INFORMACJA o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym tj. w okresie od 30 czerwca do 24 września 2015 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Obywamy dziś pierwszą po wakacyjnej przerwie Sesję Rady Gminy. Czas wakacji był czasem intensywnej pracy mojej i podległego i urzędu,  gdyż właśnie na ten okres przypadła realizacja, przygotowania do inwestycji, bądź też ostateczne rozliczenie zadań inwestycyjnych i rzeczowych  przyjętych do planu na 2015 rok.
Dlatego też pozwólcie Państwo, że swoje wystąpienie rozpocznę od podzielenia się z Państwem informacjami na temat realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych zaplanowanych na bieżący rok.

  I tak  uprzejmie informuję, że :

1.  Zakończyliśmy budowę ulicy Łąkowej w Grzegorzewie. Odbiór zadania odbył się 5 sierpnia br. Koszt tych robót wyniósł 217 677,41 zł. Wykonawcą była firma P.U.H. „WADRI” z Sieradza.
Wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót na kwotę 33.000 zł. związanych głównie z nabudowaniem 12 studni kanalizacji sanitarnej, o czym informowałam Państwa Radnych.

2. Realizowaliśmy zadania w ramach wyodrębnionego na 2015 roku funduszu sołeckiego.
Na 13 sołectw, fundusz sołecki w 100% realizowaliśmy w 5 miejscowościach, w pozostałych sołectwach zadania są w trakcie realizacji.
W ramach funduszu sołeckiego wykonaliśmy m.in :
-  ogrzewanie kominkowe remizy OSP w Tarnówce pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej.
Wykonawcą zadania była firma Pana Mariusza Janickiego z Koła. Zadanie obejmowało wykonanie kominka jak i rozprowadzenie powstałego ciepła po całym budynku remizy. Koszt zadania to 13.500 zł,
- w Ponętowie Dolnym wybudowaliśmy chodnik na terenie placu OSP oraz wymieniliśmy przepust wraz z utwardzeniem zjazdu z drogi powiatowej.
Koszt tych robót wyniósł: 17.994,90 zł.
- mieszkańcy Borysławic Kościelnych i Borysławic Zamkowych przysługujące im środki funduszu sołeckiego wykorzystali na urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borysławicach,
- w Bylicach, zgodnie z wnioskiem mieszkańców, wykonaliśmy ogrodzenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

3.  Państwo Radni, Szanowni Państwo,
Sukcesem zakończyły się nasze wieloletnie starania o przekwalifikowanie niestrzeżonego przejazdu w Bylicach – Kolonii.
16 sierpnia br. odbył się odbiór robót związanych z zabudową samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym w km 247,757 na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew – skrzyżowanie z drogą gminną Zabłocie  - Bylice – Kolonia  w miejscowości Bylice – Kolonia. Przejazd kolejowy został przekwalifikowany z kategorii D do kategorii C , czyli z przejazdu niestrzeżonego na przejazd z samoczynną sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy wydał na to zadanie:  1. 000.000 zł.


4. Okres wakacji była czasem przygotowań do jakże ważnej i poważnej dla naszego samorządu inwestycji, jaką jest planowana budowa środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie.
9 lipca i 15 września 2015 r. odbyły się wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy  Grzegorzew, które w całości Państwo Radni  poświęcili na omówienie koncepcji budowy hali. W spotkaniach udział wzięli projektanci z firmy Rzemiosło – Architekci Anna Zielińska. Zgodnie z zawartą umową projekt hali zostanie przedstawiony do końca lutego 2016 r.
Do 11 listopada br.  architekci zobowiązani są przedstawić koncepcję budowy hali.
Opracowaną koncepcję przedstawimy do akceptacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkpolskiego. Po zaakceptowaniu wszystkich rozwiązań rozpocznie się właściwe projektowanie naszej przyszłej hali sportowej.
14 września br. odbyłam spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, którego celem było przedstawienie planów budowy hali. Rolą Urzędu Marszałkowskiego będzie tutaj przygotowanie naszej gminy do absorpcji środków ministerialnych.
Na 5 października zaplanowane zostało spotkanie projektantów z dyrektorami i nauczycielami wychowania fizycznego szkoły podstawowej i gimnazjum w Grzegorzewie w takcie którego omówione zostaną sprawy dotyczące układu funkcjonalnego planowanej hali.

