I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 22 grudnia 2014 r. do 28 stycznia 2015 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

 


Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 22 grudnia 2014 r.
Jest to pierwsza informacja składana przeze mnie w nowym -  2015 roku oraz pierwsza informacja składana Wysokiej Radzie Gminy nowej kadencji 2014-2018.
Zwracając się do nowo wybranych Państwa Radnych uprzejmie informuję, że sprawozdania na temat pracy mojej oraz podległych mi jednostek organizacyjnych, zawierające najistotniejsze informacje na temat podejmowanych działań i wykonanych czynności, składam każdorazowo na kolejnych sesjach Rady.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Jesteśmy u progu nowego 2015 roku.
Rok ten, podobnie jak miniony – rok 2014,  to rok bogaty w ważne rocznice i wydarzenia.
W roku 2015 obchodzić będziemy między innymi 70. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej oraz 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
To rok, w którym przypada 35. rocznica Sierpnia’80.
25. rocznica pierwszych powszechnych wyborów prezydenckich, które wygrał Lech Wałęsa. 
W 2015 r. mija 10 lat od śmierci Papieża Jana Pawła II, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą z 5 grudnia 2014 r. ustanowił, że rok 2015 jest Rokiem św. Jana Pawła II.
W 2015 r. mija 5 lat od katastrofy smoleńskiej.
Rok 2015 to  rok wyborczy – przed nami wybory prezydenckie  i parlamentarne.
Dla nas samorządowców 2015 rok to czas, w którym świętować będziemy 25 rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 3 grudnia 2014 r. ustanowił, że rok 2015 jest Rokiem Samorządu Terytorialnego.
Reforma samorządowa z 1990 r. rozpoczęła decentralizacji Państwa, uruchomiła pokłady obywatelskiej aktywności, pogłębiła i nadała nowy sens poczuciu lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu. 
8 marcu 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym.  Na jej podstawie wprowadzono w ponad dwóch tysiącach istniejących gmin prawdziwy samorząd, a w miejsce istniejących w PRL-u  rad narodowych wprowadzono rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. 27 maja 1990 roku przeprowadzono  wybory do rad gmin - pierwsze całkowicie wolne po 1989 roku.

Dla nas i osób, które na przestrzeni minionych 25 lat zaangażowane były w prace na rzecz samorządu Gminy Grzegorzew - to wielkie święto i wydarzenie.
Zaangażowanie tych osób i dokonania naszego samorządu w okresie minionego ćwierć wieku podkreślimy podczas specjalnie w tym zorganizowanych uroczystości.

Wśród naszych lokalnych wydarzeń podkreślić powinniśmy czekające nas wybory sołtysów i członków rad sołeckich, które zgodnie ze statutami sołectw, zobowiązani jesteśmy przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad gmin, a więc ostateczny termin przeprowadzenia wyborów organów sołectw upływa 24 maja 2015 r.

A więc 2015 rok, to kolejny rok, w którym czeka nas wiele przeżyć, uroczystości, wydarzeń.


Szanowni Państwo, Państwo Radni

Odbywamy dziś bardzo ważną dla każdego samorządu sesję w roku – sesję budżetową.
Budżet to fundament działalności samorządu.
Dlatego też początek roku – to głównie praca, jaką prowadziliśmy nad tym, tak ważnym dokumentem, który określa podstawowe kierunki naszych działań na najbliższe miesiące. 
Radni Rady Gminy analizy projektu budżetu gminy na 2015 rok dokonali na specjalnie w tym celu odbytym posiedzeniu wspólnym Komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się 8 stycznia br.
12 stycznia projekt uchwały budżetowej był przedmiotem posiedzenia Komisji Planu i Budżetu. Komisja Planu i Budżetu wypracowała opinię o projekcie budżetu na 2015 r. oraz zajęła stanowisko w sprawie wniosków, jakie do projektu budżetu złożyli Państwo Radni.
W obydwu wymienionych posiedzeniach wzięłam udział.
Wypracowane przez Państwa Radnych wnioski oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu stały się podstawą do wypracowania i złożenia przeze mnie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej. 
Szczegółowo na tematy budżetowe dyskutować będziemy w kolejnych punktach porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Mówiąc na temat finansów gminy pragnę Państwa w tym miejscu poinformować, że 5 stycznia br. otrzymaliśmy informację z Banku Gospodarstwa Krajowego z Warszawy o spłacie całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytu inwestycyjnego, jaką  zawarliśmy 21 września 2009 r.
Był to kredyt w kwocie 1.800.000 zł.
A więc, jak Państwa informowałam i co wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, nasze zobowiązania regulujemy terminowo, bez zakłóceń, a okoliczność całkowitej spłaty tego kredytu to kolejny krok w kierunku sukcesywnego zmniejszania zadłużenia gminy, a co za tym idzie uwalniania możliwości inwestycyjnych budżetu.

