I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

 

tj. w okresie od 28 kwietnia do 9 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y S O K A    R A D O  !    S Z A N O W N I     P A Ń S T W O  !  

 

Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od dnia 28 kwietnia 2015 r.

Uprzejmie informuję, że w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydałam 2 zarządzenia, tj. zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 8 maja  oraz zarządzenie nr 21/2015 z dnia 21 maja br. 
Obydwa z w/w zarządzeń dotyczyły wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.
Wprowadzone do budżetu gminy zmiany polegały na :
- zwiększeniu planu dotacji celowej w zakresie pomocy społecznej o kwotę 457,00 zł na zadania zlecone za sprawowanie opieki
- dokonaniu przeniesień, w ramach działów i rozdziałów budżetu, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.  
Na podstawie  decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Koninie do budżetu gminy wprowadzone zostały środki finansowe na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych na przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Mówiąc o wyborach pragnę zauważyć, że praktycznie w każdą majową niedzielę nasi mieszkańcy udawali się do urn wyborczych.
I tak :
- 10 i 24 maja - to oczywiście czas pierwszej, a następnie II tury wyborów prezydenckich,
- wcześniej, bo 3 maja, mieszkańcy okręgu wyborczego Nr 2 w Grzegorzewie, dokonali wyboru Pana Piotra Bednarkiewicza na radnego Gminy Grzegorzew w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grzegorzew, przeprowadzonych w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego przez Pana Mariusza Rybczyńskiego.
Serdecznie Panu Piotrowi Bednarkiewiczowi gratuluję i zapraszam do owocnej współpracy.

- W ostatnią niedzielę maja do urn wyborczych udali się rolnicy z terenu naszej gminy, ponieważ na 31 maja 2015r. zarządzone zostały wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wybory odbyły się w świetlicy gminnej w Grzegorzewie. Uprawnionymi do głosowania były 1 782 osoby, głosowało 38 rolników, a więc frekwencja na terenie naszej gminy wyniosła  2,13 %.
Do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Grzegorzew zostali wybrani : Pan Adam Jaskólski i Pan Maciej Zając.
Serdecznie Panom gratulujemy oraz życzymy sukcesów i skuteczności w działaniach prowadzonych na rzecz rozwiązywania problemów z zakresu rolnictwa i polityki rolnej.

Szanowni Państwo, Mówiąc o tym, że mamy do czynienia w bieżącym roku z intensywnym czasem wyborczym, pragnę poinformować, że oprócz czekających nas na jesieni wyborów parlamentarnych i zapowiadanego referendum ogólnokrajowego, Rada Gminy Grzegorzew zobowiązana jest do końca m-ca października br. przeprowadzić wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie Rada Gminy wybierać będzie : 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie oraz 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kole
Zadanie to, zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych, gmina wykonuje,
jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Nabór kandydatów na ławników został przez Pana Przewodniczącego Rady Gminy ogłoszony dnia 26 maja br.
Informacja o ogłoszonym naborze określająca : wymogi, jakie muszą spełniać kandydaci
na ławników, podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów oraz dokumenty wymagane do zgłoszenia podana została do publicznej wiadomości w formie okólników, wywieszona           na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy oraz sołeckich tablicach ogłoszeń, a także zamieszczona na stronach BIP Gminy Grzegorzew.
Na stronach BIP udostępniona została do pobrania karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz pozostałe wymagane ustawą dokumenty.
Termin zgłaszania Radzie Gminy kandydatów na ławników upływa 30 czerwca br.
Zainteresowanych Mieszkańców naszej gminy zachęcamy do wzięcia udziału w ogłoszonym naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019. 

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

-  Kontynuując uprzejmie informuję, że 29 maja 2015 r. zawarliśmy umowę na „Przebudowę ulicy Łąkowej w Grzegorzewie”. Wykonawcą zadania jest firma wyłoniona  w przetargu nieograniczonym PUH WADRI Zuzanna Wawrzyńczak z siedzibą w Sieradzu. Wartość zawartej umowy wynosi 217 677,41 zł. Wykonawca ma 60 dni na wykonanie zadania.
W przetargu złożono 2 oferty. Z drugą ofertą wystąpiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła na kwotę 221.066,67 zł.
 