W związku z planowaną budową hali sportowej wyburzony został budynek garażowo gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Grzegorzewie. Rozbiórki dokonano w miesiącu lipcu. Koszt robót wyniósł 17.375 zł, a wykonawcą była firma Pana Rafała Góreckiego z Grzegorzewa.

 W tym samym okresie rozebrano również stary przystanek autobusowy przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie. Wartość tych robót wyniosła 5.535 zł. Rozbiórki dokonała również firma Pana Góreckiego. W miejsce rozebranego przystanku zostanie postawiona nowa wiata autobusowa. Umowa na dostawę wiaty przewiduje termin realizacja dostawy do dnia 16 listopada 2015 r.

Szanowni Państwo,
1 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016.
Od  1  września  2015r.   naukę  w szkołach   na  terenie  naszej  gminy realizuje 572  uczniów  tj.  o  11  uczniów  więcej niż  w minionym  roku szkolnym.
Wzrost  liczby  uczniów   spowodowany  jest od 1 września 2015r.  obowiązkiem  nauki  w klasach  pierwszych dla dzieci  6  letnich. 
Z  możliwości  odroczenia tego  obowiązku  skorzystało na  podstawie  wydanych  opinii  poradni   Psychologiczno-Pedagogicznej   14  dzieci  zamieszkałych w naszej   gminie.
Naukę w szkołach rozpoczęło :
1. W Szkole  Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” w Grzegorzewie 195 uczniów – w roku szkolnym 2014/2015 było 183 uczniów,
2. Szkole Podstawowej w Barłogach 93  uczniów – było 88 uczniów
3. Do Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii uczęszcza 66 uczniów – było 71 uczniów,
4. Do Gimnazjum  w  Grzegorzewie  181  uczniów – było 183 uczniów
5. W Niepublicznej Szkole  Podstawowej  w  Borysławicach Kościelnych obowiązek szkolny realizuje 37 uczniów – było 36 uczniów.
 
W przedszkolach i oddziałach  przedszkolnych w szkołach   podstawowych wychowaniem  przedszkolnym od  1 września  br.   jest  objętych  180  dzieci w  wieku  od 2,5  do 6 lat ( sześciolatki  odroczone) - dla  porównania w minionym  roku mieliśmy  183  przedszkolaków.
Tak jak w minionym roku do przedszkoli przyjęte zostały wszystkie dzieci.

Poniżej przedstawiam szczegółową informację na temat liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym :
1. Przedszkole  Gminne  w Grzegorzewie  - 3  oddziały  -  56  dzieci
2. Oddział przedszkolny w  Szkole  Podstawowej w Grzegorzewie - 1 oddział
    -  22  dzieci
3. Oddziały przedszkolne  w Szkole Podstawowej  w Barłogach - 2 oddziały
     – 44 dzieci
4. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bylicach– Kolonii  - 2 oddziały
    – 31 dzieci
5. Oddział przedszkolny w szkole Podstawowej w Borysławicach – Kościelnych
 – 13  dzieci
6. Przedszkole  Niepubliczne „ Miś  Uszatek” w Borysławicach  Kościelnych
    – 14 dzieci
Podsumowując  w szkołach prowadzonych przez  gminę  mamy  535 uczniów i w szkole prowadzonej przez  Stowarzyszenie Edukacyjne w Borysławicach 37 uczniów.
W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  gminnych -  153 dzieci
i w przedszkolach niepublicznych - 27 dzieci.

Tradycyjnie wakacje to czas remontów i doposażania szkół i przedszkoli przed nowym rokiem szkolnym. Tak też było i w tym roku.
W bieżącym roku na  remonty i wyposażenie szkół przeznaczono 327.830 zł.
Każda ze szkół podstawowych została  wyposażona  w pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt audiowizualny, sprzęt AGD  i urządzenia  na  place zabaw w ramach realizowanego przez naszą gminę projektu POKL  pt: „ Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w  gminie Grzegorzew” .