Państwo Radni
Szanowni Państwo,

Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, co następuje :

 - Z końcem roku 2014 zakończył się pierwszy etap remontu Urzędu Gminy w Grzegorzewie. Prace zostały podjęte ze względu na zalanie budynku w maju 2014 r. Łączny koszt zakończonych prac wyniósł: 145.256,72 zł. Wykonawcą remontu jest firma Pana Janusza Króla z Kłodawy. Odszkodowanie, jakie gmina otrzymała z tytułu zalania urzędu wyniosło: 95.478,23 zł. Aktualnie, z początkiem 2015 roku, rozpoczęto dalszą część remontu obejmującą pomieszczenia biurowe na piętrze urzędu. Wartość kosztorysowa tych robót wynosi: 86.984,31 zł. 

- Ogłosiliśmy przetarg na Dostawy oleju opałowego na potrzeby placówek oświatowych. 26 stycznia 2015 r. dokonaliśmy otwarcia ofert w tym postępowaniu. Zamówienie obejmuje łącznie dostawę 31 000 litrów oleju opałowego dla szkół w Barłogach i Bylicach-Kolonii, w których to szkołach funkcjonuje ogrzewanie olejowe. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 124.00,00 zł. Umowa zostanie zawarta do końca 2015 r. W postępowaniu złożono trzy oferty.  Ze złożonych ofert widać, że uzyskaliśmy znaczne oszczędności.

I tak, złożone oferty to :

Oferta nr 1
P.H.U. Sprzedaż Produktów Naftowych s.c.
Krystyna Figas, Wojciech Figas
ul. Podgórna 17a
62-500 Konin
Cena: 78 395,28 zł
Cena za 1 litr: 2,53 zł
Termin płatności: 30 dni
Oferta najkorzystniejsza

Oferta nr 2
Trans – Kol Paliwa Sp.  o.o.
ul. Toruńska 186
62-600 Koło
Cena: 79 310,40 zł
Cena za 1 litr: 2,56 zł
Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 3
PHU Trans – Oll Jarosław Kwiatkowski
Felicjanów 11A
62-710 Władysławów
Cena: 78 776,58 zł
Cena za 1 litr: 2,54 zł
Termin płatności: 45 dni
Oferta podlegająca odrzuceniu

Dla porównania informuję Państwa, że cena zeszłoroczna za 1 litr oleju opałowego wynosiła 3,49 zł za litr, a całość zamówienia opiewała na kwotę : 108. 174,81 zł
Cena tegoroczna to: 2,53 zł za litr i ogólna wartość zamówienia: 78.395,28 zł,
a więc przewidywana oszczędność w stosunku do 2014 roku to kwota rzędu 23.000 zł

- W styczniu ogłosiliśmy także przetarg na dostawy opału – ekogroszku - na potrzeby placówek oświatowych. 27 stycznia 2015 r. dokonaliśmy otwarcia ofert. Zamówienie obejmuje łącznie dostawę 47,2 ton ekogroszku do szkoły i przedszkola                             w Grzegorzewie. W tym przypadku umowa zostanie zawarta również do końca 2015 r. a wartość tego zamówienia oszacowano na kwotę 35.400,00 zł.
W postępowaniach złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Węglopasz Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/9
60-648 Poznań
Cena:28 795,78 zł
Termin płatności: 30 dni
Cena jednostkowa za 1 tonę ekogroszku: 610,08 zł
Oferta najkorzystniejsza

Oferta nr 2
PHU Bocian Kazimierz Bocian
ul. Świętojańska 25b
62-500 Konin
Cena: 33 040,00 zł
Termin płatności: 30 dni
Cena jednostkowa za 1 tonę ekogroszku: 700,00 zł
Dla porównania dodam, że w 2013 r. za 1 tonę ekogroszku płaciliśmy 661,74 zł. , a w  roku 2014 - 638,37 zł,  a więc za dostawę opału w stosunku do ubiegłego roku zapłacimy o ok. 3.200 zł mniej.

- Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę dwóch kurników  dla chowu brojlerów  w ilości 33 800 sztuk w każdym kurniku,  na działce nr 254 w Barłogach. Inwestorem zadania jest Pani Ewelina Durkiewicz.
Biorąc pod uwagę  w/w obsadę inwentarza przedsięwzięcie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zostało zakwalifikowane do opracowania raportu oddziaływania na środowisko, do czego został zobowiązany inwestor.
Obecnie raport jest opiniowany przez instytucje nadzorujące tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.
W trakcie prowadzonego postępowania do Urzędu Gminy wpłynął protest 147 mieszkańców miejscowości Barłogi, Grzegorzew i Ponętów Dolny.
Po otrzymaniu oceny raportu zorganizujemy konsultacje społeczne.

 

      Szanowni Państwo, jak wszyscy w Polsce czekamy na zatwierdzenie przez Komisję Europejską programów pomocowych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Do czasu, nim zostaną uruchomione pieniądze, z których będziemy mogli skorzystać szukamy innych rozwiązań pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
Podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna z Konina.  W terminie do 2 lutego br., w partnerstwie z tym stowarzyszeniem, składamy wniosek na trzy inicjatywy proekologiczne.
Inicjatywy te planujemy zrealizować w sołectwie Grodna – 1 inicjatywa i w Bylicach- Kolonii – 2 inicjatywy ( przy szkole podstawowej ).
Jest to odpowiedź na ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkurs na proekologiczne inicjatywy lokalne.
 

Kosztorys każdej inicjatywy opiewa na kwotę 20 tys. zł., bez konieczności wniesienia wkładu własnego przez gminę.
Jesteśmy w trackie opracowywania pomysłów, które muszą uwzględniać wymogi i wpisywać się w kryteria ogłoszonego konkursu. Szczegóły na temat wypracowanych propozycji przedstawię Państwu w najbliższym czasie.

Kontynuując wystąpienie pragnę podzielić się z Państwem informacjami z zakresu utrzymania dróg gminnych.
I tak uprzejmie informuję, że pomimo sezonu zimowego :

1. Dbając o stan nawierzchni dróg gminnych dokonaliśmy poprawy nawierzchni drogi gminnej – ulicy Piaski w Grzegorzewie poprzez dowiezienie frezu asfaltowego profilowaniu i wałowaniu. Koszt prac wyniósł 4.300 zł.  W  ramach obowiązującej gwarancji została poprawiona również nawierzchnia ulicy Otaląż. Prace polegały na dowiezieniu kruszywa betonowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
2. W 2014r. mieszkańcy miejscowości Kiełczewek złożyli wniosek do Urzędu Gminy o odtworzenie rowu przydrożnego zlokalizowanego przy ich posesjach na odcinku 570 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Wrząca Wielka – Kiełczewek do rowu melioracyjnego oraz przeniesienie wiaty autobusowej zlokalizowanej na działce Pana Stanisława Zająca. Wnioski te zostały pozytywnie rozpatrzone. 23 grudnia 2014r. wraz z mieszkańcami  dokonaliśmy odbioru robót związanych z odtworzeniem rowu przydrożnego, montażem 13 sztuk przepustów drogowych, przeniesieniem wiaty autobusowej. Dokonaliśmy również ścinki 670 m2 pobocza. Prace wykonała firma Trans-Pus z Grzegorzewa. Koszt tych prac 26.419,70 zł.
3. Poprawiliśmy nawierzchnię drogi gminnej w Boguszyńcu (Budy Boguszynieckie) poprzez dowiezienie kruszywa betonowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem walcem. Prace te wykonała firma z Lichenia. Koszt prac 2.000 zł
4. W Ladorudzku, w ramach obowiązującej gwarancji firma wykonująca remont drogi gminnej Ladorudzek – Grzegorzew dokonała robót gwarancyjnych polegających na wyprofilowaniu nawierzchni tłuczniowej.

- Tak jak Państwa Radnych wcześniej informowałam Powiat Kolski planuje przebudowę mostu na rzece Rgilewce przy ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie.  
Komisja Infrastruktury w lipcu 2014 r. dokonała przeglądu obiektów mostowych na terenie powiatu. W efekcie ograniczono tonaż do 10 ton.
Zarząd Powiatu przystąpił do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy mostu.
7 stycznia br. Starosta Kolski zorganizował spotkanie w celu omówienia postępu prac projektowych oraz problemów związanych z planowaną inwestycją.
Szczegółową dyskusję w sprawie podejmiemy w momencie przedłożenia przez Starostwo Powiatowe w Kole pełnej dokumentacji technicznej i określenia wartości kosztorysowej zadania.


Składając informację z zakresu realizacji zadań oświatowych uprzejmie informuję Państwa, że :

- Realizując obowiązek wynikający z art. 30a  Karty  nauczyciela   19 stycznia 2014 r. złożyłam na adres Pana Przewodniczącego Rady sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu  zawodowego 
w szkołach  prowadzonych przez Gminę  Grzegorzew za  rok  2014.
Ustawa – Karta nauczyciela, nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu obowiązek przeprowadzenia do dnia 20 stycznia analizy poniesionych  w poprzednim  roku kalendarzowym wydatków  na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń  na  poszczególnych  stopniach awansu  zawodowego, a następnie w ostatecznym terminie do 17 lutego, przedłożenia  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli :  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej,  Radnym  Rady  Gminy oraz dyrektorom szkół i związkom  zawodowym  ZNP.
Czynności te wykonaliśmy. Wypłaciliśmy jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości 10.484 zł ogółem tj. dla nauczycieli kontraktowanych ( 7.582 zł ) i nauczycieli mianowanych ( 2.901 zł ).
Analizy sprawozdania dokonamy na najbliższym posiedzeniu  Rady  Gminy.

- Dbając o poprawę warunków nauki i pracy w naszych szkołach  składamy projekt do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na doposażenie trzech oddziałów zerowych w Grzegorzewie, Barłogach i Bylicach-Kolonii.
Po przyznaniu dotacji w wysokości 87.000 zł na każdy z tych oddziałów, pozyskamy środki finansowe na :
- doposażenie placów zabaw,
- umeblowanie i wyposażenie oddziałów ( meble, materiały dydaktyczne, wyposażenie, sprzęt komputerowy i multimedialny, zabawki, artykuły plastyczne ).
Bardzo ważnym dla naszego budżetu jest fakt, że projekt ten nie wymaga wkładu własnego.
Termin składania wniosków upływa z dniem 30 stycznia br.

O trwającym naborze poinformowaliśmy Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borysławicach. 


- Zostaliśmy partnerem Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Triathlon” z Koła i realizować będziemy w partnerstwie z Klubem projekt Powszechnej Nauki Pływania „ Umiem pływać” dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  - Departamentu Sportu Dla Wszystkich .
W ramach projektu 90 dzieci z klas II i III, w wymiarze 20 godzin na ucznia,  ze szkół podstawowych z Grzegorzewa, Barłóg i Bylic -Kolonii objętych zostanie bezpłatną nauką pływania na kolskim basenie.
Obecnie rozpoczęły się już zajęcia dla 45 osobowej grupy uczniów klas III i trwać będą do 19 czerwca.
Druga edycja projektu obejmująca uczniów obecnych klas II rozpocznie się 29 lipca,  zajęcia trwać będą do 11 grudnia br.
Z tytułu realizacji programu poniesiemy z budżetu gminy całoroczny wydatek w wysokości 5.700 zł, tj. sfinansujemy koszty nauki pływania, w wysokości 3,16 zł za 1 godzinę lekcji pływania na ucznia. Transport uczniów wraz z ubezpieczeniem zapewnia Klub Sportowy „ Triathlon”. Opiekę nad dziećmi podczas transportu sprawować będą rodzice w ramach wolontariatu.

