków -  29)
2)  w szkołach  podstawowych uczy się -  383 uczniów
3)  w  gimnazjum 183 uczniów.

Dowozy  do szkół  realizowane są przez  dotychczasowego przewoźnika  tj. Katarzyna  TURIST – Krystyna Waleriańczyk  z  siedzibą  w Piotrkowicach  ( Ślesin).
Stawka  brutto za  1 kilometr wynosi 2,49 zł  i  jest  niższa od stawki z minionego roku szkolnego o 16 groszy na  kilometrze ( było 2,65 zł ).

Jak  co roku  po  zakończeniu zajęć  w okresie  wakacyjnym przeprowadziliśmy  prace  remontowe, konserwacyjne i doposażenie  w pomoce dydaktyczne  w szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Grzegorzew.
W bieżącym roku ponad  130 tys. zł.  zostało  przeznaczone  na remonty  i wyposażenie szkół.
W  Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Grzegorzewie  została  zmodernizowana  kuchnia szkolna,  w której zostały zamontowane  elektryczno - gazowe  urządzenia gastronomiczne do przygotowywania posiłków  dla uczniów  i przedszkolaków.  Wymieniona  została również  stara instalacja  grzewcza w  sali  gimnastycznej  i korytarzu   na  parterze   budynku oraz  pompy zasilające  system  grzewczy w kotłowni Szkoły  Podstawowej w  Grzegorzewie. Wydzielone  zostało też  pomieszczenie socjalne dla  pracowników obsługi.
Wykonany został remont w Przedszkolu Gminnym znacznie  poprawiający warunki pobytu dzieci.  Wymieniono  drzwi wejściowe do obiektu, pomalowano sale zajęć, położone zostały płytki  w części przedszkola, zakupiono nowe meble, pomoce dydaktyczne.  Wydzielone zostało pomieszczenie do prowadzenia zajęć  z dziećmi wymagającymi pracy  z logopedą czy też pedagogiem. 
Wkrótce Przedszkole Gminne w Grzegorzewie doczeka się tak bardzo oczekiwanego przez dzieci i rodziców placu zabaw. Prace zrealizowane zostaną w pierwszych tygodniach roku szkolnego. Ogródek Jordanowski zostanie urządzony za kwotę ok. 50 tys.
W Gimnazjum w  Grzegorzewie zmodernizowana  została  sala   do prowadzenia  zajęć językowych oraz wymienione zostały stoliki w jednej z sal  lekcyjnych.

Szereg  robót  takich  jak  malowanie korytarzy, sanitariatów,  pracowni lekcyjnych został wykonany  również w  Szkołach Podstawowych  w  Bylicach - Kolonii i  Barłogach. 
Część wymienionych prac została wykonana przez  zatrudnionych w szkołach pracowników  obsługi.

Dbając o bezpieczeństwo i potrzeby uczniów szkoły  podstawowe prowadzone przez Gminę otrzymały pieniądze na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do świetlic szkolnych. Każda z tych szkół tj. w Grzegorzewie, Bylicach-Kolonii i Barłogach na ten cel otrzymała po 10 tys. zł. 
Nie zapomnieliśmy również o Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych – prowadzonej przez Stowarzyszenie. Rozumiejąc, że tam uczą się nasze dzieci, sfinansujemy do tej szkoły zakup mebli do świetlicy szkolnej.
W dniu 11.09. br. został  złożony wniosek  na 10.000 zł   do  Ministerstwa Edukacji  Narodowej z prośbą  o zwiększenie  subwencji  na  wyposażenie  świetlicy tej właśnie szkole.