Prace remontowe  prowadzone  były we wszystkich placówkach oświatowych i tak: 
Wybudowany został nowy  plac zabaw przy Szkole  Podstawowej w Grzegorzewie. Odmalowano  klatkę  schodowa w budynku szkoły,  pomieszczenie stołówki szkolnej  i sanitariaty.
Przeprowadzony  został również  kolejny etap  remontu w Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie polegający  na  wymianie  podłóg, gipsowaniu  i malowaniu  dwóch sal zajęć.
W Gimnazjum w  Grzegorzewie  w ramach adaptacji części holu wydzielone zostało pomieszczenie  z przeznaczeniem na  „mini  siłownię” , w której został umiejscowiony sprzęt, który  Gimnazjum pozyskało za zdobycie wysokich lokat swoich uczniów w zawodach sportowych są to:  atlas kulturystyczny i mechaniczni wioślarze.
W  jednej  z  pracowni  została  wymieniona podłoga.
W Szkole Podstawowej w Barłogach przeprowadzono remont polegający na adaptacji pomieszczeń  gospodarczych z przeznaczeniem  na  sanitariaty dla  oddziałów  przedszkolnych. Doposażono istniejący  przy szkole plac zabaw w nowe urządzenia.
W Szkole Podstawowej w Bylicach – Kolonii  wymienione zostały  siedziska 
na  ławkach wokół szkoły, odmalowano pomieszczenia socjalne, sanitariaty, salę zajęć dla  oddziału przedszkolnego, świetlicę szkolną. Doposażono również istniejący plac  zabaw  w nowe urządzenia.

Szereg  prac konserwacyjno - porządkowych przed rozpoczęciem  nowego roku szkolnego został wykonany przez pracowników obsługowych szkół. Dzięki przeprowadzonym remontom uczniowie naszych szkół będą mieli lepsze warunki do nauki, a nauczyciele do pracy.

O tym, że inwestowanie w edukację, w nasze dzieci i młodzież przynosi efekty  świadczą sukcesy i osiągnięcia uczniów naszych szkół, o których staram się na bieżąco Państwa informować.
I chociaż dopiero rozpoczęliśmy nowy rok szkolny już dziś chciałabym złożyć gratulacje uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii.
Otóż 7 września br. w Centrum Rozrywki „ Kropka” w Koninie miał miejsce finał III edycji Konkursu „ List do Ojca” zorganizowany przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz zespół Tato.Net Fundacji im. Cyryla i Metodego, który przyniósł szkole w Bylicach-Kolonii pierwszy sukces w nowym roku szkolnym.
Opiekunem uczniów biorących udział w konkursie z ramienia szkoły była Pani Iwona Szafrańska-Oźmina.
Aleksandra Ziółkowska – uczennica klasy VI -  znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów konkursu, zdobywając jedno z trzech wyróżnień.
To duże osiągnięcie zważywszy na to, że Ola rywalizowała z 154 uczniami z 26 szkół. 
Zasłużoną nagrodę Ola odebrała z rąk Senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego w obecności taty, który nie krył wzruszenia.
Serdecznie gratulujemy !


Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że :

- 15 września 2015 r. ogłosiliśmy przetarg na Przebudowę drogi gminnej nr 494031P Ponętów Dolny – Tarnówka. Jest to zadanie współfinansowane w kwocie 150.000 zł z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zadanie to obejmuje utwardzenie drogi granitem na odcinku 1,84 km. Otwarcie ofert nastąpi 30 września 2015 r. o godz. 9.15. Termin wykonania robót ustalono na 20 dni od daty zawarcia umowy.