 

W dalszej części niniejszego sprawozdania uprzejmie informuję Państwa, że :

- od 16 czerwca 2014 r., tj. od dnia wejścia w życie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji tegoż programu,  jak wszystkie samorządy w kraju realizujemy rządowy program dla rodzin wielodzietnych wydając Karty Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Lista podmiotów oferujących zniżki jest na bieżąco aktualizowana i znajduje się na stronie internetowej rodzina.gov.pl.
W okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2014 r. 51 rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy złożyło wnioski o wydanie Karty. Łącznie wydaliśmy 261 Kart Dużej Rodziny, w tym dla 94 rodziców i 167 dzieci.
Szanowni Państwo, 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która zastępuje funkcjonujące dotychczas : uchwałę i rozporządzenie Rady Ministrów, o których mówiłam wcześniej. 
Ustawa nie wprowadziła zmian jeżeli chodzi o warunki uprawniające  do posiadania Karty, a więc tak jak do tej pory karta wydawana będzie :
a) dzieciom w wieku do ukończenia 18 roku życia, oraz do ukończenia 25 roku życia dla osób uczących się,
b) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
c) rodzicom – bezterminowo.
Nowa ustawa wprowadziła dodatkowe uprawnienia dla posiadaczy Kart,  tj. :
a) 49% ulgę na przejazdy publicznym, zbiorowym transportem kolejowym,
b) ulgi w opłacie paszportowej wysokości 75% w przypadku dzieci i 50% w przypadku rodziców,
c) zwolnienie z opłaty skarbowej za wydawanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego w sprawach o przyznanie Karty lub jej duplikatu.
Ustawę o Karcie Dużej Rodziny realizujemy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.


-  23 stycznia wzięłam udział w pierwszym, w nowym roku, posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.
W trakcie posiedzenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole złożyła informację roczną z działalności urzędu za 2014 r.
I tak, jak wynika z danych przedstawionych przez Panią Dyrektor, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych w powiecie kolskim wynosiła 4.945 osób, z czego 57,1%, tj. 2.824 osoby stanowiły kobiety. W porównaniu do stanu                z końca grudnia 2013 r. liczba ta zmalała o 608 osób.
Stopa bezrobocia na terenie powiatu kolskiego na koniec listopada 2014 r. wyniosła 14,1%.  Dla porównania,  na koniec roku 2013 stanowiła ona 16,1% .
Z trenu Gminy Grzegorzew w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowane są 322 osoby bezrobotne, w tym 194 kobiety.
Statusem osoby długotrwale bezrobotnej legitymuje się 185 mieszkańców naszej gminy, jedynie 28 osobom przysługuje prawo do zasiłku.
 
- Trwają zebrania sprawozdawcze w ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy.
Cykl zebrań sprawozdawczych rozpoczęliśmy 17 stycznia zebraniem w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie, a zakończymy zebraniem druhów jednostki OSP Tarnówka, które odbędzie się  21 marca br.


Szanowni Państwo,
Państwo Radni,

Jak co roku w naszej Gminie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku, 11 stycznia, zbieraliśmy pieniądze na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Łączna kwota, jaką udało się nam zebrać w tym roku to 9.714,20 zł.  Dziękuję wszystkim naszym sponsorom, młodzieży szkolnej, opiekunom oraz całej społeczności naszej gminy za zaangażowanie i serca otwarte na potrzebujących. Dzięki naszemu wspólnemu działaniu Gmina Grzegorzew znów dołożyła swoją cegiełkę na szczytny cel.


Szanowni Państwo,

Składając sprawozdania na temat działalności w okresach międzysesjnych staram się dzielić z Państwem informacjami na temat sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół.
Informacje o osiągnięciach naszych dzieci i młodzieży mam do przekazania także dzisiaj.
Dotyczą one głównie uczniów Gimnazjum w Grzegorzewie.
I tak uprzejmie informuję, że :
- 9 stycznia odbył się w Koninie etap rejonowy Konkursu Języka Angielskiego. Nasze gimnazjum reprezentowało dwoje uczniów : Aleksandra Oparcik z klasy III b i Kamil Strzeliński z klasy II c. Uczniów do konkursu przygotowywały Pani Renata Kulig i Pani Iwona Kaniewska.
Udział w konkursie zakończył się dla naszego gimnazjum znaczącym sukcesem, ponieważ Ola Oparcik zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się  7 marca br. w Poznaniu.