- 2 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na: „Odbiór odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Grzegorzew”.
W postępowaniu złożono dwie oferty:

Oferta nr 1
TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127
99-300 Kutno
Cena: 348 364,80 zł

Oferta nr 2
Zakład Oczyszczania Terenu
„BAKUN” Andrzej Bakun
Roztoka 6
62-513 Krzymów
Cena: 294 840,00 zł

 Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę dotychczasowego wykonawcy - firmy BAKUN z Krzymowa. Usługi wywozu odpadów będą świadczone wg nowej umowy od 1 lipca    2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i będą poszerzone o wywóz selektywnie zbieranego popiołu. Kwota uzyskana w tegorocznym przetargu jest wyższa od zeszłorocznej o 45 240 zł, co stanowi wzrost ceny o ponad 18%.

- W maju br. zostały zakupione i zamontowane na stadionie gminnym w Grzegorzewie nowe siedziska stadionowe wandaloodporne WO-06. Zostało zakupionych 500 szt.  siedzisk w kolorach żółtym i niebieskim.  Producentem siedzisk jest firma  P.P.H.U. PROSTAR Barbara Karoń z Poznania. Koszt zakupu siedzisk to kwota  17 958,00 zł ( koszt jednego siedziska to 35,92 zł brutto).
Siedziska zostały zamontowane przez Przedsiębiorstwo Usługowe MATEX Rafał Górecki z Grzegorzewa. Na montaż wydaliśmy kwotę  6 799,99 zł.
Łącznie wydatek poniesiony na zakup i montaż siedzisk to kwota 24.757,99 zł

 - Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę dwóch kurników dla chowu brojlerów  w ilości 33 800 szt. w każdym  na działce nr 254 w Barłogach. Inwestorem zadania jest Pani Ewelina Durkiewicz.
W dniu 27 maja 2015 r. do Urzędu Gminy w Grzegorzewie wpłynęło pismo pełnomocnika inwestora informujące o złożeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie  wniosku  o wyłączenie Wójta i pracowników Gminy Grzegorzew  od udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej omawianego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym  nie mogliśmy zakończyć  postępowania w wyznaczonym terminie  do dnia 2 czerwca  2015 r.  ponieważ oczekujemy na stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.
Wobec powyższego  na podstawie  art. 36   ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tj. ze zm.) ustalony został  nowy termin załatwienia sprawy na dzień  2  lipca 2015 r.

- W dniu 21 maja 2015 r. wpłynął wniosek Pana Grzegorza Banasiaka zam. Tarnówka o wydanie decyzji środowiskowej na budowę obory wielostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 43 i 44 w Tarnówce.
Pismem z dnia 3.06.2015 r. wystąpiłam do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,  co do zakresu raportu.

Szanowni Państwo
Składając niniejsze sprawozdanie pragnę Państwa ponadto poinformować, że :

- 22 maja nasza gmina przystąpiła do konkursu pn. „Sołectwo Przyjazne Naturze 2015” ogłoszonego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Celem konkursu było zebranie informacji o przedsięwzięciach przyjaznych środowisku na najniższym stopniu samorządności i zmotywowanie społeczności lokalnych do działań proekologicznych.
Wybraliśmy Sołectwo Grzegorzew, jako jedno z najbardziej ekologicznych i zgłosiliśmy do konkursu.
Z radością dzielę się z Państwem informacją, że Sołectwo Grzegorzew zajęło pierwsze miejsce i zostało uznane za najbardziej Przyjazne Naturze 2015 w Województwie Wielkopolskim.
Sołectwo Grzegorzew otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 2 500,00 zł  z przeznaczeniem na zakupy związane z działaniami w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej oraz turystyki. Pan Sołtys wraz z członkami Rady Sołeckiej podejmą decyzję o konkretnym rodzaju zakupu.
6 czerwca 2015r. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się uroczyste zakończenie konkursu, w którym wzięłam udział wraz  z sołtysem Sołectwa Grzegorzew Henrykiem Żurawikiem, z członkami Rady Sołeckiej z Panem Piotrem Bednarkiewiczem, Jerzym Wypychowskim, Zygmuntem Topolskim oraz z naszym Lokalnym Regionalistą Tomaszem Nuszkiewiczem.
Serdecznie dziękuję za wspólny udziału w tej uroczystości.

- 8 czerwca br. odbyłam spotkanie z Państwem sołtysami w trakcie którego omówiliśmy sprawy organizacyjne dotyczące nowej kadencji sołtysów i rad sołeckich.
Przedyskutowaliśmy również sprawy dotyczące realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego i inne sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy. 