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonaliśmy :
a) remont drogi gminnej w Boguszyńcu – Budy Boguszynieckie poprzez wykonanie nawierzchni z frezu asfaltowego. Koszt wykonania 500 mb drogi i szerokości 4 mb wyniósł: 27.000
b) remont drogi gminnej w Grzegorzewie od ul. Źródlanej w kierunku cmentarza poprzez wykonanie nawierzchni z frezu asfaltowego. Koszt wykonania 300 mb drogi o szerokości 5 mb wyniósł: 25.000 zł
c) trwa remont tą samą technologią drogi gminnej w Bylicach w stronę Byliczek odcinek 1130 mb i szerokości ponad 4 mb  - koszt wyniesie około 61.700 zł.
d) przebudowaliśmy dwa zjazdy w pasie drogowym drogi gminnej w Ponętowie Dolnym – kamienna droga. Przepusty pod zjazdami tamowały przepływającą wodę w rowie przydrożnym powodując jej piętrzenie co powodowało podtopienie okolicznych pól. Prace polegały na obniżeniu posadowienia przepustów o większej średnicy – fi 400 mm, wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego i frezu asfaltowego oraz wykonaniu betonowych przyczółków. Prace wykonał Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole. Koszt tych robót: 9.088,76 zł.
e) w ostatnim okresie dokonaliśmy po raz kolejny wykaszania poboczy                                i rowów przydrożnych kosiarką bijakową w następujących miejscowościach: Ladorudzek, Bylice-Kolonia, Bylice, Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe i Grodna. Prace wykonała firma  z Chruścina. Koszt robót 12.300 zł   


1 października 2015 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Solna Dolina. Będzie ono o tyle istotne że wybrany zostanie nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna . Jutro tj. 25 września będę uczestniczyć w spotkaniu na którym omówiony zostanie skład Rady Stowarzyszenia. Jest to obecnie ważny dla nas etap, gdyż ostatecznie kształtują się władze stowarzyszenia już z naszym udziałem, jako nowych członków.
- 17 lipca 2015 roku wydałam zarządzenie nr 5/2015 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej. Dokumenty aplikacyjne można było składać w terminie od 23 lipca do 7 sierpnia 2015 r. Ogłoszenie o naborze było podane do publicznej wiadomości, zamieszczone było na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.                                              Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej zostało wyświetlone 781 razy.                                                     W naborze została złożona jedna oferta przez Pana Janusza Poronina. Kandydat spełnił wymagania niezbędne i dodatkowe oraz został wysoko oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Umowa o pracę z Panem Januszem Poroninem została zawarta od 1 września 2015r. na 1 rok w wymiarze 1/2 etatu. Wysoka Rado, od sierpnia 2012 roku, kiedy zatrudniona na tym stanowisku Pani Wioleta Skrzypczak była na zwolnieniu chorobowym, a następnie przeszła na rentę chorobową mieliśmy w międzyczasie zatrudnionych dwóch pracowników – w okresie od 26 marca 2013 do 12 maja 2015, którzy zrezygnowali z pracy na tym stanowisku podejmując prace w innym zakładzie. Wakat na tym stanowisku mieliśmy od maja 2015r.

