I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 24 września do 29 października 2015 r.


Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

 

Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od dnia 24 września 2015 r.

Uprzejmie informuję, że w okresie będących przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 4 zarządzenia.
Trzy z wydanych przeze mnie zarządzeń, datowanych na dzień : 30 września, 21 października oraz na dzień 29 października 2015 r. dotyczyły wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2015, a konkretnie wprowadzenia do budżetu gminy otrzymanych dotacji celowych.
Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na zadania wskazane przez dysponentów środków finansowych.
Przekazane dotacje dotyczyły w głównej mierze zadań zleconych realizowanych przez gminę z zakresu pomocy społecznej.
Ponadto otrzymaliśmy środki finansowe m.in. na :
- dofinansowanie zadań własnych gminy na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 56.000 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła do budżetu gminy kwota 108.520,29 zł. – środki finansowe przekazano na konta  rolników wczoraj, tj. od 28 października,
- kwota 4.770 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego - przeznaczona została na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych                w ramach Rządowego Programu Wspierania w 2015 r.  organów prowadzących szkoły w obszarze  promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pn. „ Książki naszych marzeń”.
Wśród dotacji, jakie otrzymaliśmy znalazły się także środki finansowe w kwocie 6.700 zł przekazane na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 25 października 2015 r.
Dodam w tym miejscu, że obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia i ustalenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP powołałam dnia 5 października br.                   i właśnie powołania komisji wyborczych dotyczyło czwarte z wydanych przeze mnie w okresie międzysesyjnym zarządzeń.


Państwo Radni
Szanowni Państwo

- Prowadzimy intensywne prace nad przygotowaniem koncepcji i projektu najpoważniejszego, kadencyjnego zadania naszego samorządu, jakim jest budowa środowiskowej hali sportowej.
Od czasu odbywania ostatniej sesji z projektantami hali spotkaliśmy się trzykrotnie.
5 października projektanci spotkali się z Panią Dyrektor Gimnazjum i Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” oraz nauczycielami wychowania fizycznego. W trakcie tego spotkania dyskutowaliśmy na temat układu funkcjonalnego planowanej hali sportowej.
Dziękuję za udział w spotkaniu Panu Tadeuszowi Sosnowskiemu – Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
12 października odbyliśmy wspólnie z projektantami  posiedzenie wyjazdowe do Gminy Mikstat, gdzie jest hala sportowa o takich wymiarach, jaką my zamierzamy wybudować.
Zapoznaliśmy się z jej funkcjonalnością. Z niektórych rozwiązań skorzysta nasze biuro projektowe – nagłośnienie, wyciszenie hali, nawierzchnia podłogi.
Kluczowym dla nas zagadnieniem jest rozwiązanie sposobu ogrzewania obiektu.
27 października 2014 r. spotkaliśmy się z projektantami branży centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i branży elektrycznej.
W kwestii wyboru sposobu ogrzewania nadal prowadzone są analizy przez branżowych projektantów. W dotychczasowej ocenie fachowców najtańszym źródłem ogrzewania jest gaz z sieci, czego na terenie naszej gminy niestety nie ma. Wystąpimy do Zakładu Gazyfikacji w Kaliszu z pytaniem czy Gmina Grzegorzew jest ujęta w planach inwestycyjnych na najbliższe lata. 
Naszym zamiarem było wykorzystanie istniejącej kotłowni do ogrzewania obydwu obiektów, co w przypadku ogrzewania gazowego jest niemożliwe.
Najdroższym rozwiązaniem na etapie inwestycji jest ogrzewanie olejowe – bardzo wysoki koszt kotłów.
Sugerowaliśmy projektantom, aby sposób ogrzewania powiązać z odnawialnymi źródłami energii.
Zderzyliśmy się z kwestią montażu windy dla osób niepełnosprawnych. Są to wymogi Państwowej Inspekcji Pracy.
Koncepcję budowy hali i jej funkcjonalności przedstawimy 4 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
 
 - Trwają prace na drodze gminnej Ponętów – Tarnówka. Wykonawcą zadania jest firma METAL z Lichenia. Umowa z wykonawcą zawarta została 6 października br. W ramach przebudowy droga zostanie utwardzona granitem na odcinku 1,84 km. Wartość inwestycji to kwota 242 925.00 zł. Jest to zadanie współfinansowane w kwocie 150 000,00 zł z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

- Na prośbę mieszkańców Ponętowa Dolnego odtworzyliśmy rów przydrożny przy posesjach Państwa Pustych i Kukuła. Prace wykonała firma z Grzegorzewa. Koszt tych robót to kwota 2.700 zł brutto.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, zgodnie z naszymi prośbami, uzupełnia znaki drogowe w sołectwie Boguszyniec.

