I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 18 września do 29 października 2014 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

 

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Sprawozdanie o pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji rozpoczynam od podzielenia się z Państwem informacjami na temat stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych przyjętych do planu na bieżący rok.

  I tak  uprzejmie informuję, że :

- Rozpoczynają się prace związane z remontem Urzędu Gminy. Całkowity koszt zadania to 110.000 zł, w tym otrzymane odszkodowanie  - 95.477,67 zł.

- Na nasz wniosek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyznał nam dodatkowe środki finansowe w kwocie 85.000 zł., które przeznaczmy  na drogę gminną w Bylicach-Kolonii. Udział gminy w realizacji zadania musi wnieść minimum 10%, stąd we wprowadzanych dzisiaj zmianach do budżetu przeznaczamy na ten cel kwotę 9.500 zł

- Trwają prace w zakresie trzech projektów unijnych współfinansowanych z Programu LEADER. Realizowane projekty to : odnowienie alejek w parku w Grzegorzewie, utworzenie miejsca rekreacji przy ośrodku zdrowia oraz wykonanie trybun na stadionie gminnym.


Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Kontynuowaliśmy prace remontowe na drogach gminych.
W okresie międzysesyjnym wykonywaliśmy następujące prace :
1. Remont drogi gminnej w Borysławicach Zamkowych droga od Państwa Sakwa w  kierunku Państwa Oporskich. Prace polegały na dowiezieniu frezu asfaltowego w ilości 60 ton, na profilowaniu i zagęszczeniu walcem. Koszt prac - 5.000 zł
2. Remont drogi gminnej ul. Zielonej w Barłogach poprzez dowiezienie frezu asfaltowego w ilości 35 ton, profilowaniu równiarką oraz zagęszczeniu walcem. Koszt prac 3.200 zł
3. Remont drogi gminnej w Tarnówce w kierunku wiatraka 350 mb poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa betonowego o grubości minimum 10 cm  po zagęszczeniu przez walec. Koszt prac: 20.580 zł
4. Poprawiliśmy wizerunek oraz funkcjonalność poboczy dróg gminnych poprzez wykaszanie. Prace wykonywała firma z Chruścina. W sumie wykosiliśmy 69.150 m2 Koszt prac to: 12.695,94 zł
5. W celu poprawy nawierzchni dróg gminnych nie utwardzonych  tj. w Ladorudzku, Tarnówce, Borysławiach Kościelnych, Barłogach pracowała równiarka samojezdna i walec. Prace w innych miejscowościach będą jeszcze kontynuowane
6. Dowieźliśmy 30 ton kruszywa betonowego na drogę Bguszyniec – Wandynów. Ponadto nawierzchnia została wyprofilowana i zagęszczona walcem. Koszt wykonanych prac - 2.840 zł
7. Trwa remont drogi gminnej Boguszyniec – Lucjanowo. Prace polegają na uzupełnieniu znacznych ubytków, które uzupełniamy poprzez dowożenie kruszywa betonowego.   
8. W Kiełczewku rozpoczęliśmy prace polegające na odtworzeniu rowu przydrożnego od Państwa Boruckich, do rowu melioracyjnego gdzie będzie zrzut wód opadowych jest to odcinek 570 mb. Podczas prac będą montowane nowe przepustu z rur PCV. Prace wykonuje firma  z Grzegorzewa. Koszt prac 25.000 zł.

Szanowni Państwo,

- Trwają prace związane z odbudową koryta rzeki Rgilewki.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie.
Wykonawca zadania to Konsorcjum firm, tj. :
Zakład Projektowo-Wykonawczy „HABUD” Sp. z o.o. z Gdańska
i Zakład Projektowo wykonawczy „H-BUD” Hieronim Szukalski   z Sopotu.
Szeroką informację na temat realizowanej inwestycji złożyłam Państwu podczas ostatniej sesji odbytej 18 września.
Dziś pragnę poinformować, że 10 października odbyła się rada budowy. Dokonano wizji terenowej przebudowywanego jazu w Grzegorzewie. Kolejnym punktem spotkania była ocena prowadzonych prac przy przebudowie przepustu na rowie poniżej  miejsca budowy nowego jazu. Oceniono postęp prac.  Następnie   oceniono postęp prac przy profilowaniu skarp, układaniu kiszki faszynowej i odmulaniu dna rzeki Rgilewki poniżej mostu drogowego na drodze powiatowej do Tarnówki  do miejsca ujścia  rzeki Orłowki. Oceniono bardzo pozytywnie jakość wykonywanych prac.
Zgłoszono opóźnienia około dwóch tygodni w wyniku utrzymującego się wysokiego poziomu wody dotyczy to remontu jazu oraz robót regulacyjnych na cieku.
Nie stwierdzono zagrożenia terminu zakończenia robót.

- Trwają roboty rekultywacyjne składowiska odpadów komunalnych  w Grzegorzewie. Roboty rozpoczęły się  5 września br.
Zgodnie z umową wykonawcą robót jest firma TOMBET Zakład Usługowo-Handlowy Tomasz Gwóźdź z Kielc. Termin wykonania i rozliczenia robót zgodnie z umową został wyznaczony na 31.10.2014 r.
Na dzisiaj zaplanowane zostały  czynności odbiorowe z udziałem wykonawcy , Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  oraz inżyniera kontraktu projektu.
Przypomnę, że koszt rekultywacji  składowiska wynosi 225 330,61 zł brutto , z tego środki własne wynoszą 113 138,50 zł , co stanowi 50,21 %  wartości brutto rekultywacji .Pozostałe 49,79 %  wartości zadania tj. kwota 112 192,11 zł   zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach realizacji wspólnego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego ”
W trakcie robót z 29 na 30 września 2014 r. na składowisku w Grzegorzewie została
znaleziona  ziemia niewiadomego pochodzenia w ilości ok. 60 t. 
Niezwłocznie po powzięciu informacji  o powyższym Urząd Gminy wspólnie z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę składowiska. Kontrola wykazała, że na teren nieczynnego wysypiska  przywieziono ziemie niewiadomego pochodzenia .O zdarzeniu poinformowani zostali kolscy policjanci, którzy przystąpili do działań wyjaśniających. Na składowisko przybyli także strażacy.
Aby wyjaśnić, czy ziemia jest skażona ,jeśli tak to jakimi substancjami, a także czy istnieje niebezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia  mieszkańców , zostały pobrane próbki gleby nieznanego pochodzenia do badań  przez upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koninie.
Z uwagi na wywołany incydentem niepokój oraz ewentualne zagrożenie dla środowiska, nie czekając na wyniki badań została podjęta decyzja o natychmiastowym usunięciu  znaleziska. Ziemia odwrotnie , w czasie trwania kontroli została wywieziona  i zabezpieczona  przez Zakład Utylizacj Odpadów w Koninie.
Ostatecznie wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły, że ziemia zabrana przez Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie zawierała związki ropopochodne natomiast gleba, która na wysypisku pozostała jest gruntem przypominającym strukturą ziemię zmieszaną z osadem ściekowym, który nie zanieczyszcza środowiska.
Obecnie  roboty rekultywacyjne dobiegają końca. Teren składowiska został obsiany trawą oraz dokonano nasadzeń drzew i krzewów. Posadzono następujące gatunki drzew : brzoza, sosna czarna , dąb czerwony, klon czerwony, akacja syberyjska oraz krzew rokitnik  zwyczajny .
Na terenie składowiska posadowione zostały 4 studnie odgazowujące oraz 2 repery. Studnie odgazowujące odprowadzają gazy wytworzone  z całej głębokości  składowiska  natomiast repery wskazują poziom osiadania  terenu składowiska. Na składowisku znajdują się 3 piezometry w celu prowadzenia monitoringu składowiska .
Zaznaczę, że monitoring składowiska w fazie poeksploatacyjnej tj. w po zakończeniu rekultywacji składowiska, polegający na badaniu wody i gleby pobieranej  z piezometrów  będzie prowadzony przez Gminę Grzegorzew do 2020 r.

- Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo – Leśnych „TAXUS” z Poznania sporządziło uproszczony plan urządzania lasu dla gruntów, które stanowią własność Gminy Grzegorzew. O tym, że przystępujemy do opracowania takiego planu informowałam Państwa na ostatniej sesji.
Planem urządzania lasu objęte zostały grunty o łącznej powierzchni 31,54 ha. Koszt sporządzenia planu to kwota 2 827,25 zł brutto.
Plan urządzania lasów zgodnie z ustawą o lasach sporządzony został się na okres 10 lat. Plan zawiera zestawienie powierzchniowe i miąższościowe drzewostanu wg wieku i gatunku panującego. Zgodnie z informacją uzyskaną od przedsiębiorstwa wykonującego plan, lasy gminne wyglądają o wiele lepiej niż lasy prywatne. 90 % powierzchni przeznaczonej pod zalesienie jest obsadzona. Stan sanitarny lasów jest zadawalający, sporadycznie występujący posusz jest usuwany na bieżąco. Na podstawie planu gmina określi ilość przewidzianego do pozyskania drewna.

Szanowni Państwo,

Na ostatniej sesji informowałam Państwa również,  że jesteśmy w trakcie odbywania zebrań wiejskich podczas których mieszkańcy wypracowali wnioski i propozycje przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. 
Ostatnie z zebrań poświęcone tej problematyce odbyło się 30 września w sołectwie Bylice.
Uprzejmie informuję, że nasi mieszkańcy wykazali się wielką aktywnością, fundusz sołecki wzbudził bardzo dużo zainteresowanie o czym świadczy fakt, że wszystkie 13 sołectw naszej gminy złożyło wnioski o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2015 przedsięwzięć, które realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego.
Łącznie wnioski te opiewają na pełną wysokość środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwa i jest to kwota 200.086,05 zł.
Jest to kwota, którą musimy zabezpieczyć w budżecie gminy na 2015 rok na fundusz sołecki.
Mam nadzieję, że fundusz sołecki faktycznie zaktywizuje naszych mieszkańców i wspólnie zrealizujemy zadania i przedsięwzięcia wskazane do wykonania przez poszczególne sołectwa.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę Państwa poinformować, że mając na względzie bezpieczeństwo uczniów naszych szkół i wychodząc naprzeciw wymogom ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie   26 lipca 2014 r. i która nałożyła na pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym obowiązek używania elementów odblaskowych zaopatrzyliśmy uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy   w opaski odblaskowe.
Zakup opasek odblaskowych sfinansowany został ze środków Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jak wyżej wskazałam każdy z uczniów naszych szkół opaskę taką otrzymał.

Mówiąc na temat zasad bezpieczeństwa i bezpiecznych zachowań na drodze pragnę Państwa poinformować, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie dbając o profesjonalne nauczanie dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego, corocznie w miarę posiadanych środków finansowych doposaża szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne przeznaczone do teoretycznej i praktycznej nauki zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W tym roku pomoce dydaktyczne  z  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie otrzymała Szkoła Podstawowa w Barłogach. Uroczyste przekazanie sprzętu miało miejsce 23 października. Pan Dyrektor Dariusz Tylak odebrał pomocy dydaktyczne osobiście.
Szkoła w Barłogach otrzymała m.in. :  3 rowery wraz z wyposażeniem, zestawy mini znaków drogowych i komplet znaków magnetycznych, przenośny sygnalizator świetlny, matę „ Przejście dla pieszych”.
Jest to bezpiecznie bardzo wymierna pomoc, bardzo przydatna pomoc dydaktyczna za którą serdecznie Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Koninie dziękujemy, zwłaszcza, że szkoła w Barłogach, jest kolejną placówka z terenu naszej gminy, która tego typu sprzęt otrzymała.

Szanowni Państwo chciałabym w tym miejscu podkreślić, że generalnie bardzo staramy się, aby nasze szkoły były dobrze wyposażone, aby dysponowały jak najszerszą gamą pomocy dydaktycznych ułatwiających i uatrakcyjniających prowadzenie zajęć lekcyjnych.
O szczegółach, jakie środki na ten cel przeznaczyliśmy i jakiego rodzaju sprzęt do szkół trafił mówić będziemy w kolejnym punkcie porządku obrad sesji kiedy to składała będę Państwu informację o stanie realizacji zadań oświatowych.
Doposażenia szkół, stwarzanie jak najlepszych warunków do nauki i pracy w oświacie, inwestowanie w dzieci i młodzież przynosi wymierne efekty o czym  świadczą odnoszone przez nich osiągnięcia i realizowane projekty.
Potwierdzeniem dla powyższego niech będą informacje, jakimi podzielę się za moment mówiąc na temat sukcesów, osiągnięć i projektów zrealizowanych przez uczniów Gimnazjum  w Grzegorzewie.