Państwo Radni, Szanowni Państwo


- Komisja działająca na terenie Gminy Grzegorzew powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego szacuje straty i wydaje protokoły oszacowania szkód, które rolnicy od 11 września do 30 września składają w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Warunkiem udzielenia pomocy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych jest uzyskanie 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym.
Na terenie Gminy Grzegorzew na dziś złożonych zostało 421 wniosków, w których rolnicy wykazali stary w uprawach rolnych.
Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r.  w sprawie ustanowienia pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy rolnicy mogą skorzystać z następujących form pomocy :
1) dopłat do oprocentowania kredytów bankowych,
2) pomocy finansowej - na każdy hektar powierzchni upraw, na którym wystąpiła susza – w wysokości 800 zł na 1 ha owocujących drzew i krzewów owocowych i 400 zł na 1 ha pozostałych upraw rolnych dla rolników i producentów, którzy zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw. W przypadku rolników, którzy nie ubezpieczyli upraw wielkość pomocy jest pomniejszona o 50%,
3) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne w formie odroczenia terminu płatności i rozkładania na dogodne raty.
Rolnicy z Gminy Grzegorzew osiągają 30% starty i kwalifikują do uzyskania pomocy.
Na dziś protokoły odebrało ok. 3 rolników, którzy złożyli wnioski w lipcu i sierpniu br.
- W sierpniu przyjmowaliśmy także wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Łącznie rolnicy złożyli 264 wnioski na kwotę 106.392,44 zł. Pieniądze wypłacimy w październiku.
- Jesteśmy w trakcie odbywania zebrań wiejskich poświęconych wypracowaniu przez sołectwa propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.
Jako pierwsi na temat planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedsięwzięć dyskutowali mieszkańcy Borysławic Kościelnych. Zebranie w tej miejscowości odbyło się 16 września.
Termin składania wniosków przez sołectwa upływa 30 września br.
Na miarę możliwości, wspólnie z Państwem Radnymi, uczestniczę w spotkaniach z mieszkańcami.
Do dziś wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok uchwalili mieszkańcy : Zabłocia, Barłóg, Grodnej, Ponętowa Dolnego i Bylic-Kolonii – w zebraniach w tych miejscowościach wzięłam udział
oraz Kiełczewka, Boguszyńca i Tarnówki – te zebrania odbyły się bez mojego udziału.
Dziś o godzinie 20-tej spotykam się z mieszkańcami Bylic.
Tradycyjnie zebrania są okazją do zgłaszania bieżących spraw i problemów występujących w poszczególnych miejscowościach, które przyjmujemy do realizacji.

- Mówiąc na temat naszych sołectw chciałabym poinformować, że od naszej Gminy rozpoczęły się na terenie powiatu kolskiego szkolenia z tworzenia przez sołectwa stron internetowych. Projekt dotyczący uruchamiania stron internetowych sołectw połączony z organizacją konkursu na najlepszą sołecką stronę internetową  pn. „ Naszawioska w naszym powiecie” realizuje Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Fundacją Inea pod patronatem Pana Senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego oraz Pana Wieńczysława Oblizajka – Starosty Kolskiego .
Szkolenie dla sołtysów naszej gminy odbyło się w miniony piątek, 18 września                   w pracowni komputerowej Gimnazjum w Grzegorzewie.
Podczas szkolenia sołtysi zostali zapoznani z zasadami prowadzenia portali prezentujących i promujących sołectwa, zasadami udziału w konkursie oraz informacjami na temat wdrażania internetu szerokopasmowego w Wielkopolsce.
Dziękuję Państwo sołtysom za udział w szkoleniu i aktywne włączenie się w projekt.

Szanowni Państwo,

7 września br. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Gminy.
W trakcie posiedzenia Państwo Radni rozpatrzyli prośbę Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „ MIŚ USZATEK ” w Borysławicach Kościelnych o procentowe zwiększenie wysokości dotacji udzielanej z budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli. 
Państwo Radni pozytywnie odnieśli się do przedmiotowego wniosku proponując            podwyższenie wysokości dotacji udzielanej dla niepublicznych przedszkoli z 75 do 85%. Powyższe stanowisko Rady Gminy reguluje projekt uchwały, który został przedłożony pod obrady dzisiejszej sesji.
Ponadto odbyte obrady Państwo Radni poświęcili na omówienie zagadnień dotyczących stopnia realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz na
przedyskutowanie pozostałych projektów uchwał stanowiących przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
Przedmiotem dyskusji była także propozycja Burmistrza Miasta Koła dotycząca zawarcia porozumienia międzygminnego celem utworzenia przez samorządy powiatu kolskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie byłego zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Maciejewie.
Radni  Gminy Grzegorzew wstępnie zadeklarowali wolę przystąpienia  Gminy Grzegorzew do wspólnych działań samorządów powiatu kolskiego zmierzających do utworzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, warunkując podjęcie ostatecznej decyzji względami finansowymi, tj. określeniem wydatków, jakie obciążałyby budżety gmin uczestniczących  w  projekcie.