Szanowni Państwo,
Kontynuując uprzejmie informuję, że 20 maja br. Komisja Rewizyjna Rady Gminy rozpoczęła prace nad oceną wykonania budżetu gminy za rok 2014.
W dniach 29 maja i 1 czerwca pracowały dwuosobowe zespoły członków komisji kontrolując wybrane zagadnienia z zakresu realizacji budżetu za ubiegły rok.
Ponownie, w pełnym składzie Komisja Rewizyjna spotkała się wczoraj tj. 8 czerwca.
W posiedzeniach komisji uczestniczyłam wspólnie z Panią Skarbnik Gminy udzielając na bieżąco stosownych informacji i wyjaśnień w sprawach interesujących członków komisji.

-  W dniu 21 maja  br. odbyliśmy wspólnie  z Komisją Oświaty Kultury Zdrowia i  Sportu posiedzenie poświęcone organizacji  nowego  roku  szkolnego 2015/2016.   Spotkanie odbyło się z  udziałem  dyrektorów szkół, Pana Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Andrzeja Sikorskiego, Pani Jolanty Cieślak Kierownik ZEAS, przedstawicieli rodziców i nauczycieli Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dyrektorzy szkół przygotowują  arkusze organizacyjne  w terminie  do 30 kwietnia i przedkładają  Wójtowi Gminy do zatwierdzenia .
Ostateczny termin zatwierdzania  organizacji pracy szkół przez  Wójta Gminy  na  nowy rok szkolny  to  30 maja.
Przygotowując arkusze dyrektorzy wszystkich naszych szkół wystąpili z wnioskami o  wyrażenie zgody na realizację  dodatkowych zajęć.  W większości przypadków  jest to kontynuacja godzin i innowacji pedagogicznych realizowanych w bieżącym roku szkolnym.