Jesteśmy w trakcie realizacji programów rządowych w zakresie :
1.  ustawy podręcznikowej obowiązującej od  tego roku szkolnego
2.  programu „ wyprawka szkolna”
W ramach  programu  „ wyprawka szkolna ”  pomoc  jest  skierowana  dla   uczniów klas II, III i  VI szkół podstawowych jak również uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  z  orzeczoną niepełnosprawnością  przez  poradnię psychologiczno – pedagogiczną.  Pomocą finansową w zakresie  zwrotu kosztów zakupu podręczników  zostało  objętych 50  uczniów  uczęszczających do szkół w  naszej gminie.  W ramach  otrzymanej  dotacji  po weryfikacji wniosków przystąpimy  do zwrotu kosztów zakupionych podręczników.
Kolejnym  zadaniem  zleconym   gminie  z  zakresu administracji rządowej jest  realizacja  „ ustawy  podręcznikowej ” wprowadzonej  w życie  ustawą z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw na mocy art. 22 a ust. 1, ( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 poz. 811) .
W  bieżącym  roku szkolnym ustawa ma  zastosowanie  w  klasach I  szkół podstawowych. 
Dystrybucją  bezpłatnego „ Naszego  elementarza ”, na podstawie  zapotrzebowania złożonego przez dyrektorów szkół, zajmuje się  Ministerstwo Edukacji Narodowej, natomiast  gmina  otrzymuje dotację celową  na  zakup przez  dyrektorów  szkół podręczników  do nauki języka obcego w kwocie 25 zł  oraz na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie  50 zł. 
Otrzymane elementarze  i zakupione z dotacji  materiały edukacyjne i podręczniki do nauki języka obcego są przyjmowane  na stany bibliotek szkolnych i wypożyczane   uczniom  zgodnie z  warunkami  wypożyczania   ustalonych  w tym zakresie w danej szkole  do  której uczęszcza  uczeń  korzystający  z tych podręczników.
Pełna  realizacja  ustawy podręcznikowej  nastąpi  w  2017 roku  i obejmie  wszystkie  klasy szkół  podstawowych i  wszystkie  klasy  gimnazjalne.

Kontynuując tematykę oświatową pragnę Państwa poinformować, że :

- Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie przystąpiła do Rządowego Programu Nauki Pływania Trzecioklasistów.
Do programu na dziś zgłoszono 15 dzieci, zgodnie z deklaracjami rodziców. Dzieci bezpłatnie będą uczyły się pływać na kolskim basenie.
Kosztem obciążającym rodzica jest opłata 30 zł miesięcznie za dowóz dziecka.
Rodzice w ramach wolontariatu będą opiekować się dziećmi w trakcie dowozów.
Odnosząc się do wniosków Państwa Radnych w zakresie zorganizowania w naszej gminie nauki pływania informuje, że do 31 grudnia br., z uwagi na pełną obsadę basenu  w Kole,  nie będzie to możliwe.
Podzielając słuszność wniosku Państwa Radnych będziemy podejmować starania, aby od nowego roku kalendarzowego zorganizować naszym dzieciom wyjazdy na basen.

- Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów kontynuujemy udział naszej gminy w akcji „ Bezpieczna Droga Do Szkoły ”, której realizatorem jest Komenda Powiatowa Policji w Kole
Inauguracja tegorocznej akcji pod hasłem „ Bądź widoczny, Bądź bezpieczny ” odbyła się 10 września br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie.
Funkcjonariusze kolskiej komendy zaprezentowali podstawowe zasady bezpieczeństwa  w szkole i w domu. Przy wykorzystaniu „ Miasteczka Ruchu Drogowego” pod okiem funkcjonariuszy dzieci ćwiczyły przechodzenie przez jezdnię. Nie zabrakło też atrakcji.
Gościem specjalnym był sierżant Pyrek, którzy przyjechał z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Policjanci prezentowali wyposażenie policjanta do służby oraz wnętrze radiowozu.
Każde dziecko otrzymało opaskę odblaskową.
Dziękuję Panu Wiesławowi Grzegorczykowi – Komendantowi Powiatowemu Policji w Kole oraz wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie w realizację projektu oraz za obecność i przeprowadzenie akcji w naszej gminie.
Dziękuję Panu Tomaszowi Ponieckiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie i całej społeczności szkolnej za przygotowanie spotkania.