- To nie jedyny sukces Oli. Zwyciężyła ona także etap rejonowy Konkursu Biologicznego, który odbył się 17 stycznia w Koninie i reprezentowała będzie nasze gimnazjum na  etapie wojewódzkim konkursu.
Finał konkursu obędzie się 20 marca w Poznaniu.
Uczennicę do konkursu przygotowywała Pani Aleksandra Piórkowska.
Serdecznie Oli gratulujemy i życzymy powodzenia na etapach wojewódzkich konkursów.

-   Gratulacje kierujemy także do uczestników Konkursu Wiedzy Religijnej. Uprzejmie informuję, że 15 stycznia br. czternastu uczniów gimnazjum uczestniczyło w VII Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej.
Troje uczniów zakwalifikowało się do następnego etapu konkursu, który odbędzie się w Dębach Szlacheckich, a są to : Karolina Skibińska z klasy III b oraz Justyna Glapiak i Weronika Litwin  - uczennice  klasy I a.
Uczniów do konkursu przygotowywali katecheci : ks. Maciej Adamski i Pani Danuta Krych.
Uczniom i opiekunom gratuluję i życzę powodzenia na kolejnym etapie konkursu.

-   Uczniowie naszego gimnazjum mogą pochwalić się nie tylko dużą wiedzą, ale i sprawnością fizyczną.
Serdecznie gratuluję drużynie dziewcząt, która trenowana i pod opieką Pana Sławomira Walczaka – nauczyciela wychowania fizycznego zajęła II miejsce na Powiatowych Zawodach w Piłce Koszykowej Dziewcząt.
W skład drużyny wchodziły następujące uczennice : Julia Sanigórska (kl. II a), Natalia Stachowicz (kl. II b), Marta Misiak (kl. III c), Oliwia Szafrańska (kl. II c), Aleksandra Kubiak (kl. III a), Partycja Lipińska (kl. III a), Wiktoria Szurgot (kl. II a), Aleksandra Żelaszkiewicz (kl. III a), Nina Jóźwiak (kl. II a) i Natalia Bałdyga (kl. III a).  

Raz jeszcze, na ręce Pani Dyrektor Gimnazjum składamy uczniom i nauczycielom przygotowującym młodzież serdeczne gratulacje.

Szanowni Państwo
Tydzień temu, 21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci, a dzień później - 22 stycznia - Dzień Dziadka.
Okolicznościowe uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyły się praktycznie w każdej z naszych szkół i przedszkoli.
Dziękuję za zaproszenia na te uroczystości.
Szczególne podziękowania kieruję do Pani Dyrektor i całej Społeczności Szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii, w której to szkole w minioną sobotę, 24 stycznia, w ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka, zainaugurowaliśmy rozpoczęcie w naszej gminie kampanii społecznej „ Postaw na rodzinę”.
W inauguracji kampanii i obchodach Dnia Babci i Dziadka w Bylicach uczestniczyłam wspólnie z Panią Anną Jaworską – Przewodniczącą Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Panem Waldemarem Banasiakiem – Przewodniczącym Rady Gminy, Panem Tadeuszem Sosnowskim – Przewodniczącym Komisji Oświaty Rady Gminy oraz Panem Radnym Pawłem Draganem.
Było to bardzo miłe spotkanie.
Do ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „ Postaw na rodzinę” nasza gmina przystąpiła po raz czwarty. Realizację kampanii koordynuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach kampanii odbywamy w naszych szkołach m.in. festyny rodzinne.
Raz jeszcze dziękuję Pani Dyrektor, Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom szkoły w Bylicach - Kolonii za zorganizowanie tak miłego spotkania. 

Drodzy Państwo mówiąc o święcie Babć i Dziadków, którzy są drogowskazem i skarbnicą życiowej wiedzy i mądrości,  pragnę podzielić się z Państwem informacją, że mamy w naszej gminie, w Ponętowie Dolny, Dostojną Jubilatkę Panią Michalinę Gnatowską, która 6 stycznia 2015 roku ukończyła 102 lata.
To dowód na to, że w naszej gminie żyje się dobrze.
Dostojnej jubilatce, najstarszej mieszkance Gminy Grzegorzew i jej rodzinie składamy najserdeczniejsze życzenia.

                                                                      
              Dziękuję              
                  
              Wójt Gminy
                 
      /-/ Bożena Dominiak