Poniżej przedstawiam Państwu wnioski z poszczególnych szkół:
1. Zespół  Szkolno-Przedszkolny w  Grzegorzewie - razem 14 godzin dodatkowych tygodniowo z przeznaczeniem na:
- podział   klasy VI    ( obecnej V ) na zajęciach  z języka  angielskiego liczebność klasy wynosi 23 uczniów – są to dodatkowe  3  godziny  wynikające z podziału klasy na  dwie  grupy,
 - zajęcia literacko teatralne  w wymiarze  2 godzin,
- zajęcia sportowe  -  1 godzina,
- zajęcia logopedyczne dla uczniów  klas I- III  - 8 godzin,
- zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 4 godzin tygodniowo dla 2 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szkoła Podstawowa w  Barłogach – 6 godzin  tygodniowo zajęć dodatkowych  i 31 godzin wynikających z potrzeby zorganizowania kształcenia specjalnego  dla uczniów z  orzeczeniami  wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Kole z przeznaczeniem  na:
-  kontynuację innowacji pedagogicznej z matematyki w klasach II-III  - 2 godziny tygodniowo,
- kontynuację innowacji pedagogicznej z matematyki  w klasach IV-VI  - 4 godziny Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłogach uwzględnia potrzebę realizacji dodatkowych godzin dla uczniów posiadających aktualne orzeczenia o potrzebie  realizacji kształcenia specjalnego oraz ucznia o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia.
W tych przypadkach zwiększenie liczby godzin dla oddziałów przedszkolnych wynosi 4 godziny, a dla uczniów szkoły podstawowej razem z nauczaniem indywidualnym 27 godzin.
3. Szkoła  Podstawowa w Bylicach – Kolonii – 6 godzin tygodniowo zajęć dodatkowych na :
- zajęcia logopedyczne w wymiarze tygodniowym 5 godzin,
- zajęcia z gimnastyki  korekcyjno – kompensacyjnej w wymiarze 1 godziny.
4. Gimnazjum w Grzegorzewie – 33 godziny zajęć dodatkowych i 6 godzin wynikających z organizacji kształcenia specjalnego dla 3 uczniów z orzeczeniami :
- kontynuacja innowacji pedagogicznej z języka angielskiego z rozszerzonym programem  w klasie IIa  i podział na grupy w klasach  I-III  - 16 godzin,
-kontynuacja innowacji pedagogicznej z języka niemieckiego w klasie IIa z rozszerzonym programem i podział na grupy klas I-III -  9 godzin
- kontynuacja innowacji pedagogicznej klasy twórczego rozwoju ( kl II )  2 godziny
Ponadto koła przedmiotowe -  po dwie godziny na koło z języka polskiego, matematyczne
 i biologiczne.
W naszych szkołach, na chwilę zatwierdzania arkuszy organizacyjnych, zostały uwzględnione  godziny zajęć dla  10 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jak Państwo wiecie, od września obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasach pierwszych  wszystkie dzieci sześcioletnie.  Minister Edukacji Narodowej wprowadzając zmiany w ustawie o systemie oświaty w 2014r.  dał  możliwość zatrudniania w klasach  I-III szkół podstawowych asystentów nauczycieli, których zadaniem jest wsparcie nauczycieli prowadzących zajęcia w  tych klasach.
Z uwagi na występującą niepełnosprawność dziecka w klasie  I w Szkole Podstawowej
w Barłogach dyrektor szkoły wystąpił z wnioskiem o wyrażenie  zgody na  zatrudnienia na ? etatu pomocy nauczyciela – asystenta. 
Z  prośbą o zatrudnienie   asystenta  nauczyciela zwrócili się  również do mnie rodzice uczniów obecnej klasy Ib   Szkoły  Podstawowej w  Grzegorzewie uzasadniając swoją prośbę  uczęszczaniem  do tej klasy ucznia sprawiającego bardzo duże problemy wychowawcze,  co uniemożliwia płynną  realizację  programu nauczania  przez pozostałe dzieci tej klasy.  Mając na  uwadze zapewnienie  właściwej opieki  i  realizację  programu  nauczania   w  tych szkołach,   z uwagi na występujące  trudności w organizacji pracy, zostaną zatrudnieni od 1  września pomoce nauczycieli – asystenci  po  ? etatu.  Informuję, że taka osoba musi posiadać kwalifikacje  wymagane  w przypadku nauczycieli szkoły podstawowej i przygotowanie pedagogiczne.   Będzie podlegała przepisom  ustawy o systemie  oświaty w zakresie wykonywania obowiązków pedagogiczno – wychowawczych,  ale  nie  podlega  Karcie  Nauczyciela i  jest  zatrudniana na podstawie  przepisów  wynikających  z  Kodeksu  Pracy. Zatrudnienie   asystenta  nie jest obowiązkowe, jest  to decyzja organu prowadzącego szkołę. Praca asystenta  nie   może mieć charakteru samodzielnego  tylko  może wspierać pracę  nauczyciela w  prowadzeniu zajęć.
Podsumowując  przygotowanie  organizacji pracy  szkół  na  rok  szkolny 2015/2016 z budżetu  gminy  na realizację  dodatkowych zajęć przeznaczamy w ciągu  roku około 122 tys. złotych  i  na  zatrudnienie  od  września 2015 roku wsparcia dla  nauczycieli klas I  szkół podstawowych  w  Barłogach  i Grzegorzewie ok. 20 tys.  zł.  (za  4 miesiące  bieżącego roku  a  rocznie ok. 60 tys. zł.)
Arkusze organizacyjne  pracy szkół  na  rok szkolny 2015/2016  zatwierdziłam     28 maja br.

- Na wspólnym posiedzeniu z  Komisją  Oświaty  Kultury Zdrowia  i  Sportu - Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie Pan Tomasz Poniecki  poinformował, że  wygrał konkurs na stanowisko  dyrektora Zespołu Szkół w  Kole,  w związku  z tym z dniem 31 sierpnia 2015 r. przestanie pełnić  stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.

- Kolejna informacja w zakresie  funkcjonowania gminnej oświaty, którą chciałabym się z Państwem podzielić  dotyczy  złożonego  do  Wojewody Wielkopolskiego wniosku konkursowego  o udzielenie dotacji w 2015r. na realizację programu edukacyjnego w Gimnazjum w Grzegorzewie pod  nazwą „ Bezpieczna i przyjazna Szkoła”, tytuł  projektu : „Szkoła z pomysłem na przyszłość”.
Celem  tego projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego uczniów gimnazjum  poprzez  rozwijanie zainteresowań uczniów, organizację wyjazdów  edukacyjnych.  Na  ten  cel mamy  możliwość pozyskania  środków  finansowych w kwocie  20.284 zł  przy  udziale własnym 3.000 zł. Wnioskowany całkowity koszt  realizacji projektu  to kwota 23.284zł.
Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi do dnia 22 czerwca. Jeżeli nasz wniosek uzyska  akceptację  komisji  konkursowej  projekt  będzie  realizowany w  Gimnazjum w okresie  od  1 września do 31 grudnia 2015r.

- W  kwietniu br.  zgłosiliśmy  trzy szkoły  podstawowe do udziału w programie „ Mały  mistrz”, który  będzie  realizowany w przyszłym roku  szkolnym. 
3  czerwca  otrzymałam  informację, że  wszystkie zgłoszone  szkoły zostały zakwalifikowane do udziału w programie.
Każda  ze szkół otrzyma w ramach programu sprzęt sportowy o wartości 1500 zł. ( łącznie   4.500 zł.)  Sprzęt  ten będzie dostosowany do klas I  i ma pomóc w realizacji  lekcji   wychowania fizycznego.  Jedna  godzina wychowania fizycznego tygodniowo będzie realizowana wspólnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  i nauczyciela wychowania fizycznego.
Rozpoczęcie realizacji programu w klasach I  - od  1 września 2015r.
Przekazanie sprzętu do szkół  ma nastąpić  do dnia 30 sierpnia 2015r.

- Zbliżamy się do zakończenia realizacji projektu "Przedszkola Marzeń w Gminie Grzegorzew". W ramach tego projektu 60 osobowa grupa przedszkolaków uczęszcza do końca roku szkolnego do przedszkoli w Grzegorzewie, Barłogach i Bylicach - Kolonii. 15 maja br. z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkoli, nauczycielami i personelem realizującym projekt odbyłam spotkanie podsumowujące projekt.  Omówiliśmy również organizację dalszego uczęszczania dzieci do przedszkoli. Przypomnę Państwu, że w ramach projektu utworzyliśmy 3 punkty przedszkolne w Grzegorzewie, Barłogach i Bylicach-Kolonii. Łącznie stworzyliśmy 60 dodatkowych miejsc w przedszkolach, zakupiliśmy wyposażenie dla tych punktów przedszkolnych - meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, wybudowaliśmy plac zabaw w Grzegorzewie. Uczęszczanie dzieci do przedszkoli było całkowicie bezpłatne. Zagwarantowaliśmy catering, zajęcia dodatkowe i wyjazdy integracyjne. Zatrudnienie znalazło 6 nauczycielek wychowania przedszkolnego, 7 nauczycieli zajęć dodatkowych ( z j. angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, lekcji wychowania w duchu wartości) i personel zarządzający. Całkowita wartość projektu to 1.100.000 zł. a pozyskane dofinansowanie wyniosło 935.000 zł.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a przede wszystkim rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkoli.

Szanowni Państwo,
Kontynuując, tradycyjnie pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat bieżącego utrzymania dróg gminnych.
Uprzejmie informuję, że :
1. Zakończyliśmy remonty przepustów drogowych w pasie drogowym drogi gminnej w Bylicach-Kolonii przy posesji Państwa Garbowskich oraz  w Tarnówce przy posesji Państwa Nuszczyńskich.
Remonty polegały na:
- wymianie uszkodzonych przepustów na rury PCV – karbowane
-  wykonanie przyczółków z kostki granitowej i betonowej 
     -  wykonanie odpowiednio zagęszczonej podbudowy
     -  wykonanie nawierzchni asfaltowej
     -  wyprofilowanie pobocza i rowu w obrębie remontowanych przepustów
Koszt remontów wyniósł: 15.990 zł brutto. Prace wykonała firma z Grzegorzewa. 
2. Zakończyliśmy remonty cząstkowe masą na gorąco dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. W sumie na terenie gminy wyremontowaliśmy 346 m2. Koszt tych prac to: 24.930 zł. Prace wykonała firma z Koła, która złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. 72 zł/1m2
3. W ostatnim okresie dokonaliśmy poprawy nawierzchni dróg gminnych poprzez dowiezienie kruszywa betonowego, wyprofilowaniu równiarką samojezdną oraz zagęszczeniu walcem. Roboty odbyły  się na następujących drogach:
- droga gminna Boguszyniec – Lucjanowo
- droga gminna w Borysławiach Kościelnych w kierunku posesji Państwa Kupsik
- droga gminna Barłogi – Borysławice Zamkowe
- droga gminna Grzegorzew – Barłogi
4. W celu poprawy estetyki i funkcjonalności dróg gminnych zleciliśmy wykwalifikowanej firmie wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych. W sumie wykosiliśmy 122,600 m2 .
Koszt tych prac to : 22.399,20 zł.  
Prace świadczyła firma z Chruścina.