- Jak informowałam Państwa na ostatniej sesji cały czas realizujemy wnioski naszych sołectw w ramach funduszu sołeckiego.
I tak chciałabym Państwa poinformować, że  :
a) Jednostka OSP Kiełczewek-Boguszyniec wzbogaciła się o samochód osobowy specjalno-pożarniczy.
Dzięki wspólnej i zgodnej decyzji mieszkańców dwóch miejscowości Kiełczewka i Boguszyńca pojazd marki OPEL VIVARO zakupiony został ze środków funduszu sołeckiego na 2015 rok.
Samochód zakupiono za kwotę 21.700 zł
24 października br., w obecności Radnego Pana Józefa Sochackiego, Państwa sołtysów Kiełczewka i Boguszyńca, Druhów Strażaków oraz licznie zgromadzonych mieszkańców, uroczyście przekazałam kluczyki do samochodu na ręce Pana Prezesa Jednostki OSP Kiełczewek-Boguszyniec Pawła Materli oraz Pana Marka Ziółkowskiego – Naczelnika jednostki i jednocześnie kierowcy samochodu.
Wśród zgromadzonych na uroczystym przekazaniu samochodu było widać radość z zakupionego samochodu.
Życzyłam Druhom Strażakom i Mieszkańcom samych bezpiecznych wyjazdów oraz wyraziłam swoją radość, że ta wspólna inicjatywa dwóch miejscowości tak wspaniale ich zintegrowała.
b) W ramach realizacji wniosku Sołectwa Grzegorzew prowadzone są prace polegające na budowie chodników. W sumie wybudujemy chodniki przy ośmiu posesjach, na ulicach : Stodólnej, Góry, Ogrodowej i Szkolnej. Z właścicielami posesji podpisaliśmy stosowne umowy.

We wszystkich sołectwach naszej gminy, w m-cu wrześniu, odbyły się zebrania wiejskie poświęcone wypracowaniu propozycji zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
Wszystkie sołectwa naszej gminy złożyły wnioski o przyznanie środków funduszu sołeckiego na przyszły rok.
Z wypracowanymi przez mieszkańców propozycjami zadań zapoznam Państwa Radnych podczas prac nad projektem budżetu gminy na 2016 rok.
W większości zebrań, wspólnie z Państwem Radnymi, uczestniczyłam. Zebrania te były okazją do omówienia bieżących problemów występujących w poszczególnych miejscowościach. Przedyskutowaliśmy także z mieszkańcami sprawę wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego bieżącego roku.

Państwo Radni
Szanowni Państwo

- Realizując obowiązek wynikający z art.5 a ust.4 ustawy z dnia  7 września 1991 r.o systemie oświaty nakładający na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia w terminie do 31 października, organowi stanowiącemu tej jednostki, tj. Radzie Gminy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów przygotowałam i na dzisiejszej sesji przedkładam Państwu informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
Informacja dotyczy minionego roku szkolnego, chociaż niektóre elementy w niej zawarte dotyczą lat wcześniejszych oraz stanu obecnego, czyli roku 2015, co ma na celu jak najpełniejsze zobrazowanie Państwu przedstawionych zagadnień.
Dla większości z Państwa Radnych, dla obecnego składu Rady Gminy, jest to pierwszy tego typu materiał prezentujący stan oświaty gminnej.
Raport, który otrzymaliście Państwo jest dokumentem niezmiernie ważnym, gdyż obrazuje wydatki na oświatę stanowiące  znaczącą część wydatków budżetu gminy. 

- Nowością dla większości Państwa Radnych obecnej kadencji jest również sprawa zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Opinię tę wydajemy na podstawie zawartej w 2011 roku umowy wykonawczej z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie.
Największa różnica w cenie za 1 tonę odpadów dotyczy:
- odpadów niesegregowanych ( zmieszanych ) – było : 226,51 zł brutto, cena proponowana na 2016 r. – to 322,81 zł brutto
- i odpadów ulegających biodegradacji było : 181,44 zł brutto,  cena proponowana na 2016 r. – to 207,36 zł brutto.
Wzrost cen Zarząd MZGOK argumentuje wzrostem kosztów wynikających  z uruchomienia spalarni, która rozruch nastąpić ma w grudniu tego roku.
Wszystkim nam zależy, aby jak najmniej odpadów zmieszanych trafiało do Regionalnej Instalacji do Konina, gdyż naprawdę koszty poniesie i tak mieszkaniec.
Będziemy na ten temat dyskutować w punkcie 6 porządku obrad sesji.
Generalnie na temat funkcjonowania systemu gospodarkami odpadami czeka nas odrębna debata i szersza dyskusja, którą podejmiemy w listopadzie.
 