- Mając na uwadze pogłębiający się proces wykluczenia społecznego, który dotyka coraz szerszego kręgu osób, także w naszej gminie - 22 września br. podpisałam List intencyjny w sprawie nawiązania przez gminy powiatu kolskiego współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu w obszarze integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1 WRPO 2014+
Liderem projektu jest Powiat Kolski, który na mocy podpisanego Listu intencyjnego przyjmuje na siebie zadania w zakresie podjęcia odpowiednich działań merytorycznych, formalnych i prawnych na rzecz pozyskania środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu w zakresie integracji społecznej osób korzystających                 ze świadczeń pomocy społecznej.
Podpisany lis intencyjny nie skutkuje zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych, natomiast szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w umowie partnerstwa, która zostanie zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

- 18 września br. przeprowadziliśmy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz oleju silnikowego.
Zbiórką został objęty teren całej Gminy.
Zebrano następujące ilości odpadów:
a) 1 tonę 820 kg elektrośmieci,  (w tym telewizory, monitory, odkurzacze, radia itp.)
b) 9 ton 580 kg zużytych opon,
c) 200 l  oleju silnikowego
Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas i dostarczyli odpady na miejsce zbiórki.

- 22 września br. wzięłam udział w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego zorganizowanej przez Pana Komendanta Powiatowego Policji w Kole.
W debacie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Pan Jarosław Rzymkowski oraz Pan Dariusz Dymek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Podczas debaty dyskutowano m.in. na temat przestępczości wśród nieletnich, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, programu cyberprzemocy.

- Urząd Gminy w Grzegorzewie 8 grudnia 2014r. zgłosił Gimnazjum w Grzegorzewie do udziału w projekcie pn.  „Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” organizowanym przez Fundację Europejskiego Funduszu  Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart  Fundacja z siedzibą                           w Warszawie.
Dzięki udziale w projekcie nasi uczniowie wyjechali na Zieloną Szkołę do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zajęcia odbywały się od 14 do 18 września 2015. W zielonej szkole uczestniczyło 36 uczniów z klas II i III, pod opieką pań: Aleksandry Piórkowskiej, Aliny Główczyńskiej, Anny Buczkowskiej oraz pana Andrzeja Sikorskiego. Uczniowie byli zakwaterowani w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Bardzo chętnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach. Uczyli się czytania mapy, obsługi busoli oraz wyznaczania azymutu.
W trakcie wędrówek po lesie rozpoznawali różnorodne gatunki roślin i zwierząt. Poznawali ekosystemy leśne i wodne, prowadzili też badania w laboratorium Stacji Ekologicznej. Obserwowali także nocną aktywność sów, nietoperzy i popielic. Zajęcia odbywały się również w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie oraz w Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fidlera w Puszczykowie.
Gimnazjaliści, bogatsi o nowe wiadomości i umiejętności,  z żalem opuszczali zieloną szkołę w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Zgodnie stwierdzili, że Misja Przyroda to super przygoda.

Wysoka Rado,
Szanowni Państwo

Firma AXAN Sp. z o.o. prowadząca działalność na terenie naszej gminy odbiera dziś  w Poznaniu Certyfikat „ FIRMA GODNA POLECENIA ”, który przyznawany jest przez Radę Programową Biura Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu.
Uzyskanie przez Firmę AXAN tak prestiżowego wyróżnienia to podkreślenie budowanej pozycji, dowód rzetelności, profesjonalnych standardów działania i najwyższej jakości świadczonych usług.  
Bardzo cieszymy się, że możemy na co dzień realizować współpracę  i korzystać z usług tak profesjonalnej i tak wysoko ocenionej Firmy, która ma szansę stać się wizytówką nie tylko wielkopolskiej, ale i ogólnokrajowej gospodarki.
Serdecznie Panu Prezesowi Albertowi Kormanowi i Zespołowi Pracowników Firmy AXAN gratulujemy.