Wysoka Rado,
Szanowni Państwo
Po raz kolejny nasza Gmina była gospodarzem eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  Turniej odbył się 30 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Barłogach. W turnieju tym udział wzięło 49 uczestników w tym z 8 szkół podstawowych i 7 gimnazjów z terenu Powiatu Kolskiego. Jest mi niezmiernie miło podzielić się z Państwem informacją, że wśród laureatów turnieju są nasze Szkoły. W kategorii Gimnazjum:
I Miejsce zajęło Gimnazjum w Grzegorzewie reprezentowane przez: Szymona Chmielowca, Dominika Kotwasińskiego, Damiana Bąkowskiego. Opiekunem drużyny był Pan Józef Sochacki. Drużyna reprezentowała naszą gminę na finale wojewódzkim konkursu, który  odbył się 12 maja w Pile. Nasza drużyna zajęła IX miejsce w Województwie Wielkopolskim. Serdecznie Panu Sochackiemu i uczniom gimnazjum gratulujemy. W kategorii Szkół Podstawowych na podium,  za zajęcie II miejsca stanęła Szkoła Podstawowa w Barłogach reprezentowana przez: Natalię Grądziel, Wiktorię Pieńkowską, Wiktora Kurdka, Patryka Szurgota. Opiekunem drużyny była Pani Mariola Cicha. Serdecznie gratulujemy Pani Marioli Cichej i zawodnikom. Tytuł NAJLEPSZEGO UCZESTNIKA Turnieju w kategorii Szkół Podstawowych zdobył Wiktor Kurdek ze Szkoły Podstawowej w Barłogach.  Jestem dumna z naszych uczniów, a ich opiekunom bardzo dziękuję za znakomite przygotowanie uczniów i gratuluję osiągniętych wyników. Dziękuję Panu Dariuszowi Tylakowi i całej społeczności Szkoły Podstawowej w Barłogach za perfekcyjne przygotowanie Turnieju.
- 24 maja 2015r na stadionie sportowym w Grzegorzewie zagraliśmy charytatywnie na rzecz chorego dziecka 3 - letniego Kubusia Szymczaka.
Na leczenie dziecka potrzebne są duże pieniądze, a jak się okazało chcących pomóc nie brakowało. Podczas koncertu zebraliśmy 12 tysięcy złotych.
Wrażliwość ludzka i ogromna potrzeba serca pomocy małemu chłopczykowi okazała się duża. Koncert zgromadził wiele osób, a wszyscy przyszli po to, aby pomóc Kubusiowi. Inicjatorami akcji na rzecz Kubusia była Młodzież Gimnazjum w Grzegorzewie, która ze swoimi nauczycielami z wielką charyzmą zadbała o atrakcje i program Koncertu. Bardzo dziękujemy za udzieloną pomoc naszym Mieszkańcom, sponsorom i Wszystkim Ludziom Dobrego Serca.   
Dziękuję Pani Iwonie Kaniewskiej i Panu Andrzejowi Sikorskiemu za prowadzenie koncertu oraz wkład pracy na zorganizowanie koncertu. Wyrazy wdzięczności i podziękowania za okazaną pomoc składają Państwo Beata i Jarosław Szymczak – Rodzice Kubusia wraz z Rodziną.

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich naszych szkół, do nauczycieli, uczniów, młodzieży i dzieci, którzy tak pięknie i tak aktywnie włączyli się do Wielkie Szlachetne Dzieło.
Serdeczne podziękowania składam również Dyrekcjom i społecznościom naszych szkół za zorganizowane w ostatnim dniach piękne uroczystości, spotkania i  festyny rodzinne, podczas których nasze szkoły uroczyście świętowały Dzień Matki i Dzień Dziecka.
Były to bardzo miłe spotkania, integrujące nasze lokalne społeczności.
Serdecznie dziękujemy oraz gratulujemy umiejętności i pomysłowości.

Serdeczne podziękowania kieruję do Pani Dyrektor Iwony Ziętek i całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii, która dnia 12 maja,w rocznicę nadania imienia szkole, zorganizowała apel poświęcony swojemu Patronowi św. Janowi Pawłowi II.
Uczniowie klas I – VI przygotowali przepiękny montaż słowno-muzyczny pt. „ Czas ucieka – wieczność czeka” i z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali piosenki i pieśni, w strojach góralskich zatańczyli „ Krakowiaka”.
W uroczystościach wzięłam udział wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy – Waldemarem Banasiakiem, Panem Tadeuszem Sosnowskim – Przewodniczącym Komisji Oświaty oraz Radnym Panem Pawłem Draganem. 