- Ukończone zostały prace nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grzegorzew na lata 2015-2020.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to program poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności powietrza atmosferycznego powiązany ze zmniejszeniem ilości zużywanej energii i zwiększeniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Istotą opracowanego Programu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań ograniczających emisję substancji szkodliwych z kominów i rur wydechowych.
Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwala gminie monitorować :
- ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery,
- wielkość zużycia  energii w działalności gospodarczej i dla celów bytowych,
- wielkość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
Opracowany przez nas plan stanowił będzie podstawę do uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ułatwi ubieganie się o dofinansowanie przez mieszkańców i przedsiębiorców.

Na dzisiejszej sesji gościmy Pana Marka Waszkowiaka reprezentującego wykonawcę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej gminy, tj. Firmę Doradztwo Gospodarcze z Konina.

Szanowni Państwo, podkreślenia wymaga, że aktywnie w opracowanie planu, poprzez wypełnienie ankiet, włączyli się nasi mieszkańcy. Złożono 241 ankiet.
Serdecznie naszym mieszkańcom dziękuję. 
 
- Uprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na inwestycje związane z małą retencją. Ogłoszony nabór obejmuje budowę zbiorników wodnych o powierzchni od 0,5 ha do 2 ha lub renowację istniejących zbiorników.
W ramach dofinansowania budowy zbiorników wodnych można uzyskać pomoc w wysokości 60.000 zł na hektar, a na renowację kwotę 30.000 zł na hektar.
Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada br.

Szanowni Państwo
Kontynuując uprzejmie informuję, że  :   
1) Od 5 października br. na rzece Rgilewce  od  ujścia Kanału Bylice, aż do granicy z województwem łódzkim, tj. łącznie na odcinku 21,4 km  - na terenie naszej gminy na odcinku 6,4 km - prowadzone są prace konserwacyjne polegające na:
- ręcznym i mechanicznym wykoszeniu skarp i dna rzeki – z wygrabieniem i mechanicznym rozdrobnieniem wykoszonego materiału roślinnego,
- mechanicznym odmuleniu  dna  z mechanicznym  i ręcznym rozplantowaniem urobku.
Na terenie naszej gminy prace te zostały już wykonane.
Na pewno usprawni to przepływ wód korytem rzeki.
Wartość całości prac to  kwota 273 941,85 zł,   termin wykonania - 33 dni.
Zadanie wykonuje  firma  „ POLKOP ” Roboty melioracyjne Józef Grzelak  z Gaju.

Konserwacją objęto także odcinek  5,9 km, na którym to odcinku w 2014r. wykonywana była inwestycja pn. „ Rzeka Rgilewka w km 3+100 do 32+800 Etap I – odbudowa koryta rzeki w km 3+100 do 9+000 gm. Koło, gm. Grzegorzew”. Wykonane zostały następujące roboty konserwacyjne:
- ręczne wykoszenie porostów ze  skarp w km 3+100-9+000
- wygrabienie wykoszonych porostów
Wartość prac - 15 920 zł.
Parce te wykonywała firma HL SYSTEM Spółka z o.o. z Gniezna.

Konserwacją objęty został ponadto odcinek Kanału Bylice  w km 0+000-6+500 – od ujścia do Rgilewki do torów kolejowych – Bylice-Kolonia, na którym to odcinku były wykonywane następujące roboty konserwacyjne:
- ręczne wykoszenie porostów ze  skarp na odcinku 6,5 km
- wygrabienie wykoszonych porostów  ze skarp
- mechaniczne hakowanie na odcinku 6,5km
- mechaniczne odmulenie w miejscach tego wymagających - lokalnie  na długości łącznej 200 mb ( w okolicach brodu na łąkach Kiełczewskich).
Wartość wykonywanych prac to kwota 40.152,12zł.
Wykonywała te prace firma HYDROWODKAN Spółka z o.o. z Poznania.

2) 14 października br. wzięłam udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy poświęconemu ocenie Stanu Miejsc Pamięci Narodowej i zabytków na terenie Gminy Grzegorzew.
Posiedzenie rozpoczęliśmy od spotkania z Panem Sołtysem Tadeuszem Kamińskim w świetlicy wiejskiej w Grodnej.
Komisja udała się także do Borysławic Kościelnych na Kopiec Kościuszki, w Bylicach odwiedziła zabytkową kapliczkę. Będąc w Grodnej komisja zwizytowała czworaki  i zabytkowy młyn.
Prace nad oceną stanu zabytków na terenie gminy będą kontynuowane. Komisja planuje kolejne posiedzenie wyjazdowe. Po ich zakończeniu Komisja przedstawi Wysokiej Radzie wypracowane wnioski.

3) 19 października br. wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych w Grzegorzewie.
Zarząd ustalił już terminarz zebrań sprawozdawczo- wyborczych, które odbywać będą się w roku przyszłym. We wszystkim jednostkach obędą wybory prezesów i zarządów.
Cykl zebrań sprawozdawczo- wyborczych rozpoczniemy 30 stycznia 2016 r. zebraniem w Jednostce OSP Kiełczewek-Boguszyniec.
Na kwiecień 2016 r. zaplanowany został Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP na którym druhowie dokonają wyboru Prezesa i Komendanta Gminnego OSP na nową kadencję.

4) 21 października w świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie odbyło się spotkanie poświęcone projektowi „Moje miejsce”, realizowanemu przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie  w ramach programu Obywatele dla Demokracji prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego.
Projekt „Moje miejsce” to projekt, który ma na celu angażowanie młodego pokolenia w kształtowanie przestrzeni i aktywności w środowisku, w którym dorasta.
Wzmacnia zainteresowanie sprawami młodego pokolenia. Polega na przedstawieniu przez młodzież obrazu przestrzeni, w jakiej żyją.
W spotkaniu odbytym 21 października wzięli udział Senator RP Pan Ireneusz Niewiarowski, młodzież z Gimnazjum w Grzegorzewie na czele z opiekunem projektu panią Renatą Kulig i pani dyrektor Danutą Abraś, przedstawiciele Rady Gminy Grzegorzew  oraz zaproszeni goście.
Młodzież z gimnazjum opracowała i przedstawiła swoją koncepcję zmiany niewielkiej zielonej przestrzeni znajdującej się w pobliżu szkoły, która dla nich stanowiłaby pewną oazę do spotkań, gier, zabaw i wymiany własnych poglądów. Czyli jednym słowem spędzania razem wolnego czasu na świeżym powietrzu, a nie tylko przed komputerem i w szkolnej ławce.
Istotą tego projektu okazała się potrzeba realizacji swoich marzeń, rozwijania pasji, poczucia własnej wartości, miejsce, w którym można być sobą. Młodzież przedstawiła swój projekt w wersji makiety, stworzonej z plasteliny. Była ona bardzo kolorowa i innowacyjna. Projekt widziany oczyma młodzieży przewidywał :
- utwardzenie kolorowych ścieżek
- odpowiednie zagospodarowanie roślinnością
- wydzielenie stref do zabawy i odpoczynku
- zaprojektowanie miejsca do siedzenia-ławki, leżaki, stoliki, parasole.
W projekcje tym uwzględniono także oczko wodne oraz piaskownice.
Młodzież gimnazjalna biorąca udział w projekcie pragnie znaleźć coś dla siebie, zrobić coś dla innych, chcą być z tego dumni. Ich marzeniem jest realizacja tego projektu  i wniesienie własnego wkładu w lokalną wspólnotę.
Zaproszeni goście, uczestnicy spotkania byli pełni szacunku i podziwu dla tego przedsięwzięcia. Młodzież przedstawiła projekt i opisała swoje doświadczenia i nauki, które wyniosła ze spotkań spędzonych nad projektem. Projekt ten pozwoli im rozwijać swoją pasję do tworzenia czegoś nowego, czegoś stworzonego przez nich samych.
Ze strony naszego samorządu zadeklarowałam wsparcie i pomoc w realizacji tak ważnego dla młodzieży projektu.

3)  27 października br. w świetlicy gminnej w Grzegorzewie odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych prowadzone przez Panią Małgorzatę Skoczylas-Błaszczyk z Agencji Rozwoju Regionalnego z Konina.
Tematem szkolenia były zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe (pożyczki, dotacje) w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 dla przedsiębiorców i osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.
Na spotkaniu obecnych było 13 przedsiębiorców z terenu gminy.

Szanowni Państwo, przed nami 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
Dla upamiętnienia 97. rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość w Kościele Parafialnym w Grzegorzewie  odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta za Ojczyznę, poprzedzona montażem słowno-muzycznym pt. „ Dla nich nie pisze się nekrologów ” w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Grzegorzewie. Zapraszamy na godzinę 17.00.
Uczniowie i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Barłogach zapraszają natomiast na Uroczystą Akademię z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się 8 listopada  o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym w Barłogach.  

Serdecznie Wszystkich Państwa zapraszam do udziału w obchodach tak ważnych dla nas Polaków uroczystości - Narodowego Święta Niepodległości.

                                                                           
                 Dziękuję
     
      Wójt Gminy Grzegorzew
       /-/ Bożena Dominiak