- Szkoły podstawowe w Barłogach i Grzegorzewie przystąpiły do Programu „ Owoce i warzywa w szkole”. Dzięki temu dzieci  z tych szkół, trzy razy w tygodniu, otrzymają soki i owoce.
W szkole w Barłogach program już jest realizowany, a w Grzegorzewie jego rozpoczęcie nastąpi od przyszłego semestru.

Szanowni Państwo,

Drużyna seniorów Klubu Sportowego „Orzeł” Grzegorzew awansowała do Okręgowej Klasy rozgrywek w piłce nożnej, czego zawodnikom, Panu Prezesowi i całemu Zarządowi Klubu serdecznie gratulujemy.
Konsekwencją awansu do klasy okręgowej jest wymóg prowadzenia przez klub trzech drużyn tj. drużyny seniorów i dwóch drużyn młodzieżowych – drużyny juniorów i drużyny Orlika.
Utworzona trzecia drużyna - Drużyna Orlika jest owocem współpracy Klubu ze Szkołą Podstawową w Grzegorzwie. Drużyna liczy 19 zawodników, w tym 4 dziewczęta.
Trenerem drużyny jest Pan Jacek Czaplewski. 
Awans do Klasy Okręgowej pociąga za sobą wyższe wydatki na uczestnictwo  w rozgrywkach.  Dlatego też w proponowanych zmianach do budżetu przewidzieliśmy środki na zwiększenie zaplanowanej dotacji dla klubów sportowych.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę Państwa poinformować, że :

- 5 września 2014 r. rozpoczęły się prace rekultywacyjne składowiska odpadów komunalnych w Grzegorzewie. Wykonawcą robót jest firma TOMBET Zakład Usługowo-Handlowy Tomasz Gwóźdź z Kielc.
Umowa z wykonawcą została podpisana 4 kwietnia 2014 r. Termin odbioru i rozliczenia prac rekultywacyjnych został wyznaczony na  31.10.2014 r.
Koszt rekultywacji naszego składowiska wynosi 225 330,61 zł brutto, z tego środki własne gminy to kwota - 113 138,50 zł, co stanowi 50,21 %  ogólnej wartości zadania. Pozostała kwota zadania tj.  112 192,11 zł ( 49,79 % ) zostanie dofinansowana  ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego ”.
- Informuję Państwa, że rozpoczęliśmy procedurę likwidacji granic aglomeracji Grzegorzew. Zgodnie  z wyznaczoną w 2006 r. aglomeracją obejmującą miejscowości Grzegorzew, Barłogi i część Ponętowa Dolnego zobowiązaliśmy się  do wybudowania łącznie 10,8 km sieci kanalizacyjnej i rozbudowy  istniejącej oczyszczalni ścieków. Aglomeracja o takim zasięgu została utworzona celem zrealizowania wówczas planowanej inwestycji w ramach Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  w Koninie przy znaczącym udziale pieniędzy unijnych. W naszych planach i tworzonych aglomeracjach mieliśmy szerokie wizje, bo chodziło o zdobycie pieniędzy, ale realne życie poszło w innym kierunku. Powyższe zamierzenia zostały wprowadzone do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, a termin ich realizacji upływa 31.12.2015 r. Oczywistym jest, że wykonanie tak dużej inwestycji do końca 2015 roku, przy budżecie jakim nasza gminy dysponuje , nie jest możliwe.  W sytuacji nie wywiązania się z zaplanowanych zadań w powyższym terminie grożą nam kary. Aby uniknąć kar nakładanych przez Unię Europejską konieczne jest wprowadzenie zmian do  wyznaczonej aglomeracji. Taką możliwość daje ustawa  z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 poz. 850 ). Wobec powyższego 31 lipca 2014 r. wystąpiliśmy  do Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego z propozycją likwidacji aglomeracji Grzegorzew.