Szanowni Państwo,
Nie sposób, abym mówiąc o szkołach nie podzieliła się z Państwem informacjami o kolejnych sukcesach naszych uczniów, jakie dotarły do nas w ostatnim czasie.
I tak serdecznie gratuluję uczniom Gimnazjum w Grzegorzewie ogromnego sukcesu, jaki odnieśli  w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „ Alfik Historyczny”.
Opiekunem konkursu był Pan Andrzej Sikorski.
W konkursie tym :
- Michał Bagiński – został laureatem, tzn. zajął I miejsce w Województwie Wielkopolskim i 3 miejsce w kraju
- Justyna Mitura – zajęła I miejsce w Województwie Wielkopolskim, a 23 miejsce w kraju
- Szymon Czerczak – otrzymał dyplom uznania za zajęcie czołowego miejsca w konkursie
To wielki sukces. Gratuluję.

Drodzy Państwo, pragnę poinformować, że na potęgę matematyczną wyrasta nam Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii. Szkoła w Bylicach poprzez realizowane innowacje, projekty edukacyjne zmienia wizerunku matematyki, postrzeganej jako przedmiot trudny i skutecznie zwiększa zainteresowanie uczniów tą dziedziną wiedzy.
Podejmowane przez Panią Dyrektor i nauczycieli działania przynoszą efekty przekładające się na wymierne sukcesy dzieci.
I tak uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii Mateusz Łączkowski oraz Dominik Wilma zdobyli wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur” i zostali zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbywa się dzisiaj, 9 czerwca,  w Koninie.
Kolejny sukces w dziedzinie matematyki to sukces Aleksandry Ziółkowskiej, która zajęła piąte miejsce i uzyskała wyróżnienie w konkursie „ Horyzonty Matematyki”. Konkurs ten odbył się 20 marca br. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konkursie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Poznaniu wzięło udział ponad 300 uczniów z około 50 szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego, a wśród nich 11-osobowa drużyna z Bylic pod opieką Pani Doroty Szafrańskiej.
Serdecznie Pani Dyrektor, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom ze szkoły w Bylicach - Kolonii gratulujemy.
Pragnę dodać także, że to nie jedyny sukces Oli. Ola zajęła także I miejsce na etapie powiatowym konkursu plastycznego pod hasłem „ Palić, nie palić – oto jest pytanie” ogłoszonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Uroczystość finałowa konkursu na etapie wojewódzkim odbyła się w Poznaniu, 29 maja br. 

Wszystkim uczniom naszych szkół gratuluję osiągniętych sukcesów, a przede wszystkim dziękuję za wspaniałe reprezentowanie i promowanie Gminy Grzegorzew.

Podziękowania za piękne proponowanie naszej gimny kieruję do :

- Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełczewku, które zajęły III miejsce w konkursie kulinarnym na imprezie promocyjnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „ Wielkopolska Wschodnia” pod nazwą „ Smaki LGD ”, która odbyła się 7 czerwca br. w Paprotni,
- członków Zespołu Ludowego „ Grzegorzewianki”, który 7 czerwca br. reprezentował naszą gminę  na V Wielopokoleniowych Spotkaniach Powiatowych „ CHODAK 2015 ”.

 