Szanowni Państwo, minione miesiące obfitowały w ważne wydarzenia kulturalne.
Pozwólcie Państwo, że rozpocznę od złożenia gratulacji Druhom Strażakom jednostki OSP z Borysławic, którzy zostali Mistrzami Powiatu Kolskiego podczas IX Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 23 sierpnia br. na stadionie sportowym w Grzegorzewie i których byliśmy współgospodarzami.
Gminę Grzegorzew w kategorii mężczyzn reprezentowały dwie Drużyny - z Borysławic i z Grzegorzewa i w finale zawodów obie stanęły na podium.
W kategorii kobiecej z naszej gminy udział wzięły dziewczęta z Jednostki OSP Bylice zajmując zaszczytne II miejsce.
- Dowódcą Mistrzów - Drużyny z Borysławic był Pan Janusz Kowalewski
- Dowódcą Drużyny z Grzegorzewa, która zajęła III miejsce był Pan Andrzej
  Cieślak
- Paulina Kowalewska dowodziła Drużyną Kobiecą OSP Bylice, a zajęte II miejsce tej Drużyny było dopełnieniem radości i sukcesu zawodników z naszej Gminy.
To  Wielki Sukces Druhów i Druhen Jednostek OSP z Gminy Grzegorzew.
Dziękujemy, gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Kontynuując, chciałabym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Dożynek Gminno – Parafialnych w Zabłociu – serdecznie dziękuję Pani Sołtys Ewelinie Szurgot i Wszystkim Mieszkańcom Zabłocia za wykonaną pracę i ciepłe przyjęcie.
Dziękuję Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, że tak licznie przybyli i że wspólnie świętowaliśmy zakończenie żniw w tym, wyjątkowo trudnym dla rolników roku.

- Gmina nasza włączyła się w akcję publicznego czytania „Lalki” Bolesława Prusa, która zainicjowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Do udziału w publicznym czytaniu „Lalki” zorganizowanym przez Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Agnieszkę Malesza w dniu 5 września w świetlicy gminnej zostali zaproszeni przedstawiciele samorządu, dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnego środowiska oraz młodzież z gimnazjum.
Fragmenty książki czytali :
-Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Arleta Marciniak
- Dyrektor Gimnazjum- Danuta Abraś,
- Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego- Beata Drozd
- Nauczyciel Gimnazjom - Anna Buczkowska
- LBS w Grzegorzewie - Emilia Stachowiak
- Główna księgowa biblioteki - Renata Dopierała
- Przyjaciele Biblioteki - Anna Ciennik i Helena Czarnecka
- Uczniowie Gimnazjum - Julek Szymczak, Michał Bagiński, Szymon Chmielowiec
Organizacja imprezy okazała się bardzo dobrym pomysłem. Narodowe Czytanie okazało się wspaniałą formą integracji naszych mieszkańców, okazją do wspomnień i wspólnych rozmów.
Dziękujemy Pani Dyrektor za zorganizowanie spotkania, a naszym mieszkańcom za tak aktywne włączenie się w akcję Narodowego Czytania.

Dziękuję Mieszkańcom, Państwu radnym, sołtysom, dyrekcjom, nauczycielom i uczniom naszych szkół oraz druhom strażakom jednostek OSP za udział w Gminnych Obchodach  76. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, którzy oddali hołd Tym, którzy walczyli i ginęli za wolność naszej Ojczyzny.

Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę złożyć serdeczne podziękowania naszym mieszkańcom, dyrekcjom, nauczycielom i uczniom szkół, za udział i zaangażowane w przygotowanie uroczystości upamiętniających ofiary obozu w Chełmnie. 10 września, w Lesie Rzuchowskim w Obozie Zagłady w Chełmnie nad Nerem po raz dziewiąty odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary pomordowane przez hitlerowców w czasie  II wojny światowej. Aby oddać cześć ofiarom przybyło wielu znamienitych gości, rodziny straconych i wszyscy, którzy pamiętają o tej ludzkiej tragedii i chcieli swą obecnością wyrazić swoją pamięć.
Pod pomnikiem upamiętniającym ofiary hitlerowskiej zagłady została odprawiona Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.
Raz jeszcze wszystkim uczestnikom uroczystości dziękuję za obecność –
- to dowód, że Pamiętamy !


         Dziękuję

     Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak