I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

 

tj. w okresie od 26 marca do 28 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y S O K A    R A D O  !    S Z A N O W N I     P A Ń S T W O  !  

 

Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od dnia 26 marca 2015 r.

 

Uprzejmie informuję, że w okresie będących przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 4 zarządzenia dotyczące niżej określonej problematyki.

I tak :

 

1) W drodze zarządzenia nr 14/2015 z dnia 8 kwietnia określiłam wytyczne dotyczące organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grzegorzew.

Arkusze organizacji szkół dyrektorzy zobowiązani są złożyć w terminie do 30 kwietnia. Arkusze organizacji szkół podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy, co zobowiązana jestem uczynić w terminie do końca m-ca maja.

Uprzejmie informuje, iż przekazując Państwu dyrektorom wytyczne dotyczące organizacji pracy szkół określiłam m.in. dla poszczególnych placówek : tygodniową liczbę godzin opieki świetlicowej, liczbę godzin dla pedagoga szkolnego, liczbę godzin na prowadzenie biblioteki szkolnej. Nie przewidziałam w tym względzie  zmian w stosunku do obecnego roku szkolnego.

Szczegółową informację na temat organizacji pracy szkół przedłożę Państwu w późniejszym terminie.

 

Szanowni Państwo,

Państwo Radni,

 

 

2) Dwa z kolejnych wydanych przeze mnie zarządzeń tj. zarządzenia nr 17/2015 i 19/2015 dotyczyły zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W drodze pierwszego z wymienionych zarządzeń, na podstawie zgłoszeń dokonanych przez uprawnione Komitety Wyborcze, powołałam obwodowe komisje wyborcze, które przeprowadzą głosowanie na terenie naszej gminy.

Uprzejmie informuję, że wszystkie z pięciu komisji wyborczych powołanych w naszej gminie, pracowały będą w minimalnych, określonym ustawą Kodeks wyborczy, siedmioosobowym składzie.

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych, na którym komisje dokonały wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących odbyło się 24 kwietnia br.

Drugie z zarządzeń odnoszące się do czekających nas wyborów Prezydenta dotyczyło powołania koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów.

Zadanie to realizował będzie informatyk urzędu Pan Krzysztof Wróblewski.

 

3) Wśród zarządzeń, które wydałam,  znajduje się również  zarządzenie wprowadzające zmiany do tegorocznego budżetu.

 

W drodze przedmiotowego zarządzenia wprowadzona została do budżetu gminy zwiększona o kwotę 457,00 zł dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej

Zarządzeniem, o którym mowa, dokonałam ponadto przeniesień środków, w ramach działów i rozdziałów budżetu celem zapewnienia prawidłowości realizacji zadań. 

 

Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

 

- 22 kwietnia br. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przebudowę ulicy Łąkowej  w Grzegorzewie”. Otwarcie ofert nastąpi 11 maja 2015 r. o godz. 9.15. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni ulicy, progów zwalniających oraz ich oznakowanie. Termin wykonania zadania określono na 60 dni od daty zawarcia umowy.

 

- 30 marca 2015r. podpisaliśmy umowę z Powiatem Kolskim na kontynuację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Grzegorzew – Tarnówka. Powiat zabezpieczył kwotę w wysokości 150.000 zł. co stanowi 60% wartości zadania wynikającego z umowy. Gmina proporcjonalnie do zabezpieczonych przez powiat pieniędzy przeznaczyła 40% zadania tj. 100.000 zł. Kwota ta nie pozwoli na zakończenie całego odcinka drogowego, który wynosi 2470 mb.

8 maja nastąpi otwarcie ofert . Powiat ogłosił przetarg na budowę 1400 mb drogi.    

 

- 24 kwietnia 2015 r. odbyła się kontrola projektu współfinansowanego w ramach PROW 2007-2013, działania Małe Projekty pn. „ Odnowienie alejek parku w centrum miejscowości Grzegorzew”.

Kontroli dokonali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych stwierdzono prawidłowe wykonanie projektu, co oznacza dla gminy zwrot poniesionych kosztów w wysokości 44.032,00 zł., tj. 80%.  Wartość całego zadania wyniosła: 67.700,00 zł

 

- 24 kwietnia br. ogłosiliśmy przetarg na „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew”. Jak wcześniej Państwa Radnych informowałam zadania to jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przetargu zostaną zakupione do szkół meble, sprzęt elektroniczny i wyposażenie kuchenne. Otwarcie ofert zaplanowano na 4 maja 2015 r. o godz. 8.15.

 

-  Dbając o jak najlepsze warunki do nauki w naszych szkołach 10 kwietnia br. złożyłam wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na 2015 rok.

Złożone wnioski dotyczą :

a) prośby o udzielenie pomocy w kwocie 54.368 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do naszych szkół podstawowych w związku z prowadzoną edukacją włączającą, tj. obejmującą nauką uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na dziś do naszych szkół podstawowych uczęszcza 10 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) drugi ze złożonych wniosków dotyczy wsparcia kwotą 33.110 zł szkół podstawowych  w Grzegorzewie i Barłogach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych prowadzonych w tych szkołach.

Mam nadzieję, że wnioski nasze zostaną rozpatrzone pozytywnie i wsparcie finansowe o jakie wnioskujemy otrzymamy.

 

 

Szanowni Państwo

Składając niniejsze sprawozdanie pragnę Państwa ponadto poinformować, że :

 

 

- Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie dwóch kurników dla chowu brojlerów  w ilości 33 800 sztuk w każdym, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym gruntu 254 w miejscowości Barłogi” , planowanego przez inwestora Panią Ewelinę Durkiewicz.

Wczoraj, tj. 27 kwietnia o godz. 17.00 w świetlicy gminnej w Grzegorzewie spotkaliśmy się, aby raz jeszcze wysłuchać mieszkańców.

W toku postępowania wpłynęły protesty podpisane przez 300 mieszkańców.

Spotkania, konsultacje te, mają na celu, aby w ten sposób poszerzyć pogląd na temat stanowiska społeczności lokalnej w sprawie planowanej inwestycji.

Podkreślam kategorycznie, że postępowanie administracyjne jest w toku, co oznacza, że organ zbiera materiał dowodowy i przygotowuje się do rozstrzygnięcia sprawy.

Wiemy, że publiczne poruszenie sprawą jest duże, ma wiele wymiarów, wpłynęła rezolucja od mieszkańców i wiele innych pism opatrzonych podpisami mieszkańców.

Te argumenty będą bardzo ważone.

Wczorajszym spotkaniem zamykamy konsultacje.

 

- 21 kwietnia br. w Ponętowie Dolnym odbyło się ostatnie z zebrań wiejskich poświęcone wyborom sołtysów i członków rad sołeckich.

Tego dnia zakończyliśmy cykl zebrań wyborczych w naszych sołectwach rozpoczęty 2 marca br. zebraniem w miejscowości Boguszyniec.

Na dzisiejszej sesji przedłożę Państwu informację na temat odbytych zebrań.

Nowo wybranym sołtysom złożymy gratulacje, a ustępującym z funkcji Panom sołtysom podziękujemy za długoletnią pracę na rzecz swoich miejscowości.

W tym momencie dodam jedynie, że zmiany na stanowisku sołtysa nastąpiły w 4 miejscowościach tj. Grodnej, Barłogach, Zabłociu i Ladorudzku.

 

- W miniony czwartej, tj. 23 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Gminy, w którym uczestniczyłam wspólnie z Panią Skarbnik i Panią Sekretarz Gminy.

Członkowie Komisji dyskutowali na temat aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2020.

Przedmiotem posiedzenia Komisji była również ocena stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2015 roku oraz realizacja wypracowanych na zebraniach wiejskich wniosków z zakresu funduszu sołeckiego.

Ponadto zapoznałam członków Komisji Planu i Budżetu z proponowanymi przeze mnie do wprowadzenia zmianami do uchwały budżetowej polegającymi m.in. na zagospodarowaniu wolnych środków za rok ubiegły.

Projekt uchwały w powyższej sprawie uzyskał, w przypadku w większości zadań, pozytywną opinię Komisji i stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

 

- Tak jak już wielokrotnie Państwa informowałam przygotowujemy się do absorpcji środków z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Wzięłam udział w konferencji „ Nowe szanse rozwoju wielkopolskiej wsi ”. Konferencja odbyła się w Poznaniu  z udziałem Marszałka Województwa i przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa.

W nowej perspektywie, w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  -  znajdują się również pieniądze dla programu LEADER.

Obecnie Lokalne Grupy Działania przygotowują dokumenty, aby pozyskać pieniądze na wsparcie przygotowawcze.

Wspominam o tym dlatego, że my zmieniamy obszar LGD.

Stąd dzisiaj obecność wśród nas Pani Magdaleny Fabiniak ze Stowarzyszenia „ Solna Dolina”.

 

 

Szanowni Państwo,

Kontynuując, tradycyjnie pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Uprzejmie informuję, że :

1.     Trwa remont przepustu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej w  Tarnówce, który polega na:

- wymianie uszkodzonego rurociągu na nowy z PCV – fi 800 mm.  - - wykonaniu przyczółków z kostki granitowej 

- wykonaniu odpowiednio zagęszczonej podbudowy

- wykonaniu nawierzchni asfaltowej.

Prace wykonuje firma z Grzegorzewa 

2.     Przystępujemy do remontów cząstkowych masą na gorąco dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MK STELLA z Koła tj. 58 zł netto za 1m2 

3.     Trwają prace remontowe dróg gminnych z kruszywa betonowego. W chwili obecnej firma z Lichenia pracuje w Bylicach – Kolonii.

4.     Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej Ponętów Dolny – Tarnówka. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 150.000 zł. Za zgodą Wysokiej Rady wbudowujemy ok. 2 km drogi o nawierzchni tłuczniowej. Prace musimy wykonać do 10 listopada 2015r.

 

 

Na zakończenie swojego wystąpienia :

 

- Składam gratulacje uczennicy gimnazjum Marcie Misiak, która zajęła III miejsce na eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbył się  18 kwietnia br. w Gołuchowie.

To wspaniały sukces. Serdecznie Marcie gratulujemy.

 

- 2 maja, tak jak co roku będziemy obchodzić Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a dzień później rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

To dni, w których cieszymy się z naszych wielkich historycznych zwycięstw, ale także z obecnych sukcesów. Osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, sportowe pokazują, że samorządność jest źródłem skutecznej zmiany i siłą modernizacyjną kraju.

Biało-czerwone barwy są symbolem naszej wspólnoty. To one zdobią nasze miejscowości podczas ważnych wydarzeń. Wyjątkowym momentem są doroczne obchody świąt majowych. Dlatego zachęcam wszystkich, aby w tych dniach budynki publiczne, ulice oraz domy w naszych miejscowościach zostały udekorowane Flagą Rzeczypospolitej Polskiej.

 

- W najbliższą niedzielę, 3 maja, odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Grzegorzew, a więc niebawem Rada Gminy znów będzie pracowała w pełnym 15- osobowym składzie.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców okręgu wyborczego nr 2 w Grzegorzewie, którego wybory uzupełniające dotyczą, a więc mieszkańców  ulic : Polnej, Krótkej, Kwiatowej, Północnej, Słonecznej, Plac Kościelny, Choińskiej, Stodólnej, Brzozowej, Lipowej, Kasztanowej, Źródlanej od nr 1 do nr 5 i od nr 14 do nr 18 do udziału w wyborach.

 

    Dziękuję

     Wójt Gminy

 /-/ Bożena Dominiak