Wysoka Rado, Szanowni Państwo
2015 rok jest szczególnym dla nas samorządowców czasem. W tym roku obchodzimy 25-lecie samorządności.  Wiążą się z tym dwie rocznice:   uchwalenia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym oraz   przeprowadzonych niespełna trzy miesiące później wolnych wyborów samorządowych – 27 maja 1990r.  To ważne daty związane z procesem przemian ustrojowych.  Wtedy został zbudowany fundament samorządności i rozpoczęła się droga do rozwoju idei samorządności. Perspektywa 25 lat jest to dużo,  ale i też może zbyt mało czasu do oceny Polski samorządowej. Jednakże my, pracujący dla naszych wspólnot samorządowych, możemy być dumni z tego, że reforma samorządowa w naszym kraju uznawana jest za jedną z najbardziej udanych reform. Uznanie to jest również na arenie światowej, gdzie inne kraje budujące samorząd chcą czerpać przykład od nas. Dzięki wprowadzeniu samorządów gminnych nastąpiło pogłębianie demokratyzacji życia lokalnego, zapewnienie większego i bardziej bezpośredniego dostępu do władzy publicznej. Samorząd terytorialny zdał egzamin z samodzielności i efektywności podejmowanych działań na rzecz swoich mieszkańców z bardzo dobrym wynikiem. Dwudziesta piąta rocznica reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego to dobra okazja do refleksji i podsumowań minionego okresu. Spojrzenie z tej perspektywy uświadamia, jak wiele już w tej dziedzinie osiągnęliśmy.
Jednak, abyśmy jeszcze skuteczniej mogli realizować nasze zadania wiemy na bazie dotychczasowych doświadczeń, że muszą temu towarzyszyć dalsze przemiany, a w szczególności przebudowa systemu finansów publicznych. Jest to niezbędne do tego, abyśmy mogli sprostać nowym wyzwaniom, ale i wykorzystać szanse. Przed nami nowy okres programowania i aplikowania o środki z funduszy europejskich. Szybki rozwój współczesnej gospodarki, a także rosnące oczekiwania mieszkańców motywują nas do myślenia niestandardowego, szukania nowych efektywnych metod organizacji i zarządzania. Dobra wola i pragnienie nowego kształtowania Gminy Grzegorzew oraz budowania jej lepszej przyszłości przy zaangażowaniu wielu ludzi zapewne przyczyni się do budowania lepszej przyszłości  w naszej "Małej Ojczyźnie".
 Szanowni Państwo,    W naszej codziennej samorządowej pracy na rzecz społeczności lokalnej staramy się budować lepsze jutro mając na uwadze przede wszystkim następne pokolenia.
      Słowa Feliksa Falka, znanego reżysera, które zacytuję doskonale oddają treść naszej samorządowej działalności. „ Człowiek powinien próbować pozostawić po sobie jakiś ślad. Wtedy życie, nawet jeśli nie jest łatwe, będzie pełniejsze. Tym śladem może być wszystko, co jest dziełem naszej aktywności, pod warunkiem, że nie powstała kosztem innego człowieka lub przeciwko niemu”.
Pragnę wyrazić Wam Drodzy Samorządowcy: Radni, Sołtysi, działacze społeczni pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych – wdzięczność za pracę i poświęcenie, z jakim służyliście i służycie naszej wspólnocie. Wszystkim obecnym samorządowcom oraz samorządowcom poprzednich kadencji dziękuję za pracę,  za zaangażowanie społeczne oraz cenne inicjatywy.  Podziękowanie składam Wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy za współpracę, ale także za konstruktywną krytykę.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo
To co mówię jest tylko wstępem do przedstawienia historii samorządu, historii naszej Gminy w minionym 25 – leciu.                                                                                                Na wrzesień planujemy uroczystości jubileuszowe, na które już dziś wszystkich serdecznie zapraszam. Oficjalna uroczystość w naszej gminie będzie we wrześniu, ale    z okazji święta samorządu i samorządności odbywały i odbywają się okolicznościowe uroczystości i przedsięwzięcia.  I tak, pragnę poinformować, że : - 27 maja br., na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wzięłam udział w spotkaniu z Panem Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim zorganizowanym z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Do Pałacu Prezydenckiego przybyli samorządowcy z całego kraju. Powiat Kolski reprezentowałam wspólnie z Panem Burmistrzem Dąbia.  - Święto samorządu obchodziliśmy w naszej gminie w tym roku w szczególny sposób, gdyż 28 maja byliśmy po raz kolejny gospodarzami Etapu Powiatowego XXII Wielkopolskiego Konkursu "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" zorganizowanego przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie.
33 uczniów z 7 gimnazjów z terenu Powiatu Kolskiego, przeszło na początku tego roku eliminacje szkolne, kwalifikując się do etapu powiatowego konkursu.
Nasza gmina była reprezentowana przez: Justynę Glapiak, Wiktora Michalaka, Izabelę Okupską i Martynę Wąsik.  Konkurs "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" to konkurs samorządowi szczególnie bliski, dlatego też serdecznie gratuluję Pani Dyrektor Gimnazjum, opiekunowi naszego zespołu Radnemu Panu Józefowi Sochackiemu oraz naszym uczniom osiągniętego wyniku i zdobytej, samorządowej wiedzy.

                                                                      
                 Dziękuję
      
               Wójt Gminy
      /-/ Bożena Dominiak