I tak uprzejmie informuję, że uczniowie naszego gimnazjum :
1. Wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Mistrzowie kodowania”.

Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki  programowania  w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów z całej Polski. W ramach zajęć uczniowie uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch.
Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów.
Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska  we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym  Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.

2.Kolejny zrealizowany projekt to „ Noc Naukowców”

26 września 2014 r. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajęciach i pokazach zorganizowanych   przez uczelnie wyższe w Poznaniu. Wyjazd na warsztaty i pokazy do Poznania zorganizowali nauczyciele uczący w naszym gimnazjum przedmiotów przyrodniczych: fizyki, chemii, geografii  i biologii.  Program nocy naukowców:

–    Unia Europejska bez tajemnic.
–    Koleżanko i kolego przyjdź i zrób prąd z byle czego.
–    Napędy statków powietrznych.
–    Symulator koparki.
–    Konkurs krzykaczy.
–    Pokaz doświadczeń chemicznych.
–    Stanowisko mineralogiczne i petrograficzne.
–    Świat minerałów.
–    Historia odnalezienia meteoru Morasko.


2. Wojewódzkie Mistrzostwa w Sztafetowych  biegach przełajowych dziewcząt i chłopców – 17 października 2014 r.
Uczniowie Gimnazjum w Grzegorzewie wzięli udział w Wojewódzkich Biegach Sztafetowych, które odbyły się w Poznaniu. Reprezentacja naszej szkoły zajęła 17 miejsce w województwie  na  5 startujących drużyn.

3. Żywa lekcja historii – Dzieje Żydów w Polsce

Minister Edukacji Narodowej objął honorowym patronatem projekt „Opowieść o Żydach polskich. Lekcja na żywo w każdej szkole”, który został przygotowany w związku    z planowanym na koniec października oficjalnym otwarciem wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.
Lekcja były transmitowane na żywo przez internet 23 października 2014 roku. W trakcie tej niezwykłej lekcji na żywo uczniowie przenieśli się do XVI-wiecznego Krakowa, stanęli pod zdobnym sklepieniem XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu, aż w końcu trafili na zatłoczoną ulicę międzywojennej Warszawy.
Realizacja tego typu lekcji na żywo była możliwa dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Uczniowie mieli okazję przyswoić podstawowe fakty na temat początków narodu żydowskiego i jego dziejów   od momentu osiedlenia  się Żydów na ziemiach polskich.

3. Targi gier komputerowych – Poznań Game Arena PGA


Uczniowie Gimnazjum wraz z opiekunami  25 października br. uczestniczyli w PGA  w Poznaniu. Wystawcy -  łącznie 105 firm w 4 pawilonach wystawienniczych przeniosło najwspanialszą publiczność rozrywki multimedialnej do całkowicie innego świata. Każde stoisko to odrębna historia,  której współtwórcami byli zwiedzający. To dzięki ich otwartości ekspozycje na światowym poziomie tętniły życiem, stając się najwspanialszą atrakcją. Nieocenioną mocą przyciągającą zwiedzających były oczywiście turnieje zwieńczone niejednokrotnie bardzo cennymi nagrodami.


4. Turniej Wielkopolski Wschodniej


W dniu 25 października 2014 roku w Wysokim gmina Kramsk odbył się turniej  Szkół Wielkopolski Wschodniej. W turnieju startowało 10 szkół. Uczniowie naszego gimnazjum razem z uczniami z gimnazjum w Dąbiu uzyskali taka sama liczbę punktów.  Zwycięzców wyłoniono w dogrywce. Ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce.

Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum w Dąbiu – 42 punkty
2. Gimnazjum w Grzegorzewie – 42 punkty
3. Gimnazjum w Sokołowie – 38 punktów

Podkreślenia wymaga, że turniej ten organizowany był po raz trzeci, dwa lata z rzędu nasze Gimnazjum zdobywało I miejsce, w tym roku po zaciętej, wyrównanej walce nasi uczniowie zajęli drugie miejsce

Jak pokazuje powyższa informacja w naszym Gimnazjum dzieje się dużo. Realizowanych jest wiele bardzo ciekawych . Gratulujemy podjętych inicjatyw.
Serdecznie gratulujemy drużynie i opiekunowi Panu Jackowi Czaplewskiemu sukcesu odniesionego na turnieju organizowanym przez Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia.

          Dziękuję

Wójt Gminy Grzegorzew