- Gmina zleciła Przedsiębiorstwu Usług Przyrodniczo – Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla gruntów będących lasami i stanowiących własność Gminy Grzegorzew. Uproszczonym Planem Urządzania Lasów zostanie objęta powierzchnia 33,1022 ha. Koszt sporządzenia takiego planu to kwota około 3.000 zł. W planie tym zawarte zostanie m.in. zestawienie powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz ilość drewna przewidziana do pozyskania.
Przepisy prawa zobowiązują gminę, jako właściciela lasu, do opracowania takiego dokumentu raz na dziesięć lat.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Od dwóch miesięcy w naszej gminie funkcjonuje zmieniony system odbioru odpadów komunalnych, który został rozszerzony o odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych i w którym zmieniona została częstotliwość odbioru odpadów.
System funkcjonuje dobrze.
W sposób elastyczny przeszliśmy do rozszerzonego systemu odbioru odpadów.
Na wniosek 60 mieszkańców dostarczyliśmy większe, 240 litrowe pojemniki.
Na dziś na ogólną liczbę 1418 nieruchomości zamieszkałych objętych systemem odbieramy  na terenie gminy  odpady z :
- 1217 pojemników 120 l
- oraz 275 pojemników 240 l.
1192 właścicieli nieruchomości segreguje odpady, odpady zmieszane odbierane są z 226 nieruchomości.
Szanowni Państwo – 30 sierpnia minął termin płatności opłaty za śmieci za m-ce lipiec i sierpień br.
Z nieruchomości niezamieszkałych opłata została zrealizowana w 96% tj. zaległości stanowią kwotę 562 zł.
Od początku funkcjonowania systemu, tj. od 1 lipca 2013 roku do 30 sierpnia 2014 r. zaległość w opłatach za śmieci stanowi łączną kwotę 25.453 zł.

Szanowni Państwo,
Najwięcej obaw naszych mieszkańców wzbudza sprawa składowania popiołu w sezonie zimowym. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i realizując wnioski Państwa Radnych,  wypracowaliśmy rozwiązane w zakresie selektywnego  zbierania popiołu.
W najbliższym czasie firma Bakun bezpłatnie wyposaży wszystkie nieruchomości zamieszkałe w dodatkowy pojemnik wyłącznie na popiół.
W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie wspólników spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie,  podczas którego zostanie ustalona stawka za zagospodarowanie popiołu. Z posiadanych informacji wiemy, że będzie ona niższa niż obowiązująca stawka za odpady zmieszane.

W kontekście dalszego usprawniania systemu gospodarki odpadami czeka nas dyskusja na temat utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Będąc przy tematyce zagospodarowania odpadów uprzejmie informuję, że 6 października  br. (poniedziałek) odbędzie się  dla mieszkańców naszej Gminy nieodpłatna zbiórka zużytych opon m.in. po samochodach osobowych, ciężarowych, dostawczych, maszyn rolniczych itp.
Odpady własnym środkiem transportu należy dostarczyć do punktu zbiórki  NA PLAC HANDLOWY W GRZEGORZEWIE W GODZINACH  -  od 900  do  1300    
Opony będą bezpośrednio układane do kontenera, który w wyżej wymienionym miejscu   i wyznaczonym czasie będzie dla Państwa podstawiony.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości pozbycia się niepotrzebnego odpadu.
-  W naszych sołectwach odbywają się zebrania wiejskie, których celem jest wypracowanie wniosków i propozycji przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Decyzję o wydzieleniu w budżecie gminy na 2015 rok środków finansowych stanowiących fundusz sołecki Rada Gminy podjęła w marcu br. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w miesiącu lipcu poinformowałam Państwa sołtysów o wysokości funduszu  przypadającego na poszczególne miejscowości. Obecnie przyjmujemy wnioski sołectw. Termin złożenia wniosków upływa 30 września. Cieszymy się, że wyodrębnienie funduszu cieszy się zainteresowaniem naszych sołectw i pobudza aktywność społeczną mieszkańców, co obserwujemy na zebraniach wiejskich.
- W sierpniu przyjmowaliśmy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Łącznie rolnicy złożyli 301 wniosków na kwotę 120.243,25 zł. Pieniądze wypłacimy w październiku.

Kontynuując pragnę podzielić się z Państwem informacją o wielkim sukcesie naszych Druhów z jednostki OSP Borysławice.
Otóż 6 września 2014 r. w Wągrowcu podczas Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych drużyna z Borysławic odniosła wielki sukces zajmując III miejsce w kategorii mężczyzn. Nasi druhowie wspólnie z jednostką OSP z Dobrowa reprezentowali Powiat Kolski.
Drużyna nasza uczestniczyła w zawodach w następującym składzie:
1. Janusz Kowalewski – Dowódca
2. Piotr Kupaj
3. Kamil Tomankiewicz
4. Marcin Stelmasik
5. Łukasz Tomankiewicz
6. Karol Dębiński
7. Przemysław Zakrocki
8. Mateusz Miszczak
9. Dariusz Grzybowski
Sukcesem dla OSP Borysławice będzie posiadanie do najbliższych zawodów wojewódzkich tj. przez 4 lata,  tytułu Mistrza w sztafecie pożarniczej Województwa Wielkopolskiego. Nasi druhowie uzyskując najlepszy czas w województwie, pokonali startującego równocześnie z nimi aktualnego Mistrza Polski OSP Lądek. W V edycji zawodów, które odbyły się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu wystartowały najlepsze drużyny pożarnicze OSP Województwa Wielkopolskiego, łącznie 64 drużyny, w tym 31 drużyn kobiecych i 33 drużyny męskie. W zawodach brało udział 450 druhów. Zawody rozegrano tradycyjnie w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.
Serdeczne gratulujemy i dziękujemy naszym druhom, Prezesowi oraz całemu Zarządowi OSP Borysławice, za wspaniałe reprezentowanie naszej Gminy na szczeblu wojewódzkim. Druhowie z Borysławic udowodnili wszystkim, że ciężką pracą i zaangażowaniem w strażacką służbę można uzyskiwać doskonałe wyniki. Cieszymy się z taki wielkiego sukcesu. Dziękujemy, gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć.
Klasyfikacja zawodów wyglądała następująco:
Ćwiczenia bojowe
I miejsce OSP Dobrów (pow. kolski) z wynikiem 32,100 pkt.
II miejsce OSP Aleksandria (pow. kaliski) z wynikiem 33,940 pkt.
III miejsce OSP Borysławice (pow. kolski) z wynikiem 35,220 pkt.

Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami:
I miejsce OSP Borysławice (pow. kolski) z wynikiem 55,020 pkt.
II miejsce OSP Lądek (pow. słupecki) z wynikiem 55,288 pkt.
III miejsce OSP Aleksandria (pow. kaliski) z wynikiem 56,249 pkt.

Klasyfikacja generalna:
I miejsce OSP Dobrów (pow. kolski) z łącznym wynikiem 88,859 pkt.
II miejsce OSP Aleksandria (pow. kaliski) z łącznym wynikiem 90,189 pkt.
III miejsce OSP Borysławice (pow. kolski) z łącznym wynikiem 90,240 pkt.

-  Dziękuję naszym Druhom  z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie, którzy 7 września br. wzięli udział w V Powiatowych Warsztatach Ratownictwa Medycznego  w Chodowie.  Jednostkę w warsztatach reprezentowali:
- Czapowski Seweryn
- Czapowski Sławomir
- Kurlapski Piotr
- Kusiak Artur
Opiekunem drużyny był Pan Tadeusz Cieślak -Naczelnik OSP w Grzegorzewie. W warsztatach uczestniczyło ogółem 8 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Warsztaty składały się z dwóch etapów: wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych.  Nasi strażacy zdali pozytywnie test z teorii oraz z ćwiczeń praktycznych. Wszystkie jednostki otrzymały sprzęt medyczny oraz koszulki. Dziękujemy naszym druhom za udział w warsztatach i doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego.


          Dziękuję

Wójt Gminy Grzegorzew